Panostaja

PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2009-31.7.2010

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 15:35 EEST

Liikevaihto 100,1 milj. euroa (86,6 milj. euroa), kasvua 16 %                  
Liiketappio -1,8 milj. euroa (1,0 milj. euroa)                                 
Kolmannen kvartaalin liikevoitto oli 0,8 milj. euroa, kun konsernin ensimmäisen
kvartaalin liiketappio oli -2,6 milj. euroa ja toisen kvartaalin liikevoitto 0,0
milj. euroa.                                                                   
Tulos/osake(laimentamaton) -3,8 senttiä (-2,4 senttiä)                         
Oma pääoma per osake 0,64 euroa (0,76 euroa)                                   
Omavaraisuusaste 32,8 % (36,9 %)                                               
Liikevaihdon kasvu aiheutui kuluvan ja edellisen tilikauden aikana toteutetuista
yritysostoista, joiden vaikutus liikevaihtoon oli 18,1 milj. euroa.            
Ympäristöteknologia-segmentin liiketappio (-2,3 milj. euroa) sekä              
teknologiateollisuutta palvelevien segmenttien liiketappiot laskivat konsernin 
kannattavuutta. Ympäristöteknologia-segmentin liiketappioon sisältyi           
liiketoimintakaupan seurauksena kirjattu -0,7 milj. euron myyntitappio.        
Panostaja-konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen      
tilikauden tason, mutta tilikauden liikevoiton jäävän edellistä tilikautta     
heikommaksi.                                                                   
Tilikauden liikevoitto tulee olemaan parempi kuin kiinteistömyynnillä oikaistu 
edellisen tilikauden liikevoitto (0,1 milj. euroa).                            

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaat- 
teita noudattaen ja samojen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti kuin vuoden 2009
tilinpäätös, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34            
Osavuosikatsaus -standardin vaatimuksia.                                       

KONSERNI                                                                       


TALOUDELLINEN KEHITYS                                                          

Panostaja-konserni                                                             

Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 100,1 milj.   
euroa (86,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu aiheutui kuluvan ja edellisen     
tilikauden aikana toteutetuista yritysostoista, joiden vaikutus katsauskauden  
liikevaihtoon oli 18,1 milj. euroa sekä rakentamisen markkinan piristymisestä. 
Konsernin liikevaihtoa heikensivät erityisesti teknologiateollisuudessa jatkunut
matalasuhdanne sekä vaikeana jatkuneesta markkinatilanteesta johtunut          
liikevaihdon lasku Ympäristöteknologia-segmentissä.                            

Konsernin liiketoimintaa harjoittavista segmenteistä yhdeksän ylitti viime     
vuoden liikevaihtotason ja neljä jäi viime vuoden liikevaihtotasosta.          
Liikevaihto kasvoi Autovaraosat, Digitaaliset painopalvelut, Helat, Kannakkeet,
Lisäarvologistiikka, LVI-Tukkukauppa, Puusepänteollisuus, Takoma sekä          
Turvallisuus-segmenteissä. Liikevaihto laski Kiinnikkeet, Lämpökäsittely,      
Teknokemia ja Ympäristöliiketoiminta-segmenteissä.                             

Konsernin liiketappio oli -1,8 milj. euroa (liikevoitto 1,0 milj. euroa) ja    
tulos ennen veroja oli -3,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa). Liikevoittoprosentti
oli -1,8 % (1,1 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat noin -1,8 milj. euroa  
(-1,9 milj.euroa). Konsernin henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 
888 (767) henkilöä. Heinäkuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 1 023 (811).

Konsernin kolmestatoista liiketoimintaa harjoittavista segmenteistä viidessä   
liikevoitto parani ja kahdeksassa heikkeni viime vuodesta. Kannattavuuttaan    
paransivat Autovaraosat, Digitaaliset painopalvelut, Kannakkeet, LVI-Tukkukauppa
ja Puusepänteollisuus, muissa liikevoitto heikkeni. Konsernin kannattavuutta   
paransivat liikevoiton kasvu Digitaalisissa painopalveluissa ja                
Puusepänteollisuudessa. Konsernin kannattavuutta heikensivät                   
Ympäristöteknologia-segmentin liiketappio sekä teknologiateollisuutta          
palvelevien Takoma-, Lisäarvologistiikka- ja Lämpökäsittely-segmenttien        
kannattavuuden heikentyminen. Ympäristöteknologia-segmentin liiketappioon (-2,6
milj. euroa) sisältyi 9.4.2010 toteutetun liiketoimintakaupan seurauksena      
kirjattu -0,7 milj. euron myyntitappio.                                        


