Valtioneuvosto

Pääministeri EU:n talouspolitiikan tehostamisesta

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:51 EEST

Ajankohtaiskeskustelu talouspolitiikan koordinaation tehostamisesta
Eduskunta 27.10.2010

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies,

Puolitoista vuotta sitten, keskellä maailmanlaajuista talouskriisiä, linjasimme tässä salissa yhdessä Suomen EU-politiikan tavoitteita. EU-selonteon hyväksymisen yhteydessä, ja moneen otteeseen sen jälkeen, olemme todenneet tarpeen tiivistää EU-maiden välistä talouspolitiikan koordinaatiota, edistää talouskuria ja päättää yhteisiä sääntöjä rikkoville jäsenmaille määrättävistä sanktioista.

Monet jäsenmaat suhtautuivat tuolloin asettamiimme tavoitteisiin avoimen epäilevästi. Paljon on sittemmin vettä virrannut Seinessä, Havelissa ja Thamesissa, sillä tänään asetelma on aivan toinen. Tavoitteemme ovat edenneet ja jäsenmaiden kannat ovat monelta osin lähentyneet toisiaan. Suomella on ollut tässä tarinassa keskeinen rooli.

Eurooppa-neuvoston pöydällä on huomenna äärimmäisen tärkeitä asioita. Meillä on mahdollisuus päättää paketista, joka merkitsee selkeää parannusta unionin toimintaan. Kuten äsken kuvasin, Suomi näki jo kauan sitten tarpeen kestäville kehikoille, selkeille menettelyille ja tuntuville sanktioille, jotka yhdessä ennaltaehkäisisivät kriisien syntyä euroalueella. Olemme määrätietoisesti taistelleet näiden tavoitteiden edistämisen puolesta. Emmekä tuloksetta.

Komissio on nyt antanut lainsäädäntöehdotuksensa ja Herman Van Rompuy'n johtama työryhmä loppuraporttinsa. Nämä esitykset toimivat erinomaisena pohjaesityksenä huomiselle Eurooppa-neuvoston keskustelulle ja jatkotyötä koskevalle päätöksenteolle. Toivon, ja uskon, että kykenemme tältä pohjalta tekemään kunnianhimoisia päätöksiä jäsenmaiden kestävän taloudenpidon edistämiseksi.

Arvoisa puhemies,

Olemme tänä vuonna joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä Euroopan ja Suomen vakauden turvaamiseksi. Päätökset Kreikan lainajärjestelystä ja Euroopan talouden vakautuspaketista olivat vaikeita, mutta välttämättömiä. Kun tuli on irti, se on sammutettava ennen kuin palo leviää.

Sammutustöiden jälkeen on tarpeetonta miettiä oliko tulipalo väärin sammutettu. Oleellista sen sijaan on löytää syy palon syttymiseen ja pohtia miten onnettomuuden toistuminen voidaan estää. Tähän pohdintaan on nyt kaikilla osapuolilla ollut aikaa, myös itselläni.

Nyt on keskityttävä siihen mikä on olennaista. Olemme rakentamassa parempaa Euroopan unionia, jonka tavoitteena on varmistaa jäsenmaiden talouspolitiikan kestävyys ja koko Euroopan talouden vakaus. Uuden järjestelmän kivijalkaa muurattaessa on syytä arvioida mikä nykysysteemissä on vialla ja mihin tarpeisiin uuden järjestelmän on vastattava.

Ensinnäkin, Kreikan lainajärjestely oli välttämätön sammutustoimenpide, jonka tarkoituksena oli estää tulen leviäminen Suomeen. Kreikan ja sitä kautta yhteisvaluutan päästäminen kaaokseen olisi vaarantanut Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin, työllisyyden ja toimeentulon. Tätä hallitus ei voinut hyväksyä.

Tähän liittyen minua ovat vaivanneet eräät jälkikäteen pidetyt puheet siitä, että keväisen päätöksen takana olisi muka ollut jonkinlainen yhteiseurooppalaiseen solidaarisuuteen perustuva huoli Kreikan selviytymisestä.

Haluan tehdä selväksi yhden asian. Kreikan lainajärjestelystä päätettäessä meitä ei muuten painanut solidaarisuus tai vastuu Kreikan pelastamisesta - kyllä meillä oli aito hätä Suomen ja suomalaisten pelastamisesta. Kyse ei siis ollut solidaarisuudesta tai auttamisen ilosta, vaan suomalaisten omien etujen puolustamisesta.

Toiseksi, kun nyt arvioimme syitä tapahtuneeseen, näyttää ilmeiseltä, että talous- ja rahaliittoa perustettaessa tehtiin virhe, kun yhteisen rahan rinnalle ei rakennettu tiiviimpää talouspolitiikan koordinaatiojärjestelmää. Toinen virhe tehtiin siinä yhteydessä, kun EMU:un päätettiin ottaa mukaan myös sellaisia maita, jotka eivät tosiasiallisesti kyenneet täyttämään jäsenyyden ehtoja. Kolmas virhe oli katsoa sormien läpi Saksan ja Ranskan löperöä taloudenpitoa ja sallia maille kriteerien polkeminen.

Näitä jo vuosikausia sitten tehtyjä virheitä ja niiden aiheuttamia sotkuja minun ja edeltäjäni hallitukset ovat viimeisen vuoden ajan pyrkineet aktiivisesti ratkaisemaan.

Suomen ajamat talouskuria edistävät toimet ovat nyt vahvasti etenemässä kuten alussa kuvasin. Olemme viimein rakentamassa järjestelmää, joka entistä kokonaisvaltaisemman sääntelyn ja tehokkaamman valvonnan keinoin auttaa ehkäisemään Kreikan kaltaisten ikävien tapausten uusiutumista.

