Pohjola Pankki

OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 2010OP-Pohjola osk

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 13:00 EET

Yhtiötiedote 9.2.2011 klo 08.00 1(3)
Tiedoteluokka: Tilinpäätöstiedote* OP-Pohjola-ryhmän tulos oli vahvassa kasvussa: tulos ennen veroja kasvoi
24 prosenttia 575 miljoonaan euroon (464). Viimeisellä vuosineljänneksellä
tulos kaksinkertaistui vuotta aiemmasta.
* Tuotot kasvoivat 6 prosenttia. Korkokate taittui kasvuun vuoden lopussa.
Muiden tuottojen kasvu oli erittäin vahvaa. Kulukasvu oli 3 prosenttia.
* Saamisten arvonalentumiset pienenivät 17 prosenttia 149 miljoonaan euroon
(179).
* OP-Pohjola-ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä
kasvoi vuonna 2010 enemmän kuin koskaan aiemmin. Viidessä vuodessa yhteisten
asiakkaiden määrä on kasvanut 65 prosenttia.
* OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus vahvistui merkittävästi henkivakuutuksessa,
kasvoi luotoissa, pysyi ennallaan sijoitusrahastoissa ja laski
talletuksissa. Vahinkovakuutuksessa henkilöasiakkaiden maksutulon voimakas
kasvu jatkui.
* Ryhmän vakavaraisuus vahvistui edelleen; vakavaraisuus ensisijaisilla omilla
varoilla oli 12,8 (12,6). Vahva vakavaraisuus tukee ryhmän kilpailuasemaa
finanssitoimialan sopeutuessa sääntelyn kiristymiseen.
* Talouden näkymät ovat parantuneet selvästi. Ryhmän vuoden 2011 tuloksen
arvioidaan muodostuvan paremmaksi kuin vuonna 2010. Suurimmat epävarmuudet
liittyvät kansainvälisten sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuteen.


OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja

+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|  | 1-12/2010| 1-12/2009|Muutos*|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Tulos ennen veroja, milj. e | 575| 464| 24,0|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|    Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta | 367| 471| -22,0|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|    Vahinkovakuutus | 83| 102| -19,4|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|    Henkivakuutus | 43| -159|  |
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Asiakkaille myönnetyt bonukset, milj. e | 151| 142| 6,3|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), % | 6,8| 5,9| 0,9|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % | 9,4| 14,7| -5,3|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Kulut/tuotot, % | | | |
|(pankki- ja sijoituspalvelutoiminta) | 57| 53| 4,4|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Henkilöstö keskimäärin | 12 468| 12 632| -1,3|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+

+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|  |31.12.2010|31.12.2009|Muutos*|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Tase, mrd. e | 84,0| 80,4| 4,4|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Vakavaraisuus, %** | 12,8| 12,6| 0,2|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, %** | 12,8| 12,6| 0,2|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Omien varojen suhdeomien varojen vähimmäis- | | | |
|määrään*** | 1,70| 1,58| 0,12|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+
|Järjestämättömät saamiset luotto- ja takaus- | | | |
|kannasta, % | 0,3| 0,4| -0,1|
+------------------------------------------------+----------+----------+-------+

* Muutos on esitetty prosenttiyksikkönä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja,
asiakkaille myönnettyjä bonuksia, tasetta ja henkilöstöä keskimäärin, joissa
muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen
vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena.
** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan.
*** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan.

Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

"2010 oli vuosi, joka todisti jälleen OP-Pohjola-ryhmän finanssiryhmärakenteen
vahvuuden. Koko ryhmän tulosparannus oli merkittävä. Ennakoitua vahvempi tulos
perustui liiketoimintasegmenttien toisiaan tasapainottavaan tuloskehitykseen.
Erityisesti henkivakuutuksen sijoitustuottojen kasvu oli voimakasta.
Huomioarvoista oli myös se, että viimeisen neljänneksen tulos peräti
kaksinkertaistui edellisvuodesta.

Loppuvuonna kasvuun kääntynyt korkokate, muiden tuottojen vahva kasvu,
luottotappioiden odotettu supistuminen sekä viime vuosien maltillinen
kulukehitys ennakoivat vahvan tuloskehityksen jatkuvan myös tänä vuonna.

Pitkäjänteisenä ja vastuullisena toimijana tasapainoilimme vuonna 2010 lyhyen
aikavälin kasvutavoitteiden ja pitkän aikavälin terveen kannattavuuden turvaavan
kasvun välillä. Saavuttamaamme lopputulokseen olen hyvin tyytyväinen:
tuloskehitys jatkui nousevalla uralla ja samalla vältimme pahimmat ylilyönnit
hintakilpailussa. Säilytimme markkina-asemamme vakaana. Yli 100 vuotta kasvua on
vienyt meidät huipulle. Tänä päivänä ryhmämme on markkinajohtaja lähes kaikilla
liiketoiminta-alueillaan.

