Nurminen Logistics

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 10:56 EET

- Liikevaihto kasvoi, operatiivinen liiketulos positiivinen kolmannella
neljänneksellä

KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Katsauskausi 1.1.-30.9.2010

- Liikevaihto oli 51,1 milj. euroa (2009: 46,3 milj. euroa).
- Raportoitu liiketulos oli 0,2 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
- Liiketulosprosentti oli 0,5 % (4,1 %).
- Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli -1,1 milj. euroa (0,3
milj. euroa).
- Tulos ennen veroja oli -0,1 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).
- Nettotulos oli -1,2 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).
- Tulos per osake oli -0,14 euroa (-0,14 euroa).

Kolmas vuosineljännes 1.7.-30.9.2010

- Liikevaihto oli 18,7 milj. euroa (15,7 milj. euroa).
- Raportoitu liiketulos oli 0,8 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
- Liiketulosprosentti oli 4,4 % (7,3 %).
- Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 0,4 milj. euroa (0,7 milj.
euroa).
- Tulos ennen veroja oli -0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
- Nettotulos oli -0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
- Tulos per osake oli -0,06 (-0,00) euroa.

Vuoden 2010 näkymät

Yhtiön tulevaisuuden näkymät säilyvät muuttumattomina. Nurminen Logistics arvioi
yhtiön liikevaihdon vuonna 2010 kasvavan vuoteen 2009 verrattuna, mutta koko
vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan
tappiollinen.


MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Maailmantalouden hidas elpyminen talouskriisistä helpotti markkinatilannetta
hiukan. Ulkomaankaupan volyymit nousivat edelliseen vuoteen verrattuna, mutta
ovat edelleen selvästi kriisiä edeltänyttä tasoa alempana, mikä näkyy kireänä
hintakilpailuna. Venäjän talousnäkymien paraneminen auttoi yhtiön
kysyntätilannetta Venäjän-kaupassa. Myös konepajateollisuuden volyymit ovat
alkaneet elpyä. Ahtaajien maaliskuinen lakko aiheutti volyymien siirtymistä
Venäjän satamiin, eivätkä Suomen kautta Venäjälle kuljetettavat tavaravirrat
ole palautuneet lakkoa edeltäneelle tasolle.

Nurminen Cargo -segmentin kysyntä ja volyymit paranivat viime vuoteen verrattuna
kokonaismarkkinan mukana. Volyymikehitys parani kolmannella vuosineljänneksellä
odotetusti.

Nurminen Heavy -segmentin kysyntä vaihtelee konepajateollisuuden toimitusten ja
infrastruktuurihankkeiden mukaan. Kysyntätilanne parani katsauskauden loppua
kohti.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 51,1 miljoonaa euroa (2009: 46,3 miljoonaa), jossa
oli kasvua vuoden 2009 vastaavaan aikaan verrattuna 10,5 %. Raportoitu
liiketulos oli 233 (1 893) tuhatta euroa. Se laski näin ollen 87,7 %.
Liiketulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 1 301 (1 590) tuhatta euroa. Näin
ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -1 068 tuhatta euroa, jossa on laskua
vuoden 2009 vastaavaan aikaan verrattuna 452,5 %. Liikevoiton lasku johtui
pääosin Vuosaaren-logistiikkakeskuksesta. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen vuokra
on noussut sopimuksen mukaisesti, mikä nosti vuokrakuluja 0,7 miljoonaa euroa
vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen
liiketappio katsauskaudella oli 2,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 yhtiössä
toteutettiin myös lomautussäästöjä, jotka alensivat vertailukauden kuluja 0,8
miljoonaa euroa.

Katsauskauden kertaluonteinen tuotto syntyi, kun yhtiö luopui 18.6.2009
tiedotetun mukaisesti osto-optiostaan ja etuosto-oikeudestaan
Vuosaaren-logistiikkakeskukseen, jossa se toimii pitkäaikaisella
vuokrasopimuksella. Saadusta 3 500 tuhannen euron korvauksesta 2 024 tuhatta
euroa tuloutettiin vuodelle 2009. Katsauskaudelle on tuloutettu 1 301 tuhatta
euroa, ja loppu 175 tuhatta euroa tuloutetaan kuukausittain lokakuun 2010 ja
marraskuun 2010 väliselle ajalle. Osto-option alkuperäinen voimassaoloaika oli
19.11.2008-18.11.2010.

