Tulikivi Oyj

Osavuosikatsaus 01-09/2010

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 22:26 EEST

- Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä
oli 13,9 me (13,5 me 07-09/2009), liikevoitto 0,2 (0,6) me ja
tulos ennen veroja 0,1 (0,4) me.
- Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 39,3 me (37,5 me 01-
09/2009), liiketulos -1,1 (-2,7) me ja tulos ennen veroja -1,6 (-
3,5) me.
- Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,08) e ja kolmannella
vuosineljänneksellä 0,00 (0,01) e.
- Liiketoiminnan rahavirta oli -1,0 (-0,6) me.
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 7,8 (6,0) me.
- Viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihdon
arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden paranevan, mutta koko vuoden
2010 tulos ennen veroja saattaa muodostua jonkin verran
tappiolliseksi.


Toimitusjohtajan kommentit
”Kolmannella vuosineljänneksellä kotimaan tulisijamyynti kehittyi
hyvin myönteisesti. Hyvän markkinatilanteen ohella uutuustuotteet
on otettu positiivisesti vastaan, ja niiden tunnetuksi tekemiseen
panostettiin alkusyksystä. Toteutettujen toimenpiteiden ansioista
Tulikivi-tuotteiden markkinaosuus on alkuvuonna kotimaassa
noussut.

Myös verhouskiven myynti on ollut hyvä alkusyksyn aikana, ja
tilauskanta on loppuvuodelle vahva.

Uunivienti oli ennakoitua alhaisempaa tarkastelujakson aikana.
Markkinatilanne on edelleen haasteellisin Keski-Euroopassa.

Vuosineljänneksen kannattavuutta pienensivät sesongin alkuun
ajoitetut uutuustuotteiden markkinointitoimenpiteet sekä
edellisvuotta epäedullisempi myynnin jakauma. Vahva tilauskanta
mahdollistaa liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden paranemisen
loppuvuoden aikana.”


Segmenttiraportointi
Konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat-segmentti ja
luonnonkivituotteet-segmentti. Tulisijat-segmenttiin kuuluvat
vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja Kermansavi-tuotemerkeillä
myytävät uunit, niiden oheistuotteet ja astiat sekä kamiinoiden
verhouskivet. Luonnonkivituotteet-segmenttiin kuuluvat kotien
sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin.
Segmenteille kohdistamattomista kuluista muodostuu
segmenttiraportoinnissa Muut erät, johon sisältyvät myös
rahoituskulut ja verot. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat
mm. konsernihallinnon kulut ja taloushallinnon kulut.
Segmenttiraportointia on tarkennettu jakamalla
toimintasegmenteille aiemmin kohdistamattomissa kuluissa olleet
tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon kulut. Vertailutiedot on
muutettu vastaavasti.Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 39,3 miljoonaa euroa (37,5 miljoonaa
euroa tammi-syyskuu 2009). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto
oli 35,3 (33,4) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-
liiketoiminnan liikevaihto 4,0 (4,1) miljoonaa euroa.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 20,8 (18,6) miljoonaa euroa eli
53,0 (49,6) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 18,5 (18,9)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Ruotsi ja
Saksa. Uunivienti ei kehittynyt odotusten mukaisesti alhaisemman
kysynnän johdosta.

Konsernin liiketulos oli -1,1 (-2,7) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan liiketulos oli 0,6 (-1,2) miljoonaa euroa,
luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liiketulos -0,3 (-0,1)
miljoonaa euroa ja muiden erien kulut -1,4 (-1,4) miljoonaa euroa.
Tulisijat-liiketoiminnan tulosta pienensivät mm. kolmannelle
vuosineljännekselle ajoittuneet markkinointipanostukset sekä
kysynnän kohdistuminen alempikatteisiin tuotteisiin. Konsernin
tulos ennen veroja oli
-1,6 (-3,5) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos -1,2 (-2,8)
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,08) euroa.

Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,9
(13,5) miljoonaa euroa, liikevoitto 0,2 (0,6) ja tulos ennen
veroja 0,1 (0,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,00
(0,01) euroa.


Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,0 (-0,6)
miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi katsauskauden aikana 3,1
(1,0) miljoonaa euroa ja oli 9,5 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa
euroa 30.9.2009). Korolliset velat olivat 25,8 (22,7) miljoonaa
euroa, ja nettorahoituskulut olivat 0,6 (0,8) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 36,9 (40,8). Korollisten nettovelkojen suhde
omaan pääomaan eli gearing oli 82,9 (77,4) prosenttia. Current
ratio oli 1,8 (1,7). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,59 (0,63)
euroa.

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden päättyessä
konsernin rahavarat olivat 7,8 (4,7) miljoonaa euroa ja
käyttämättömien luottolimiittien määrä 4,0 (9,0) miljoonaa euroa.
Konsernin vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta 12,5 (15,6)
miljoonaan euroon sisältyy kovenantteja, jotka on sidottu
konsernin omavaraisuuteen tai kannattavuuteen.

Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat
katsauskaudella 2,0 (1,5) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja
kehittämistoiminnan kustannukset olivat 1,4 (1,0) miljoonaa euroa
eli 3,4 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin
taseeseen 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.

Tuotekehityksessä on keskitytty Tulikivi Green-tuotteiden ja
sisustustakka-malliston sekä muiden uutuusmallien
tuotteistamiseen. Kyseiset tuotteet täydentävät ja laajentavat
tulisijan käyttömahdollisuutta kodin lämmityksessä. Muita suuria
kehityshankkeita ovat konsernin prosessien kehittäminen ja
toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen.


Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 389
(419) henkilöä. Palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 11,2
(11,6) miljoonaa euroa.

Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon
sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja
avainhenkilöille sekä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle.
Vuonna 2008 käyttöönotetussa osakepohjaisessa
kannustinjärjestelmässä oli ohjelman mukaisesti kolme
ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010.
Palkkion määräytymisperusteina ovat ohjelman mukaan konsernin
tulos rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan investointien
jälkeinen rahavirta. Koko järjestelmästä voidaan maksaa palkkiona
yhteensä enintään noin 360 000 A-osaketta ja rahana osakkeiden
arvoa vastaava määrä. Palkkio vuodelta 2010 on enintään 218 750 A-
osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä.
Toimitusjohtajan osuus osakepalkkiosta on maksimissaan 50 000
osaketta.
Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tulokseen ja
tuottavuuden paranemiseen sekä toimitusjohtajalla ja
avainhenkilöillä lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden
saavuttamiseen.


Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Tulikivi Oyj:n 14.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
jakaa osinkoa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake.
Osinkojen maksupäivä oli 26.4.2010. Muut yhtiökokouksen päätökset
on esitetty yhtiökokouspäivänä julkaistusta erillisestä
tiedotteesta.


Ylikurssirahaston varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon
Yhtiökokouksen 14.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti on yhtiön
omassa pääomassa sijaitsevaa ylikurssirahastoa alennettu
siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa
ylikurssirahastossa olleet varat, yhteensä 7 334 116, 06 euroa,
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Ylikurssirahaston varojen siirtämisestä vapaan oman pääoman
rahastoon antoi Patentti- ja rekisterihallitus kuulutuksen
6.5.2010. Velkojille asetettuun määräpäivään 19.8.2010 mennessä ei
kukaan velkoja vastustanut ylikurssirahaston alentamista.


Omat osakkeet
Yhtiö ei hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita
raportointikauden aikana. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
kokonaismäärä oli raportointikauden päättyessä 124 200 A-osaketta
vastaten 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia
kokonaisäänimäärästä.


Riskit ja epävarmuustekijät
Konsernin lähiajan riskinä on kuluttajien epävarmuuden
lisääntyminen ja sen heijastuminen kuluttajien rakennus- ja
tulisijahankkeisiin.
Riskit ja niille kartoitetut ehkäisy- ja kontrollikeinot on
määritelty tarkemmin vuosikertomuksessa 2009 tilinpäätöksen
liitetietojen kohdassa 38.


