QPR Software Oyj Finland

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 15:19 EEST

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO NOUSI 5,0 MILJOONAAN EUROON,
LIIKEVOITTO 9,6 % LIIKEVAIHDOSTA

Yhteenveto

Heinä-syyskuu 2010:

- Liikevaihto 1 574 tuhatta euroa (7-9/2009: 1 501), kasvua 5 %
- Yhtiön tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin nykyisistä sopimuksista seuraavan
kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta 288 tuhatta euroa (0)
- Yhtiö teki konsernitason puitesopimuksen prosessien mallinnustyökalun
myynnistä Vattenfall AB:lle
- Liikevoitto 164 tuhatta euroa (159)
- Liikevoitto 10,4 prosenttia liikevaihdosta (10,6)
- Liiketoiminnan rahavirta 274 tuhatta euroa (156)
- Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,01).

Tammi-syyskuu 2010:

- Liikevaihto 5 017 tuhatta euroa (1-9/2009: 4 817), kasvua 4 %
- Liikevoitto 480 tuhatta euroa (486)
- Liikevoitto 9,6 prosenttia liikevaihdosta (10,1)
- Liiketoiminnan rahavirta 762 tuhatta euroa (399)
- Osakekohtainen tulos 0,02 euroa (0,03).

Näkymät tilikaudelle 2010:

Yhtiön näkymät ovat ennallaan: liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan
vuodesta 2009 (liikevaihto 2009: 6 618 tuhatta euroa; liikevoitto 2009: 705
tuhatta euroa). Ylläpito-, tilaus- ja palvelumyynnin liikevaihdon arvioidaan
kasvavan selvästi toisella vuosipuoliskolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna.


KESKEISET TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) | 7-9/ | 7-9/ |Muutos,| 1-9/ | 1-9/ | Muutos,| 1-12/ |
| | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1 574 | 1 501 | 4,9 | 5 017 | 4 817 | 4,2 | 6 618 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 164 | 159 | 3,1 | 480 | 486 | -1,2 | 705 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 10,4 | 10,6 | | 9,6 | 10,1 | | 10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | 153 | 149 | 2,7 | 400 | 477 | -16,1 | 668 |
| veroja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | 98 | 116 | -15,5 | 286 | 383 | -25,3 | 517 |
| voitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 6,2 | 7,7 | | 5,7 | 8,0 | | 7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | | | | 0,02 | 0,03 | | 0,04 |
| euroa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | | | | 0,02 | 0,03 | | 0,04 |
| (laimennettu) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake | | | 0,20 | 0,22 | | 0,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | | 762 | 399 | | 953 |
| rahavirta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden | | | | 1 833 | 2 042 | | 1 929 |
| lopussa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka | | | -962 | -842 | | -831 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaan- | | | | -38,1 | -31,4 | | -32,3 |
| tumisaste, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 44,6 | 50,9 | | 42,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | | | | 14,9 | 18,9 | | 19,5 |
| tuotto, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun | | | | 16,3 | 19,7 | | 21,4 |
| pääoman tuotto,% | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteista
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin
vaatimuksia. Yhtiö on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton.

LIIKEVAIHTO

QPR Software -konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 574 tuhatta euroa
(1 501), ja kasvoi 4,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto nousi 5 017 tuhanteen euroon (4 817),
missä on kasvua 4,2 %.

Konsernin liikevaihto jakautui maantieteellisesti seuraavasti, (EUR 1 000):

--------------------------------------------------------------------------------
| | Kotimaa | Kansainvälinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2010 | 613 | 961 | 1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 38,9 | 61,1 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2009 | 577 | 924 | 1 501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 38,4 | 61,6 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos-% | 6,2 | 4,0 | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2010 | 2 053 | 2 964 | 5 017 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 40,9 | 59,1 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2009 | 2 103 | 2 714 | 4 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 43,7 | 56,3 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos-% | -2,4 | 9,2 | 4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2009 | 2 783 | 3 835 | 6 618 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 961 tuhatta euroa
(924). Kasvu johtui Venäjän liikevaihdon kasvusta. Tammi-syyskuussa
kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon kehityssuunta on ollut myönteinen:
liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia 2 964 tuhanteen euroon (2 714). QPR:n
ohjelmistojen kysyntä on useilla markkina-alueilla ollut edellisvuotta
vilkkaampaa, vaikka markkinakohtaiset erot kysynnässä ovat edelleen taantuman
jälkeen suuria.

