SUOMINEN YHTYMÄ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 18:55 EEST

TAPPIOLLINEN VUOSINELJÄNNES


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e | 43,4 | 44,2 | 128,1 | 134,5 | 179,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e | -1,8 | 1,0 | -2,2 | 6,1 | 6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | -2,1 | -0,4 | -4,0 | 1,2 | 0,9 |
| voitto/tappio, milj. | | | | | |
| e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e | -0,05 | -0,01 | -0,10 | 0,03 | 0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,69 | 0,74 |
| rahavirta/osake, e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Loppuvuoden näkymät: Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan alemman kuin
vuonna 2009 ja vuoden 2010 liikevoiton olevan tappiollinen.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 43,4
miljoonaa euroa (44,2). Liikevoitto oli -1,8 miljoonaa euroa (1,0), tulos ennen
veroja -2,9 miljoonaa euroa (-0,6) ja verojen jälkeen -2,1 miljoonaa euroa
(-0,4).

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli tappiollinen lähinnä kesäjakson
alhaisen tuotannon takia.

Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 128,1 miljoonaa euroa (134,5). Liikevoitto
oli -2,2 miljoonaa euroa (6,1), tulos ennen veroja -5,3 miljoonaa euroa (1,4) ja
verojen jälkeen -4,0 miljoonaa euroa (1,2).

Suomisen yhdeksän kuukauden liikevaihto aleni 5 prosenttia edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna. Syinä laskuun olivat kosteuspyyhkeiden hintojen
aleneminen vuoden alussa ja kuitukankaiden toimitusmäärien pienentyminen.

Liikevaihdon ja toimitusmäärien alentumisen vaikutusta ei kyetty kompensoimaan
kustannussäästöillä. Raaka-aineiden hintojen nousu jatkui aina loppukesään
saakka, jonka jälkeen hinnat ovat tasaantuneet. . Suuri osa nykyisistä
myyntisopimuksista korjaa myyntihintoja raaka-ainehintojen nousua vastaavasti
useiden kuukausien viiveellä. Konsernin tulokseen hintojen nousulla oli
merkitsevä negatiivinen vaikutus.

Joustopakkaukset aloitti syyskuussa yt-menettelyn, jonka tarkoituksena on
turvata toiminnan kilpailukyky. Ehdotukseen sisältyy Nastolan tehtaan toiminnan
lopettaminen vuonna 2011. Jos ehdotus toteutuu, se merkitsee arviolta 2,5
miljoonan euron kertaluonteisia kustannuksia, joista suuri osa ajoittuu vielä
vuoden 2010 puolelle.

Yhtiö neuvotteli muutoksen nykyisten rahoitussopimusten kovenanttiehtoihin
koskien 30.9.2010 tilannetta. Neuvottelut rahoituksen ehdoista myös jatkon
osalta ovat käynnissä ja tarkoitus on saavuttaa neuvottelutulos vuoden
viimeisellä neljänneksellä.

Investoinnit pidettiin edelleen alhaisella tasolla.


Kustannus- ja tehostamisohjelma

Suomisen Portaat huipulle -tehostamisohjelmalla kustannuksia säästettiin 2,5
miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen toimi oli Ruotsin
joustopakkaustuotannon siirto Puolaan. Muut kustannussäästöt tulivat ainekäytön
optimoinnista, henkilöstön vähentymisestä sekä aikaisempien
tehokkuusinvestointien vaikutuksesta.


Rahoitus

Konsernin korollisten velkojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 5,0
miljoonaa euroa. Pääomalainaa oli 6,0 miljoonaa euroa (8,0). Nettorahoituskulut
olivat 3,2 miljoonaa euroa (4,7) eli 2,5 prosenttia (3,5) liikevaihdosta.
Käyttöpääomaa sitoutui rahavirtalaskelmassa 2,2 miljoonaa euroa. Pankille
myytyjen myyntisaatavien saldo oli 11,5 miljoonaa euroa (9,7). Omavaraisuusaste
oli 34,0 prosenttia (29,5), omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan lukien
38,8 prosenttia (36,0) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon pääomalainat on
sisällytetty 99,7 prosenttia (115,9). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti
oli 0,00 euroa (0,69).


Investoinnit

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 4,6 miljoonaa euroa (3,0).
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 7,1 miljoonaa euroa (7,6). Investoinneista
Codi Wipesin osuus oli 0,4 miljoonaa euroa (0,7), Kuitukankaiden 1,5 miljoonaa
euroa (1,0) ja Joustopakkausten 2,6 miljoonaa euroa (1,3). Investoinnit olivat
tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.


