Tiimari

OSAVUOSIKATSAUS

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 10:48 EET

TIIMARIN LIIKEVAIHTO ENNALLAAN, KERTALUONTEISET ERÄT HEIKENSIVÄT TULOSTA

Keskeistä neljännekseltä:

- Jatkuvien markkinoiden liikevaihto 15,3 milj. euroa (15,9 milj. euroa) laski
3,6% vertailukaudelta
- Jatkuvien markkinoiden käyttökate(EBITDA) oli -2,7 milj. euroa (-1,4 milj.
euroa)
- Jatkuvien markkinoiden liikevoitto(EBIT) oli -3,4 milj. euroa (-2,2 milj.
euroa)
- Osakekohtainen tulos oli -0,24 euroa (-0,22 euroa)

Keskeistä katsauskaudelta:

- Jatkuvien markkinoiden liikevaihto säilyi ennallaan 45,0 milj. eurossa (45,0
milj. euroa)
- Jatkuvien markkinoiden käyttökate(EBITDA) oli -6,3 milj. euroa (-4,5 milj.
euroa)
- Jatkuvien markkinoiden liikevoitto(EBIT)oli -8,6 milj. euroa (-6,8 milj.
euroa)
- Osakekohtainen tulos oli -0,65 euroa (-0,78 euroa)

Katsauskauden kertaluonteiset kuluerät olivat yhteensä 2,95 milj. euroa.
- Tiimari-segmentin kertaluonteiset kuluerät yhteensä 2,35 milj. euroa
- Gallerix-segmentin kertaluonteiset kuluerät yhteensä 0,6 milj. euroa

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 7-9/2010| 7-9/2009| 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 15 382 | 16 857 | 45 866 | 47 748 | 80 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | -3 620 | -2 860 | -9 352 | -8 764 | -7 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, | -0,24 | -0,24 | -0,65 | -0,82 | -0,73 |
| EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


TOIMIALAN JA TIIMARIN NÄKYMÄT VUODELLE 2010

Kulutuskysynnän kehityksen ennakointi on haastavaa. Yleisen taloudellisen
tilanteen ei odoteta elpyvän nopeasti, mutta kulutuskysynnän arvioidaan
hienoisesti elpyvän kuluvan tilikauden lopulla Ruotsin ja Suomen markkinoilla,
Baltian markkinoille ei odoteta kysynnän kasvua ennustekaudella.

Tiimarin hallitus pitää koko vuoden näkymät ennallaan ja arvioi, että
kannattavaan ydinliiketoimintaan keskittymällä ja tuotevalikoimaa kehittämällä,
yhtiöllä on edellytykset operatiivisen kannattavuuden(käyttökate ennen
kertaluonteisia eriä) parannukseen ja selvästi positiiviseen operatiiviseen
rahavirtaan (liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituskustannuksia ja veroja)
vuonna 2010.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Tiimarin toimitusjohtaja Hannu Krook:

”Keskittyminen parhaiten myyviin tuotteisiin, tuotelukumäärän jatkuva hallinta
samoin kuin myymäläverkon rationalisointi ja myymäläkohtaisen kannattavuuden
parantaminen ovat olleet toimintamme painopisteitä vuonna 2010. Investoinnit on
kohdistettu operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi ja niitä on tehty
inventoinnin, tuoteryhmähallinnan ja maksuliikenteen tehostamiseen sekä uuteen
tuotevalikoimaan. Tänä vuonna olemme rahoittaneet liiketoimintaamme
käyttöpääomaa vapauttamalla sekä normaalein kausirahoituskeinoin ilman
ylimääräistä omistajarahoitusta, jota oli viime vuonna noin 11 milj. euroa.

Tiimari-konsernissa on toteutettu laaja tulosparannusohjelma ja toimintojen
rationalisointi. Vaihto-omaisuuden tasoa on saatu laskettua pysyvästi yli 8
milj. euroa ja myymälöissä on tehty tilaa uudelle tuotevalikoimalle. Tuotteiden
hinnankorotusten myötä tapahtunut negatiivinen volyymikehitys on leikannut
hinnankorotusten ja ostohintojen vaikutusta myyntikatteeseen. Negatiivisen
volyymikehityksen kääntämiseksi laskimme 640:n perusvalikoimaan kuuluvan
tuotteen hintoja 19.10.2010 osana uutta hinnoittelurakennettamme, jossa
siirryttiin kohti pysyvästi edullisia hintoja. Uuden tuotevalikoiman ja
juhlatuoteryhmän lanseerauksen tulosten odotetaan näkyvän pienellä viiveellä
asiakaskäyntien ja myynnin kehityksessä.”

KONSEPTI JA KAUSIVAIHTELU

Tiimari-konserniin kuuluu kaksi johtavaa vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja
Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan viidessä maassa Itämeren alueella ja
myymälöitä on lähes 300. Konseptit ovat markkinoidensa edelläkävijöitä.