Segmenttitarkastelu                                                            

Tilikauden 1.11.2009-31.10.2010 alusta Panostaja -konsernin liiketoiminta      
raportoidaan neljässätoista segmentissä, jotka ovat Turvallisuus,              
LVI-tukkukauppa, Takoma, Digitaaliset painopalvelut, Helat, Lisäarvologistiikka,
Lämpökäsittely, Autovaraosat, Ympäristöteknologia, Puusepänteollisuus,         
Kannakkeet, Kiinnikkeet, Teknokemia sekä Muut (emoyhtiö). Uudet raportoitavat  
segmentit on muodostettu, koska ne tuottavat keskenään erilaisia tuotteita ja  
palveluja.                                                                     

Konsernin segmenttiraportointi perustuu liiketoiminnallisiin      
segmentteihin.                                                                 

Turvallisuus-segmentin liikevaihto kasvoi 11,5 milj. eurosta 15,6 milj. euroon 
Bewator Oy-yritysoston myötä. Liikevoitto 0,2 milj. euroa muuttui -0,0 milj.   
euron liiketappioksi. Kannattavuutta heikensi erityisesti ensimmäiselle        
kvartaalille kirjatut toimintojen yhdistämisestä aiheutuneet kulut.            

LVI-Tukkukauppa-segmentin liikevaihto kasvoi 12,8 milj. eurosta 14,1 milj.     
euroon ja liikevoitto pysyi 0,1 milj. eurossa. Segmentin liikevaihdon kasvua   
tukee saneerausrakentamisen positiivinen kehitys sekä rakennusmarkkinan        
piristyminen.                                                                  

Takoma-segmentin liikevaihto kasvoi 11,6 milj. eurosta 12,3 milj. euroon.      
Liiketappio heikkeni -0,1 milj. eurosta -1,1 milj. euroon. Takoma toteutti     
31.3.2010 yritysoston, jossa se hankki Moventas Parkano Oy:n koko osakekannan. 
Yhtiö (Takoma Gears Oy) yhdistettiin konserniin huhtikuun alusta, mikä vaikutti
liikevaihdon kasvuun. Teknologiateollisuuden asiakkaiden matalasuhdanne vaikutti
negatiivisesti sekä liikevaihtoon että liiketappioon.                          

Digitaaliset painopalvelut-segmentin liikevaihto kasvoi 9,3 milj. eurosta 15,0 
milj. euroon ja liikevoitto 1,4 milj. eurosta 2,2 milj. euroon. Kasvuun vaikutti
sekä Sokonet-yritysosto että operatiivisen toiminnan positiivinen kehittyminen.
Digitaaliset painopalvelut-segmentti laajeni 3.6.2010 toteutetulla             
yritysostolla, jossa Domus Print Oy muuttui osakkuusyhtiöstä tytäryhtiöksi.    
Kaupalla oli positiivinen vaikutus sekä segmentin liikevaihtoon että           
liikevoittoon.                                                                 

Helat-segmentin liikevaihto kasvoi 8,5 milj. eurosta 9,2 milj. euroon.         
Liikevoitto laski 0,8 milj. eurosta 0,5 milj. euroon. Sekä rakennus- että      
kalusteheloissa asiakkaiden kysyntä on elpymässä, mikä kasvattaa liikevaihtoa. 
Yhtiö muutti kesäkuussa Seinäjoella uuteen logistiikkakeskukseen.              

Lisäarvologistiikka-segmentin liikevaihto kasvoi 7,4 milj. eurosta 11,3 milj.  
euroon, mutta liiketappio heikkeni -0,1 milj. eurosta -0,5 milj. euroon.       
Liikevaihtoa kasvatti CLO Pakkaukset Oy:n yritysosto ja sitä heikensi          
teknologiateollisuudessa toimivien asiakkaiden alhainen volyymi sekä toimintojen
yhdistämisen kulut.                                                            

Lämpökäsittely-segmentin liikevaihto laski 5,7 milj. eurosta 4,6 milj. euroon ja
liikevoitto laski 0,6 milj. eurosta 0,1 milj. euroon. Lämpökäsittelypalveluiden
kysyntä ja investoinnit uuslaitekantaan ovat teknologiateollisuuden            
matalasuhdanteessa alhaalla.                                                   

Autovaraosat-segmentin liikevaihto kasvoi 5,2 milj. eurosta 6,1 milj. euroon ja
liikevoitto kasvoi 0,4 milj. eurosta 0,5 milj. euroon. Uusien ajoneuvojen      
myynnin lasku ja Mercedes-Benz ja BMW -henkilöautojen ikäjakauma ovat          
kasvattaneet kyseisten merkkien alkuperäisvaraosien kysyntää.                  

