Valtioneuvosto

Opiskeluoikeuden peruuttaminen mahdolliseksi turvatoimenpiteeksi

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 09:30 EEST

Ammatillista koulutusta koskevaa lakia, ammatillista aikuiskoulutusta koskevaa lakia, ammattikorkeakoululakia, yliopistolakia ja rikosrekisterilakia muutetaan. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja koulutuksen jälkeisessä työelämässä. Koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen keinovalikoimaa lisätään opiskelijoita koskevissa soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksissä. Hallitus päätti torstaina asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä.

Esityksellä pyritään ennen kaikkea parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä liikenteen turvallisuutta ehkäisemällä vahinkoja ja väärinkäytöksiä. Erityisesti pyritään suojaamaan alaikäisiä, sairaita ja vanhuksia. Tavoitteena on myös edistää opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä parantaa yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteitä koskevia säännöksiä tarkennetaan. Esityksen mukaan opiskelijaksi ei voitaisi ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole soveltuva opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen ja harjoitteluun.

Opiskelijalta voitaisiin peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jos opiskelija olisi opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden. Opiskeluoikeus voitaisiin peruuttaa myös, mikäli opiskelija ei terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään täytä säädettyjä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä. Mahdollisuus peruuttaa opiskeluoikeus koskisi lähinnä eräitä sosiaali- ja terveysalan, humanistisen ja kasvatusalan sekä tekniikan ja liikenteen alan opintoja.

Opinnoissa, joissa edellytetään alaikäisten parissa työskentelyä, voitaisiin opiskeluoikeus lisäksi peruuttaa, jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta. Opiskelija olisi velvollinen pyydettäessä toimittamaan otteen rikosrekisteristä.

Ennen peruuttamispäätöstä opiskelija tulisi ohjata hakemaan opiskeluterveydenhuollon palveluja ja selvittää hänen kanssaan mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen.

Opiskelijalla olisi mahdollisuus hakea opiskeluoikeuden palauttamista, jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi. Palauttamisen edellytyksenä olisi, että hakija osoittaa peruuttamisen aiheuttaneiden syiden poistuneen.

Kurinpitosäännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi siten, että opiskelijan väkivaltainen tai uhkaava käytös voisi johtaa kurinpitotoimiin. Väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvälle voitaisiin antaa kirjallinen varoitus. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voitaisiin myös määrätä poistumaan opetustilasta ja hänen osallistumisensa opetukseen evätä enintään kolmen päivän ajaksi. Opiskeluoikeus voitaisiin määrätyissä tilanteissa pidättää myös esitutkinnan ja syytteen käsittelyn ajaksi tai jos opiskelija kieltäytyy terveydentilatutkimuksista tai rikosrekisteriotteen esittämisestä.
Koulutuksen järjestäjä tai korkeakoulu voisi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos opiskelijan epäiltäisiin olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä, työssäoppimisessa tai harjoittelussa. Huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä kieltäytyminen tai positiivinen testitulos voisi johtaa kurinpitotoimiin.

Huumausainetestin edellytyksenä olisi lisäksi, että opiskelija toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkinta- tai reagointikykyä ja huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vakavasti vaarantaisi opiskelijan omaa tai toisen henkeä tai terveyttä, liikenneturvallisuutta, salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa, tai lisäisi merkittävästi huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä.

Esityksellä halutaan myös turvata tietojen luovuttamista koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen ja eri viranomaisten kesken opiskelijaksi ottamisen, opiskeluoikeuden peruuttamisen ja kurinpitotoimien arviointia varten.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2011.

- - -

Lisätietoja:
- ylijohtaja Sakari Karjalainen (opetus- ja kulttuuriministeriö), puh. 09 160 77220
- hallitusneuvos Maiju Tuominen (opetus- ja kulttuuriministeriö), puh. 09 160 76972

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/sora/index.html?lang=fi