Venäjän ruplan vahvistuminen katsauskaudella paransi yhtiön rahoitustulosta 0,5
miljoonalla eurolla.

Nurminen Cargo -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 44,5 (40,3) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi kysynnän elpyessä lähinnä Suomen Venäjälle ja muihin
IVY-maihin suuntautuvassa tavaraviennissä erityisesti katsauskauden
loppupuolella. Liiketulos oli -957 (94) tuhatta euroa. Kiristynyt hintakilpailu
rasitti Nurminen Cargon kannattavuutta katsauskaudella. Liiketulosta heikensi
myös alhainen käyttöaste ja vuokrakulujen kasvu
Vuosaaren-logistiikkakeskuksessa. Liiketulokseen vaikutti positiivisesti
Latvian-toimintojen vahva tulos.

Nurminen Heavy -segmentin liikevaihto parani konepajateollisuuden kysynnän
elpyessä kohti katsauskauden loppua. Liikevaihto oli 6,6 (6,0) miljoonaa.
Liiketulos heikkeni ollen -111 (209) tuhatta euroa. Liiketulos heikkeni
katsauskauden alussa liiketoiminnan volyymipudotuksen ja lisääntyneen
hintakilpailun seurauksena. Kannattavuus kuitenkin parani kohti katsauskauden
loppua kysyntätilanteen parantuessa.

KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa (2009:
15,7 miljoonaa), jossa oli kasvua vuoden 2009 vastaavaan aikaan verrattuna 19,5
%. Raportoitu liiketulos oli 816 (1 149) tuhatta euroa. Liiketulos laski näin
ollen 29,0 %. Liiketulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 434 tuhatta euroa
(2009: 433). Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos laski vuoden 2009
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 46,6 %.

Nurminen Cargon kysyntätilanne parani selkeästi Suomen IVY-viennissä. Sen sijaan
satamalogistiikassa kysyntätilanne jatkui heikkona. Nurminen Heavyn
kysyntätilanne parani kolmannella vuosineljänneksellä konepajateollisuuden
toimitusten lisääntyessä.

Kannattavuutta rasittivat edelleen suhteellisen heikko volyymitilanne,
lisääntynyt hintakilpailu ja Vuosaaren-logistiikkakeskuksen alhainen käyttöaste
ja sopimuksen mukaisesti nousseet vuokrakulut. Lisäksi kannattavuutta rasittivat
edellisvuoteen verrattuna korkeammat kiinteät henkilöstökulut, joita vuonna 2009
alensivat yhtiössä toteutetut lomautussäästöt.

Venäjän ruplan heikentyminen kolmannella neljänneksellä heikensi yhtiön
rahoitustulosta 1,1 miljoonalla eurolla.


MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Ilmoitus vuonna 2007 tiedotetun ostositoumuksen toteutumisesta

Yhtiö tiedotti 2.7.2010 seuraavaa:

John Nurminen Oy on 10.12.2007 julkaistun Kasola Oyj:n (nykyisin Nurminen
Logistics Oyj) A-osakkeista tehdyn ostotarjouksen yhteydessä antanut
ostositoumuksen, joka koskee tiettyjä Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajia
ja heidän omistamiaan yhteensä 1 193 140 osaketta.

