Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Päätös valtatien 4 Vaajakosken kohdan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tutkittavista vaihtoehdoista tehty

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:27 EEST

Keväällä käynnistynyt ympäristövaikutusten arviointimenettely valtatien 4 suunnittelusta Jyväskylän Vaajakosken kohdalla on laajentunut arviointiohjelmasta saadun palautteen ja yhteysviranomaisen lausunnon johdosta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitettyjen Varassaaren kautta kulkevien vaihtoehtojen lisäksi uusina vaihtoehtoina tutkitaan nykyisen tien paikalle sijoittuvaa nelikaistaista eritasoliittymin varustettua valtatietä sekä kahta tunnelin rakentamiseen perustuvaa vaihtoehtoa. Varassaaren kautta kulkevissa hankevaihtoehdoissa päätien nopeustaso on 100 km/h. Uusissa vaihtoehdoissa päätien linjaus ja tasaus mahdollistavat vain 80 km/h nopeustason. Kaikkiin hankevaihtoehtoihin sisältyy maantietasoinen rinnakkaistie sekä kevyen liikenteen järjestelyt. Vaihtoehdot suunnitellaan sillä tarkkuudella, että niiden vaikutukset, rakentamis- ja ylläpitokustannukset sekä toteutettavuus voidaan arvioida. Nykyisen tien maastokäytävään sijoittuvassa vaihtoehdossa kanavareitin ylittävät sillat suunnitellaan 8 metrin alikulkukorkeudelle. Sillat sijoittuvat Naissaaren kohdalla nykyisten siltojen paikalle. Vaajakosken keskustan kohdalle rakennettaisiin uusi eritasoliittymä. Alustavien tarkasteluiden perusteella Hupelin kohdalle ei ole mahdollista rakentaa valtatien eritasoliittymää. Pöyry Finland Oy on laatinut esisuunnitelman kahden eripituisen tunnelin toteutettavuudesta. Suunnittelun aikana tehtiin pohjatutkimuksia kallion korkeustason selvittämiseksi kriittisissä kohdissa. Vaihtoehtoisten tunneleiden Jyväskylän puoleinen suuaukko sijaitsee samassa paikassa Haapalahden kohdalla. Tunnelien sijainti, pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaus ilmenevät hankkeen internet-sivuilta (www.tiehallinto.fi -> Tiehankkeet -> Keski-Suomi -> Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla). Esisuunnitelmassa ei ole tutkittu tiejärjestelyjen toteuttamismahdollisuutta tunnelin ulkopuolella, ja ne tullaan selvittämään jatkosuunnittelussa. Tunnelit muodostuvat kahdesta vierekkäisestä ajoneuvotunnelista, joissa kummassakin on kaksi samansuuntaista kaistaa. Lyhyt tunneli on pituudeltaan 2,0 km. Tunnelin eteläinen suuaukko sijoittuu Hupelinlammen kohdalle. Molempien päiden suuaukot sijaitsevat läheisten vesistöjen pinnan alapuolella vaatien betonitunneli- ja betonikaukalorakenteiden tekemistä. Varaslahden kohdalla tunnelin kalliokatto on ainoastaan 2 - 3 metriä paksu. Tunnelin suurin pituuskaltevuus on 5 %. Pitkä tunneli on pituudeltaan 3,4 km. Tunnelin eteläinen suuaukko sijaitsisi Kanavuoreen kiertoliittymän läheisyydessä. Tunnelin suurin pituuskaltevuus on 3,85 %. Vaihtoehtojen alustavia yleissuunnitelmia ja YVA-menettelyä esitellään torstai-iltana 28.10.2010 Peukkulan auditoriossa. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan vielä myöhemmin erikseen. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen arvioidaan valmistuvan helmi-maaliskuussa 2011. Lisätietoja: Hankkeesta yleisesti, Keski-Suomen ELY-keskus, suunnittelupäällikkö Jukka Lehtinen, puh. 040 765 9544 ja johtaja Seppo Kosonen, puh. 0400 246 134 Tunnelivaihtoehtojen esiselvityksestä, johtaja Mikko Inkala, Pöyry Finland Oy, puh. 040 716 9133 http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KeskiSuomenELY/Tiehankkeet/Sivut/default.aspx