Kotimaan liikevaihto kasvoi heinä-elokuussa 6,2 % edellisvuotta paremman
ohjelmistomyynnin ansiosta 613 tuhanteen euroon (577). Yhä suurempi osa kotimaan
ohjelmistomyynnin liikevaihdosta on tilausmyyntiä, mikä luo hyvän pohjan
liiketoiminnan kasvattamiselle jatkossa.

Tilausmyynnissä liikevaihto kertyy hitaammin kuin lisenssimyynnissä, mutta
vuosittaisen uusiutuvan liikevaihdon osuus on merkittävästi suurempi. Yhtiö
aloitti tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin Suomessa syksyllä 2009. Tämä on
vaikuttanut negatiivisesti kuluvan vuoden kotimaan liikevaihtoon, vaikka
uusmyynti on ollut vahvaa. Kotimaan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 053
tuhatta euroa (2 103).

Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin (EUR 1 000):

--------------------------------------------------------------------------------
| | Ohjelmisto- | Ylläpito- | Asiantuntija- | Yhteensä |
| | lisenssit | palvelut | palvelut | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2010 | 470 | 884 | 220 | 1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 29,9 | 56,1 | 14,0 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2009 | 494 | 812 | 195 | 1 501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 32,9 | 54,1 | 13,0 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos-% | -4,9 | 8,9 | 12,8 | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2010 | 1 439 | 2 692 | 886 | 5 017 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 28,7 | 53,6 | 17,7 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2009 | 1 652 | 2 522 | 643 | 4 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 34,3 | 52,4 | 13,3 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos-% | -12,9 | 6,7 | 37,8 | 4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2009 | 2 394 | 3 338 | 886 | 6 618 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön ohjelmistolisenssien liikevaihto heinä-syyskuussa laski 4,9 % ja oli 470
tuhatta euroa (494). Eniten ohjelmistolisenssejä myytiin Suomeen,
Etelä-Afrikkaan, Venäjälle ja Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin.

Ylläpitopalvelujen (mukaan lukien tilausmyynti) liikevaihto heinä-syyskuussa
kasvoi 8,9 % ja oli 884 tuhatta euroa (812). Kasvu johtui tilausmyynnin
liikevaihdon kasvusta. Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat negatiivisesti
ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Yhtiön tilausmyynnin nykyisistä sopimuksista
seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta 288 tuhatta
euroa (0), olettaen asiakaspysyvyyden olevan samaa tasoa kuin
ylläpitosopimuksissa.

Yhtiön asiantuntijapalvelujen heinä-syyskuun liikevaihto nousi 12,8 % ja oli 220
tuhatta euroa (195). Asiantuntijapalvelujen liikevaihtoon vaikutti myönteisesti
asiantuntijapalvelujen suoramyynnin aloittaminen Venäjällä.

Konsernin liikevaihto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti,
(EUR 1 000):

--------------------------------------------------------------------------------
| | Software | Software | Service and | Yhteensä |
| | Sales | Sales Finland | Solutions | |
| | International | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2010 | 956 | 456 | 162 | 1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 60,7 | 29,0 | 10,3 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2009 | 917 | 410 | 174 | 1 501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 61,1 | 27,3 | 11,6 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos-% | 4,3 | 11,2 | -6,9 | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2010 | 2 928 | 1 307 | 782 | 5 017 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 58,4 | 26,0 | 15,6 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2009 | 2 664 | 1 547 | 606 | 4 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus-% | 55,3 | 32,1 | 12,6 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos-% | 9,9 | -15,5 | 29,0 | 4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2009 | 3 728 | 2 042 | 848 | 6 618 |
--------------------------------------------------------------------------------

Software Sales Finland -segmentin liikevaihto heinä-syyskuussa nousi 11,2 % ja
oli 456 tuhatta euroa (410). QPR toimitti ohjelmistoja muun muassa Aalto
yliopistolle, Alma Media Oyj:lle, Järvenpään kaupungille, Kymenlaakson
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealle, Cargotec Oyj:lle,
Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle (OSEKK), Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille, Samlink Oy:lle, Satakunnan ammattikorkeakoululle,
Tekesille sekä valtionvarainministeriön KuntaIT-yksikölle. Software Sales
Finlandin tammi-syyskuun liikevaihto laski edellisvuodesta 15,5 prosenttia ja
oli 1 307 tuhatta euroa (1 547). Lasku johtui siirtymisestä tilauspohjaiseen
ohjelmistomyyntiin.