Nurminen Logisticsin saaman tiedon mukaan John Nurminen Oy on todennut, että
ostositoumuksen toteuttamisen ehdot ovat olemassa ja että John Nurminen Oy:n
ostositoumusta koskeva sopimusvelvoite on sopimuksessa määriteltyjen
pääosakkaiden suostumuksella siirretty JN Uljas Oy:lle. John Nurminen Oy ja JN
Uljas Oy lähettävät kirjeitse toimintaohjeet niille osakkeenomistajille, joita
ostotarjous koskee. Ostositoumuksen piirissä olevien osakkeenomistajien tulee
toimia heinäkuun aikana, mikäli he haluavat myydä osakkeensa ostositoumuksen
mukaisesti. Yhtiöiden ilmoituksen mukaan osakkeita koskeva kauppa toteutetaan
pörssikauppana mahdollisimman pian 30.7.2010 jälkeen.

Organisaatio- ja kustannusrakenteen sopeuttaminen

Yhtiö ilmoitti 27.8.2010 pörssitiedotteella sopeuttavansa organisaatio- ja
kustannusrakennettaan markkinatilannetta vastaavaksi.

Nurminen Cargo ja Nurminen Heavy -liiketoimintayksiköt yhdistetään ja niiden
omat johtoryhmät lakkautetaan.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö ilmoitti 21.10.2010 pörssitiedotteella 6.9.2010 aloitettujen koko yhtiötä

koskeneiden yt-neuvottelujen päättyneen. Neuvotteluiden tavoitteena oli
sopeuttaa yhtiön organisaatio- ja kustannusrakenteet markkinatilannetta
vastaaviksi.

Neuvottelujen henkilöstövaikutukset kohdistuvat 26 henkilöön, joista
irtisanotaan 12. Yhtiön henkilöstömäärä oli 30.9.2010 350 henkilöä.

Sopeuttamisohjelman perusteella saavutetuista säästöistä arvioidaan vuonna 2011
toteutuvaksi 1,2 miljoonaa euroa ja vuodesta 2012 alkaen 1,5 miljoonaa euroa
vuodessa. Säästötoimista arvioidaan aiheutuvan yhteensä 0,2 miljoonan euron
suuruiset kertaluonteiset kulut, jotka rasittavat yhtiön tulosta vuosien 2010 ja
2011 aikana.

Osana sopeuttamistoimia yhtiön Malmön-toimipiste lakkautetaan.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmantalous näyttää lähteneen varovaiseen nousuun. Myös yhtiölle
merkityksellinen IVY-maihin kohdistuva vienti osoittaa ensimmäisiä elpymisen
merkkejä. Yhtiön kannalta tärkeiden ulkomaankaupan volyymien kehitystä ja kasvua
on kuitenkin edelleen vaikea arvioida. Suuret heilahtelut yksittäisten
tavararyhmien volyymeissä ovat jatkossakin mahdollisia. Mikäli kasvu ei jatku,
on olemassa riski, että kireä hintakilpailutilanne rasittaa kannattavuutta myös
tulevaisuudessa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön tulevaisuuden näkymät säilyvät muuttumattomina. Nurminen Logistics arvioi
yhtiön liikevaihdon vuonna 2010 kasvavan vuoteen 2009 verrattuna, mutta koko
vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan
tappiollinen.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa
vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 %
liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan
kasvutavoitteiden saavuttamista
lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja
yritysjärjestelymahdollisuuksia.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 344 tuhatta euroa. Investointien rahavirta oli -340
tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli 225 tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 2 467 tuhatta euroa.
Maksuvalmius oli koko katsauskauden hyvä.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 33,9 miljoonaa euroa ja konsernin
korollinen nettovelka oli vastaavasti 31,5 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 77,1 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 40,5 %.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 418
(2 800) tuhatta euroa eli 0,8 % liikevaihdosta. Poistot olivat 3,4 (3,5)
miljoonaa euroa eli 6,7 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai
välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW
Logistics Oy (100 %), JN Ferrovia Oy (100 %), OOO John Nurminen, Pietari (100
%), OOO John Nurminen, Moskova (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %),
Pelkolan Terminaali Oy (20 %), ZAO Irtrans (100 %), OOO Huolintakeskus (100 %),
OOO John Nurminen Terminal (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen
Logistics LLC (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS
(51 %), CMA CGM Latvia SIA (23 %), CMA CGM Estonia Oü (23 %), Team Lines Latvia
SIA (23 %) sekä Team Lines Estonia Oü (20,3 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 350, kun se
31.12.2009 oli 346. Ulkomailla työskenteli 71 henkilöä. Nurminen Cargon
henkilöstömäärä oli 299 ja Nurminen Heavyn 26. Johtoon ja hallintohenkilöstöön
kuului 25 henkilöä.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Yhtiön johtoryhmä uudistui 1.9.2010 alkaen. Johtoryhmässä aloittivat uusina
jäseninä Senior Vice President Jorma Kervinen (vastuualue: rautatiekuljetukset,
huolinta ja terminaalit) ja Senior Vice President Hannu Vuorinen
(erikoiskuljetukset ja projektipalvelut). Johtoryhmän kuuluvat myös
puheenjohtaja President and CEO Lasse Paitsola sekä CFO Antti Sallila (talous ja
rahoitus) ja Senior Vice President Harri Vainikka (myynti ja kumppanuudet).
Johtoryhmän sihteerinä toimii Group Controller Ville Kujansuu. Asiasta
tiedotettiin pörssitiedotteella 27.8.2010.

