Valtioneuvosto

Osallistumisympäristön toteutus alkaa

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 19:22 EEST

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA hyväksyi kokouksessaan 20.10.2010 Kansalaisen osallistumisympäristö -palvelukokonaisuuden siirtymisen toteutusvaiheeseen. Osallistumisympäristö kuuluu valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe-ohjelma).

Osallistumisympäristö-palvelukokonaisuuden tavoitteena on saada aikaan sellaiset verkko-osallistumisen menetelmät ja kanavat, joiden välityksellä kansalaiset voisivat ilmaista mielipiteensä valmisteltavana olevista asioista ja käydä niistä keskustelua. Lisäksi he voivat nostaa omia näkökulmiaan ja teemojaan esille yhteiskunnallisessa keskustelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa. Osallistumisympäristön sisältöjä ja sovelluksia voi julkaista ja käyttää myös muissa verkkopalveluissa.

JUHTA puolsi SADe-ohjelmaan kuuluvan Hyvinvointipalvelusuunnittelu-kokonaisuuden hyväksymistä esiselvitysvaiheeseen. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on antaa kansalaisille välineitä ottaa suurempi vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua tarvittavien sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutukseen. Palvelukokonaisuus tarjoaa välineet hyvinvointipalvelujen etsintään ja soveltuvuuden arviointiin, palveluun hakeutumiseen, palveluja koskevan tiedon välitykseen ja vuorovaikutteiseen toimintaan sekä palveluja koskevan asiakaspalautteen antamiseen.

Uusi JHS-suositus

JUHTA hyväksyi uuden JHS-suosituksen 177 paikkatietotuotteen määrittelystä. Suosituksen tarkoitus on määritellä kansainväliseen standardiin ja EU:n piirissä luotuun käytäntöön perustuva tapa paikkatietotuotteiden määrittelyyn ja tietotuoteselosteiden valmistamiseen. Paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa kohteista, joiden paikka maan suhteen tunnetaan, jolla on karttakoordinaatit. Suositus määrittelee, mitkä tiedot paikkatietotuotteen tuoteselosteeseen tulee sisällyttää ja millainen tietotuoteselosteen rakenne on.

Paikkatietoa syntyy ja pidetään ajan tasalla hajautuneesti monissa yhteiskunnan prosesseissa. Yhdessä prosessissa syntyvä paikkatieto saattaa olla tarpeellista ja hyödyllistä monessa muussa prosessissa. Jotta paikkatietoa ei tarvitsisi kerätä ja ylläpitää moneen kertaan, yhden prosessin toimesta ylläpidettävän paikkatietoaineiston tulisi olla tietotuotteena saatavilla sitä tarvitseville prosesseille. Paikkatiedon tietotuotteen määrittely mahdollistaa rakenteellisen paikkatiedon siirron rajapintapalvelun avulla tietoa ylläpitävästä tietojärjestelmästä tietoa hyödyntävään järjestelmään. Organisaatioiden tulee noudattaa suositusta, kun paikkatietoa tarjotaan siirrettäväksi organisaatioiden välillä ja erityisesti, kun paikkatieto on saatavilla latauspalvelussa rajapintapalveluna.

Julkisen hallinnon JHS-suosituksilla ohjataan tietotekniikan hyödyntämistä palvelutuotannossa, levitetään hyviä käytäntöjä, edistetään yhteentoimivuutta ja parannetaan sähköisen hallinnon ja asioinnin kehittämisen edellytyksiä. JHS-suositusten laatimista ohjaa JUHTA:n alainen JHS-jaosto. Suositukset julkaistaan osoitteessa www.jhs-suositukset.fi

Lisätietoa:
JUHTAn puheenjohtaja, ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. (09) 160 33250
SADe-ohjelmapäällikkö Maire Ahopelto, p. (09) 160 33470
JHS-projektipäällikkö Pekka Niemi, (09) 160 33213

http://www.vm.fi/juhta
http://www.jhs-suositukset.fi/