Tulevaisuuden näkymät
Kotimaassa omakotirakentaminen kasvaa ja sen myötä Tulikivi-
tuotteiden kysyntä jatkuu vahvana. Myös verhouskivien kysyntä
jatkuu hyvänä. Keski-Euroopassa tulisijojen kysyntä on
kokonaisuutena aiempaa alhaisemmalla tasolla. Katsauskaudella
lanseeratut Tulikivi Green -tuotteet ja sisustustakkauutuudet
tukevat liikevaihdon kasvua.

Viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihdon arvioidaan
kasvavan ja kannattavuuden paranevan. Johtuen kuitenkin viennin
kysynnän kohdistumisesta alempikatteisiin tuotteisiin koko vuoden
2010 tulos ennen veroja saattaa muodostua jonkin verran
tappiolliseksi.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 7,8 (6,0 30.9.2009 ja 4,8
31.12.2009) miljoonaa euroa.


Strategia
Konsernissa katsauskauden alussa käyttöönotettu uudistettu
strategia kattaa keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet vuoteen 2015 saakka. Strategian mukaan yrityksen
orgaaninen kasvutavoite on lähivuosina yli 10 prosenttia vuodessa.
Tavoitteena on myös saavuttaa seuraavan viiden vuoden kuluessa 10
prosentin taso liikevaihdosta tuloksessa ennen veroja. Oman
pääoman tuottotavoitteena on ylittää 20 prosentin taso. Strategiaa
tukevat yritysostot ovat mahdollisia.OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2010, LYHENNELMÄ
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Me 1-9/ 1-9/ Muu- 1-12/ 7-9/ 7-9/ Muu-
2010 2009 tos, 2009 2010 2009 tos,
% %
Liikevaihto 39,3 37,5 4,7 53,1 13,9 13,5 2,8
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,4 0,5 0,6 0,2 0,1
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos 0,2 -1,0 -1,0 -1,0 -0,4
Valmistus omaan
käyttöön 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0

Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö 8,0 7,1 10,2 2,3 2,4
Ulkopuoliset palvelut 6,3 5,3 7,6 2,3 1,9
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut 14,0 14,7 20,0 4,3 4,2
Poistot 3,5 4,2 5,5 1,2 1,3
Liiketoiminnan muut
kulut 9,4 8,6 12,1 2,9 2,8

Liikevoitto/-tappio -1,1 -2,7 61,1 -2,4 0,2 0,6 -66,8
%:a liikevaihdosta -2,7 -7,3 -4,5 1,5 4,7
Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0
Rahoituskulut -0,8 -0,9 -1,1 -0,2 -0,3
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tulos ennen veroja -1,6 -3,5 53,5 -3,3 0,1 0,4 -80.0
%:a liikevaihdosta -4,2 -9,4 -6,2 0,6 2,9
Laskennallisen
verovelan muutos 0,4 0,7 1,0 0,0 -0,1

Katsauskauden tulos -1,2 -2,8 56,1 -2,4 0,1 0,3 -65,1

Muut laajan tuloksen erät
Koronvaihtosopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Katsauskauden laaja
tulos yhteensä -1,2 -2,9 58,3 -2,4 0,1 0,2 -66,1

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu -0,03 -0,08 56,6 -0,06 0,00 0,01 -75,0