Tiimarilla on Suomessa ja Baltiassa lähes 200 myymälää. Tiimari on erikoistunut
juhlaan, askarteluun, lahjapaketointiin, kortteihin, toimisto- ja
koulutarvikkeisiin, pieniin sisustusartikkeleihin sekä sesonkitavaroihin.
Konseptin ydin on yllätyksellisyys, edullisuus ja monimuotoisuus. Liiketoiminnan
ydin koostuu laajasta 20 000 eri nimikkeen valikoimasta, matalasta
keskihinnasta, pienistä myymälöistä, viikoittaisista uusista tuotteita ja
suuresta volyymista. Tiimari-ketju perustettiin Lahdessa vuonna 1975.

Gallerixilla on Ruotsissa lähes 100 myymälää, joista 11 on omia myymälöitä.
Loput myymälöistä toimivat franchising- periaatteella. Gallerix on erikoistunut
tauluihin, kehystyksiin ja kehyksiin, pieniin sisustusartikkeleihin,
lahjapaketointiin ja kortteihin. Konseptin ydin on viihtyisyys, puhutteluvuus,
huumori ja jännittävyys. Gallerix-ketju perustettiin Uppsalassa vuonna 1974.

Tiimari-konsernissa tavaroiden ostotoiminta ja myyntitoiminta myymälöissä
toimivat läheisessä yhteistyössä. Keskeistä on onnistua johdonmukaisesti ja
jatkuvasti yhdistämään laaja tuotevalikoima ja tavaroiden suuri kierto.
Ostotoimintoja ohjataan markkinatutkimusten ja asiakaspalautteen pohjalta
laadituilla analyyseilla. Suurempien yhteisten ostovolyymien ja osittain
päällekkäisen tuotevalikoiman myötä on mahdollista saavuttaa synergiaetuja.

Tiimarin konseptista johtuen toiminnan kausivaihtelu on perinteisesti ollut
vahvaa. Neljäs neljännes tuo liikevaihdosta noin 40 %. Loput 60 % liikevaihdosta
syntyy kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana noin 20% prosenttia kussakin
neljänneksessä. Keväällä pääsiäisen sijoittuminen lomineen ensimmäiselle tai
toiselle neljännekselle vaikuttaa vuosineljännesten tulokseen tuoden merkittävän
myynnin lisäyksen. Kesälomakausi on perinteisesti liikevaihdoltaan alhainen.
Historiallisesti kolmen ensimmäisen neljänneksen tulos on ollut tappiollinen ja
neljännen neljänneksen tulos vastaavasti selvästi voitollinen. Näiden kolmen
ensimmäisen neljänneksen tappioiden suuruus suhteessa viimeisen neljänneksen
voittoon on määrittänyt koko vuoden tuloksen.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin katsauskauden liikevaihto aleni 3,9 % ja oli 45,9 milj. euroa (47,7
milj. euroa). Vertailukelpoinen jatkuvien markkinoiden liikevaihto säilyi
ennallaan 45,0 milj. eurossa (45,0 milj. euroa). Tiimari-konsernin liiketoiminta
on hyvin kausiluonteista ja suuri osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy
tilikauden viimeisellä neljänneksellä.

Katsauskauden bruttokate 26,1 milj. euroa (28,9 milj. euroa)jäi
vertailukaudesta. Jatkuvan inventoinnin menetelmään siirtymisestä aiheutunut
inventointiero 1,0 milj. euroa selittää bruttokatteen alenemista. Lisäksi
vaihto-omaisuuden pienentämisohjelma sekä tuotevalikoiman uudistaminen ovat
vaikuttaneet yhtiön bruttokatteeseen negatiivisesti erityisesti kolmannen
vuosineljänneksen aikana, mutta samalla toimenpiteet ovat vapauttaneet
suunnitelman mukaisesti sidottua pääomaa. Suhteellinen bruttomarginaali oli 57 %
(60 %).

Konsernin katsauskauden liikevoitto oli -9,4 milj. euroa (-8,8 milj. euroa).
Katsauskauden nettorahoituskulut olivat 1,6 milj. euroa (2,5 milj. euroa)ja
kolmannen neljänneksen nettorahoituskulut 0,6 milj. euroa(0,8 milj. euroa).
Tulos ennen veroja oli -10,9 milj. euroa(-11,2 milj. euroa). Osakekohtainen
tulos oli -0,65 euroa (-0,82 euroa).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

TIIMARI

Tiimari-segmenttiin kuuluvat Tiimari-konseptin mukaiset myymälät Suomessa ja
Baltiassa. Segmentin katsauskauden liikevaihto aleni 5,2 % ja oli 36,8 milj.
euroa (38,9 milj. euroa). Liikevaihdon aleneminen selittyy kokonaisuudessaan ns.
suljetuilla markkinoilla. Tiimari on poistunut vuoden 2010 ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana Puolan, Venäjän, Norjan ja Ruotsin markkinoilta ja nämä on
sisällytetty ns. suljettuihin markkinoihin. Tiimarilla oli omia myymälöitä
katsauskauden lopussa yhteensä 185 (205), joista Suomessa 166 (168).