SEGMENTTIEN TULOS

Pyyhintä-toimialan yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 79,1 miljoonaa euroa eli 8
prosenttia alempi kuin vuoden 2009 vastaavalla jaksolla. Toimialan liikevoitto
oli -2,1 miljoonaa euroa (3,4). Tappion syvenemiseen kolmannella
vuosineljänneksellä vaikutti alhainen kesäkauden tuotanto kummassakin yksikössä.

Codi Wipesin liikevaihto, 42,9 miljoonaa euroa, aleni 10 prosenttia viime
vuodesta. Liikevaihto aleni lastenhoitopyyhkeiden ja kosteiden wc-pyyhkeiden
osalta, sen sijaan henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti kasvoi.
Keskimyyntihinnat ovat edellisvuotta alemmat, mutta ovat vuoden 2010 aikana
pysyneet vakaina. Säästötoimenpiteiden ansiosta yksikön toimintakulut alenivat
edellisvuotisesta.

Kuitukankaiden liikevaihto aleni 8 prosenttia 40,9 miljoonaan euroon.
Lämpösidottujen hygieniatuotteiden myynti väheni selvästi. Vesineulatun
pyyhintämateriaalin toimitukset alenivat ja terveydenhuoltoon käytettyjen
kankaiden myynti oli edellisvuotisella tasolla. Myynti USA:n markkinoille
pieneni selvästi edellisvuoden vastaavaan yhdeksän kuukauden jaksoon verrattuna,
mutta kolmannella vuosineljänneksellä myynti Venäjälle ja USA:han kasvoi
selvästi edellisistä neljänneksistä.

Kesäkauden aikana tuotanto jäi alhaiseksi lomaseisokin takia. Sen jälkeen
vesineulauslinjat ovat ajaneet hyvällä kuormalla. Pääraaka-aineiden hinnat
jatkoivat nousuaan kesään saakka, minkä jälkeen nousu on hidastunut ja hinnat
ovat osin tasaantuneet.

Joustopakkausten yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 49,6 miljoonaa euroa (49,5)
ja liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa (3,1). Hygieniapakkausten,
elintarvikepakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten myynti oli
edellisvuotisella tasolla. Kaupan pakkausten myynti oli alempi kuin vuotta
aikaisemmin. Toimitukset Venäjälle ja itäiseen Keski-Eurooppaan lisääntyivät.

Muovipohjaisten raaka-aineiden hintojen nousu vaikutti Joustopakkausten
tulokseen negatiivisesti. Vertailujaksolla toimiala hyötyi vuoden 2009 alun
raaka-ainehintojen laskusta. Vuoden alun hintatasoon nähden raaka-ainehintojen
nousu on merkinnyt toimialan tulokseen noin 2,5 miljoonan euron kululisäystä.

Joustopakkaukset aloitti yhteistoimintaneuvottelut Suomessa 13.9.2010.
Neuvotteluesitys koski Tampereen ja Nastolan tehtaiden henkilöstöä ja
mahdollisten irtisanomisten arvioidaan koskevan noin 120 henkilöä. Esityksen
mukaiset suunnitelmat koskevat toiminnan lopettamista Nastolan tehtaalla ja
tuotannon siirtämistä Joustopakkausten muille tehtaille. Lisäksi suunnitelmat
koskevat Tampereen tehtaan tuotannon uudelleenjärjestämistä ja osittaista
siirtämistä Puolan ja Ikaalisten tehtaille. Yt-neuvotteluiden arvioidaan
päättyvän 25.10.2010.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakepääoma ja osakeanti

Kaupparekisteriin 30.6.2010 merkittyjen osakkeiden määrä oli 23 720 112
kappaletta. Osakeannissa 9. - 23.6.2010 merkittiin 23 108 629 uutta osaketta,
jotka merkittiin kaupparekisteriin 1.7.2010 ja yhdistettiin yhtiön olemassa
oleviin osakkeisiin. Tehdyn kaupparekisterimerkinnän jälkeen yhtiön osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on 47 395 014 kappaletta. Kokonaan maksettu osakepääoma on
11 860 056 euroa.


Vaihto ja kurssi

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 30.9.2010
oli 4 536 139 osaketta. Kaupantekokurssi vaihteli 0,63 ja 1,74 euron välillä.
Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,66 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo
30.9.2010 oli 31,2 miljoonaa euroa.