KONSERNITASE
Me 09/2010 09/2009 12/2009
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 1,0 1,0 1,0
Rakennukset 7,1 7,6 7,4
Koneet ja kalusto 6,9 8,8 8,1
Muut aineelliset hyödykkeet 1,0 1,1 1,1
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo 4,2 4,2 4,2
Muut aineettomat hyödykkeet 10,6 10,5 10,6
Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2 0,2
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset 1,8 1,5 1,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 32,9 35,0 34,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 10,6 10,4 10,2
Myyntisaamiset 6,5 6,1 4,1
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset 0,1 0,1 0,3
Muut saamiset 0,9 0,9 0,9
Rahavarat 7,8 4,7 10,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 25,9 22,2 26,1
Varat yhteensä 58,8 57,2 60,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 6,3 6,3 6,3
Ylikurssirahasto - 7,4 7,4
Omat osakkeet -0,1 -0,1 -0,1
Muuntoerot 0,0 -0,1 -0,1
Arvonmuutosrahasto -0,1 -0,1 -0,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7,4
Kertyneet voittovarat 8,2 9,9 10,4
Oma pääoma yhteensä 21,7 23,3 23,8
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1,7 1,9 1,9
Varaukset 1,0 0,9 1,0
Korolliset velat 20,1 18,0 19,9
Muut velat 0,1 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 22,9 20,8 22,9
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 8,4 8,1 8,7
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat 0,0 0,0
Lyhytaikaiset varaukset 0,2 0,3 0,2
Lyhytaikaiset korolliset velat 5,6 4,7 4,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 14,2 13,1 13,7
Velat yhteensä 37,1 33,9 36,6
Oma pääoma ja velat yhteensä 58,8 57,2 60,4
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 01-09/ 01-09/ 01-12/
Me 2010 2009 2009

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto -1,2 -2,8 -2,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtuma 3,5 4,1 5,5
Korkokulut ja -tuotot ja verot 0,2 0,1 0,0
Käyttöpääoman muutos -3,1 -1,0 1,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot -0,4 -1,0 -1,2
Liiketoiminnan nettorahavirta -1,0 -0,6 3,7

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -2,0 -1,5 -2,0
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti 0,1 0,2 0,2
Investointien nettorahavirta -1,9 -1,3 -1,8

Rahoituksen rahavirrat
Pitkä- ja lyhytaikaisten
lainojen nostot 5,0 5,1
Pitkä- ja lyhytaikaisten
lainojen takaisinmaksut -4,0 -4,0 -7,0
Voitonjako ja omat osakkeet -0,9 -1,1 -1,1
Rahoituksen nettorahavirta 0,1 -5,1 -3,0

Rahavarojen muutos -2,8 -7,0 -1,1

Rahavarat tilikauden alussa 10,6 11,7 11,7
Rahavarat tilikauden lopussa 7,8 4,7 10,6LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me Osake- Yli- Muun- SWOP Arvon- Omat Ker- Yht.
pää- kurs- to- muu- osak- tyneet
oma si- erot tos- keet voit-
rahasto rahas- tovarat
to
Oma pääoma
1.1.2010 6,3 7,4 -0,1 -0,1 -0,1 10,4 23,8
Voitonjako ja
omat osakkeet -0,9 -0,9
Katsauskauden
laaja tulos
yhteensä 0,1 -1,2 -1,1
Rahastosiirto -7,4 7,4 0,0
Oma pääoma
30.9.2010 6,3 0,0 0,0 7,4 -0,1 -0,1 8,2 21,7

Oma pääoma
1.1.2009 6,3 7,4 0,0 -0,1 -0,1 13,7 27,2
Voitonjako ja
omat osakkeet -1,0 -1,0
Katsauskauden
laaja tulos
yhteensä -0,1 -2,8 -2,9
Oma pääoma
30.9.2009 6,3 7,4 -0,1 - -0,1 -0,1 9,9 23,3


SEGMENTTI-INFORMAATIO
Toimintasegmentit 1-9/ 1-9/ 1-12/
Me 2010 2009 2009
Liikevaihto 39,3 37,5 53,1
Tulisijat 35,3 33,4 47,8
Luonnonkivituotteet 4,0 4,1 5,3


Liikevoitto/-tappio -1,1 -2,7 -2,4
Tulisijat 0,6 -1,2 -0,2
Luonnonkivituotteet -0,3 -0,1 -0,3
Muut erät -1,4 -1,4 -1,9