Segmentin liikevoitto alkuvuonna oli -7,2 milj. euroa (-6,4 milj. euroa).
Kokonaistulos on kolmen ensimmäisen neljänneksen ajan ollut perinteisesti
negatiivinen kysynnän voimakkaan kausivaihtelun takia. Vertailukautta
heikompaan liikevoittoon vaikuttivat 2,35 milj. euron kertaluonteiset kuluerät.
Materiaaliin ja palveluihin kohdistui 1,0 miljoonan kertaluonteinen kuluerä
liittyen jatkuvan inventoinnin käyttöönottoon, henkilöstökuluihin kohdistui 0,8
milj. euron kuluerä liittyen henkilöstövähennyksiin ja tuotevalikoiman
muutoksiin sekä muihin liiketoiminnan kuluihin kirjattiin 0,55 miljoonaa
liittyen myymäläverkon uudelleenjärjestelyihin ja kiinteistöihin. Kolmannen
neljänneksen sesonkialennusmyynnit vaihto-omaisuuden häntien ja nimikemäärän
pienentämiseksi olivat lisäksi aiempaa agressiivisempia. Katsauskauden kiinteät
kustannukset olivat vertailukautta alhaisemmat tuloksenparannusohjelman
toimenpiteiden myötä. Liittosopimusten mukaiset palkankorotukset ja
vuokrankorotukset lisäsivät vuokra- ja palkkakustannuksia vertailukaudesta.
Olemassa oleva myymäläkanta antaa hyvät mahdollisuudet myynnin kasvattamiselle
ja kannattavuuden paranemiselle kysynnän elpyessä. Uusien myymälöiden
kehittyminen tuloksellisiksi kestää markkina-alueesta riippuen puolesta vuodesta
puoleentoista vuoteen, ulkomaisten liikkeiden kehitys on kotimaisia hitaampaa.
Tiimari aloitti toimintansa Liettuassa vasta vuoden 2009 lopulla. Baltian
markkinoiden kysyntä laski merkittävästi vertailukaudesta ja kannattavuus
heikkeni.

Tiimarin tuotekategorioita konseptoitiin siten, että vahvistamme entisestään
asemaamme askartelu- ja juhlakauppana. Tiimari tulee olemaan vahva jatkossakin
korteissa, lahjapaketoinnissa sekä konttori- ja koulutarvikkeissa.
Tuotevalikoiman tuotteiden ja tuoteryhmien uudistamisen tavoitteena on lisätä
asiakasmääriä, kasvattaa kertaostosten kokoa ja tasata myynnin kausivaihtelua.
Tavaravirtojen ohjausta sekä tuoteryhmähallintaa on kehitetty ja varastoitavien
nimikkeiden määrä on vähentynyt viidellä prosentilla.

Segmentin investoinnit katsauskaudella olivat 0,5 milj. euroa (0,6 milj. euroa)
ja ne kohdistuivat pääosin aiemmin sovittuihin uusien liikkeiden avauksiin.

GALLERIX

Gallerix- segmentin liiketoiminnasta suurin osa perustuu
franchising-sopimuksiin. Ruotsissa oli katsauskauden lopussa 11 omaa myymälää
(11) ja 75 (78) franchising-periaatteella toimivaa myymälää. Suomessa on lisäksi
1 oma myymälä (4).

Gallerixin katsauskauden liikevaihto oli 9,1 milj. euroa(9,0 milj. euroa), jossa
kasvua oli 0,7 %. Liikevoitto oli -1,0 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).
Gallerixin katsauskauden liikevaihto paikallisessa valuutassa oli 87,6 milj. SEK
(96,4 milj. SEK) ja liikevoitto -9,3 milj. SEK (-11,3 milj. SEK). Segmentin
sisällä tehtiin uudelleenjärjestelyjä joihin liittyen kirjattiin 0,6 milj. euroa
kuluja, jotka ovat luonteeltaan kertaluonteisia. Tuoteryhmähallintaa kehitettiin
edelleen tavoitteena sekä Gallerixin osuuden korottaminen franchising-yrittäjien
ostoista että franchising-yrittäjien kannattavuuden parantaminen. Segmentin
investoinnit olivat 0,03 milj. euroa (0,21 milj. euroa).

MUUT TOIMINNOT

Muina toimintoina raportoidaan konsernin yhteiset kustannukset ja ylin johto.
Kaikki liiketoimintojen ohjaukseen liittyvä toiminta ja henkilöstö oli
katsauskaudella suoraan segmenteissä. Katsauskauden aikana ei ole veloitettu
sisäisiä hallinnointipalkkioita.

TULOKSENPARANNUSOHJELMA

Hallinto, myymäläverkko ja henkilökustannukset

Tilikauden alussa Suomessa ja Ruotsissa käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden
tuloksena toteutettiin henkilöstömuutoksia konsernin hallinnossa, suljettiin
useita myymälöitä ja otettiin myymälöiden tehostetut työtuntisuositukset
käyttöön. Työtuntien määrää ohjataan jatkossa ensisijaisesti asiakasmäärien
perusteella. Konsernin henkilöstökustannukset pienenivät ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana 9,5 %, tästä osa johtuu liiketoimintojen lopettamisista.
Jatkuvien markkinoiden henkilöstökustannukset pienenivät ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana 4,4 %.

