Valtioneuvosto

Pankkien sääntelyä tiukennetaan ja valvontaa tehostetaan

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:07 EEST

Hallitus esittää luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamista. Muutoksella saatettaisiin voimaan kaksi EU-direktiiviä, jotka kiristävät luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksia ja rajoittavat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten omaisuuserien arvopaperistamista ja tulospalkitsemisjärjestelmiä. Muutokset tehostaisivat myös rajat ylittävien luottolaitosten ja luottolaitoskonsernien valvontaa.

Valtioneuvosto hyväksyi lakiesityksen 9.9.2010 ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 10.9.

Vakavaraisuusvaatimuksia kiristetään erityisesti asettamalla vakavaraisuuspääomalle nykyistä ankarammat laadulliset vaatimukset ja kiristämällä toisiin luottolaitoksiin kohdistuviin yksittäisiin vastapuoliriskeihin sovellettavia rajoituksia. Esityksen mukaan niin sanottuun ensisijaiseen omaan pääomaan (Tier I) saisi lukea sekamuotoisia rahoitusvälineitä ainoastaan laissa säädetyin rajoituksin. Suuria asiakasriskejä koskevia rajoituksia kiristettäisiin siten, että nykyisestä poiketen rajoituksia sovellettaisiin lähtökohtaisesti myös asiakasriskin kohdistuessa toiseen luottolaitokseen tai sijoituspalveluyritykseen.

Omaisuuserien arvopaperistaminen olisi sallittua ainoastaan silloin kun omaisuuseriään arvopaperistava yritys jää itse vastuuseen vähintään määrästä, joka vastaa viittä prosenttia arvopaperistettavien erien määrästä.

Finanssivalvonnan olisi esityksen mukaan valvottava, että luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten käyttämät tulospalkitsemisjärjestelmät ovat sellaisia, että ne eivät kannusta liialliseen riskinottoon. Tulospalkitsemisjärjestelmien olisi lisäksi täytettävä direktiivin mukaiset tarkemmat ehdot, joista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Asetus on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä.

Palkitsemisjärjestelmiä koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia ei sovellettaisi takautuvasti lain voimaan tullessa voimassa oleviin sitoviin työ- ja eläkesopimuksiin. Mikäli luottolaitoksella tai sijoitus-palveluyrityksellä on lain voimaantullessa merkittävä määrä tällaisia sitovia sopimuksia, Finanssivalvonnan olisi kuitenkin otettava tämä huomioon luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuuden yleisarvioinnissa ja määrättävä tarvittaessa laissa tarkoitettu lisäpääomavaatimus.

Lakiesityksen mukaan Finanssivalvonnan olisi perustettava valvontakollegio sellaisiin useamman EU:n jäsenvaltion alueella toimiviin luottolaitoskonserneihin, joiden konsolidoidusta valvonnasta se vastaa. Valvontakollegioon kuuluisivat sellaisten toisten jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset, joiden alueella tällainen luottolaitoskonserni harjoittaa merkittävää liiketoimintaa. Valvontakollegio olisi myös perustettava, jos yksittäisellä suomalaisella luottolaitoksella on toisessa ETA-valtiossa merkittävä sivuliike. Kollegion tehtävänä olisi muun muassa koordinoida valvontaa ja varmistaa viranomaisten välinen tiedonkulku.

Nyt esitetyt muutokset ovat ensimmäinen osa viimeaikaisen finanssikriisin johdosta toteutettavaa finanssimarkkinoiden laajaa sääntelyuudistusta. Baselin pankkivalvontakomiteassa ja EU:n komissiossa on parhaillaan valmisteltavana useita muita ehdotuksia finanssimarkkinoiden sääntelyn edelleen tiukentamiseksi. Nämä ehdotukset on tarkoitus toteuttaa direktiivillä, jota koskeva komission ehdotus on tarkoitus antaa ensi vuonna.

Direktiivien edellyttämien muutosten lisäksi hallitus esittää, että ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivien sivuliikkeiden valvontaa tehostetaan. Finanssivalvonta voisi kieltää sivuliikettä jatkamasta toimintaansa muun muassa sillä perusteella, että sivuliikkeen maksuvalmius ei ole riittävällä tavalla turvattu. Lisäksi kolmansista maista olevien luottolaitosten olisi perustaessaan Suomeen sivuliikkeen asetettava sivuliikkeen käyttöön vähintään viisi miljoonaa euroa, mikä vastaa Suomeen perustettavan luottolaitoksen vähimmäispääomaa.

Finanssivalvonnan käytettävissä olevien hallinnollisten seuraamusten soveltamisalaa laajennettaisiin siten, että laissa tarkoitettu rikemaksu voitaisiin määrätä kaikille valvottaville, jotka laiminlyövät niille laissa säädetyn säännöllisen raportointivelvollisuuden.

Lisäksi ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivuliikkeiden soveltamien talletusehtojen olisi täytettävä vuoden kuluessa lain voimaantulosta Finanssivalvonnan hyväksymät yleiset ehdot samalla tavoin kuin suomalaisten talletuspankkien.

Lait ja edellä mainittu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2010. Osa lain nojalla annettavista Finanssivalvonnan määräyksistä on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan myöhemmin direktiiveihin sisältyvien voimaantulosäännösten mukaisesti.

 

Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, puh. 09 160 33064, email erkki.sarsa@vm.fi