Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Paimionlahden ja Paimionjokilaakson Natura-alueille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat – avoin yleisötilaisuus Paimiossa keskiviikkona 9.11.2011

Lehdistötiedote   •   Marras 07, 2011 12:39 EET

Paimion kaupungissa sijaitsevien Paimiolahden ja Paimionjokilaakson Natura-alueille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat, joiden tavoitteena on ohjata alueiden hoitoa ja käyttöä luontoarvojen turvaamiseksi. Suunnitelmien laatiminen aloitetaan kaikille avoimella yleisötilaisuudella, joka järjestetään keskiviikkona 9.11.2011 klo 17.00 alkaen Paimion kaupungintalon Paimiosalissa. Tilaisuudessa on ensin kahvitarjoilu, jonka jälkeen klo 17.30 alkaen esitellään suunnitteluista vastaavan VELHO-hankkeen sisältö ja kerrotaan, miksi ja miten suunnitelmat laaditaan.

Paimionlahden alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon linnuston erityissuojelualueena. Paimionjokilaakson Natura-alueen suojelutarve perustuu alueella oleviin arvokkaisiin luontotyyppeihin. Alueet ovat myös tärkeitä virkistyskäyttökohteita.

Maanomistajat ja alueen käyttäjät mukaan suunnitteluun

Suunnitelmissa sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja alueen muun käytön tarpeet. Suunnitelmissa arvioidaan mm. alueen hoitotarve ja -menetelmät sekä myös tarpeet ja mahdollisuudet alueiden palvelurakenteiden kehittämiseen. Tavoitteena suunnitelmissa on arvioida ja ottaa huomioon myös vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutukset alueen luonto- ja virkistyskäyttöarvoihin. Suunnitelmat tehdään osallistavana suunnitteluna eli maanomistajilla ja alueiden käyttäjillä on mahdollisuus olla mukana suunnitteluissa. Suunnittelua varten molemmille Natura-alueille perustetaan omat n. 10–15 hengen suunnitteluryhmät, joihin eri sidosryhmien eli maanomistajien ja eri käyttäjäryhmien (kalastusseurat, luontoharrastusjärjestöt, metsästysseurat, mahdolliset kyläyhdistykset jne.) toivotaan ilmoittavan edustajansa. Suunnitteluryhmien kokoamisesta kerrotaan tarkemmin yleisötilaisuudessa.

Suunnitelman laatiminen on osa VELHO-hanketta

Hoito- ja käyttösuunnitelmat laaditaan osana Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) johtamaa VELHO-hanketta, jonka tavoitteena on vesien- ja luonnonhoidon yhdistäminen ja kehittäminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hanke on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama. VELHOn (Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla) tarkoituksena on käynnistää vesienhoitoon tähtääviä toimenpiteitä ja kehittää siihen liittyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, laatia hoito- ja käyttösuunnitelmat yhdeksälle Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle kosteikko- ja vesistökohteelle sekä toteuttaa uudenlaista ruovikoiden hyödyntämiseen tähtäävää yleissuunnittelua muutamilla ruovikkoisilla merenlahdilla. Suunnittelun lisäksi hankkeessa kehitetään vesiensuojelun ja luonnonhoidon työmenetelmiä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyökumppaneina hankkeen vesienhoito-osiota toteuttavat Suomen ympäristökeskus ja Pyhäjärvi-instituutti. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun asti, ja sen kustannusarvio on hieman runsaat kolme miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

tarkastaja Marjo Perkonoja, p. 0400 329626