Software Sales International -segmentin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 956
tuhatta euroa (917). Kasvu johtui Venäjän liikevaihdon kasvusta. QPR teki
katsauskaudella konsernilaajuisen kolmen vuoden mittaisen konsernitason
puitesopimuksen Vattenfall AB:n kanssa, jonka jatko-optiot ovat yhteensä
enintään neljä vuotta. Vattenfall valitsi QPR ProcessGuide -tuotteen
konsernityökalukseen prosessien mallintamisessa. Sopimuksen arvioidaan
heijastuvan myönteisesti yhtiön tulevaan ohjelmistomyyntiin sen
voimassaoloaikana. Tammi-syyskuussa Software Sales Internationalin liikevaihto
kasvoi 9,9 prosenttia edellisvuodesta parantuneen ylläpito- ja palvelumyynnin
ansiosta 2 928 tuhanteen euroon (2 664). Tammi-syyskuussa QPR ja sen
jälleenmyyjät myivät ohjelmistoja 68 maahan.

Service and Solutions -liiketoimintasegmentin liikevaihto heinä-syyskuussa oli
162 tuhatta euroa (174) ja laski 6,9 %. Liikevaihdon arvioidaan nousevan vuoden
viimeisellä neljänneksellä merkittävästi heinä-syyskuusta palveluprojektien
käynnistyttyä kesälomien jälkeen. Kuluvan vuoden tammi-syyskuun aikana Service
and Solutions -segmentin liikevaihto kehittyi erittäin myönteisesti ja oli 782
tuhatta euroa (606), missä on kasvua edellisvuodesta 29,0 %. Kasvu johtui
lähinnä yhtiön palvelutuotteiden hyvästä kysynnästä. Palvelutuotteista
erityisesti prosessien hallintamallin kysyntä lisääntyi voimakkaasti kuluneen
katsauskauden aikana.

TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuun liikevoitto nousi hieman edellisvuodesta ja oli 164 tuhatta euroa
(159). Poistot olivat 25 tuhatta euroa edellisvuotta korkeammat, mikä johtui
lähinnä Venäjän liiketoiminnan hankinnasta vuoden 2009 loppupuolella sekä
tuotekehitysmenoista tehtyjen poistojen kasvusta.

Tammi-syyskuun liikevoitto oli lähes edellisvuoden tasolla, ollen 480 tuhatta
euroa (486). Kulutaso oli edellisvuotta korkeampi, mikä johtui panostuksista
suoramyynnin aloittamiseen Venäjällä ja kotimaan palveluliiketoiminnan
kehittämiseen. Tammi-syyskuun poistot nousivat 431 tuhanteen euroon (335).

Konsernin liikevoitto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti,
(EUR 1 000):

--------------------------------------------------------------------------------
| | Software | Software | Service | Kohdis- | Yhteensä |
| | Sales | Sales | and | tamattomat | |
| | Inter- | Finland | Solutions | | |
| | national | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2010 | 176 | 132 | -54 | -90 | 164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2009 | 165 | 109 | -24 | -91 | 159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos-% | 6,7 | 21,1 | -125,0 | 1,1 | 3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2010 | 488 | 215 | 28 | -251 | 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2009 | 254 | 525 | -21 | -272 | 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos-% | 92,1 | -59,0 | 233,3 | 7,7 | -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2009 | 503 | 668 | -67 | -400 | 705 |
--------------------------------------------------------------------------------

Software Sales Finlandin heinä-syyskuun liikevoitto nousi 21,1 % 132 tuhanteen
euroon (109) liikevaihdon hyvän kehityksen vuoksi. Tammi-syyskuussa Software
Sales Finlandin kannattavuus oli edellisvuotta alempi tilauspohjaiseen
ohjelmistomyyntiin siirtymisen seurauksena. Segmentin liikevoitto
tammi-elokuussa oli 215 tuhatta euroa (525).

Software Sales International -segmentin liikevoitto heinä-syyskuussa kasvoi 6,7
% ja oli 176 tuhatta euroa (165). Liikevoiton kasvu johtui liikevaihdon kasvusta
Venäjällä. Tammi-syyskuussa Software Sales Internationalin liikevoitto kasvoi
92,1 prosenttia 488 tuhanteen euroon parantuneen liikevaihdon ansiosta (254).

Service and Solutions -liiketoimintasegmentin liikevoitto heinä-syyskuussa laski
-54 tuhanteen euroon (-24). Lasku johtui lähinnä lisääntyneistä
henkilöstörekrytoinneista. Henkilöstörekrytointeja lisätään, koska
palvelumyynnin kasvulla on yhtiön strategiassa merkittävä rooli. Kuluvan vuoden
tammi-syyskuun liikevoitto kasvoi 28 tuhanteen euroon (-21) liikevaihdon hyvän
kehityksen vuoksi.