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestointien rajoittamista jatkettiin ja rahankäyttö
katsauskaudella oli 0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa). mikä on 1,1 % (1,7 %)
liikevaihdosta.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden määrä 17,5 milj. euroa kasvoi 2,5 milj. euroa tilikauden
vaihteesta, mutta oli 3,3 milj. euroa pienempi kuin vertailukauden arvo 20,8
milj. euroa. Osa vaihto-omaisuuden määrän laskusta selittyy jatkuvan
inventoinnin menetelmään siirtymisestä aiheutuneella 1,0 milj. euron
inventointierolla. Vaihto-omaisuuden kiertoa pyritään edelleen nopeuttamaan
tuotevalikoimaa selkeyttämällä ja ostojen ohjausta kehittämällä.

Muutokset konsernirakenteessa

Aiemmin tiedotetun mukaisesti on poistuttu kannattamattomilta markkinoilta.
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana poistuttiin Venäjän, Norjan ja Puolan
markkinoilta ja suljettiin kaikki Ruotsin Tiimari-liikkeet sekä yhtä lukuun
ottamatta Suomen Gallerix-liikkeet. Nämä sekä Gallerixin Ruotsin tytäryhtiö
Fröken Väs AB, jonka liiketoiminta myytiin huhtikuussa, luetaan ns. suljettuihin
markkinoihin. Näistä toiminnoista oli katsauskauden lopussa jäljellä vain yksi
Gallerix -liike Suomessa. Näitä ei raportoida ns. jatkuvissa markkinoissa mutta
ne raportoidaan toistaiseksi siltä osin ns. jatkuvissa toiminnoissa kuin
juridiset entiteetit ovat vielä osa konsernirakennetta. Ns. suljetuilta
markkinoilta ei odoteta aiheutuvan jatkossa merkittäviä kulueriä.

TASE,RAHOITUSASEMA JA RAHAVIRTA

Konsernin kassatilanne säilyy kireänä ja on riippuvainen marras- ja joulukuun
myynnin onnistumisesta. Konsernin nettokäyttöpääoma oli 7,5 milj. euroa.
Nettokäyttöpääoma vastaavan kauden lopussa edellisvuonna oli 13,2 milj. euroa ja
0,3 milj. euroa tilikauden 2009 lopussa. Liiketoiminnan kausivaihtelu vaikuttaa
nettokäyttöpääomaan siten, että sen määrä nousee vuoden aikana ja pienenee
tilikauden vaihteeseen mennessä. Vaihto-omaisuuden määrä oli 17,5 milj. euroa
(20,8 milj. euroa). Lyhytaikaisten saamisten määrä oli 3,4 milj. euroa (3,9
milj. euroa). Lyhytaikaisten korottomien velkojen määrä oli 13,4 milj. euroa
(11,5 milj. euroa). Vaihto-omaisuuden kiertonopeutta pyritään edelleen nostamaan
koko konsernissa.

Pitkäaikaisten varojen määrä oli 53,2 milj. euroa (56,8 milj. euroa).

Korollisten velkojen määrä oli 41,0 milj. euroa (40,3 milj. euroa) ja määrä
kasvoi 15,4 milj. euroa tilikauden vaihteesta. Omavaraisuusaste oli 21,3 % (30,3
% vertailukauden ja 34,6 % tilikauden 2009 lopussa.

Liiketoiminnan rahavirta oli -15,1 milj. euroa (-11,5 milj. euroa). Rahavirran
negatiivisuuteen vaikutti liiketoiminnan tappiollisuus ja sitä paransi
lyhytaikaisten korottomien velkojen kasvu ja lyhytaikaisten saamisten
väheneminen. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 0,5 milj. euroa (0,8 milj.
euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin myymäläverkoston kehittämiseen
nykyisillä markkina-alueilla.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstö keskimäärin oli katsauskaudella 582 (709). Luvut on
muutettu vastaamaan kokoaikaista työvoiman määrää. Suurin osa liikkeissä

työskentelevistä on osa-aikaisia työntekijöitä. Henkilöstö jakautui maittain
seuraavasti: Suomi 456 (463) henkilöä, Ruotsi 40 (57), Viro 53 (69), Latvia 24
(28), Liettua 8 (8) ja muut 0 (83).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Tiimarin osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oyj:ssä. Osakkeen kurssi
30.9.2010 oli 1,28 euroa (1,40 euroa) ja yhtiön markkina-arvo oli 21,1 milj.
euroa (23,1 milj. euroa). Katsauskauden lopussa yhtiön osakepääoma oli 7.686.200
euroa ja osakkeiden määrä oli 16.474.755 osaketta.

OMAT OSAKKEET

Yhtiön hallussa ei katsauskauden lopussa ollut omia osakkeita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.03.2010 (tiedote 30.03.2010 www.tiimari.com)

Tiimari Tiimari Oyj Abp:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden tappio -12.565.636,92 kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että
osinkoa ei jaeta.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Hannu Ryöppönen, Sven-Olof Kulldorff, Juha Mikkonen, Markku Pelkonen,
Alexander Rosenlew ja uutena jäsenenä toimitusjohtaja Sissi Silvàn.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.
Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa,
investointien rahoittamisessa, käytettäväksi henkilöstön sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi,
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja
laajuudessa.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN (tiedote 30.3.2010 www.tiimari.com)

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Hannu Ryöppösen ja varapuheenjohtajaksi Juha
Mikkosen. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin
puheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen ja jäseniksi Alexander Rosenlew ja Juha
Mikkonen. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juha
Mikkonen ja jäseniksi Hannu Ryöppönen ja Sissi Silvàn.

