Valtioneuvosto

Pääministeri Mari Kiviniemen päätöspuheenvuoro Kansallisessa nuorisokonventissa

Lehdistötiedote   •   Loka 18, 2010 18:55 EEST

(muutosvarauksin)

Arvoisat Kansallisen nuorisokonventin osallistujat, hyvät kuulijat!

Oli oikein kiinnostavaa äsken kuulla tuloksista, jotka Kansallinen nuorisokonventti on saanut viikonlopun kuluessa aikaan. Meidän päättäjien täytyy kuunnella teidän nuorten viestiä tarkalla korvalla. Olen kotona omakohtaisesti oppinut, että nuorten kanssa käytävään vuoropuheluun on syytä suhtautua vakavasti.

Tämä päätöstilaisuus tarjoaa minulle hienon mahdollisuuden ajatustenvaihtoon teidän nuorten kanssa. Nuorisokonventtiin on valittu osallistujia ympäri Suomea. Te olette eri-ikäisiä 14 vuodesta aina 29 ikävuoteen saakka. Teillä on erilaista järjestökokemusta ja erilaiset taustat. Tietyssä mielessä nuorisokonventti on kuin Suomi pienoiskoossa. Kattavuus on tärkeä asia, jotta erilaiset mielipiteet ja näkemykset voidaan tuoda esille.

Hyvät nuoret!

Olette viikonlopun aikana käsitelleet useita oleellisia teemoja. Haluan näin työskentelyn päätteeksi nostaa esille vielä yhden tärkeän näkökulman - sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja yhteiskunnan ylisukupolvisuus.

Ylisukupolvisuudessa on kysymys yhteiskunnan kehittämisestä siten, että jälkipolvilla on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet rakentaa elämäänsä kuin aiemmilla sukupolvilla.

Tarkasteltaessa päätöksenteon oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kiinnitetään yleensä huomiota niiden toteutumiseen horisontaalisesti. Päätösten vaikutuksia tarkastellaan eri ihmis- tai ammattiryhmien välillä sen hetkisessä yhteiskunnassa. Esimerkiksi miten ruoan arvonlisäveron alentaminen vaikuttaa niin pieni- kuin suurituloisten arjessa tai miten talouden taantuman vaikutukset näkyvät eri väestöryhmien elämässä.

Sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta toteutettaessa huomio pitää kiinnittää vertikaaliseen ulottuvuuteen - katsoa siis tätä päivää kauemmas. Siihen, miten päätökset vaikuttavat nyt, viiden vuoden kuluttua ja vaikkapa 20 vuoden päästä. Tämä ei ole niin yksinkertaista kuin voisi ajatella, varsinkin jos päätöksien vaikutukset kohdistuvat ihmisiin, jotka eivät ole vielä edes syntyneet.

Politiikkaa pitää tehdä ajassa eli ottaa huomioon muuttuvat olosuhteet ja reagoida niihin. Politiikka tehdään ajassa myös siinä mielessä, että ratkaisujen aikajänne voi olla huomattavan pitkä.

Ylisukupolvinen valta on kokenut viime vuosikymmeninä suuren muutoksen. Voimme vaikuttaa tulevaisuuden olosuhteisiin paljon voimakkaammin kuin aikaisemmat sukupolvet. Vastaavasti myös meidän vastuumme on kasvanut suuresti.

Hyvät kuulijat!

Haluan parin esimerkin avulla osoittaa, mistä sukupolvien välisessä oikeudenmukaisuudessa on kysymys.

Ympäristökysymykset ovat oivallinen esimerkki ylisukupolvisuuden merkityksestä. Ne sopivat käsiteltäväksi myös sen vuoksi, että kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaisnuoret ovat yhteiskunnallisista aiheista kiinnostuneimpia juuri ympäristöasioista.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat hyvin konkreettisia asioita. Lajien sukupuuttoaalto ja ilmaston lämpeneminen muuttavat maapallon elinolosuhteita jopa peruuttamattomasti. Olemme heränneet niihin yhdennellätoista hetkellä. Näinä vuosina tehtävien kotimaisten ja kansainvälisten päätösten vaikutukset ulottuvat jopa vuosisatojen eli useiden sukupolvien päähän. Omassa maailmankuvassani on keskeisellä sijalla pyrkimys pitää ympäristöstä huolta siten, että voin jättää sen lasteni sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin sen olen itse saanut kohdata.

Myös hyvinvointiyhteiskuntaa koskevat päätökset vaikuttavat suuresti sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen. Ikärakenteen muutos ja äsken koettu taloustaantuma asettavat meidän tilanteeseen, jossa ratkaisuja on pakko tehdä.

Suomi kohtaa väestön vanhenemisen seuraukset ensimmäisenä maailmassa. Huoltosuhde heikkenee nopeasti eli työssäkäyviä on yhä vähemmän suhteessa eläkkeellä oleviin. Kasvavat kustannukset ovat siis pienenevän joukon hoidettavana.

Tästä syystä työurien pidentäminen on maamme tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Mitä nopeammin nuoret siirtyvät opiskelemaan ja valmistuttuaan töihin, ja mitä kauemmin ihmiset voivat jatkaa työelämässä, sitä enemmän meillä on ihmisiä, jotka kannattelevat hyvinvointiyhteiskuntaa. Erityisesti juuri työelämään astuvan sukupolven vuoksi olen halunnut pääministerinä pitää vahvasti esillä työelämän jaksamiseen ja laatuun liittyviä kysymyksiä. Haluan, että suomalaiset viihtyvät työssään jatkossa paremmin. Oman haasteensa tähän tuo nuoren sukupolven muuttunut suhde työhön. Ajattelette työelämästä kovin toisella tavalla kuin vaikkapa vanhempienne sukupolvi. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen entistä paremmin on keskeinen yhteinen tavoitteemme.

Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen liittyy myös kasvaneen valtionvelan hoitaminen. Emme voi jättää velkaa vain tulevien sukupolvien maksettavaksi. On epäoikeudenmukaista ja vastuutonta sysätä velka jälkipolville ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan rakentaa tätä yhteiskuntaa ja omaa elämäänsä.

Mielestäni Suomessa tarvitaan sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden osalta uutta ajattelutapaa. Valtioneuvoston kansliassa onkin toimeksiannostani ryhdytty selvittämään, miten päätöksenteossa voitaisiin vahvistaa sukupolvivaikutusten arviointia. Tavoitteena on käynnistää keskustelu siitä, miten sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus voisi toteutua jatkossa entistä paremmin.

Kannustan teitä osallistumaan tähän tärkeään sukupolvien väliseen vuoropuheluun, on tärkeää, että äänenne kuuluu yhteiskunnassa entistä vahvemmin. Keskustelussa en toivo lietsottavan vastakkainasettelua nuorten ja vanhempien välillä - päinvastoin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteisistä tavoitteista, vahvistaa vuoropuhelua ja yhdistää eri sukupolvet toimimaan Suomen hyväksi.

Hyvät nuorisokonventin osallistujat!

Päättäjien ja nuorten välillä käytävä keskustelu on yksi keino lisätä tietoisuutta päätösten ylisukupolvisesta ulottuvuudesta. Ajatustenvaihtoa tarvitaan muutenkin. Vuoropuhelu onkin tänään päättyvän Kansallisen nuorisokonventin pääteema.

On tärkeää, että vuoropuhelu johtaa myös konkreettisiin toimenpiteisiin.

Tällä vaalikaudella hallitus onkin tehnyt useita nuorten kannalta tärkeitä päätöksiä.

Ensi vuoden alussa astuu voimaan tärkeä nuorisolain lisäys. Se merkitsee kunnissa aiempaa parempia mahdollisuuksia puuttua varhain lasten ja nuorten ongelmiin, auttaa oikea-aikaisesti ja nuorten lähtökohdista käsin. Eri hallinnonalojen pitää käsitellä lapsia ja nuoria koskevia asioita yhdessä saman pöydän ääressä. Tämä vahvistaa nuorten mahdollisuutta saada neuvoja sekä parantaa etsivää nuorisotyötä ja tiedonkulkua.

Hallitus on myös toimeenpannut hyväksymäänsä lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjelmaa tehokkaasti. Toimenpiteitä ohjelmassa oli reilut 300, ja tietojeni mukaan yli 200 niistä on konkreettisesti edennyt jo viime vuoden aikana. Nyt on meneillään loppukiri. Lakiin perustuva ohjelma on ollut jopa menestys, poikkihallinnollinen työ on onnistunut hyvin.

Uuden politiikkaohjelman valmistelu tapahtuu rinnan voimassaolevan ohjelman arvioinnin kanssa. Nuoren ja nuorten äänen tulee olla tässä valmistelussa avainasemassa kuten nuorisolain 8. pykälä edellyttää. Tämä konventti on loistava esimerkki bottom up -valmistelusta. Tässä yhteydessä haluan kiittää Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:tä ja kaikkia muita tahoja tämän kokouksen järjestämisestä.

Allianssille osoitan lisäksi erityisen tunnustuksen hyvin hoidetusta ja meneillään olevasta Työtä nuorille 2010 -hankkeesta. Kesän ja syksyn aikana yli 1 000 nuorta pääsi työn syrjään kiinni. Se on merkittävää, koska tutkimuksen mukaan lyhytaikainen pestikin on tärkeä, ja usein se auttaa pysyvämpään työsuhteeseen. Hallitus työskentelee määrätietoisesti nuorisotyöttömyyden poistamiseksi.

Jokaisen päättäjän on aina kuntatasolta valtakunnan huipulle muistettava, että nuoriin on satsattava. Osaaminen on pienen maan avainasia, ja hyvinvointipolitiikan keskeinen alue on osaamisen edellytysten takaaminen. On muistettava, että jokaisessa nuoressa on potentiaalia. Emme saa puhua pelkästään lahjakkuuksien etenemisestä. Meidän on vain löydettävä se potentiaali ja kannustettava kaikkia nuoria.

Hyvät nuoret!

Sukupolvien välisessä oikeudenmukaisuudessa täytyy muistaa yksi peruslähtökohta: oikeus lapsuuteen ja nuoruuteen on kiistaton. Elätte elämänne parasta aikaa, kaikki on edessäpäin - sanon tämän kokemuksesta.

Nuoret, uskokaa unelmiin, älkää luopuko idealismista. Välttäkää kyynisyyttä. Olen ylpeä suomalaisista nuorista - kiinnittyneisyydestä kotimaan asioihin, kiinnittymisestä eurooppalaisuuteen ja maailmankansalaisuuteen.

Kiitän teitä nuorisokonventin aloitteista. Tutustun niihin, sitten ne siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikköön edelleen jalostettaviksi.

Muistakaa - teillä on yhtäältä vapaus ja oikeus, toisaalta vastuu ja velvollisuus. Käyttäkää niitä viisaasti.