Voitto ennen veroja heinä-syyskuussa oli 153 tuhatta euroa (149).
Nettorahoituskulut olivat 11 tuhatta euroa (10). Voitto verojen jälkeen
heinä-syyskuussa oli 98 tuhatta euroa (116). Osakekohtainen tulos oli 0,01
euroa (0,01).

Voitto ennen veroja tammi-syyskuussa oli 400 tuhatta euroa (477).
Nettorahoituskulut nousivat 80 tuhanteen euroon (9), mikä johtuu lähinnä
kirjatuista valuuttakurssitappioista. Nettokorkokulut tammi-syyskuussa olivat 15
tuhatta euroa (1). Katsauskauden voitto oli tammi-syyskuussa 286 tuhatta euroa
(383) ja osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,03).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 30.9.2010 oli 6 892 tuhatta euroa (6 170).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 762 tuhatta euroa (399). Pääsyy
liiketoiminnan rahavirran muutokseen on käyttöpääoman muutos. Katsauskauden
lopussa yhtiön rahavarat olivat 1 833 tuhatta euroa (2 042). Katsauskaudella
maksettiin osinkoa yhteensä 244 tuhatta euroa (368) ja pääoman palautusta 122
tuhatta euroa (0).

Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 227 tuhatta euroa (649).
Merkittävä osa investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Yhtiön korolliset velat laskivat ja olivat syyskuun 2010 lopussa 871 tuhatta
euroa (1 200). Yhtiön nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -38,1 %
(-31,4). Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,3 % (19,7).

Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 222 tuhatta
euroa (901). Quick ratio -tunnusluku katsauskauden lopussa oli 2,33 (2,50).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 2 529 tuhatta euroa (2 684) ja
konsernin omavaraisuusaste oli 44,6 prosenttia (50,9). Omavaraisuuden laskua
selittää lähinnä loppuvuodesta 2009 julkistettu Venäjän liiketoiminnan hankinta
ja omien osakkeiden hankinnat. Oman pääoman tuotto oli 14,9 % (18,9).

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 62 henkilöä (59).
Heistä 8 työskenteli QPR:n venäläisen tytäryhtiön, OOO QPR Softwaren,
palveluksessa Moskovassa (0). Keskimääräinen henkilömäärä katsauskaudella
oli 63 (56).

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

Yhtiön tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 943 tuhatta euroa (884)
eli 18,8 % liikevaihdosta (18,4 %).

Katsauskaudella tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen yhteensä 162 tuhatta
euroa (87). Tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Aktivoitujen
tuotekehitysmenojen poistot olivat 146 tuhatta euroa (118).

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 15 (20) henkilöä, mikä
vastaa 24,1 % koko henkilöstöstä tilikauden lopussa (34 %).

Katsauskaudella tuotekehitys keskittyi QPR:n tuoteperheestä vuoden 2011
ensimmäisellä vuosipuoliskolla julkaistavaksi suunnitellun uuden, QPR 8.2
-tuoteversion kehitykseen, sekä QPR:n tarjoamaa laajentavien uusien
ohjelmistotuotteiden konseptointiin ja suunnitteluun. Lisäksi jatkettiin uuden,
prosessien automaattiseen analysointiin tarkoitetun, QPR ProcessAnalyzer
-ohjelmistotuotteen kehitystä.

Yhtiö aloitti QPR Kokonaisarkkitehtuuripalvelun kehittämisen ja jatkoi
panostamista syksyllä 2009 markkinoille tuotuun QPR Prosessien hallintamalliin.
Kotimarkkinalle suuntautuvaa asiantuntijapalvelutarjontaa vahvistettiin
kehittämällä QPR Tunnuslukumittariston rakentamispalvelusta toimialakohtaiset
sovellukset julkishallinnolle ja terveydenhuoltosektorille.

