Valtioneuvosto

Opintotukea uudistetaan

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:44 EEST

Hallitus päätti torstaina opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatukea koskevan lain muutosesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitykset eduskunnalle perjantaina. Opintotukeen ehdotettujen muutosten tavoitteena on ohjata opiskelijaa säännölliseen opiskeluun ja käyttämään opintotukea kokonaisuutena.

Opintotuen myöntämiskäytäntöä muutetaan korkeakouluopinnoissa päätoimiseen ja suunnitelmalliseen opiskeluun kannustamiseksi siten, että uusille alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen aloittaville opiskelijoille opintotuki myönnettäisiin ensin kandidaatin tutkinnon suorittamiseen ja sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviin opintoihin. Muutoksella varmistettaisiin tukiajan riittävyys opintojen ajaksi. Tutkintorakenteen kaksiportaisuus huomioitaisiin myös enimmäistukiajan harkinnanvaraisessa pidentämisessä.

Säännölliseen opiskeluun kannustamiseksi ehdotetaan korkeakouluopintojen edistymisen seurannan tehostamista ja seurantakäytäntöjen yhdenmukaistamista. Opintojen edistymisen seurannan tukikuukausikohtainen suoritusvaatimus nostettaisiin nykyisestä 4,8 opintopisteestä 5 opintopisteeseen ja lisäksi opintojen säännölliseen edistymiseen kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota kohdistamalla seurantaa kattavammin edellisen lukuvuoden suorituksiin.

Muutoksia ehdotetaan myös tukikuukauden käyttämiseen ja opintolainan valtiontakauksen myöntämiseen. Muutosten tavoitteena on kannustaa opiskelijoita käyttämään opintotukea kokonaisuutena, jotta opintotuen taso olisi riittävä turvaamaan opintojen aikaisen toimeentulon. Tukikuukauden määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös pelkän asumislisän nostaminen kuluttaisi korkeakouluopiskelijan opintotukiaikaa. Opintolainan käyttöön opintojen rahoitusmuotona kannustettaisiin myöntämällä opintolainan valtiontakaus kaikille siihen oikeutetuille korkeakouluopiskelijoille opintorahan myöntämisen yhteydessä ilman erillistä hakemusta. Opintolainan turvallisuutta opintojen rahoitusmuotona puolestaan parannettaisiin korottamalla opintolainan korkoavustuksen tulorajoja 54 prosentilla. Tällöin opintonsa päättäneen pienituloisen opintovelallisen opintolainan korot voitaisiin maksaa valtion varoista, jos lainansaaja on saanut veronalaista tuloa keskimäärin enintään 1 195 euroa kuukaudessa.

Opintotuen riittävyyttä ehdotetaan parannettavaksi myös luopumalla työharjoittelusta tai työssäoppimisen perusteella saatavan palkan tai oppilaitokselta saadun apurahan perusteella tehtävästä erillisestä taloudellisesta tarveharkinnasta. Oikeutta opintolainan valtiontakaukseen laajennettaisiin lisäksi siten, että itsenäisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet lukiolaiset voivat saada lainatakauksen samoin perustein kuin ammatillisen koulutuksen opiskelijat eli ilman vanhempien tuloihin perustuvaa tarveharkintaa. Lisäksi opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärää ulkomailla suoritettavissa opinnoissa korotettaisiin 600 euroon kuukaudessa.

Koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi koulumatkatukioikeus laajenisi näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja eräisiin muihin ammatillisiin koulutuksiin. Lisäksi väljennettäisiin koulumatkatuen myöntämiseen liittyviä rajoituksia. Koulumatkatukea ehdotetaan myönnettäväksi opintojen keston mukaan tarvittaessa pidemmäksi ajaksi kuin yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa.

Esityksen tarkoituksena on parantaa opintotuen käytön suunnitelmallisuutta, tukiajan riittävyyttä ja päätoimista opintoihin keskittymistä opintotukiaikana. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2011.

- - -

Opintorahan perusmäärät (euroa/kk):

     Korkeakoulu    Muu oppilaitos

 Alle 20-vuotias, asuu vanhemman luona  55 a   38 ab

20 vuotta täyttänyt, asuu vanhemman luona  122 a   80 a

Alle 18-vuotias, asuu itsenäisesti 145 a   100 ab

18 vuotta täyttänyt, asuu itsenäisesti  298   246 b

Avioliitossa tai elatusvelvollinen 298  246


a voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella
b voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella

Opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärä on täysi-ikäisillä opiskelijoilla 300 euroa ja alle 18-vuotiailla 160 euroa kuukaudessa. Ulkomailla opiskelevalla muulla kuin korkeakouluopiskelijalla valtiontakaus on 360 euroa ja korkeakouluopiskelijalla 440 euroa kuukaudessa.

Asumislisä on 80 % hyväksyttävistä asumismenoista. Huomioon otettavien asumismenojen määrä on enintään 252 euroa kuukaudessa.

- - -

Lisätietoja:
- hallitussihteeri Piritta Väinölä (OKM), puh. 09 160 77443, 040 152 790
- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen (OKM), puh. 09 160 77034, 040 578 6991

jo