Omat osakkeet

Yhtiöllä oli 1.1.2010 hallussaan 682 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta
ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 prosenttia.

Vuoden 2009 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutuksen puitteissa yhtiö on ajalla 26.2. -
27.7.2010 hankkinut 200 000 omaa osaketta. Hankittujen osakkeiden keskihinta oli
noin 1,06 euroa. Sama yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200
682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Sen mukaisesti yhtiö
on katsauskauden aikana luovuttanut 31 877 omaa osaketta hallituksen palkkioina.
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 1,60 euroa kappaleelta.

23.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään myös enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman
osakkeen luovuttamisesta. Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt näitä vuoden
2010 yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia.

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 30.9.2010 yhteensä 168 805 omaa osaketta,
joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,4 prosenttia.


Optio-ohjelmat

Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009. Hallitus on päättänyt oikaista
optio-ohjelmien ehtoja siten, että optionhaltijalla on merkintäoikeusannin
jälkeen oikeus yhtä suureen suhteelliseen osuuteen yhtiöstä kuin ennen antia eli
yhdellä optio-oikeudella saa tulevaisuudessa merkitä kaksi osaketta. Myös
merkintähintoja on oikaistu.

2006A-optiot ovat rauenneet ja 2006B-optiot ovat palautuneet yhtiölle.
2006C-optioita on myönnetty 100 000 kappaletta alkuperäiseen merkintähintaan
1,66 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 200 000
kappaletta ja uusi merkintähinta on 1,05 euroa. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2006C on 2.5.2010 - 30.10.2011.

2007A-optioita on myönnetty 85 000 kappaletta alkuperäiseen merkintähintaan 3,44
euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 170 000
kappaletta ja uusi merkintähinta on 1,94 euroa. 2007B-optioita on myönnetty
90 000 kappaletta alkuperäiseen merkintä- hintaan 1,66 euroa. Optio-oikeudella
merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 180 000 kappaletta ja uusi merkintähinta
on 1,05 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 -
30.10.2010 ja optio-oikeudella 2007B vastaavasti 2.5.2010 - 30.10.2011.

2009A-optioita on myönnetty 150 000 kappaletta alkuperäiseen merkintähintaan
1,46 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 300 000
kappaletta ja uusi merkintähinta on 0,95 euroa. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 - 30.10.2012.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 47 395 014 kappaletta,
voi se voimassaolevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 48 245 014
kappaleeseen.


Hallituksen muut valtuudet

Hallituksella on jäljellä valtuutus vuoden 2009 optio-ohjelman mukaisesti antaa
300 000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 600 000 Suomisen osaketta.
Hallituksella on jäljellä myös 1.6.2010 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
myöntämästä osakeantivaltuutuksesta valtuutus 6 325 098 uuden osakkeen
antamiseen. Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuutuksia osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien, optio-oikeuksien ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen antamisesta.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle
antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien
muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Yleisestä taloudellisesta
epävarmuudesta johtuen ennusteisiin sisältyy merkittävästi epävarmuutta.

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljypohjaisia
raaka-aineita vuosittain yli 40 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi hankitaan
merkittäviä määriä viskoosia sekä painovärejä ja liuottimia. Raaka-aineiden
nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen
kannattavuuteen.

Suomisella ei ole sellaisia kilpailijoita, joilla olisi täysin yhtenevä
tuotetarjonta, mutta sen sijaan yhtiöllä on lukuisia alueellisia, kansallisia ja
kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useimmissa tuoteryhmissä on
tuotannon ylitarjontaa. Mikäli Suominen Yhtymä ei pysty kilpailemaan
houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu
voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden
parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja
vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun
tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Toimien lykkääntyminen tai niissä
epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.

Suomisen luottosopimusten kovenantit antavat enimmäistasot nettovelkojen
suhteelle käyttökatteeseen. Syyskuun lopun tilanteeseen yhtiö neuvotteli
helpotuksen näihin erityisehtoihin tarkoituksenaan vuoden loppuun mennessä myös
neuvotella pysyvistä ehtomuutoksista luottosopimuksiin. Mikäli näissä
neuvotteluissa ei päästäisi rahoittajien kanssa yhteisymmärrykseen, voisivat
rahoittajat vedota nykyisten sopimusten mukaisiin ehtoihin ja eräännyttää luotot
ennenaikaisesti.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu
tilinpäätöksen 2009 liitetiedoissa. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu
hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2009 ja listalleottoesitteessä
4.6.2010.