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden pörssivaihdon kehitys | 1-9/2010 | 1-9/2009 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihdetut osakkeet, kpl | 759 446 | 592 817 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto, euroa | 698 995 | 510 799 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % osakkeista | 6,1 | 4,8 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake ja markkina-arvo | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä, kpl | 12 444 863 | 12 444 863 | 12 444 863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet, kpl | 291 534 | 258 000 | 258 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpidollinen vasta-arvo, | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| euroa/kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkona olevat osakkeet, kpl | 12 153 329 | 12 186 863 | 12 186 863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajat, lkm | 605 | 579 | 608 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi, euroa | 0,95 | 0,89 | 0,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, euroa | 11 545 663 | 10 846 308 | 11 577 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaudella hankitut omat | 33 534 | 97 850 | 97 850 |
| osakkeet, kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden kirjanpidollinen | 32 069 | 28 380 | 28 380 |
| vasta-arvo, euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankintahinta, | 247 629 | 209 103 | 209 103 |
| euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osuus yhtiön | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| osakkeiden lukumäärästä, % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

OOO QPR Software -tytäryhtiö aloitti liiketoiminnan Venäjällä ja IVY-maissa
2.3.2010. Yhtiö on QPR Software Oyj:n tytäryhtiö QPR CIS Oy:n kokonaan omistama
tytäryhtiö. OOO QPR Softwaren koti- ja toimipaikka on Moskova ja sen
palveluksessa oli syyskuun lopussa kahdeksan henkilöä.

QPR Software Oyj:n johtoryhmän vastuunjakoa tarkennettiin 18.2.2010 alkaen niin,
että johtoryhmän sihteerinä toimiva Jyrki Karasvirta ryhtyi vastamaan
johtoryhmän jäsenenä viestinnästä ja markkinoinnista ja Teemu Lehto
liiketoiminnan kehityksestä.

QPR Software Oyj:n johtoryhmän muodostavat 1.7.2010 alkaen toimitusjohtaja
Jari Jaakkola (puheenjohtaja), kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä vastaava
johtaja Antti Ainasoja, Suomen liiketoiminnasta vastaava johtaja Matti
Erkheikki, viestintä- ja markkinointijohtaja Jyrki Karasvirta, liiketoiminnan
kehityksestä vastaava johtaja Teemu Lehto, talousjohtaja Päivi Martti (ent.
Vahvelainen) sekä tuotejohtaja Tony Virtanen.

STRATEGIA

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiölle laaditun uuden strategian ja
liiketoiminnan tavoitteet vuosille 2011-2014. QPR Softwaren tavoitteena on
kannattava kasvu siten, että yhtiö pyrkii kaksinkertaistamaan vuoden 2009
liikevaihtonsa vuoteen 2014 mennessä.

QPR:n tavoitteena on vauhdittaa kasvuaan laajentamalla tarjontaansa pienille ja
keskisuurille organisaatioille. Näille yhtiö ja sen jälleenmyyjät tarjoavat
tilattavia ohjelmistoja ilman etukäteisinvestointeja sekä palvelutuotteita,
jotka tukevat ohjelmistojen käyttöönottoa ja asiakkaiden valitsemia
johtamismenetelmiä.

QPR laajentaa kotimaista palvelutarjontaansa suurille organisaatioille
erityisesti kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen liittyvän konsultoinnin
alueella. Yhtiö uskoo kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen liittyvien palvelujen
kysynnän kasvavan Suomessa voimakkaasti sekä julkisella että yksityisellä
sektorilla.

Yhtiö toimittaa kansainvälisille jälleenmyyjilleen ohjelmistojen lisäksi
ohjelmistomyyntiä tukevia tuotteistettuja palveluja. Näillä tuotteistetuilla
palveluilla on ollut hyvä kysyntä Suomessa kuluneen vuoden aikana. Lisäksi yhtiö
vahvistaa QPR ProcessGuide -tuotteensa jälleenmyyjäverkostoa.

QPR pyrkii vahvaan kasvuun Venäjällä, jossa se aloitti tänä vuonna toimintansa
ostettuaan venäläisten jälleenmyyjiensä liiketoiminnan. Venäjän voimakkaassa
kasvuvaiheessa oleva markkina tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia yhtiön
teknologiatuotteille ja -palveluille.

Tuotekehitys keskittyy yhtiön nykyisten tuotteiden lisäksi prosessien
kehittämiseen tarkoitettujen tuoteinnovaatioiden rakentamiseen. Yhtiö jatkaa
tiivistä yhteistyötään Microsoftin kanssa.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 18.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Aino-Maija Fagerlund, Jyrki Kontio,
Antti Laine, Vesa-Pekka Leskinen ja Asko Piekkola.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa
puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. Hallitus totesi kokouksessaan, että
hallituksen molemmat uudet jäsenet, Aino-Maija Fagerlund ja Antti Laine, ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista
valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 18.3.2010 pörssitiedote. Se on
luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on
varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio
luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön
strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää:
liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, liikevaihtoennuste-, henkilöstö-,
juridiset ja taloudelliset riskit), liiketoimintaympäristöriskit (yleinen
suhdannekehitys), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit
(tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit
(valuutta- ja operatiiviset luottoriskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja
vastuuvahinkoriskit on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan
luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen
luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen,
saatavien ja luottorajojen seurannalla. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan yhtiön
luottotappioriski on tavanomaisella ja kohtuullisella tasolla.