De åtgärder för att främja den ekonomiska disciplinen som Finland förespråkat framskrider nu snabbt såsom jag tidigare beskrev. Vi håller äntligen på att bygga upp ett system, som genom en mera övergripande reglering och en effektivare övervakning bidrar till att förhindra liknande olyckliga fall som det som hände i Grekland.

Jos joku vielä tässä vaiheessa on sitä mieltä, että Suomi on ajanut EU:ssa vääriä asioita, että talouspolitiikan koordinaatiota ei pitäisi edistää tai että sanktioita ei tarvita, en voi kuin ihmetellä. Talouskurin vastustaminen on toki sallittua, mutta pyydän kuitenkin pientä johdonmukaisuutta.

Ei ole nimittäin kovin uskottavaa samanaikaisesti vastustaa esimerkiksi sekä yhteisvaluutan akuutteja pelastustoimia että talouskuria edistäviä talouspolitiikan koordinaatiotoimia. Pidän myös erittäin epäjohdonmukaisina väitteitä, joiden mukaan EU on samanaikaisesti sekä ajautumassa liittovaltioksi että muuttumassa yksin Ranskan ja Saksan hallitusten väliseksi pelikentäksi. Kritiikkiä saa ja pitää antaa, mutta ennen sen antamista on syytä päättää mitä itseasiassa vastustaa ja mitä kannattaa.

Kolmanneksi, kestävää taloudenpitoa EU-tasolla edistävä työ on tähän mennessä kohdistunut lähinnä talouspolitiikan ennaltaehkäisevään ja korjaavaan vaiheeseen. Meidän on kuitenkin katsottava myös tätä pidemmälle.

Vaikka näköpiirissä ei tällä hetkellä välitöntä vaaraa olekaan, on meidän syytä varautua myös siihen ei-toivottuun vaihtoehtoon, että jonkin euromaan talous jossain vaiheessa kuitenkin kriisiytyy. Tällaiseen tilanteeseen on parempi varautua ennakkoon kuin vasta myrskyn silmässä.
Tällä hetkellä EU:lla on käytössään keväällä päälle kaatunutta Kreikan kriisiä varten perustettu ja eräiden muiden jäsenmaiden ongelmiin vastaamiseksi luotu kriisimekanismi. Nämä järjestelyt ovat kuitenkin väliaikaisia eikä niitä sellaisenaan tule jatkaa.

Jatkossa kriisijärjestelmän tulee olla sellainen, jossa vastuun kantavat ne joille se kuuluu eli kyseinen jäsenvaltio ja sille lainoja myöntäneet. On selvää, että tällaisessa järjestelmässä ei ole kyse mistään yhteisvastuusta, vaan mahdollisten kriisien leviämisen estämisestä. Emme hyväksyneet keväällä, emmekä voi jatkossakaan hyväksyä, että yhdenkään jäsenmaan vastuuton taloudenpito uhkaisi koko euroalueen vakautta ja sitä kautta myös suomalaisten hyvinvointia.

Tähän liittyen Suomi katsoo, että euroalueelle on tarpeen luoda sellainen pysyvä kriisinhallintamekanismi, joka ensinnäkin vahvistaa jäsenvaltioiden kannustimia terveeseen talouspolitiikkaan sekä toiseksi pakottaa sijoittajat vastuulliseen luotonantoon.

Mekanismissa tulee olla kaksi keskeistä elementtiä. Ensinnäkin, maiden on itse kannettava vastuu taloutensa saattamisesta tasapainoon. Toiseksi, yksityisen sektorin tulee kantaa vastuunsa esimerkiksi velkojen uudelleenjärjestelyn kautta. Nämä elementit sisältävä järjestelmä tukisi vakautta ja estäisi moraalikadon syntymisen. Vapaamatkustamisen ja järjestelmän väärinkäytön on loputtava.

Olemme valmiit harkitsemaan jopa perussopimusmuutoksia, jos ne katsotaan välttämättömäksi tällaisen järjestelmän luomiseksi.

Arvoisa puhemies,

Suomen jo pitkään peräänkuuluttamat talouspolitiikan koordinaation vahvistamistoimet, valvontamekanismien kehittäminen ja uskottavien kriisejä ehkäisevien sanktioiden käyttöönotto ovat nyt todella etenemässä. Suomalaisen on perinteisesti vaikea kehuskella saavutuksillaan, tai edes ottaa vastaan positiivista palautetta, mutta nyt jos koskaan siihen on mielestäni syytä.

Ärade talman,

De åtgärder som Finland redan länge efterlyst, det vill säga stärkandet av samordningen inom den ekonomiska politiken, skapandet av övervakningsmekanismer och införandet av trovärdiga sanktioner för att förebygga kriser framskrider nu faktiskt. Det är av tradition svårt för finländare att skryta med sina framgångar, eller ens ta emot positiv kritik, men nu om någonsin finns det enligt mig skäl till det.

Voimme olla tyytyväisiä yhdessä edistämäämme EU-politiikkaan. Suomi on määrätietoisella, oikea-aikaisella ja huolellisesti argumentoidulla vaikuttamistyöllä saamassa aikaan merkittäviä parannuksia yhteiseurooppalaiseen taloushallintoon. Huomenna käynnistyvä Eurooppa-neuvosto on tässä vaikuttamistyössä tärkeä virstanpylväs. Tulen tekemään kaikkeni, jotta pallo menee maaliin eli asiat etenevät. Toivon saavani tähän työhön teiltä tänään vahvan tuen ja mandaatin.