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/
2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
Toimintasegmentit
Liikevaihto 13,9 14,7 10,7 15,6 13,5 13,0 11,0
Tulisijat 12,8 13,0 9,5 14,4 12,4 11,4 9,6
Luonnonkivituotteet 1,1 1,7 1,2 1,2 1,1 1,6 1,4

Liikevoitto/-tappio 0,2 0,4 -1,7 0,3 0,6 -0,6 -2,7
Tulisijat 0,9 0,8 -1,1 1,0 1,2 -0,2 -2,2
Luonnonkivituotteet -0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,1
Muut erät -0,5 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 -0,4

SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 30.9.2010
Tuli- Luonnon- Muut Yht.
sijat kivet erät


Segmentin varat 46,9 4,1 7,8 58.8
Segmentin velat 8,2 0,7 28,2 37,1
Investoinnit, netto 1,5 0,0 0,4 1,9
Poistot ja arvonalentumiset 3,1 0,2 0,2 3,5


Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut

1-9/10 1-9/09 7-9/10 7-9/09 1-12/09
Osakekohtainen tulos,
euro -0,03 -0,08 0,00 0,01 -0,06
Osakekohtainen oma pääoma,
euro 0,59 0,63 0,59 0,63 0,64
Oman pääoman tuotto,
% -7,2 -14,8 0,4 4,5 -9,2
Sijoitetun pääoman tuotto,
% -2,5 -6,9 0,5 5,6 -4,3
Omavaraisuusaste, % 36,9 40,8 39,4
Nettovelkaantumisaste,
% 82,9 77,4 59,4
Current ratio 1,8 1,7 1,9
Bruttoinvestoinnit,
milj. euroa 2,0 1,5 2,1
Bruttoinvestoinnit,
%/lv 5,0 4,0 4,0
Tutkimus- ja kehitysmenot,
milj. euroa 1,4 1,0 1,6
%/liikevaihto 3,4 2,6 3,1
Tilauskanta (30.9.),
milj. euroa 7,8 6,1 4,8
Henkilöstö keskimäärin 389 419 417

Osakkeen kurssikehitys, euro
Alin kurssi 1,07 0,67 0,67
Ylin kurssi 1,79 1,30 1,30
Keskikurssi 1,38 0,94 0,96
Päätöskurssi 1,29 1,00 1,06

Markkina-arvo kauden lopussa,
1000 e 47755,5 37019,8 39241,0
(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)
Osakkeiden vaihto,
(1000 kpl) 3037,0 3030,7 3959,0
Osakkeiden vaihto,
%/A-osakkeet 11,1 11,0 14,4
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin 37019770 37025021 37019770 37019770 37023708
Osakkeiden lukumäärä
30.9. 37019770 37019770 37019770 37019770 37019970Osavuosikatsauksen liitetiedot
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardin mukaisesti.
Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009
kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2010 alkaen
seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa
1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardiin on
tehty merkittäviä muutoksia.
- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätos ja erillistilinpäätös
(voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
Standardimuutokset vaikuttavat vaiheittaisten yrityshankintojen
sekä vaiheittaisten yritysmyyntien kirjanpitokäsittelyyn.
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -
suojauskohteiksi hyväksyttävät erät - muutos (voimassa 1.7.2009
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
(voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
- IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta (voimassa 1.7.2009 tai sen
jälkeen alkavilla tilikausilla)
- IFRS-standardeihin liittyvät parannukset (Improvements to IFRSs,
huhtikuu 2009, voimassa pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla).
- Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina
maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa (voimassa
1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Johdon käsityksen mukaan edellä mainittujen standardien ja
tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta
esitettyihin lukuihin. Muutoksilla tulisi olemaan vaikutusta
tilinpäätökseen vuonna 2010 standardin IFRS 3 muutoksen osalta,
jos konsernissa toteutuisi tilikauden aikana liiketoimintojen
yhdistämisiä.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2009. Laskentakaavat
löytyvät vuosikertomuksen 2009 sivulta 76.