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2008 konsernin
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Asiasta on tiedotettu
pörssitiedotteella 17.4.2008.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.-30.9.2010 oli 1 992 071
kappaletta, joka on 15,47 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 10 672
244 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 2,93 euroa osakkeelta ja ylin 3,73
euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 3,15 euroa osakkeelta ja koko
osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 40 567 206 euroa.
Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 418.
Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 705 kpl, joka on 0,005 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2010 tehtiin
seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2009-
31.12.2009 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat
henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Rolf Saxberg, Jukka Nurminen sekä
Eero Hautaniemi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Tero Kivisaari ja Antti
Pankakoski. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Juha Nurmisen ja
varapuheenjohtajakseen Rolf Saxbergin. Hallitus asetti myös
tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Eero Hautaniemi, Jukka Nurminen
ja Olli Pohjanvirta.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2011 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksettavien vuosipalkkioiden taso
säilyy muuttumattomana ja että palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 27 000 euroa, varapuheenjohtajalle 18 000 euroa ja kullekin
muulle hallituksen jäsenelle 13 500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen
jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50
prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen
vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 9 §:ään sisältyvää yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevaa
yhtiöjärjestysmääräystä siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään
kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi 9 § muutettiin hallituksen
esityksen mukaisesti siten, että yhtiökokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti
toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 20 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Osakkeita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2011 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien
rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista
osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien
sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai
erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2011 asti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun
mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka
mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön
rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 20 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Osakkeita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2011 asti.

Valtuutus päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisen oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien
rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista
osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien
sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai
erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2011 asti.

LIPUTUKSET

5.7.2010 Nurminen Logistics Oyj vastaanotti seuraavan arvopaperimarkkinalain
mukaisen ilmoituksen mahdollisesta yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:


John Nurminen Oy on vuonna 2007 julkistetun Kasola Oyj:n julkisen ostotarjouksen
yhteydessä antanut sitoumuksen ostaa tietyt Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeenomistajien osakkeet kesällä 2010. John Nurminen Oy on siirtänyt kyseisen
velvoitteen JN Uljas Oy:lle. Ostositoumus koskee yhteensä 1 193 140 osaketta.
Mikäli kaikki ostositoumuksen piirissä olevat osakkeenomistajat myyvät
osakkeensa, voi JN Uljas Oy:n osuus Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden
kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 10 ja 15 % (1/10 ja 3/20).

JN Uljas Oy omistaa tällä hetkellä 1 037 612 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta,
mikä vastaa 8,06 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Mikäli JN Uljas
Oy:n ja Nurminen Logistics Oyj:n tiettyjen osakkeenomistajien välinen
lunastussopimus toteutuu, voi JN Uljas Oy:n omistus nousta 2 230 752 osakkeeseen
eli yhteensä 17,32 prosenttiin Nurminen Logistics Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä. Ostositoumus on voimassa 1.-30.7.2010.