NÄKYMÄT

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa
tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä ja toimitukset asiakkaille ovat vuonna 2010 olleet
alemmat kuin edellisvuoden vastaavana jaksona. Kysynnän arvioidaan säilyvän
nykyisellä tasolla ja koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan alemman kuin
vuonna 2009. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla
olevan korkeampi kuin alkuvuonna.

Suomisen raaka-ainekustannukset ovat nousseet selvästi alkuvuonna.
Öljypohjaisten raaka-ainehintojen kesään jatkunut nousu on pysähtynyt ja hinnat
ovat tasoittuneet. Yhtiön toimintakuluissa on saatu aikaan säästöjä ja
toimintakulujen arvioidaan pysyvän alemmalla tasolla kuin vuonna 2009.
Joustopakkausten yhteistoimintaneuvotteluiden on suunniteltu päättyvän
25.10.2010. Yt-neuvotteluiden päättyminen esitetyllä tavalla merkitsisi arviolta
2,5 miljoonan euron kertaluonteisia kustannuksia, joista suuri osa ajoittuisi
vuodelle 2010.

Myyntimäärien laskun, marginaalien alentumisen ja mahdollisten kertaluonteisten
kulujen takia vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan olevan tappiollinen.


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 30.9.2010

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardia. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin
tilinpäätöksessä vuodelta 2009 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä
vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset
ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2010,
on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen laskelmat on
laadittu noudattaen IAS 1 standardia 'Tilinpäätöksen esittämisestä'. Uudistuneen
standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia
analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa
erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät
liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista.
Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


TASE
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 9/2010 | 9/2009 | 12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 23 404 | 23 404 | 23 404 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat | 735 | 718 | 795 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 54 707 | 57 781 | 57 044 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 212 | 212 | 212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät | 354 | 225 | 225 |
| sijoitukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 54 | 1 227 | 921 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 79 466 | 83 567 | 82 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 26 203 | 21 366 | 22 598 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset | 12 791 | 12 147 | 11 514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset | 2 397 | 2 966 | 4 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset | 1 081 | 1 267 | 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 3 481 | 2 101 | 1 589 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 45 953 | 39 847 | 40 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 125 419 | 123 414 | 122 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | | | |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 11 860 | 11 860 | 11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 24 681 | 24 681 | 24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan pääoman rahasto | 9 649 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot | -195 | -717 | -402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 437 | -344 | -117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma | -3 808 | 925 | 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 42 624 | 36 405 | 36 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 2 110 | 3 747 | 3 065 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 280 | | 280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat | 4 000 | 6 000 | 6 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 39 015 | 44 001 | 43 390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 45 405 | 53 748 | 52 735 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 12 958 | 9 686 | 9 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat | 69 | 828 | 39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset | 22 363 | 20 747 | 21 896 |
| velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 37 390 | 33 261 | 33 406 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 82 795 | 87 009 | 86 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 125 419 | 123 414 | 122 830 |
--------------------------------------------------------------------------------TULOSLASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 43 359 | 44 167 | 128 123 | 134 499 | 179 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja | -42 462 | -39 939 | -121 878 | -118 649 | -158 969 |
| valmistuksen kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE | 897 | 4 228 | 6 245 | 15 850 | 20 385 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 248 | 28 | 712 | 406 | 530 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja | -993 | -920 | -2 807 | -2 630 | -3 715 |
| markkinoinnin kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys | -413 | -614 | -1 384 | -1 613 | -2 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut | -1 484 | -1 695 | -4 612 | -5 443 | -7 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -79 | -55 | -320 | -469 | -1 053 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | -1 824 | 971 | -2 166 | 6 100 | 6 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -1 028 | -1 528 | -3 154 | -4 656 | -5 701 |
| -kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA | -2 852 | -557 | -5 320 | 1 444 | 1 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 707 | 192 | 1 294 | -236 | -145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN | -2 145 | -365 | -4 026 | 1 208 | 860 |
| VOITTO/TAPPIO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, | -0,05 | -0,01 | -0,10 | 0,03 | 0,02 |
| e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Osakekohtainen tulos on laskettu huomioiden osakeannissa annetut uudet osakkeet,
23 674 902 kpl. Antikorjaus muuttaa myös vertailukausien osakekohtaista tulosta.


