OKMETIC OYJ

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 7.4.2011 KELLO 10.00

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 22:54 EET

Okmetic Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiön osakkeenomistajat varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.4.2011 kello 10.00. Kokous pidetään
Technopoliksen Akropolis-salissa osoitteessa Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 9.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan tiistaina
19.4.2011.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa
mukaan osingon jakamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa.
Jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset useat erilliset jakopäätökset yhteen
laskien, kaikkiaan yhteensä enintään 0,40 euroa osakkeelta ja enintään
15 000 000 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
alkuun asti. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan sille
osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää
osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi olla
aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.


9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
toimitusjohtajan sijaiselle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkioita nostetaan siten,
että palkkioita maksetaan seuraavasti: 1) hallituksen puheenjohtajalle 40 000
euroa toimikautena, 2) hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa
toimikautena ja 3) hallituksen jäsenelle 20 000 euroa toimikautena. Vuosipalkkio
maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta käteisenä. Tämän lisäksi
hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on hallituksen
puheenjohtajan osalta 750 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen osalta 500
euroa/kokous.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä ehdottavat, että yhtiökokous päättää, että hallitukseen valitaan
viisi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen Tapani Järvinen,
Hannu Martola, Pekka Salmi ja Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Mervi
Paulasto-Kröckel. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Okmeticin hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager on ilmoittanut, ettei hän ole
käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Mervi Paulasto-Kröckel, tekniikan tohtori, on syntynyt v. 1966. Hän toimii tällä
hetkellä Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun professorina. Hän on ollut
Aalto-yliopiston palveluksessa vuoden 2008 lopusta lähtien. Tätä aiemmin hän on
toiminut mm. tutkimusjohtajana Infineon Technologies AG:llä sekä erilaisissa
tutkimus- ja kehitystehtävissä Motorolalla. Edellä mainitut tehtävät
sijoittuivat Müncheniin.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Asiaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajan valintaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että
yhtiökokous valitsee yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n,
joka on ilmoittanut KHT Mikko Niemisen toimivan päävastuullisena
tilintarkastajana. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 728 750 kappaletta,
joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja
muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 7.10.2012 saakka.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista yhtiölle hankittavien omien osakkeiden luovuttamiseksi seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 1 728 750 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua
suunnatusti. Hallitus voi myös mitätöidä hankitut osakkeet.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 6.11.2008 antaman valtuutuksen omien
osakkeiden luovuttamiseen.

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 457 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden
antamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voi tapahtua suunnatusti.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin
enintään 7.10.2012 saakka, eikä kumoa muita valtuutuksia, jotka annetaan samassa
yhtiökokouksessa.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Okmetic Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
http://www.okmetic.fi/www/page/sijoittajat">www.okmetic.fi/www/page/sijoittajat Okmetic Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla kolme viikkoa ennen varsinaista
yhtiökokousta ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Piitie 2, Vantaa viikon ajan
ennen varsinaista yhtiökokousta. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 21.4.2011 alkaen.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä maanantaina 28.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 4.4.2011 klo 10.00
mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta: osakkaat@okmetic.com;
b) puhelimitse numeroon: (09) 5028 0406;
c) kirjeitse osoitteeseen: Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa; tai
d) henkilökohtaisesti yhtiön pääkonttoriin: Piitie 2, Vantaa, huone 5.1.29,
toimistoaikana maanantai - perjantai klo 8.00 - 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Okmetic Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
maanantaina 28.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaina 4.4.2011 klo 10.00.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Okmetic Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2011 yhteensä 17 287 500 osaketta
ja ääntä ja yhtiön hallussa 203 244 omaa osaketta.

OKMETIC OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.okmetic.com">www.okmetic.com


LYHYESTI OKMETICISTA


Take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan
aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka
lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: http://www.okmetic.com">www.okmetic.com
OKMF0611:
http://http://hugin.info/132025/R/1489677/425191">http://hugin.info/132025/R/1489677/425191pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Okmetic Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1489677]

Source: Millistream