Ympäristöteknologia-segmentin liikevaihto laski 5,1 milj. eurosta 2,4 milj.    
euroon. Liiketappio heikkeni -0,8 milj. eurosta -2,6 milj. euroon. Investoinnit
ympäristöteknologiaan ovat taantuman seurauksena olleet jäissä loppuvuodesta   
2008 lähtien. Suunnitellut tai tarjotut asiakasprojektit ovat siirtyneet       
eteenpäin. Yhtiö myi liiketoimintakaupalla kevyet ja keskiraskaat tuoteryhmänsä.
Liiketoimintakaupasta kirjattiin -0,7 milj. euron myyntitappio.                

Puusepänteollisuus-segmentin liikevaihto kasvoi 3,7 milj. eurosta 4,0 milj.    
euroon. Liikevoitto kasvoi 0,0 milj. eurosta 0,5 milj. euroon. Liikevaihdon ja 
kannattavuuden parantuminen johtuvat markkinaosuuden kasvattamisesta sekä      
operatiivisen toiminnan tehostamisesta.                                        

Kannakkeet-segmentissä liikevaihto kasvoi 2,4 milj. eurosta 2,5 milj. euroon.  
Liikevoitto pysyi 0,2 milj. eurossa. Uudisrakentamisen piristyminen kesällä    
kasvatti kannakkeiden kysyntää.                                                

Kiinnikkeet-segmentissä liikevaihto laski 2,1 milj. eurosta 2,0 milj. euroon ja
liiketappio heikkeni -0,1 milj. eurosta -0,2 milj. euroon. Segmentin           
teknologiateollisuusasiakkaiden aktiviteetit ovat yhä alhaisella tasolla.      

Teknokemia-segmentissä liikevaihto laski 1,8 milj. eurosta 1,5 milj. euroon.   
Liikevoitto 0,0 milj. euroa kääntyi -0,1 milj. euron liiketappioksi. Talouden  
matalasuhdanne on vähentänyt teknokemian tuotteiden kysyntää erityisesti       
konepajatuoteryhmän osalta.                                                    

Muut-segmentissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.                          


INVESTOINNIT JA RAHOITUS                                                       

Konsernin bruttoinvestoinnit päättyneellä katsauskaudella olivat 8,5 milj. euroa
(10,1 milj. euroa). Konsernin suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Moventas
Parkano Oy:n hankinta sekä Domus Print Oy:n hankinta.                          

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja liiketoiminnan kassavirta (0,6 milj. euroa) 
positiivinen. Konsernin rahavarat ja rahoitusarvopaperit 12,5 milj. euroa (25,1
milj. euroa) mahdollistavat kasvustrategian toteuttamisen valituilla           
toimialoilla.                                                                  

Konsernin omavaraisuusaste oli 32,8% (36,9 %) ja korolliset nettovelat 51,3    
milj. euroa (37,0 milj. euroa). Panostaja Oyj:n vaihdettavaa pääomalainaa oli  
nettoveloista 17,2 milj. euroa (17,2 milj. euroa).                             

Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta.
Osinkoa jaettiin 0,12 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 1.2.2010 
ja maksupäivä 8.2.2010 alkaen. Osinkoa maksettiin emoyhtiön osakkeenomistajille
yhteensä 5,5 milj. euroa.                                                      

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET                                                    

Panostaja Oyj:n tytäryhtiö Takoma Oyj osti katsauskaudella                     
voimansiirtokomponentteja valmistavan Moventas Parkano Oy:n koko osakekannan.  
Panostaja-konsernin kuluvan tilikauden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 9 
milj. eurolla kaupan vaikutuksesta. Panostaja-konsernin omavaraisuusaste laskee
noin kaksi prosenttiyksikköä kaupan lopullisen rahoituksen toteuduttua. Tehdas 
työllistää 103 henkilöä.                                                       

Panostaja Oyj järjesteli ympäristöliiketoimintaansa katsauskaudella ja myi     
liiketoimintakaupalla Ecosir Groupin kevyet- ja keskiraskaat tuoteryhmät Ecosir
Groupin merkittävän vähemmistöosakkaan Harri Salomaan omistamille yhtiöille.   
Järjestely merkitsi Ecosir Groupin kustannusrakenteen merkittävää keventymistä.
Yhtiön työntekijöistä 25 siirtyi vanhoina työntekijöinä ostajan palvelukseen.  