LAAJA TULOSLASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | -2 145 | -365 | -4 026 | 1 208 | 860 |
| voitto/tappio | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen |   |   |   |   |   |
| erät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 407 | 804 | 499 | 29 | 335 |
| ulkomaisista | | | | | |
| yksiköistä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojausten | 417 | -10 | 749 | -380 | 48 |
| käypien arvojen | | | | | |
| muutokset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien | | | | 73 | 73 |
| varojen käypien | | | | | |
| arvojen muutokset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot | 5 | -76 | 3 | -81 | -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan | -214 | -207 | -324 | 72 | -119 |
| tuloksen eriin | | | | | |
| liittyvät verot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen | 615 | 511 | 927 | -287 | 328 |
| erät yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja | -1 530 | 146 | -3 099 | 921 | 1 188 |
| tulos yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake | Yli-k | Sijoi | Omat | Muunto | Arvon- | Kerty- | Yhteen |
| | - | urssi | -tetu | osak- | - | muutos | neet | -sä |
| | pää | -raha | n | keet | erot | - | voitto | |
| | oma | sto | vapaa | | | rahas- | -varat | |
| | | | n | | | tot | | |
| | | | pääom | | | | | |
| | | | an | | | | | |
| | | | rahas | | | | | |
| | | | to | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |11 860 |24 681 | 0 | -1 | -117 | -401 | 667 | 36 689 |
| pääoma | | | | | | | | |
| 1.1.2010 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   |   |   |   |   | -4 026 | -4 026 |
| en tulos | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut |   |   |   |   | 554 | 370 | 3 | 927 |
| laajan | | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | | |
| erät | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake-pe |   |   |   |   |   |   | 22 | 22 |
| rusteise | | | | | | | | |
| t maksut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeant |   |   | 9 649 |   |   |   |   | 9 649 |
| i | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonj |   |   |   |   |   |   | -474 | -474 |
| ako | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |   |   | -213 |   |   |   | -213 |
| osakkeid | | | | | | | | |
| en | | | | | | | | |
| hankinta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |   |   | 51 |   |   | -1 | 50 |
| osakkeid | | | | | | | | |
| en | | | | | | | | |
| luovutus | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |11 860 |24 681 | 9 649 | -163 | 437 | -31 | -3 809 | 42 624 |
| pääoma | | | | | | | | |
| 30.9.201 | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake | Yli-k | Sijoi | Omat | Muunto | Arvon- | Kerty- | Yhteen |
| | - | urssi | -tetu | osak- | - | muutos | neet | -sä |
| | pää | -raha | n | keet | erot | - | voitto | |
| | oma | sto | vapaa | | | rahas- | -varat | |
| | | | n | | | tot | | |
| | | | pääom | | | | | |
| | | | an | | | | | |
| | | | rahas | | | | | |
| | | | to | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |11 860 |24 681 | 0 | -50 | -365 | -490 | -246 | 35 390 |
| pääoma | | | | | | | | |
| 1.1.2009 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   |   |   |   |   | 1 208 | 1208 |
| en tulos | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut |   |   |   |   | 21 | -227 | -81 | -287 |
| laajan | | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | | |
| erät | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake-pe |   |   |   |   |   |   | 51 | 51 |
| rusteise | | | | | | | | |
| t maksut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |   |   | 49 |   |   | -6 | 43 |
| osakkeid | | | | | | | | |
| en | | | | | | | | |
| luovutus | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |11 860 |24 681 | 0 | -1 | -344 | -717 | 926 | 36 405 |
| pääoma | | | | | | | | |
| 30.9.200 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake | Yli-k | Sijoi | Omat | Muunto | Arvon- | Kerty- | Yhteen |
| | - | urssi | -tetu | osak- | - | muutos | neet | -sä |
| | pää | -raha | n | keet | erot | - | voitto | |
| | oma | sto | vapaa | | | rahas- | -varat | |
| | | | n | | | tot | | |
| | | | pääom | | | | | |