JOHTO

Katsauskauden aikana 26.7.2010 Tiimari Oyj:n talousjohtajana (CFO) aloitti KTT
Kai Järvikare. Tiimari Oyj:n ostojohtajana aloitti Memme Ilmakunnas 23.08.2010.

LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Globaali suhdannetaantuma on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja

ostovoimaan kaikilla Tiimarin markkina-alueilla. Kysynnän aleneminen on
vaikuttanut myyntiin ja kannattavuuteen. Kilpailutilanteen kiristyminen on
luonut painetta myyntihintojen tarkistamiseen, mutta sen odotetaan vaikuttavan
myös positiivisesti ostohintojen kehitykseen. Mahdolliset epäedulliset muutokset
ostohinnoissa sekä liiketoiminnalle relevanttien valuuttojen ja euron välisissä
vaihtosuhteissa voisivat toteutuessaan heikentää Tiimarin liiketoiminnan tulosta
ja taloudellista asemaa.

Tiimarin johto on reagoinut kysynnän alenemiseen tehostamalla tavaravirtojen
hallintaa, sopeuttamalla henkilöstön määrää, tehostamalla markkinointitoimintoja
kävijämäärien ja kävijäkohtaisten ostosmäärien kasvattamiseksi, lakkauttamalla
kannattamattomia toimipisteitä, tarkastelemalla hinnoittelua sekä tehostamalla
yleisesti konsernin toimintaa. Yhtiössä on meneillään mittava
tulosparannusohjelma, jonka osana investoinnit on päätetty kohdentaa olemassa
olevan liiketoiminnan kasvattamiseen ja sen kannattavuuden parantamiseen. Mikäli
meneillään olevilla ja jo toteutetuilla toimenpiteillä ei saavutettaisi
odotettua vaikutusta, voi tällä olla negatiivinen vaikutus yhtiön tilikauden
tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Yhtiön liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu tarkemmin
vuoden 2009 tilinpäätöksessä eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

KONSERNIN LIIKETOIMINTARAKENTEEN MUUTOKSET JA YDINLIIKETOIMINTAAN KESKITTYMINEN

Tiimarin hallituksen asettamat vuoden 2010 tärkeimmät tavoitteet ovat
kannattavuuden parantaminen, liiketoiminnan rahavirran vahvistaminen ja
korollisten nettovelkojen vähentäminen. Tärkeimmät keinot tavoitteiden
saavuttamiseksi ovat kannattavaan ydinliiketoimintaan keskittyminen lopettamalla
tappiolliset toiminnot ja Tiimari- ja Gallerix -konseptien terävöittäminen
tuotevalikoiman houkuttelevuutta ja kiertonopeutta lisäämällä sekä
myymäläverkoston kustannusrakennetta tehostamalla.

Tavoitteiden mukaisesti Venäjän, Norjan ja Puolan tappiollisilta markkinoilta on
poistuttu ja Ruotsin Tiimarin tappiollinen liiketoiminta on suljettu vuoden 2010
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lisäksi Suomen Gallerixin kolmesta myymälästä
kaksi on suljettu ja Ruotsissa Fröken Väs AB:n liiketoiminta myyty vuoden 2010
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Hallitus
Tiimari Oyj Abp

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Hannu Krook, +358 (0)3 812911, hannu.krook@tiimari.fi

talousjohtaja Kai Järvikare, +358 (0)44 7129475, kai.jarvikare@tiimari.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tiimari.com

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan
viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300. Molemmat konseptit
ovat oman alansa edelläkävijöitä.