Panostaja Oyj:n tytäryhtiö Digiprint Finland Oy osti 3.6.2010 37,5 % osuuden   
digitaalisia painopalveluja tarjoavan Domus Print Oy:n osakkeista Karhukopio   
Oy:lta. Aikaisemmin Digiprint Finland omisti 37,5 % osuuden Domus Printistä,   
joten kaupan myötä Panostaja-konsernin omistusosuus Domus Printissä kasvoi 75  
%:iin ja yhtiö muuttui osakkuusyhtiöstä tytäryritykseksi. Yhtiön liikevaihto   
vuonna 2009 oli 4,3 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 40 henkilöä. Lisäksi 
yhtiö on käännöstoimisto Lingoneer Oy:n pääomistaja. Yhtiön toimitusjohtajana  
jatkaa Risto Jalo, joka omistaa yhtiöstä 25 %.                                 


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                                             

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ole.                                     


HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS                                                        

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. tammikuuta 2010          
Tampereella. Panostaja Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Matti Koskenkorva,
Jukka Ala-Mello, Hannu Tarkkonen, Hannu Martikainen, Hannu Ketola ja uutena    
jäsenenä Satu Eskelinen. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä         
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin   
Matti Koskenkorva ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ala-Mello. Varsinaisiksi       
tilintarkastajiksi valittiin KHT Eero Suomela ja KHT-yhteisö                   
PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti. 

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2008 - 31.10.2009 sekä       
hallituksen ehdotuksen tilikauden voiton siirtämisestä voittovaroihin ja että  
osinkoa jaetaan 0,12 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 1.2.2010 ja
maksupäivä 8.2.2010 alkaen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden          
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                   

Lisäksi varsinainen yhtiökokous peruutti yhtiökokouksen 26.1.2009 antaman omien
osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen ja valtuutti hallituksen päättämään 
omien osakkeiden hankkimisesta siten, että omia osakkeita hankitaan yhdessä tai
useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan omia osakkeita  
hankkia enintään määrä, joka yhdessä yhtiön tai sen tytäryhtiöiden muiden      
hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden kanssa on enintään yksi         
kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista.                                        

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa       
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä    
kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan    
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.                   

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuksen antamisesta lukien.            

Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden  
hankinnasta katsauskauden aikana.                                              

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 8 §:n     
muuttamisesta seuraavasti:                                                     

8 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen                        

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta sekä vähintään       
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää heidän yhtiön             
osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä,
muulla todisteellisella tavalla tai julkaisemalla kokouskutsu ainakin yhdessä  
yhtiökokouksen määräämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä.  

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla          
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.                        

OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET                                                   

Katsauskauden päättyessä Panostaja Oyj:n osakepääoma oli 5.529.081,60 euroa.   
Osakkeiden lukumäärä on yhteensä 47.403.110 kappaletta.                        

Yhtiökokouksen 26.1.2009 ja hallituksen päätösten mukaisesti Panostaja Oyj     
luovutti 18.12.2009 hallituksen jäsenille kokouspalkkioiden maksuna yhteensä   
5.585 kappaletta osakkeita sekä 11.3.2010 yhteensä 7.023 kappaletta ja 10.6.2010
yhteensä 7 222 yhtiökokouksen 27.1.2010 ja hallituksen päätösten mukaisesti.   

Yhtiön hallussa oleva omien osakkeiden määrä katsauskauden lopussa oli 1.269.379
kappaletta. Omien osakkeiden määrä vastasi 2,7 prosenttia koko katsauskauden   
lopun osakemäärästä ja äänimäärästä.                                           


PÄÄOMALAINA                                                                    

Vaihdettavan pääomalainan 2006 velkamäärä oli katsauskauden lopussa 17.212.500 
euroa ja se oikeuttaa yhteensä 10.125.000 uuden osakkeen merkitsemiseen.       
Katsauskaudella pääomalainalla ei merkitty uusia osakkeita.                    