| | | | an | | | | | |
| | | | rahas | | | | | |
| | | | to | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |11 860 |24 681 | 0 | -50 | -365 | -490 | -246 | 35 390 |
| pääoma | | | | | | | | |
| 1.1.2009 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   | |   |   |   | 860 | 860 |
| en tulos | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut |   |   | |   | 248 | 89 | -9 | 328 |
| laajan | | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | | |
| erät | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake-pe |   |   | |   |   |   | 68 | 68 |
| rusteise | | | | | | | | |
| t maksut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |   | | 49 |   |   | -6 | 43 |
| osakkeid | | | | | | | | |
| en | | | | | | | | |
| luovutus | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |11 860 |24 681 | 0 | -1 | -117 | -401 | 667 | 36 689 |
| pääoma | | | | | | | | |
| 31.12.20 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------RAHAVIRTALASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -2 166 | 6 100 | 6 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä | 6 783 | 7 984 | 10 367 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman | 4 617 | 14 085 | 17 073 |
| muutosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -2 224 | 15 685 | 15 234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät | -2 394 | -4 596 | -5 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -57 | -206 | -251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | -58 | 24 968 | 26 793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointimaksut | |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointimaksut aineellisista ja | -4 720 | -2 798 | -4 373 |
| aineettomista hyödykkeistä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit ja muut | 687 | 218 | 388 |
| erät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -4 033 | -2 580 | -3 985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 2 000 | 35 192 | 35 192 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen | -5 032 | -57 772 | -58 722 |
| takaisinmaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusten muutos | 1 986 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainojen takaisinmaksut | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -474 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta ja | -163 | 44 | 44 |
| luovutus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 9 649 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | 5 966 | -24 536 | -25 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 1 875 | -2 149 |  -2 678 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |1-12/2009 |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, | -1,8 | -19,9 | -4,7 | -18,4 | -16,4 |
| % * | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate, % ** | 2,1 | 9,6 | 4,9 | 11,8 | 11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % ** | -4,2 | 2,2 | -1,7 | 4,5 | 3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -2,4 | -3,5 | -2,5 | -3,5 | -3,2 |
| -kulut, % ** | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, | -6,6 | -1,3 | -4,2 | 1,1 | 0,6 |
| % ** | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, | -4,9 | -0,8 | -3,1 | 0,9 | 0,5 |
| % ** | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e | -0,05 | -0,01 | -0,10 | 0,03 | 0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e | | | 0,90 | 1,00 | 1,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, e | | | | | 0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | 0,00 | 0,69 | 0,74 |
| rahavirta/osake, e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, | | | -13,5 | 4,5 | 2,4 |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | | | -2,8 | 7,5 | 6,4 |
| tuotto, % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | | | 34,0 | 29,5 | 29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, % | | | 127,8 | 163,4 | 161,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1 | | | 4 605 | 3 000 | 4 507 |
| 000 e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot, 1 000 e | | | 7 134 | 7 626 | 10 158 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
** Osuus liikevaihdosta.SEGMENTTIRAPORTOINTI