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| JATKUVAT TOIMINNOT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 15 382 | 16 857 | 45 866 | 47 748 | 80 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | -7 262 | -7 215 | -19 785 | -18 884 | -34 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate | 8 120 | 9 642 | 26 081 | 28 864 | 45 512 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate-% | 53 | 57 | 57 | 60 | 57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 248 | 501 | 1 184 | 1 331 | 1 824 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutus- ja | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| arvostusvoitot | | | | | |
| lopetetuista | | | | | |
| toiminnoista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari henkilöstökulut | -4 365 | -5 084 | -14 506 | -15 560 | -21 765 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -739 | -850 | -2 351 | -2 496 | -3 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset | 0 | 0 | | | -614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon | -52 | 0 | -52 | | -882 |
| arvonalentuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -6 833 | -7 069 | -19 708 | -20 903 | -28 084 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | -3 620 | -2 860 | -9 352 | -8 764 | -7 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos -% | -24 | -17 | -20 | -18 | -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 28 | -87 | 214 | 46 | 47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -605 | -680 | -1 767 | -2 510 | -3 181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut | -577 | -767 | -1 553 | -2 464 | -3 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN | -4 198 | -3 627 | -10 905 | -11 228 | -10 650 |
| VEROJA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 164 | -8 | 251 | 139 | 535 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS, | -4 034 | -3 635 | -10 654 | -11 089 | -10 115 |
| jatkuvat toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LOPETETUT TOIMINNOT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen | 0 | -393 | 0 | -587 | -674 |
| toimintojen tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | -4 034 | -4 027 | -10 654 | -11 675 | -10 789 |
| VOITTO/TAPPIO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen jakautuminen: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | -4 034 | -4 027 | -10 654 | -11 675 | -10 789 |
| osakkeenomistajat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | | | | |
| kuuluvasta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksesta laskettu | | | | | |
| osakekohtainen tulos: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu ja laimentamaton | -0,24 | -0,22 | -0,65 | -0,78 | -0,69 |
| (EUR) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu ja laimentamaton | 0 | -0,02 | 0 | -0,04 | -0,05 |
| (EUR) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | -0,24 | -0,24 | -0,65 | -0,82 | -0,73 |
| yhteensä (EUR) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS | -4 034 | -4 027 | -10 654 | -11 675 | -10 789 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 191 | 401 | 544 | 382 | 282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja tulos | -3 843 | -3 626 | -10 110 | -11 293 | -10 507 |
| verojen jälkeen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan | | | | | |
| tuloksen jakautuminen: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajat | -3 843 | -3 626 | -10 110 | -11 293 | -10 507 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 32 702 | 33 444 | 32 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 15 803 | 17 902 | 16 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 4 529 | 5 274 | 4 904 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 105 | 101 | 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset | 0 | 0 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja muut | 0 | 30 | 30 |
| saamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen | 29 | 29 | 29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | 53 167 | 56 779 | 54 472 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 17 499 | 20 773 | 15 044 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 3 426 | 3 923 | 3 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen | | | 59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 2 301 | 1 791 | 3 024 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | 23 226 | 26 487 | 21 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | 76 392 | 83 267 | 75 994 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 7 686 | 7 686 | 7 686 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut | 23 011 | 23 011 | 23 011 |
| rahastot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -119 | -563 | -663 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | -14 290 | -4 864 | -3 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 16 288 | 25 271 | 26 366 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 5 678 | 6 208 | 5 834 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen korollinen vieras | 22 194 | 21 998 | 22 203 |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset | 31 | 31 | 31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | 27 903 | 28 237 | 28 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen korollinen vieras | 18 812 | 18 312 | 3 398 |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 13 389 | 11 447 | 18 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka |   |   | 60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | 32 201 | 29 759 | 21 561 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 60 104 | 57 996 | 49 628 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 76 392 | 83 267 | 75 994 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | | 1-9/2010| 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -10 654 | -11 672 | -10 790 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Poistot ja | 2 403 | 2 624 | 5 003 |
| | arvonalentumiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käyttöomaisuuden realisointivoitto (-) ja | -542 |
| | tappio (+) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Rahoitustuotot ja | 1 554 | 2 464 | 3 135 |
| | kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Verot | -251 | -148 | -544 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut oikaisut | 39 | -14 | 41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vaihto-omaisuuden | -2 260 | 2 772 | 8 476 |
| | muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lyhytaikaisten | 464 | 577 | 772 |
| | liikesaamisten | | | |
| | muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lyhytaikaisten | -5 491 | -6 053 | 1 002 |
| | liikevelkojen muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korkokulut | -611 | -1 380 | -2 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 5 | 3 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korkotuotot | 7 | 6 | 22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maksetut rahoituskulut | -273 | -548 | -706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -59 | -98 | 85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -15 127 | -11 467 | 3 764 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | -512 | -936 | -1251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden | 1 | -28 | 520 |
| luovutustulot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryhtöosakkeet | | 9 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat | -202 | -4 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksu | | | -52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myyntituotot | | | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten |   |   | -48 |   |
| sijoitusten muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -713 | -1007 | -782 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti | | 6 089 | 6 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhtyaikaisten lainojen nostot | 8 000 | 10 026 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 9 | -7 769 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | | 4 770 | 8 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | | -1 000 | -1 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos | 7 500 | 175 | -15 342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvelkojen takaisinmaksut | -193 | -78 | -421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 15 316 | 12 213 | -2 193 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -524 | -261 | 789 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1. | 3 024 | 2 188 | 2 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus | -198 | -136 | 48 |
| rahavaroihin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 2 302 | 1 791 | 3 024 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Osakepä | Sijoitet | Omat | Muuntoer | Kertynee | Yhteens |
| | äoma | un | osakkee | ot | t | ä |
| | | vapaan | t | | voittova | |
| | | oman | | | rat | |
| | | pääoman | | | | |
| | | rahasto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 7 686 | 16 921 | -55 | -945 | 6 836 | 30 443 |
| 1.1.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja tulos | | | | 382 | -11 675 | -11 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen | | | | 30 | 30 |
| palkitseminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | 6 089 | | | | 6 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät |   |   | 55 |   | -55 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 7 686 | 23 010 | 0 | -563 | -4 864 | 25 271 |
| 30.9.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 7 686 | 23 011 |   | -663 | -3 667 | 26 366 |
| 1.1.2010 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| laaja tulos | | | | 544 | -10 654 | -10 110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteinen |   |   |   | 31 | 31 |
| palkitseminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 7 686 | 23 011 | 0 | -119 | -14 290 | 16 287 |
| 30.9.2010 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on IAS 34 standardin mukainen. Katsaus on laadittu alla
erikseen mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta noudattaen
samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009
tilinpäätöksessä. Katsauksessa esitetyt luvut eivät ole tilintarkastettuja.
Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa
esitetystä summasta. Taulukoiden luvut esitetään tuhansina euroina.

