Oulu Wellness Institute

OWI selvitti hyvinvointialan yritysten nykytilaa ja tulevaisuutta

Lehdistötiedote   •   Maalis 23, 2012 11:10 EET

Oulu Wellness Instituuttisäätiö (OWI) selvitti Business Oulun toimeksiannosta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialan nykytilannetta, kehittämistarpeita sekä tulevaisuuden näkymiä alueella toimiville alan yrityksille suunnatun kyselyn muodossa. Kyselyn toteutuksen ja tulosten pohjalta OWI pitää tärkeänä, että alan tunnettuutta ja siihen liittyvän liiketoiminnan laajuutta tuotaisiin nykyistä paremmin esiin. Hyvinvointiala tulisi nähdä vahvana yritystoiminnan alueena, koska se on toimialana merkittävä työllistäjä sekä voimakkaasti kasvava nyt ja tulevaisuudessa. 

Paljon pieniä yrityksiä

Kysely lähetettiin sähköpostilla 193 uudessa Oulussa (Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii) ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa hyvinvointitoimialalle rekisteröityneen yrityksen toimitusjohtajalle. Kyselyyn vastasi 66 yrittäjää: vastausprosentiksi muodostui näin 34,2, jota voidaan pitää kohtuullisena.

Vastanneet yritykset edustivat kaikkia yrityskokoluokkia, mutta valtaosa työllisti kuitenkin korkeintaan viisi henkilöä. Niin ikään 53 % kertoi yrityksen liikevaihdon olleen alle 50 000 vuonna 2010. Vastaajayritysten kokoa voidaan pitää toimialalle tyypillisenä, sillä valtaosa alan yrityksistä on alle viiden hengen kokoisia pienyrityksiä. 

Hyvinvointialaa vaikea hahmottaa

Selvitystä tehtäessä kävi ilmi, että hyvinvointitoimialan luokittelu on hyvin vaihteleva alueittain sekä toimiala on huonosti tilastoitua. Myös toimialan tuntemus elinkeinotoimijoiden keskuudessa on puutteellista. OWI pitää tärkeänä, että alan tunnettuutta ja siihen liittyvän liiketoiminnan laajuutta tuotaisiin nykyistä paremmin esille ja toimialaa tilastoitaisiin sekä luokiteltaisiin tarkemmilla mittareilla. Hyvinvointiala tulisi nähdä vahvana yritystoiminnan alueena, koska se on hyvin palveluintensiivinen ja sitä kautta myös merkittävä työllistäjä nyt ja tulevaisuudessa. Toisaalta alalla on hyvin paljon kehittämispotentiaalia sekä tilaa uusille teknisille ja sosiaalisille innovaatioille.  Onkin siis välttämätöntä, että toimialan kehittämiseen kiinnitetään jatkossa seudullamme enemmän huomiota, jotta hyvinvointialan liiketoimintaa harjoittavat yritykset menestyvät.

Kasvuhalua ja haasteita riittää  

Vastaajista 88 % ilmoitti olevansa halukkaita kasvattamaan liiketoimintaansa. Keskeisempänä sisäisinä kehittämiskohteina pidettiin myynti-, viestintä- ja markkinointiosaamisen parantamista, kun taas yrityksen ulkopuolelta tulevista haasteista kovimmaksi koettiin asiakkaan osto- ja hankintaprosessin kompleksisuus.  Vastanneista palveluyrityksistä valtaosa oli kuitenkin kiinnostunut tarjoamaan palveluitaan kaupungeille sekä kunnille, joissa hankintaprosessit ovat tyypillisesti melko haastavia. Eniten kiinnostusta esiintyi hyvinvointi-, liikunta-, virkistys- ja terveyspalveluiden tarjoamiseen.

Uusinta teknologiaa halutaan hyödyntää

Kysyttäessä, millaisia uusia teknologioita vastaajat ovat kiinnostuneita hyödyntämään liiketoiminnassaan, yleisimmin mainittiin mobiiliteknologiat ja sosiaalinen media, sekä internetin tarjoamat mahdollisuudet yleisesti. Tästä voidaan päätellä, että esimerkiksi ict-alan yrityksillä on hyviä mahdollisuuksia hakea kasvua tarjoamalla palveluitaan hyvinvointialan toimijoille. Toimialan kehityksen sekä kyselyn perusteella voidaan siis päätellä, että näiden kahden alan toimijoiden verkottaminen toisiinsa on tärkeässä roolissa innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan edistämiseksi myös jatkossa.

Jatkuvuus tärkeää

Oulu Wellness Instituuttisäätiö suunnittelee jatkavansa toimialaa valottavien yritysbarometrien tekemistä myös jatkossa. Vastaava kysely ja toimiala-analyysi tullaan tekemään säännöllisesti kerran vuodessa syyskuussa alan kehittymisen vauhdittamiseksi ja seuraamiseksi.

Oulu Wellness Institute (OWI) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka kehittää hyvinvointialan liiketoimintaosaamista, edistää toimialan kansallista ja kansainvälistä kasvua sekä aktivoi alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

OWIn toiminta on osa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa OSKE Hyvinvinvoinnin klusteriohjelmaa.