JN Uljas Oy (y-tunnus 0717307-8) on Juha Nurmisen määräysvaltayhteisö. Juha
Nurmisen muu omistus Nurminen Logistics Oyj:ssä on seuraava:

Juha Nurminen omistaa suoraan 5 483 715 osaketta (42,58 % osakkeista ja
äänimäärästä), määräysvaltayhteisö John Nurmisen (y-tunnus 2139209-0) kautta 657
903 osaketta (5,11 % osakkeista ja äänimäärästä) sekä Satu Lassilan, Jukka
Nurmisen ja Mikko Nurmisen osakkeita koskevan hallintaoikeuden kautta 2 014 640
osaketta (15,64 % osakkeista ja äänimäärästä).

Nurminen Logistics Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 12 878 478 osakkeesta ja
äänestä.


9.7.2010 Nurminen Logistics Oyj vastaanotti seuraavan arvopaperimarkkinalain
mukaisen ilmoituksen mahdollisesta yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:


John Nurminen Oy on vuonna 2007 julkistetun Kasola Oyj:n julkisen ostotarjouksen
yhteydessä antanut sitoumuksen ostaa tietyt Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeenomistajien osakkeet kesällä 2010. John Nurminen Oy on siirtänyt kyseisen
velvoitteen JN Uljas Oy:lle. Ostositoumus koskee yhteensä 1 193 140 osaketta, ja
se on voimassa 1.-30.7.2010. 9.7.2010 mennessä JN Uljas Oy:lle on tullut
ilmoitus 864 177 ostositoumuksen perusteella myytävästä osakkeesta. Niiden
lunastuksen toteuduttua JN Uljas Oy:n osuus Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden
kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 10 % (1/10).

JN Uljas Oy omistaa tällä hetkellä 1 037 612 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta,
mikä vastaa 8,06 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Kun JN Uljas
Oy:n ja Nurminen Logistics Oyj:n yllämainittu tiettyjen osakkeenomistajien
välinen 864 177 osaketta koskeva lunastussopimus toteutuu, nousee JN Uljas Oy:n
omistus 1 901 789 osakkeeseen eli yhteensä 14,77 prosenttiin Nurminen Logistics
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.


14.7.2010 Nurminen Logistics Oyj vastaanotti seuraavan arvopaperimarkkinalain
mukaisen ilmoituksen mahdollisesta yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:


John Nurminen Oy on vuonna 2007 julkistetun Kasola Oyj:n julkisen ostotarjouksen
yhteydessä antanut sitoumuksen ostaa tietyt Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeenomistajien osakkeet kesällä 2010. John Nurminen Oy on siirtänyt kyseisen
velvoitteen JN Uljas Oy:lle. Ostositoumus koskee yhteensä 1 193 140 osaketta ja
se on voimassa 1.-30.7.2010. 14.7.2010 mennessä JN Uljas Oy:lle on tullut
ilmoitus 1 038 235 ostositoumuksen perusteella myytävästä osakkeesta. Niiden
lunastuksen toteuduttua JN Uljas Oy:n osuus Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden
kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 15 % (3/20).

JN Uljas Oy omistaa tällä hetkellä 1 037 612 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta,
mikä vastaa 8,06 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Kun JN Uljas
Oy:n ja Nurminen Logistics Oyj:n yllämainittu tiettyjen osakkeenomistajien
välinen 1 038 235 osaketta koskeva lunastussopimus toteutuu, nousee JN Uljas
Oy:n omistus 2 075 847 osakkeeseen eli yhteensä 16,12 prosenttiin Nurminen
Logistics Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.


21.7.2010 Nurminen Logistics Oyj vastaanotti seuraavat arvopaperimarkkinalain
mukaiset ilmoitukset yhtiön omistusosuuksien muuttumisesta:


John Nurminen Oy on ilmoittanut Nurminen Logistics Oyj:lle, että John Nurminen
Oy:n omistus on laskenut alle 5 prosentin (1/20) rajan Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeista. John Nurminen Oy myi 21.7.2010 koko Nurminen Logistics Oyj:n
osakekantansa eli 657 903 osaketta (5,11 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä)
JN Uljas Oy:lle.