OSAKEKURSSIN KEHITYS JA OSAKKEENOMISTUS                                        

Panostaja Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 1,32 euron ja 1,75
euron välillä. Osakkeiden osakevaihto oli 4 410 130 kappaletta, mikä edustaa 9,6
%:a osakekannasta. Osakkeen heinäkuun päätöskurssi oli 1,41 euroa. Yhtiön      
osakekannan markkina-arvo oli heinäkuun lopussa 66,8 milj. euroa ja yhtiöllä oli
4.041 osakasta (3.754).                                                        

Panostaja Oyj vastaanotti katsauskaudella kaksi arvopaperimarkkinalain 2       
luvun 9 pykälän mukaista ilmoitusta omistusosuuden muuttumisesta yhtiössä.     

Vaihtovelkakirjalainan merkinnän 15.1.2007 johdosta Keskinäinen                
Eläkevakuutusyhtiö Eteran mahdollinen tuleva omistusosuus Panostaja Oyj:ssä on 
yhteensä 6.250.000 osaketta ja ääntä, mikäli Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö    
Etera käyttää Panostajan vaihdettavan pääomalainan 2006 vaihto-oikeudet        
täysimääräisesti. Omistusosuus vastaa 11,98 % Panostaja Oyj:n vaihdon          
jälkeisestä osakkeiden ja äänten lukumäärästä tiedotteen päivämäärään mennessä 
liikkeeseen lasketut osakkeet huomioiden.                                      

Lisäksi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian mahdollinen tuleva omistusosuus      
Panostaja Oyj:ssä on yhteensä 4.324.576 osaketta ja ääntä, mikäli Keskinäinen  
Vakuutusyhtiö Fennia käyttää Panostajan vaihdettavan pääomalainan 2006         
vaihto-oikeudet täysimääräisesti. Omistusosuus vastaa 8,74 % Panostaja Oyj:n   
vaihdon jälkeisestä osakkeiden ja äänten lukumäärästä tiedotteen päivämäärään  
mennessä liikkeeseen lasketut osakkeet huomioiden.                             

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                           

Panostaja-konsernin merkittävimmät riskit on kuvattu tilinpäätöksessä. Lähiajan
riskit liittyvät erityisesti hankittujen yhtiöiden haltuunoton onnistumiseen ja
päätettyjen sopeuttamistoimien läpiviemiseen. Yleisen taloustilanteen voimakas 
heikkeneminen on johtanut pitkittyvään asiakaskysynnän heikkenemiseen sekä     
isojen investointien siirtymiseen erityisesti teknologiateollisuutta           
palvelevissa segmenteissä. Pitkittyessään teknologiateollisuuden taantuma ja   
ympäristöteknologian investointien siirtyminen voivat aiheuttaa                
konserniliikearvojen alaskirjaustarpeita. Lisäksi luottotappioriskit ovat      
kuluvalla tilikaudella todennäköisempiä kuin edellisellä tilikaudella.         


NÄKYMÄT LOPPUTILIKAUDELLE                                                      
Panostaja-konserni keskittyy perusliiketoimintastrategiansa mukaiseen          
liikeideaan ja nykyisten liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. Suurten         
ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, jatkuvasti voimistuvat muutokset yritysten 
liiketoimintaympäristössä ja kansainvälistyminen, tuovat markkinoille          
lähivuosina suuren joukon ostettavia yrityksiä. Panostajan toimintaedellytykset
ja rahoitusmahdollisuudet luovat hyvän perustan toiminnan voimakkaalle         
laajentamiselle. Lisääntyvä yritystarjonta perinteisillä toimialoilla toimivissa
pk-yrityksissä mahdollistaa sekä laajentumisen jatkamisen uusille              
liiketoiminta-alueille että nykyisten liiketoiminta-alueiden kasvattamisen.    

Suhdanneodotukset nykyisten liiketoiminta-alueiden toimialoilla ovat           
voimakkaasti sidoksissa asiakasyritysten näkymiin. Vaikka suhdanneodotukset ovat
muuttuneet monella toimialalla positiiviseen suuntaan, niin talouden käänteestä
pysyvään kasvuun on edelleen olemassa epävarmuutta. Panostaja-konsernin eri    
liiketoiminta-alueilla näkymät vaihtelevat heikoista positiivisiin. Vaikka     
suhdannetilanteessa olisikin jo tapahtunut pysyvä käänne parempaan, niin       
markkinoilla on myös riittävästi mahdollisuuksia yritysostoihin ja             
Panostaja-konsernin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla         
yritysostoilla erityisesti olemassa oleville liiketoiminta-alueille.           
Suhdannekäänne mahdollistaisi myös joistain liiketoiminta-alueista luopumisen. 