Muutettujen standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2010:
IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen
IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
IAS 39, Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
Käyttöönotetuilla standardimuutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta
osavuosikatsaukseen.

Arvioiden käyttö:

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Arvioiden käyttö vaikuttaa vaihto-omaisuuden arvostukseen, laskennallisten
verosaamisten arvostukseen, käyttöomaisuuden poistoaikoihin ja saatavien
arvostukseen. Lisäksi arvioiden käyttö vaikuttaa liikearvon ja tuotemerkkien
arvostukseen. Vaihto-omaisuuden arvostus perustuu sekä säännönmukaisiin
alaskirjauksiin (30 kk vanhat 25%, 36 kk vanhat 50% ja 42 kk vanhat 100%)sekä
tarvittaessa yksittäisiin arvostuskorjauksiin.

Tiimarin liiketoiminta on kausiluonteista ja tuloksen kertyminen painottuu
viimeiselle neljännekselle. Tämän vuoksi liikearvojen säännönmukainen testaus on
tehty tilikauden lopussa. Liikearvot testataan vuoden aikana aiemmin, mikäli
liiketoiminnassa tai toimintaympäristössä on tapahtunut jotain, joka muuttaa
merkittävästi jonkin kassavirtaa generoivan yksikön kassavirtaodotuksia.

Bruttokate ja bruttokate-%
Bruttokate on liikevaihto vähennettynä myytyjen tavaroiden arvolla ja edelleen
veloitettujen franchising-liikkeiden vuokrien määrällä.


--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTIKOHTAISET | | | | | |
| TIEDOT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari | 12 540 | 13 702 | 36 840 | 38 863 | 66 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix | 2 877 | 3 261 | 9 066 | 9 002 | 13 396 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 47 | 0 | 356 | 400 | 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset | -82 | -106 | -396 | -517 | -586 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | 15 382 | 16 857 | 45 866 | 47 748 | 80 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat markkinat | 15 323 | 15 898 | 45 073 | 45 045 | 75 973 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat, joilta | 59 | 959 | 793 | 2 703 | 4 140 |
| poistuttu | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari | -2 869 | -2 478 | -7 240 | -6 355 | -4 945 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix | -473 | -91 | -962 | -1 058 | -755 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -279 | -290 | -1 150 | -1 350 | -1 816 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | -3 621 | -2 860 | -9 352 | -8 764 | -7 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat markkinat | -3 445 | -2 194 | -8 605 | -6 817 | -4 576 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat, joilta | -176 | -666 | -747 | -1 947 | -2 940 |
| poistuttu | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA | | | | | |
| ARVONALENTUMISET | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari | 570 | 625 | 1 660 | 1 844 | 4 111 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix | 189 | 205 | 669 | 590 | 807 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 32 | 21 | 74 | 62 | 85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | 791 | 850 | 2 403 | 2 496 | 5 003 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat markkinat | 782 | 793 | 2 262 | 2 323 | 3 372 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat, joilta | 9 | 57 | 141 | 173 | 1631 |
| poistuttu | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari | 206 | 173 | 475 | 595 | 1 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix | 30 | 8 | 32 | 206 | 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 0 | 0 | 10 | 14 | 14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | 236 | 181 | 517 | 815 | 1 251 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | | | | | |
| MARKKINA-ALUEITTAIN | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 11 827 | 12 271 | 34 559 | 34 927 | 60 767 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 2 874 | 3 520 | 9 371 | 9 732 | 14 578 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat | 681 | 1 066 | 1 936 | 3 089 | 4 768 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | 15 382 | 16 857 | 45 866 | 47 748 | 80 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat markkinat | 15 323 | 15 898 | 45 073 | 45 045 | 75 973 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat, joilta | 59 | 959 | 793 | 2 703 | 4 140 |
| poistuttu | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AINEETTOMAT | | | | | |
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | | | 30.9.10 | 30.9.09 | 31.12.09 |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 1.1. | | | 49 401 | 52 237 | 52 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muuntoerot | | | 585 | 321 | 310 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | | | 134 | 383 | 504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | | | -1 615 | -1 531 | -3 550 |
| arvonalennukset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset ja siirrot | | | 0 | -64 | -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KIRJANPITOARVO KAUDEN | | | 48 505 | 51 346 | 49 401 |
| LOPUSSA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AINEELLISET | | | | | |
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | | | 30.9.10 | 30.9.09 | 31.12.09 |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 1.1. | | | 4 904 | 5 616 | 5 616 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muuntoerot | | | 50 | 107 | 14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | | | 373 | 691 | 765 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | | | -788 | -965 | -1 480 |
| arvonalennukset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset ja siirrot | | | -10 | -175 | -12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KIRJANPITOARVO KAUDEN | | | 4 529 | 5 274 | 4 904 |
| LOPUSSA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN | | | | | |
| TUNNUSLUVUT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 15 382 | 16 857 | 45 866 | 47 748 | 80 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA | -2 829 | -2 010 | -6 949 | -6 268 | -3 127 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | -3 620 | -2 860 | -9 352 | -8 764 | -7 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | -4 034 | -3 635 | -10 654 | -11 089 | -10 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen | 0 | -393 | 0 | -587 | -674 |
| toimintojen tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, EUR, | -0,24 | -0,22 | -0,65 | -0,78 | -0,69 |
| jatkuvat toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, EUR, | | -0,02 | | -0,04 | -0,05 |
| lopetetut toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, EUR, | -0,24 | -0,24 | -0,65 | -0,82 | -0,74 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR | | | 0,99 | 1,53 | 1,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste | | | 21,3 % | 30,3 % | 34,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing | | | 237,6 % | 152,4 % | 85,6 % |
| (nettovelkaantumisaste) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoma | | | 7 536 | 13 249 | 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen | | | -13 558 | -14 634 | -4 953 |
| kassavirta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat | | | 38 705 | 38 519 | 22 577 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma | | | 76 392 | 83 267 | 75 994 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin | 16 475 | 16 475 | 16 475 | 14 173 | 14 749 |
| (1000 kpl) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | Tiimari-se | Gallerix-s | Konser | Konsern | Konserni |
| | gmentti | egmentti | ni | i | |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-9/10 | 1-9/10 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -2,8 |
| palvelut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -0,8 | -0,1 | -0,9 | 0,0 | -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut liiketoiminnan | -0,55 | -0,5 | -1,05 | 0,0 | -0,5 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | -2,35 | -0,6 | -2,95 | 0,0 | -3,1 |
| kulut yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -2,8 |
| kassavirtavaikutteis | | | | | |
| ten osuus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtavaikutteis | -1,35 | -0,6 | -1,95 | 0,0 | -0,3 |
| ten osuus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| EHDOLLISET VELAT | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat, joille on |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| annettu vakuuksia | 25 000 | 27 125 | 9 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 31 137 | 31 137 | 31 137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut osakeomistukset |   |   | 1 476 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut: |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitakausvastuut | 2 758 | 2 603 | 2 821 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut | 5 | 8 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvuokravastuut: |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhden vuoden kuluessa | 55 | 48 | 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden kuluessa | 38 | 108 | 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRAVASTUUT |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhden vuoden kuluessa | 13 822 | 13 161 | 12 147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden kuluessa | 18 814 | 18 735 | 13 687 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tulosparannusohjelman osana käytiin vuokraneuvotteluja ja sopimusten
juoksuaikoja pidennettiin. Tämä nosti vastuiden määrää.