JN Uljas Oy puolestaan on ilmoittanut Nurminen Logistics Oyj:lle, että kaupan
yhteydessä JN Uljas Oy:n omistus on noussut yli 10 prosentin (1/10) rajan
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeista. JN Uljas Oy omistaa nyt 1 695 515 Nurminen
Logistics Oyj:n osaketta, mikä vastaa 13,17 % osakkeiden kokonaismäärästä ja
äänimäärästä. Ennen muutosta JN Uljas Oy omisti 1 037 612 osaketta (8,06 %
osakkeista ja äänimäärästä).

JN Uljas Oy on antanut 1.7.2010-30.7.2010 voimassaolevan ostositoumuksen, joka
koskee tiettyjä Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajia ja heidän omistamiaan
yhteensä 1 193 140 osaketta. 14.7.2010 mennessä JN Uljas Oy:lle on tullut
ilmoitus 1 038 235 ostositoumuksen perusteella myytävästä osakkeesta. Niiden
lunastuksen toteuduttua JN Uljas Oy:n osuus Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden
kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 20 % (1/5). Kun JN Uljas Oy:n ja
Nurminen Logistics Oyj:n tiettyjen osakkeenomistajien välinen 1 038 235 osaketta
koskeva lunastussopimus toteutuu, nousee JN Uljas Oy:n omistus 2 733 750
osakkeeseen eli yhteensä 21,23 prosenttiin Nurminen Logistics Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä. Ostositoumuksen mahdollisista vaikutuksista
omistusosuuksiin on tiedotettu pörssitiedotteilla 5.7.2010 ja 9.7.2010 sekä
14.7.2010.

Sekä John Nurminen Oy (y-tunnus 2139209-0) että JN Uljas Oy (y-tunnus 0717307-8)
ovat Juha Nurmisen määräysvaltayhteisöjä.


4.8.2010 Nurminen Logistics Oyj vastaanotti seuraavan arvopaperimarkkinalain
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuksien muuttumisesta:

John Nurminen Oy on vuonna 2007 julkistetun Kasola Oyj:n julkisen ostotarjouksen
yhteydessä antanut sitoumuksen ostaa tietyt Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeenomistajien osakkeet kesällä 2010. John Nurminen Oy on siirtänyt kyseisen
velvoitteen JN Uljas Oy:lle. Ostositoumus koski yhteensä 1 193 140 osaketta, ja
se oli voimassa 1.-30.7.2010. Ostositoumuksen perusteella myytiin 1 166 126
osaketta, ja JN Uljas Oy:n osuus Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden
kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylitti kaupan johdosta sekä 15 % (3/20) että 20
% (1/5).

JN Uljas Oy omisti ennen kyseisten osakkeiden lunastusta 1 678 972 Nurminen
Logistics Oyj:n osaketta, mikä vastasi 13,04 % osakkeiden kokonaismäärästä ja
äänimäärästä. Lunastuksen jälkeen JN Uljas Oy:n omistus nousi 2 845 098
osakkeeseen eli yhteensä 22,09 prosenttiin Nurminen Logistics Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä.Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai
toimialan tilanteen muutoksille.


NURMINEN LOGISTICS OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Lasse Paitsola, p. 010 545 2431.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com


Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten
rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa sekä erikois- ja
raskaskuljetuksia. Yhtiöllä on logistiikka-alan osaamista kolmelta vuosisadalta,
vuodesta 1886 saakka.
Nurminen Logisticsin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Itämeren alue ja Venäjä sekä
muu Itä-Eurooppa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