Tuloverot
Me 01-09/10 01-09/09 01-12/09
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot 0,0 -0,1 0,1
Laskennalliset verot 0,4 0,8 0,9
Yhteensä 0,4 0,7 1,0

Annetut vakuudet ja vastuut
Me 9/10 9/09 12/09
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat ja velkojen
takaukset, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja 24,2 18,4 21,9
Annetut kiinnitykset ja pantit 29,7 28,6 28,2
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit 0,7 0,5 0,8
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset,
nimellisarvo 6,5 8,2 7,3
käypä arvo -0,2 -0,3 -0,3
Valuuttatermiinit, nimellisarvo 0,1 - 0,1
Valuuttatermiinit, käypä arvo - -

Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän
markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen
sulkemisesta.


Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista
Me
01-09/10 01-09/09 01-12/09
Hankintamenot 1,0 0,9 1,1
Luovutustulot -0,0 0,0 -0,1
Yhteensä 1,0 0,9 1,0

Varaukset
Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,6
miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,4 miljoonaa euroa.
Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu tilikaudella 2009 kirjatun
uudelleenjärjestelyvarauksen loppuosa 0,2 miljoonaa euroa.
Pitkäaikaisten varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2009
vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin
26. Varaukset ja 34. Ehdolliset velat. Ehdollisissa veloissa ei
ole tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Osakepääoma
Osakepääoma osakelajeittain
Osakkeita, Osuus, Osuus, Osuus,
kpl % % euroa
osak- äänistä osakepää-
keista omasta
K-osakkeet (10 ääntä) 9 540 000 25,7 77,6 1 621 800
A-osakkeet (1 ääni) 27 603 970 74,3 22,4 4 692 675
Yhteensä 30.9.2010 37 143 970 100,0 100,0 6 314 475
Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia
katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille
maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-
osakkeille. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia katsauskauden aikana.


Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokouksen 14.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti
hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita
enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita
enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2011
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Lisäksi hallituksella on valtuutus päättää uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta
A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus on
voimassa vuoden 2011 yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta.


Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1000 e 9/10 9/09 12/09
Myynnit osakkuusyhtiölle 4 7 7
Ostot osakkuusyhtiöltä 133 117 148
Myynnit lähipiirin kuuluville 12 24 30

Vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta 83 83 109
Avoimet saatavat lähipiiriltä 0 12 0

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.
Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-
Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta. Näistä
tiloista on maksettu 99(98)tuhannen euron suuruinen vuokra
katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Yhtiö on myynyt
palveluja säätiölle 7 (39) tuhannen euron arvosta ja vuokrannut
maa-alueita 2 (2) tuhannen euron arvosta. Avoimet saamiset
säätiöltä olivat 0 (12) tuhatta euroa.

Johdon työsuhde-etuudet

9/10 9/09 12/09
Hallituksen ja toimitusjohtajan
palkat ja muut lyhytaikaiset työ-
suhde-etuudet 354 347 479
Työsuhteen päättymisen jälkeiset
etuudet 66 51 83


Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2010
Osakkaan nimi Osakkeet Osuus
äänivallasta
Vauhkonen Reijo 4 186 827 24,3 %
Vauhkonen Heikki 3 014 724 24,1 %
Elo Eliisa 2 957 020 5,9 %
Virtaala Matti 2 429 887 12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen 1 902 380 1,5 %
Mutanen Susanna 1 643 800 7,2 %
Vauhkonen Mikko 782 310 3,5 %
Paatero Ilkka 718 430 0,6 %
Nuutinen Tarja 674 540 3,5 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus 585 690 0,5 %
Muut osakkaat 18 248 362 16,3 %

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori
Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Lisäksi konserniyritys on
The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää
liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka
Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä
ovat Stone Pole Oy, Leppävirran Matkailukeskus Oy ja Rakentamisen
MALL Oy.

TULIKIVI OYJ


Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala, p. 0207 636 666
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555


Source: Millistream