Panostaja-konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen      
tilikauden tason, mutta tilikauden liikevoiton jäävän edellistä tilikautta     
heikommaksi. Tilikauden liikevoitto tulee olemaan parempi kuin                 
kiinteistömyynnillä oikaistu edellisen tilikauden liikevoitto (0,1 milj. euroa).


Panostaja Oyj                                                                  

Hallitus                                                                       


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Sarsama, 040 774 2099                   

Panostaja Oyj                                                                  


Juha Sarsama                                                                   
toimitusjohtaja                                                                

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat   
konsernin ja liiketoiminta-alueiden johdon tämänhetkisen näkemykseen talouden  
tilasta ja kehittymisestä ja toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin  
erilaiset. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.               


TALOUDELLINEN INFORMAATIO                                                      


TULOSLASKELMA                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   | 11/09-7/10 | 11/08-7/09  | 11/08-10/09   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1000 euroa)                      |    9 kk    |    9 kk     |     12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                       |    100 077 |      86 636 |       120 050 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot        |        372 |         560 |         5 040 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut yhteensä                    |     99 029 |      83 539 |       116 708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset       |      3 216 |       2 686 |         4 087 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio               |     -1 796 |         971 |         4 295 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut          |     -1 790 |      -1 865 |        -2 266 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön tuloksista   |        220 |           0 |           23  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja               |     -3 366 |        -894 |         2 052 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                         |        794 |         -48 |          -707 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio jatkuvista          |     -2 572 |        -942 |         1 345 |
| liiketoiminnoista                 |            |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio myydyistä           |          0 |           0 |             0 |
| liiketoiminnoista                 |            |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio          |     -2 572 |        -942 |         1 345 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen                      |            |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön osakkeenomistajille    |     -1 775 |      -1 109 |           693 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle                    |       -797 |         167 |           652 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake jatkuvista            | -0,038     | -0,024      |         0,015 |
| liiketoiminnoista ¬,              |            |             |               |
| laimentamaton                     |            |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake jatkuvista            | -0,038     |      -0,024 |         0,015 |
| liiketoiminnoista ¬, laimennettu  |            |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake myydyistä             |      0,000 |       0,000 |         0,000 |
| liiketoiminnoista ¬,              |            |             |               |
| laimentamaton                     |            |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake myydyistä             |      0,000 |       0,000 |         0,000 |
| liiketoiminnoista,¬ laimennettu   |            |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake jatkuvista ja         | -0,038     |      -0,024 |         0,015 |
| myydyistä liiketoiminnoista ¬,    |            |             |               |
| laimentamaton                     |            |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake jatkuvista ja         | -0,038     |      -0,024 |         0,015 |
| myydyistä liiketoiminnoista,      |            |             |               |
| laimennettu ¬                     |            |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA                    |        |            |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos                      |    | -2 572 |       -942 |         1 345 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman erät  |     |    |        |            |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                  |     |    |     60 |        -99 |          -117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos          |     |    | -2 512 |     -1 041 |         1 228 |
--------------------------------------------------------------------------------
TASE                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 euroa)                                | 07/2010 | 07/2009  | 10/2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                        |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                          |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Aineettomat hyödykkeet                     |  46 005 |   37 033 |   41 772 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Aineelliset hyödykkeet                     |  16 527 |   18 504 |   11 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Osuudet osakkuusyhtiöissä                  |   2 708 |    1 810 |    2 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muut pitkäaikaiset varat                   |   8 393 |    5 822 |    6 351 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä                 |  73 633 |   63 169 |   62 098 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                          |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Vaihto-omaisuus                            |  25 808 |   25 835 |   23 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset |  19 805 |   15 920 |   22 001 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Rahoitusarvopaperit                        |     828 |    6 163 |    1 979 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Rahavarat                                  |  11 681 |   18 919 |   26 322 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä                 |  58 122 |   66 837 |   73 323 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                               | 131 755 |  130 006 |  135 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                          |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakepääoma                                 |   5 529 |    5 529 |    5 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muu oma pääoma                              |  24 056 |   29 572 |   31 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                     |  29 585 |   35 101 |   36 720 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus                            |  13 456 |   12 848 |   14 560 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                          |  43 041 |   47 949 |   51 280 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                                        |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennallinen verovelka                    |   1 649 |    2 174 |    1 730 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihtovelkakirjalaina                       |  17 014 |   16 976 |   17 006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset velat                         |  41 762 |   39 592 |   33 284 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset velat                         |  28 289 |   23 315 |   32 121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                               | 88 714  |   82 057 |   84 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä                 | 131 755 |  130 006 |  135 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |07/2010 | 07/200 | 10/2009 |         |
|                                        |        | 9      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta          |    618 | -4 723 |   2 040 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta           | -7 825 | -8 918 | -12 470 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöiden osakeanti               |      0 |  3 067 |   2 803 |         |
| vähemmistöille                         |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieraan pääoman lisäys                 | 10 414 | -5 174 |   6 520 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieraan pääoman vähennys               |    -13 |  1 117 | -10 094 |         |
|                                        |    175 |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                       | -5 878 | -5 874 |  -5 875 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta/myynti       |     28 |   -432 |    -642 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta yhteensä    | -8 611 | -7 296 |  -7 288 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtojen muutos                    | -15 818| -20 937| -17 718 |         |
|                                        |        |        |         |         |