TAULUKKO-OSA

--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 51 127 | 46 290 | 62 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 301 | 2 636 | 2 827 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -24 227 | -20 603 | -27 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet | -11 278 | -10 710 | -14 258 |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 429 | -3 980 | -4 560 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -13 261 | -11 740 | -16 423 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 233 | 1 893 | 2 374 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 1 421 | 97 | 147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -2 077 | -2 966 | -3 091 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 290 | 115 | 167 |
| tuloksesta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA | -133 | -861 | -403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -1 051 | -301 | -277 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN VOITTO/TAPPIO | -1 184 | -1 162 | -680 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät: |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | 541 | -1 037 | -699 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan | 541 | -1 037 | -699 |
| tuloslaskelman erät verojen | | | |
| jälkeen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | -643 | -2 199 | -1 379 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | -1 841 | -1 813 | -1 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 657 | 651 | 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton | -0,14 | -0,14 | -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu | -0,14 | -0,14 | -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA | 7-9/2010 | 7-9/2009 | Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 18 743 | 15 689 | 3 054 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 426 | 1 152 | -726 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -9 318 | -6 689 | -2 629 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet | -3 803 | -3 367 | -436 |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 157 | -1 642 | 485 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -4 075 | -3 994 | -81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 816 | 1 149 | -333 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 127 | 37 | 90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -1 331 | -845 | -486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 186 | 41 | 145 |
| tuloksesta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA | -202 | 382 | -584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -297 | -189 | -108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN VOITTO/TAPPIO | -499 | 193 | -692 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät: |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | -1 853 | 21 | -1 874 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan | -1 853 | 21 | -1 874 |
| tuloslaskelman erät verojen | | | |
| jälkeen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | -2 352 | 214 | -2 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | -724 | -16 | -708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 225 | 209 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton | -0,06 | 0,00 | -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu | -0,06 | 0,00 | -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TASE | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 44 700 | 45 009 | 46 416 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 9 516 | 9 516 | 9 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 751 | 1 284 | 1 035 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomaosuusmenetelmällä | 581 | 476 | 497 |
| yhdistetyt yritykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 760 | 718 | 718 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 768 | 576 | 952 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | 57 076 | 57 579 | 59 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 17 596 | 15 031 | 17 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 2 467 | 1 568 | 2 238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | 20 063 | 16 599 | 19 818 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 77 139 | 74 178 | 78 952 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 4 215 | 4 215 | 4 215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | 18 058 | 17 222 | 17 561 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 8 181 | 9 412 | 9 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien osuus | 812 | 789 | 1 072 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 31 266 | 31 638 | 32 585 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 392 | 326 | 328 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | 806 | 838 | 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 24 775 | 16 384 | 27 659 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | 25 973 | 17 548 | 28 838 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 9 150 | 13 998 | 5 825 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 10 750 | 10 994 | 11 704 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | 19 900 | 24 992 | 17 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 45 873 | 42 540 | 46 367 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 77 139 | 74 178 | 78 952 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio | -1 184 | -1 162 | -680 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisu käyttöomaisuuden | 19 | -105 | -61 |
| myyntivoittoon | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalennukset | 3 429 | 3 980 | 4 560 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realisoitumattomat kurssivoitot | -672 | 221 | 258 |
| ja -tappiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut | 1 498 | 3 354 | 2 767 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut ja saadut korot | -1 329 | -2 862 | -2 783 |
| liiketoiminnasta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -808 | 164 | -178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset | -609 | -34 | -1 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 344 | 3 556 | 2 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ostot | 0 | -360 | -362 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten | 78 | 268 | 15 334 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -418 | -2 425 | -2 887 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 0 | 266 | 266 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -340 | -2 251 | 12 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieraan pääoman muutokset | 1 140 | -2 875 | -15 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -915 | -1 066 | -1 219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | 225 | -3 941 | -16 645 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 229 | -2 636 | -1 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 2 238 | 4 204 | 4 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 2 467 | 1 568 | 2 238 |
--------------------------------------------------------------------------------

A= Osakepääoma
B= Ylikurssirahasto
C= Vararahasto
D= SVOP rahasto
E= Muuntoerot
F= Edellisten tilikausien voitto
G= Vähemmistöosuudet
H= Yhteensä