PYYHINTÄ
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 1-9/2010 | 1-9/2009 | Muutos % | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Codi Wipes | 42 938 | 47 656 | -9,9 | 64 479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kuitukankaat | 40 925 | 44 406 | -7,8 | 56 905 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - eliminoinnit | -4 733 | -6 296 | -24,8 | -7 888 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 79 130 | 85 766 | -7,7 | 113 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -2 066 | 3 401 | | 4 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -2,6 | 4,0 | | 3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 76 793 | 79 106 | | 78 991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 13 445 | 11 257 | | 13 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat | 63 349 | 67 849 | | 65 641 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 1 943 | 1 691 | | 2 447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 4 748 | 5 152 | | 6 784 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 375 | 390 | | 392 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOUSTOPAKKAUKSET
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 1-9/2010 | 1-9/2009 | Muutos % | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 49 627 | 49 531 | 0,2 | 66 894 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 18 | 3 136 | | 2 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 0,0 | 6,3 | | 4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 47 453 | 44 203 | | 44 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 11 188 | 8 663 | | 10 039 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat | 36 265 | 35 540 | | 34 423 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 2 620 | 1 309 | | 2 059 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 2 368 | 2 420 | | 3 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 527 | 540 | | 541 |
--------------------------------------------------------------------------------


KOHDISTAMATTOMAT
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | -634 | -798 | -1 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -118 | -437 | -415 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 1 173 | 105 | -623 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 58 162 | 67 090 | 62 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 42 | | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 18 | 53 | 24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 11 | 11 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 20 094 | 22 852 | 29 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia | 11 266 | 11 838 | 15 843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alankomaat | 6 380 | 9 596 | 12 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa | 81 502 | 77 584 | 106 220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu maailma | 8 881 | 12 630 | 15 404 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 128 123 | 134 499 | 179 354 |
--------------------------------------------------------------------------------TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | IV/2009 | I/2010 | II/2010 | III/2010 | IV/2009- |
| | | | | | III/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pyyhintä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Codi Wipes | 16 824 | 13 884 | 14 844 | 14 210 | 59 762 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kuitukankaat | 12 499 | 12 246 | 13 722 | 14 958 | 53 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - eliminoinnit | -1 592 | -1 667 | -1 333 | -1 734 | -6 326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 27 730 | 24 462 | 27 234 | 27 434 | 106 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joustopakkaukset | 17 363 | 16 395 | 17 107 | 16 125 | 66 990 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | -238 | -241 | -193 | -200 | -872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 44 855 | 40 616 | 44 148 | 43 359 | 172 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pyyhintä | 898 | -142 | -787 | -1 136 | -1 168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 3,2 | -0,6 | -2,9 | -4,1 | -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joustopakkaukset | 275 | -135 | 873 | -720 | 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 1,6 | -0,8 | 5,1 | -4,5 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | 21 | -48 | -103 | 33 | -96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen | 1 195 | -325 | -17 | -1 824 | -971 |
| kertaluonteisia eriä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,7 | -0,8 | 0,0 | -4,2 | -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | -589 | | | | -589 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä | 606 | -325 | -17 | -1 824 | -1 560 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 1,4 | -0,8 | 0,0 | -4,2 | -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTORAHOITUSKULUT | -1 045 | -1 138 | -988 | -1 028 | -4 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA | -439 | -1 463 | -1 005 | -2 852 | -5 758 |
--------------------------------------------------------------------------------KATSAUSKAUDEN VEROT

Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen
tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella.


LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet. Yhtiöllä ei ole
osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 827 tuhatta euroa,
osakeperusteiset maksut 22 tuhatta euroa ja lähipiiriltä saadut lainat, joille
ei ole asetettu vakuutta, 660 tuhatta euroa sekä maksetut korot 102 tuhatta
euroa.


LAINOJEN MUUTOKSET
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat yhteensä 1.1. | 60 861 | 86 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusohjelma 1.1. | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusten muutos | 1 986 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusohjelma 30.9. | 1 986 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat 1.1. | 52 861 | 76 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen muutos | -2 874 | -22 716 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat 30.9. | 49 987 | 53 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat 1.1. | 8 000 | 10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainojen muutos | -2 000 | -2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat 30.9. | 6 000 | 8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat yhteensä 30.9. | 57 973 | 61 687 |
--------------------------------------------------------------------------------KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9/ | | 1-9/ | | 1-12/ | |
| | 2010 | | 2009 | | 2009 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Aineel- | Ainee- | Aineel- | Ainee- | Aineel- | Ainee- |
| | linen | ton | linen | ton | linen | ton |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo | 57 044 | 795 | 62 661 | 855 | 62 661 | 855 |
| kauden alussa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 4 389 | 87 | 2 929 | 18 | 4 311 | 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -302 | -2 | -151 |   | -161 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -6 988 | -146 | -7 472 | -154 | -9 955 | -203 |
| arvonalentumise | | | | | | |
| t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero ja | 564 |   | -186 | -1 | 188 |   |
| muut muutokset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo | 54 707 | 734 | 57 781 | 718 | 57 044 | 795 |
| kauden lopussa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 9/2010 | 9/2009 | 12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMASTA VELASTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset | 24 045 | 24 045 | 24 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT OMAT VASTUUT |   | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvuokrat ja -vastuut | 9 138 | 11 016 | 9 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut | 8 877 | 9 238 | 8 494 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAKAUSVASTUUT | 1 825 | 1 515 | 1 752 |
--------------------------------------------------------------------------------JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | 9/2010 | 9/2009 | 12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VALUUTTATERMIINIT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo | 5 568 | 5 584 | 5 637 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo | -176 | -19 | -27 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORONVAIHTOSOPIMUKSET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo | 14 500 | 33 500 | 25 833 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo | -223 | -621 | -448 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SÄHKÖJOHDANNAISSOPIMUKSET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo | 2 962 | 1 826 | 1 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo | 158 | -464 | -120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HYÖDYKEJOHDANNAISET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo | | 1 742 | 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo | | -14 | 48 |
--------------------------------------------------------------------------------Helsinki, 22.10.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Source: Millistream