Yhtiön ei-euromääräisestä valuuttavirrasta oli syyskuun lopussa suojattuna 17,4
prosenttia.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan
riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja
riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2009 toimintakertomuksen
sivulta 25 alkaen (www.qpr.fi/sijoittajat/vuosikertomukset.html).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2010 alussa julkaistujen kansainvälisten tutkimuslaitosten
markkinaennusteiden mukaan maailmanlaajuisen ohjelmistomyynnin arvon arvioidaan
vuonna 2010 kasvavan 5-7 prosenttia ja asiantuntijapalvelumyynnin 4-5 prosenttia
vuodesta 2009.

Tämänhetkisiin ohjelmistomarkkinoiden kasvuennusteisiin, yhtiön omiin
ennusteisiin sekä jälleenmyyjien ennusteisiin perustuen QPR Software arvioi,
että yhtiön liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2010 kasvavat vuodesta 2009
(liikevaihto 2009: 6 618 tuhatta euroa; liikevoitto 2009: 705 tuhatta euroa).
QPR-konsernin ohjelmistoliiketoiminta on luonteeltaan jaksottaista. Suurten
ohjelmistokauppojen ajoittuminen eri vuosineljänneksille saattaa vaikuttaa
merkittävästi yksittäisten neljännesten liikevaihtoon ja tulokseen.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

QPR Software Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 julkaistaan perjantaina
18.2.2011.

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397
www.qpr.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1 574 | 1 501 | 5 017 | 4 817 | 6 618 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 13 | 3 | 50 | 35 | 35 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | 50 | 134 | 160 | 363 | 451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | | | | | |
| aiheutuneet kulut | 925 | 748 | 2 974 | 2 533 | 3 524 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 151 | 126 | 431 | 335 | 466 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | 297 | 337 | 1 023 | 1 135 | 1 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 164 | 159 | 480 | 486 | 705 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -11 | -10 | -80 | -9 | -37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 153 | 149 | 400 | 477 | 668 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -55 | -33 | -114 | -94 | -150 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto | 98 | 116 | 286 | 383 | 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voiton | | | | | |
| jakautuminen: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 92 | 116 | 287 | 383 | 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omistajien | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| osuus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 98 | 116 | 286 | 383 | 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, € | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, € | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja konsernin tuloslaskelma: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto | 98 | 116 | 286 | 383 | 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät | -21 | 15 | 72 | 10 | 11 |
| muuntoerot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin | - | - | - | - | - |
| liittyvät verot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman voitto | 77 | 131 | 358 | 393 | 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman voiton | | | | |
| jakautuminen: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 71 | 131 | 359 | 393 | 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| omistajien osuus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 77 | 131 | 358 | 393 | 528 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) | 30.9. | 30.9. | 31.12. |
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 102 | 163 | 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 558 | 1 258 | 1 720 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sijoitukset | 5 | 5 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 306 | 464 | 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 1 971 | 1 890 | 2 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset | 3 088 | 2 238 | 2 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 833 | 2 042 | 1 929 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 4 921 | 4 280 | 4 591 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 6 892 | 6 170 | 6 874 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 30.9. | 30.9. | 31.12. |
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 1 359 | 1 359 | 1 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vararahasto | 21 | 21 | 21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 5 | 371 | 127 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -22 | -95 | -94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet | -248 | -209 | -209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 1 413 | 1 237 | 1 371 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva | 2 528 | 2 684 | 2 575 |
| oma pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 1 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 2 529 | 2 684 | 2 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 566 | 974 | 793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | 0 | 0 | 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 566 | 974 | 1 253 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muut velat | 3 492 | 2 286 | 2 741 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 305 | 226 | 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 3 797 | 2 512 | 3 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 4 363 | 3 486 | 4 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 6 892 | 6 170 | 6 874 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) |1.1.-30.9.|1.1.-30.9 |1.1.-31.12 |
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto | 286 | 383 | 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden tulokseen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 431 | 335 | 466 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet, joihin ei liity maksua | 73 | -58 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos | -276 | 245 | -53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos | 291 | -461 | 61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja muut rahoituskulut | -33 | -21 | -31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja muut rahoitustuotot | 18 | 8 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | -28 | -32 | -38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 762 | 399 | 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | -32 | -27 | -38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin | -195 | -622 | -932 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -227 | -649 | -970 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 0 | 11 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 0 | 1 131 | 1 132 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -226 | -113 | -217 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto | -39 | -84 | -84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman palautus | -122 | 0 | -244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonmaksu | -244 | -368 | -368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | -631 | 576 | 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -96 | 326 | 213 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 1 929 | 1 716 | 1 716 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 1 833 | 2 042 | 1 929 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.9.2010 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) | 1.1. | Osake- | Osingon-| Omien | Katsaus-| 30.9. |
| | 2010 | anti | maksu | osak- | kauden | 2010 |
| | | | | keiden | laaja | |
| | | | |hankintaa| tulos | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 1 359 | | | | | 1 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | 21 | | | | | 21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -94 | | | | 72 | -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet | -209 | | | -39 | | -248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan | 127 | | -122 | | | 5 |
| oman pääoman | | | | | | |
| rahasto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittovarat | 1 371 | | -244 | | 286 | 1 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallatto- | 0 | | | | 1 | 1 |
| mien omistajien | | | | | | |
| osuus | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 2 575 | 0 | -366 | -39 | 359 | 2 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.9.2009 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) | 1.1. | Osake- | Osingon-| Omien |Katsaus- | 30.9. |
| | 2009 | anti | maksu | osak- | kauden | 2009 |
| | | | | keiden | laaja | |
| | | | |hankinta | tulos | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 1 359 | | | | | 1 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | 21 | | | | | 21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -105 | | | | 10 | -95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet | -125 | | | -84 | | -209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan | 360 | 11 | | | | 371 |
| oman pääoman | | | | | | |
| rahasto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittovarat | 1 222 | | -368 | | 383 | 1 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 2 732 | 11 | -368 | -84 | 393 | 2 684 |
--------------------------------------------------------------------------------