Erityisen ilahtunut olen liiketoimintamme strategisten hankkeiden etenemisestä.
Yhteisten pankki- ja vakuutusasiakkaiden vuosikasvu nousi uusiin ennätyslukemiin
ja asiakkaille myönnettyjen bonusten määrä ylsi ensimmäistä kertaa 150 miljoonan
euron tasolle. Suomalainen omistus, maan kattavin palveluverkko ja aito,
yhtiömuodostamme lähtevä asiakaslähtöinen toimintatapa tekevät meistä
ainutlaatuisen finanssiryhmän.

Etenimme myös suurin harppauksin ryhmän rakennemuutoksessa. Ryhmään syntyi
paljon uusia palvelukyvyltään vahvempia osuuspankkikokonaisuuksia ja samalla
uudistimme koko keskusyhteisörakenteemme. Vuosi 2010 jää historiaamme erittäin
merkittävänä rakenneuudistusten käännekohtana.

Alkanut talousvuosi näyttää edellistä valoisammalta, mutta kaksijakoiselta.
Talouden kasvu muodostuu ennusteiden mukaan vahvaksi, sekä globaalisti että
Suomessa. Samalla kuitenkin on varauduttava yllätyksiin. Sekä euroalueen että
Suomen omiin haasteisiin on suhtauduttava vakavasti."

Tulos 2010

Tulos ennen veroja kasvoi 24 prosenttia ja oli 575 miljoonaa euroa (464). Ryhmän
tuotot kasvoivat korkokatteen 14 prosentin supistumisesta huolimatta 6
prosenttia. Korkokatteen lasku taittui vuoden jälkipuoliskolla hitaaseen
kasvuun. Tulos käyvin arvoin ennen veroja pieneni 800 miljoonaan euroon (1
140), mutta oli kuitenkin ryhmän historian toiseksi paras.

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja supistui vuotta aiemmasta 22 prosenttia
lähinnä korkokatteen laskun seurauksena. Saamisten arvonalentumiset laskivat 17
prosenttia vertailukaudesta ja olivat 149 miljoonaa euroa (179). OP-Pohjola-
ryhmän vahinko-vakuutustoiminnan tulos ennen veroja supistui 83 miljoonaan
euroon (102) odotetun eliniän pitenemisen aiheuttaman vakuutusteknisen
kulukirjauksen johdosta. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde 89,7 prosenttia oli
edelleen hyvällä tasolla, vaikka heikkenikin hieman vertailuvuoden
poikkeuksellisen vahvasta tasosta (87,7).Henkivakuutus-toiminnan tulos kasvoi
tulevien lisäetujen täydennysten jälkeenkin sijoitustoiminnan tuottojen ansiosta
yli 200 miljoonalla eurolla 43 miljoonaan euroon (-159).

Vuoden 2011 näkymät

Maailmantalouden kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2011, mutta pysyvän vahvana.
Myös Suomen talouden arvioidaan kehittyvän myönteisesti. Talouden elpyessä
lyhyiden markkina-korkojen ennakoidaan nousevan hieman nykytasoltaan vuoden
loppuun mennessä. Merkittävimmät riskit varsin myönteisiin talousnäkymiin
aiheutuvat julkisen talouden kriisiytymisestä eräissä euro-maissa sekä osin
siitä aiheutuvasta rahoitusmarkkinoiden levottomuudesta

Vuoden 2011 aikana finanssitoimialan tuloskehitystä tukevat korkotason ennakoitu
vähäinen nousu poikkeuksellisen matalalta tasoltaan sekä luottotappioiden
odotettu supistuminen. OP-Pohjola-ryhmän vuoden 2011 tuloksen ennen veroja
arvioidaan muodostuvan paremmaksi kuin vuonna 2010. Suurimmat epävarmuudet
arviossa liittyvät kansainvälisten sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden
epävarmuuteen.

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat
tämänhetkiseen näkemykseen OP-Pohjola-ryhmän ja sen eri toimintojen talouden
kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Uusi julkistamismenettely

OP-Pohjola-ryhmä siirtyy Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaan
uuteen julkistamismenettelyyn ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän
pörssitiedotteen PDF-liitteenä. Tilinpäätöstiedote on myös yhtiön verkkosivuilla
http://op.fi">op.fi

Lehdistötilaisuus

OP-Pohjola-ryhmän tuloksen esittelee lehdistötilaisuudessa medialle pääjohtaja
Reijo Karhinen 9.2.2011 klo 12.00 osoitteessa Teollisuuskatu 1 b, Vallila,
Helsinki.

Helsingissä 9. päivänä helmikuuta 2011

OP-Pohjola osk
Johtokunta


LISÄTIEDOT

Pääjohtaja Reijo Karhinen, puh. 010 252 4500
Talousjohtaja Harri Luhtala, puh. 010 252 2433
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
http://op.fi">op.fija http://pohjola.fi">pohjola.fi

OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedote 2010:
http://http://hugin.info/142911/R/1486665/421918">http://hugin.info/142911/R/1486665/421918pdf

OP-Pohjola-ryhmän Q4 2010 taustamateriaali:
http://http://hugin.info/142911/R/1486665/422192">http://hugin.info/142911/R/1486665/422192pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Pohjola Pankki Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486665]

Source: Millistream