--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit | 177 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT V. | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| NIMELLISARVOIHIN | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit ja | -13 | | |
| valuutanvaihtosopimukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Valuuttatermiinit on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon. Tiimari ei
sovella suojauslaskentaa ja johdannaisten vaikutus on kirjattu suoraan
tuloslaskelmaan.


--------------------------------------------------------------------------------
| LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (1000 euroa) | Q3 2010 | Q3 2009 | 1-12 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitusjohtajan palkkiot (2009 myös | 176 | 330 | 444 |
| K. Illi) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallituksen palkkiot | 80 | 81 | 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johtoryhmän palkkiot | 431 | 456 | 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut vvk-lainan korot (maksettu 31.3. ajalta 26.10.2009 - |   |
| 31.3.2010) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hannu Krook | 3 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hannu Ryöppönen | 3 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sven-Olof Kulldorff | 3 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Virala Oy Ab (Atine Group Oy:n | 103 | | |
| emoyhtiö) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Assetman Oy | 18 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baltiska Handels A.B. | 9 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 138 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT | Määrä | Määrä % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suurimmat omistajat 30.9.2010 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Atine Group Oy | 3 293 000 | 19,99 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Assetman Oy | 1 740 645 | 10,57 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö | 828 912 | 5,03 | |
| Varma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Primate Oy | 825 000 | 5,01 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | 789 221 | 4,79 | |
| Ilmarinen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baltiska Handels A.B. | 716 483 | 4,35 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Aktia Capital | 600 000 | 3,64 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vessilä Oy Ab | 536 881 | 3,26 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kargol Oy Ab | 531 589 | 3,23 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cumasa Oy | 407 625 | 2,47 | |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Bruttokate = Liikevaihto - materiaalit ja palvelut

EBITDA =
Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Tulos/osake (EPS), EUR=
Tulos ennen veroja - verot / Ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu
keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma/osake, EUR=
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilikauden lopussa

Omavaraisuusaste %=
Oma pääoma *100 / Taseen loppusumma - saadut ennakot

Velkaantumisaste% (gearing)=
Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset *100 / Oma pääoma

Quick ratio =
Lyhytaikaiset saamiset + rahoitusvarat *100 / Lyhytaikaiset velat

Korolliset nettovelat= Korolliset velat - rahoitusvarat

Nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset korottomat saamiset -
lyhytaikaiset korottomat velat

Operatiivinen kassavirta = EBITDA - nettokäyttöpääoman lisäys - investoinnit

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Hannu Krook, +358 (0)3 812911, hannu.krook@tiimari.fi

talousjohtaja Kai Järvikare, +358 (0)44 7129475, kai.jarvikare@tiimari.fi


Source: Millistream