LIITETIEDOT:

LASKENTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteista
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin
vaatimuksia. Alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta
osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 31.12.2009 tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita.

Muutokset laatimisperiaatteissa
1.1.2010 käyttöön otettuja standardeja, standardien muutoksia ja muutettuja
tulkintoja ovat:
- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätökset.

Seuraavilla käyttöönotetuilla, muutetuilla tai uudistetuilla standardeilla ja
uusilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta osavuotiskatsauksen tietoihin:
- Muutettu IFRS 2 Osakeperusteiset maksut
- Muutettu IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistolisenssien sekä ylläpito- ja
asiantuntijapalvelujen myynnistä. Tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin liikevaihto
raportoidaan osana ylläpitopalveluja.

QPR Software käyttää raportoinnissaan kolmea liiketoimintasegmenttiä: Software
Sales International (ohjelmistolisenssien myynti Suomen ulkopuolelle ja
ohjelmistojen ylläpitolaskutus ulkomailta), Software Sales Finland
(ohjelmistolisenssien myynti Suomeen ja ohjelmistojen ylläpitolaskutus Suomesta)
ja Service and Solutions (asiantuntijapalvelujen myynti Suomeen ja Suomen
ulkopuolelle).

Yhtiön raportoimat maantieteelliset markkina-alueet ovat kotimaa ja ulkomaat.
Yhtiö aloitti kesäkuussa 2010 valuuttakassavirtojen suojaustoiminnan.