--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN | A | B | C | D | E | F | G | H |
| PÄÄOMAN | | | | | | | | |
| MUUTOS- | | | | | | | | |
| LASKELMA | | | | | | | | |
| 1-9/2009 | | | | | | | | |
| 1000€ | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4215 | 86 | 2374 | 20000 | -3441 | 10675 | 975 | 34884 |
| alussa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 552 | -536 | 19 |
| muutokset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 0 | 0 | 0 | 0 | -1037 | -1813 | 651 | -2199 |
| laaja | | | | | | | | |
| tulos | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak | 0 | 0 | 0 | -765 | 0 | 0 | -301 | -1066 |
| o | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4215 | 89 | 2374 | 19235 | -4478 | 9414 | 789 | 31638 |
| 30.9.2009 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN | A | B | C | D | E | F | G | H |
| PÄÄOMAN | | | | | | | | |
| MUUTOS- | | | | | | | | |
| LASKELMA | | | | | | | | |
| 1-9/2010 | | | | | | | | |
| 1000€ | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4215 | 89 | 2374 | 19238 | -4140 | 9737 | 1072 | 32585 |
| alussa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 0 | -2 | 0 | -42 | 0 | 285 | -2 | 239 |
| muutokset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | -1841 | 657 | -643 |
| laaja | | | | | | | | |
| tulos | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -915 | -915 |
| o | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4215 | 87 | 2374 | 19196 | -3599 | 8181 | 812 | 31266 |
| 30.9.2010 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Segmenttitiedot

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nurminen Cargo | 44 527 | 40 313 | 55 187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nurminen Heavy | 6 600 | 5 977 | 7 303 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentteihin kohdistamattomat | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 51 127 | 46 290 | 62 490 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nurminen Cargo | -957 | 94 | 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nurminen Heavy | -111 | 209 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentteihin kohdistamattomat | 1 301 | 1 590 | 2 023 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 233 | 1 893 | 2 374 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä
mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat,
joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiiritapahtumat |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e | 1-9/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti | 91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot | 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut | 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 2 543 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 3 178 |
--------------------------------------------------------------------------------Tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
| KESKEISET TUNNUSLUVUT | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 eur | 418 | 2 785 | 2 887 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 350 | 359 | 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos % | 0,5 % | 4,1 % | 3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssikehitys |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi alussa | 3,35 | 3,00 | 3,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi lopussa | 3,15 | 3,40 | 3,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakson ylin | 3,73 | 3,52 | 3,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakson alin | 2,93 | 2,50 | 2,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake eur | 2,43 | 2,47 | 2,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake eur | -0,14 | -0,14 | -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 40,53 | 42,65 | 42,65 |
--------------------------------------------------------------------------------


Muut vastuut

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastasitoumukset, 1000 eur | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset | 3 000 | 8 223 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastasitoumukset | 10 780 | 7 038 | 10 780 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut | 73 170 | 79 244 | 77 426 |
--------------------------------------------------------------------------------Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja
sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2010
voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laadinnassa
on sovellettu samoja IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin
vuoden 2009 tilinpäätöksessä, alempana mainituin muutoksin.

Konserni on 1.1.2010 lukien soveltanut mm. seuraavia uudistettuja tai muutettuja
standardeja: IFRS 3 (Uudistettu 2008) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27
(Muutettu 2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin käyttöönotto vaikuttaa
hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään ja liiketoimintojen myyntituloksiin.
Standardilla on vaikutusta myös tuloslaskelmaan kirjattaviin eriin sekä
hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla suoritetaan
lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen
mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen
standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.

Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardi edellyttää
tytäryrityksen omistusosuuden vähenemisestä syntyvien vaikutusten kirjaamista
suoraan omaan pääomaan silloin, kun emoyhtiön määräysvalta tytäryhtiössä säilyy.
Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa
vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen
tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.


Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä
____________________________________________________ X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot


Osakekohtainen tulos (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto
___________________________________________________ X 100
Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)


Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Oma pääoma
__________________________________________________
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa


Source: Millistream