HSY

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu viime vuonna ajoittain edellisvuotta huonompi

Lehdistötiedote   •   Kesä 20, 2011 13:32 EEST

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli vuonna 2010 suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Huonon tai erittäin huonon ilmanlaadun tunteja oli kuitenkin useilla Helsingin seudun ympäristöpalveluiden mittausasemilla edellisvuotta enemmän. Ne aiheutuivat suurimmaksi osaksi keväisestä katupölystä, mutta myös kaukokulkeumat huononsivat ilmanlaatua.

Huono ilmanlaatu voi aiheuttaa ärsytys- ja allergiaoireita tai voimistaa esimerkiksi hengityssairaiden oireita. Ilmansaasteille herkkiä ovat erityisesti astmaatikot, pienet lapset sekä ikääntyneet sepelvaltimo- ja keuhkoahtaumatautia sairastavat.

Viime vuoden kevään sateinen ja kostea sää hillitsi pölyämistä, joten rajuin pölykausi alkoi vasta 12. huhtikuuta eli pari viikkoa tavanomaista myöhemmin. Koska katuja puhdistetaan tehostetusti ja kastellaan pölyä sitovalla suolaliuoksella, hengitettävien hiukkasten pitoisuudet eivät ole enää ylittäneet raja-arvoa vuoden 2006 jälkeen.

Kesällä voimakkaita kaukokulkeumia

Heinä–elokuussa oli voimakkaita pienhiukkasten ja otsonin kaukokulkeumia Venäjän maastopaloalueilta. Pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet nousivat korkeiksi kaukokulkeumien aikana koko seudulla, mutta eivät kuitenkaan ylittäneet raja-arvoa. Myös liikenteen ja puun pienpolton päästöt lisäsivät pienhiukkasten määrää paikallisesti.

WHO:n terveysperusteinen pienhiukkasten vuosiohjearvo ylittyi vilkasliikenteisillä mittausasemilla Töölöntullissa ja Helsingin ydinkeskustassa viime vuonna. Otsonipitoisuudet alittivat terveysperusteisen tavoitearvon, mutta ylittivät pitkän ajan tavoitteen koko seudulla. Rikkidioksidin, hiilimonoksidin, bentseenin ja lyijyn pitoisuudet olivat alhaisia eivätkä ylittäneet raja- tai ohjearvoja vuonna 2010.

Typpidioksidin raja-arvo ylittyi

Liikenteen pakokaasuista peräisin olevan typpidioksidin vuosipitoisuus ylitti raja-arvon Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintien mittausasemalla vuonna 2010 kuten aikaisempinakin vuosina. Raja-arvo ylittyi myös Töölöntullin katukuilussa. Raja-arvo ylittyy laajemminkin Helsingin vilkasliikenteisissä katukuiluissa.

Typpidioksidin raja-arvo ei olisi saanut enää ylittyä pääkaupunkiseudulla 1.1.2010 jälkeen. Koska tätä tavoitetta ei saavutettu määräaikaan mennessä, EU-komissiolta haetaan määräaikaan pidennystä.

Kylmät talvet lisäsivät päästöjä

Pääkaupunkiseudun typenoksidien päästöt lisääntyivät vuonna 2010. Tämä johtu lämmitystarpeen kasvusta ja aiempaa suuremmasta energiantuotannosta. Rikkidioksidin, hiukkasten, hiilimonoksidin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt sen sijaan vähenivät, sillä kivihiiltä puhtaamman maakaasun osuus energiantuotantoon käytetyistä polttoaineista kasvoi.

Pääkaupunkiseudun kokonaispäästöt ovat pitkällä aikavälillä laskeneet hiilidioksidia lukuun ottamatta. Laskeva trendi on kuitenkin tasoittunut viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatutiedot on julkaistu raportissa HSY:n Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla 2010.

Lisätietoja:

Ilmansuojeluasiantuntija Marjatta Malkki, puh. 050 351 9492
Ilmansuojeluyksikön päällikkö Tarja Koskentalo, puh. 09 1561 2358
Toimitusjohtaja Raimo Inkinen, puh. 09 1561 2200

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla 2010 -raportti