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 1 337 | 1 337 | 1 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut ja muut vuokravastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät | | | |
| leasing- ja muut vuokravastuut | 201 | 146 | 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2-5 vuoden sisällä erääntyvät | | | |
| leasingvastuut | 107 | 33 | 261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 308 | 179 | 483 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat vastuut yhteensä | 1 645 | 1 516 | 1 820 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit (EUR 1 000) | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohde-etuuden arvo | 155 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä-arvo | 162 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomien hyödykkeiden | |   |   | |
| lisäykset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) | 30.9. | 30.9.| 31.12. | |
| | 2010 | 2009 | 2009 | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1. | 3 494 | 2 528 | 2 506 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 195 | 424 | 988 | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten hyödykkeiden | | | | |
| lisäykset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) | 30.9. | 30.9. | 31.12. | |
| | 2010 | 2009 | 2009 | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1. | 983 | 1 099 | 945 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 32 | 27 | 38 | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) | 30.9. | 30.9. | 31.12. | |
| | 2010 | 2009 | 2009 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat 1.1. | 1 098 | 182 | 182 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 0 | 1 131 | 1 132 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -226 | -113 | -217 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat 30.9./31.12. | 871 | 1 200 | 1 098 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINTASEGMENTIT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) |1.7.-30.9.| 1.7.-30.9. | 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9. |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Software | 956 | 917 | 2 928 | 2 664 |
| | Sales | | | | |
| | International | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Software | 456 | 410 | 1 307 | 1 547 |
| | Sales Finland | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Service & | 162 | 174 | 782 | 606 |
| | Solutions | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1 574 | 1 501 | 5 017 | 4 817 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Software | 176 | 165 | 488 | 254 |
| | Sales | | | | |
| | International | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Software | 132 | 109 | 215 | 525 |
| | Sales Finland | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Service & | -54 | -24 | 28 | -21 |
| | Solutions | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kohdista- | -90 | -91 | -251 | -272 |
| | mattomat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 164 | 159 | 480 | 486 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -11 | -10 | -80 | -9 |
| -kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -55 | -33 | -114 | -94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 98 | 116 | 286 | 383 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tiedot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Software | 84 | 61 | 230 | 175 |
| | Sales | | | | |
| | International | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Software | 57 | 54 | 172 | 129 |
| | Sales Finland | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Service & | 9 | 11 | 28 | 31 |
| | Solutions | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot yhteensä | 151 | 126 | 431 | 335 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000) | 1-3/ | 1-3/ | 4-6/ | 4-6/ | 7-9/ | 7-9/ | 10-12/ |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1 671 | 1 628 | 1 773 | 1 688 | 1 574 | 1 501 | 1 801 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 34 | 7 | 3 | 25 | 13 | 3 | 0 |
| muut tuotot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | 47 | 112 | 63 | 117 | 50 | 134 | 88 |
| palvelut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhdeetuuk- | 1 009 | 895 | 1 040 | 890 | 925 | 748 | 991 |
| sista aiheutuvat| | | | | | | |
| kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 129 | 114 | 151 | 95 | 151 | 126 | 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 375 | 371 | 351 | 427 | 297 | 337 | 373 |
| muut kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 145 | 143 | 171 | 184 | 164 | 159 | 218 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -25 | 6 | -45 | -5 | -11 | -10 | -28 |
| ja -kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | 120 | 149 | 126 | 179 | 153 | 149 | 190 |
| veroja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -25 | -27 | -33 | -34 | -55 | -33 | -56 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 95 | 122 | 93 | 145 | 98 | 116 | 134 |
| voitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EUR (1 000) | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 5 017 | 4 817 | 6 618 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos-% | 4,2 | -11,7 | -11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 480 | 486 | 705 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 9,6 | 10,1 | 10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja | 400 | 477 | 668 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,0 | 9,9 | 10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | 286 | 383 | 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 5,7 | 8,0 | 7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto,% | 14,9 | 18,9 | 19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 16,3 | 19,7 | 21,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma | 871 | 1 200 | 1 098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 1 833 | 2 042 | 1 929 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka | -962 | -842 | -831 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 529 | 2 684 | 2 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste,% | -38,1 | -31,4 | -32,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste,% | 44,6 | 50,9 | 42,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma | 6 892 | 6 170 | 6 874 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin | 227 | 649 | 1 026 |
| varoihin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 4,5 | 13,5 | 15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja tuotekehitysmenot | 943 | 884 | 1 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 18,8 | 18,4 | 20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 63 | 56 | 57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden alussa | 57 | 55 | 55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa | 62 | 59 | 57 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (laimentamaton),€ | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (laimennettu), € | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, € | 0,20 | 0,22 | 0,21 |
--------------------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto, (laskettu vuositasolla) %:

Tilikauden voitto x 100
_____________________________________________________________
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus (tilikauden keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto,(laskettu vuositasolla) %:

Voitto tai tappio ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100
_______________________________________________________________________
Taseen loppusumma - korottomat velat (tilikauden keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma x 100
__________________________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit x 100
_______________________________________________________________________
Oma pääoma

Tulos/osake, euro:

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
_______________________________________________________________________
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana

Oma pääoma/osake, euro:

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
__________________________________________________
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake, euro:

Tilikaudelta jaettu osinko
__________________________________________________
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekannan markkina-arvo:

(Osakkeiden lukumäärä - omat osakkeet) x tilinpäätöspäivän pörssikurssi
osakelajeittain

Osakkeiden vaihto, % osakekannasta:

Pörssivaihto (kpl) x 100
__________________________________________
Liikkeellä oleva keskimääräinen osakemäärä

Quick ratio:

Vaihtuvat vastaavat - vaihto-omaisuus
__________________________________________________
Lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot


Source: Millistream