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA     |         |         |       |        |        |        |        |
| KONSERNIN    |         |         |       |        |        |        |        |
| OMAN PÄÄOMAN |         |         |       |        |        |        |        |
| MUUTOKSISTA  |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000       |         |         |       |        |        |        |        |
| euroa)       |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | Osakepä | Ylikurs | Sijoi | Muunto | Voitto | Vähem- | Yhteen |
|              | äoma    | si-raha | te-tu | -erot  | -varat | mistö  | sä     |
|              |         | sto     | n     |        |        |        |        |
|              |         |         | vapaa |        |        |        |        |
|              |         |         | n     |        |        |        |        |
|              |         |         | pääom |        |        |        |        |
|              |         |         | an    |        |        |        |        |
|              |         |         | rahas |        |        |        |        |
|              |         |         | to    |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 5 529   | 4 647   | 12    | -6     | 19 669 | 11 562 | 53 804 |
| 1.11.2008    |         |         | 403   |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperuste |         |         | 71    |        |        |        | 71     |
| isten        |         |         |       |        |        |        |        |
| maksujen     |         |         |       |        |        |        |        |
| kustannus    |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |         |         |       |        | -1109  | 167    | -942   |
| voitto       |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella |         |         | 71   |        | -1109   | 167    | -871   |
| kirjatut     |         |         |       |        |        |        |        |
| tuotot ja    |         |         |       |        |        |        |        |
| kulut        |         |         |       |        |        |        |        |
| yhteensä     |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon jako |         |         |       |        | -5 569 | -304   | -5 873 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien        |         |         | -457  |        |        |        | -457  |
| osakkeiden   |         |         |       |        |        |        |        |
| hankinta     |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien        |         |         | 25    |        |        |        | ´25    |
| osakkeiden   |         |         |       |        |        |        |        |
| myynti       |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |         |         |       |   -99  |        |           | -99|
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöos |         |         |       |        |        | 1 423  | 1 423 |
| uuksien      |         |         |       |        |        |        |        |
| hankinta     |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 5 529   | 4 647   | 12    | -105   | 12 991 | 12 848 |  47 949|
| 30.4.2009    |         |         | 040   |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 5 529   | 4 647   | 11    | -123   | 14 792 | 14 560 | 51 280 |
| 1.11.2009    |         |         | 876   |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperuste |         |         | 17    |        |        |        | 17     |
| isten        |         |         |       |        |        |        |        |
| maksujen     |         |         |       |        |        |        |        |
| kustannus    |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |         |         |       |        | -1 775 | -797   | -2 572 |
| voitto       |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella |         |         | 17    |        | -1 775 | -797   | -2 555 |
| kirjatut     |         |         |       |        |        |        |        |
| tuotot ja    |         |         |       |        |        |        |        |
| kulut        |         |         |       |        |        |        |        |
| yhteensä     |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon jako |         |         |       |        | -5 534 | -367   | -5 901 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien        |         |         | 28    |        |        |        | 28     |
| osakkeiden   |         |         |       |        |        |        |        |
| myynti       |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöos |         |         |       |        |        | 60     | 60     |
| uuksien      |         |         |       |        |        |        |        |
| muutokset    |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |         |         | 68    |        |        |        | 68     |
| muutokset    |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |         |         |       | 60     |        |        | 60     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 5 529   | 4 647   | 11 989| -63    | 7 483  | 13 456 | 43 041|
| 30.4.2010    |         |         |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUVUT                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
|                                              | 07/2010 | 07/2009  | 10/2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake, ¬                      |    0,64 |     0,76 |     0,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä tilikaudella keskimäärin, 1 000   |  46 124 |   46 370 |   44 324 |
| kpl                                          |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl     |  47 403 |   47 403 |   47 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin, 1 000 kpl,           |  56 249 |   56 495 |   56 449 |
| laimennettuna                                |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                       |    -7,3 |     -2,5 |      2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %                 |    -1,9 |      2,3 |      4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit                           |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pysyviin vastaaviin, (Me)                    |     8,5 |     10,1 |     23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta                             |     8,5 |     11,7 |     19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                             |  64 479 |   62 510 |   59 221 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                          |    32,8 |     36,9 |     37,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin                       |     888 |      767 |      790 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskennassa on eliminoitu yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.  

KONSERNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN                                          
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj.euroa) | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | Q4/08 | Q1/09 | Q2/09 | Q3/09 | Q4/09 | Q1/10 | Q2/10 | Q3/10 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |  35,8 |  28,8 |  30,5 |  27,3 |  33,5 |  29,0 |  35,3 |  35,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoim.   |   0,4 |   0,2 |   0,1 |   0,3 |   4,5 |   0,0 |   0,3 |   0,1 |
| muut tuotot  |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut        |  31,9 |  28,7 |  28,0 |  26,8 |  33,3 |  30,6 |  34,6 |  33,8 |
| yhteensä     |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot      |   1,0 |   0,9 |   0,8 |   1,0 |   1,4 |   0,9 |   1,0 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   3,2 |  -0,6 |   1,8 |  -0,2 |   3,3 |  -2,6 |   0,0 |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät |  -0,4 |  -0,4 |  -0,7 |  -0,8 |  -0,4 |  -0,4 |  -0,7 |  -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus        |     0 |     0 |     0 |     0 |     0 |     0 |   0,2 |   0,0 |
| osakkuusyh.  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| tuloksesta   |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  |   2,8 |  -1,0 |   1,1 |  -1,0 |   3,0 |  -3,0 |  -0,5 |   0,1 |
| veroja       |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot        |  -1,3 |   0,0 |  -0,4 |   0,4 |  -0,7 |   0,9 |   0,0 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-  |  -0,5 |  -0,1 |  -0,1 |   0,0 |  -0,1 |  -0,7 |   0,1 |  -0,2 |
| osuus        |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto       |   1,6 |  -0,9 |   0,6 |  -0,6 |   2,2 |  -1,4 |  -0,5 |   0,1 |
| jatkuvista   |       |       |       |       |       |       |       |       |
| liiketoiminn |       |       |       |       |       |       |       |       |
| oista        |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto       |   0,5 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |
| myydyistä    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| liiketoiminn |       |       |       |       |       |       |       |       |
| oista        |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |   2,1 |  -0,9 |   0,6 |  -0,6 |   2,2 |  -1,4 |  -0,5 |   0,1 |
| voitto       |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               
ANNETUT VAKUUDET                                                               

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa                                  |   3Q/10 |    3Q/09 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet  |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset                       |       0 |    9 195 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset                           |  39 381 |   30 854 |   30 747 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit                               |  47 134 |   50 017 |   52 162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                                 |    346  |     168  |      166 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset                        |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhden vuoden kuluessa                        |   4 251 |    1 519 |    4 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden      |   9 444 |    4 229 |    9 007 |
| kuluessa                                     |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluessa                   |   4 143 |      136 |    4 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                     |  17 838 |    5 884 |   17 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                        

Vastuiden arvona on käytetty vakuuden nimellis - tai kirjanpitoarvoa.          

SEGMENTTI-INFORMAATIO                                                          

Konserni on tilikauden alusta ottanut käyttöön uudistetun IFRS 8               
Toimintasegmentti -standardin. Konsernin segmenttiraportoinnissa               
liiketoiminnallinen segmentti on määritelty ensisijaiseksi                     
segmenttiraportointimuodoksi. Konserni raportoi katsauskaudelta neljätoista    
liiketoiminnallista segmenttiä.


|-------------------------------------------------------------------------------
-
| Liikevaihto (1000 ¬)                              |      3Q/10 |       3Q/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turvallisuus                                      |      15 562|       11 545|
--------------------------------------------------------------------------------
| LVI-Tukkukauppa                                   |      14 090|       12 836|
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma                                            |     12 267 |       11 566|
--------------------------------------------------------------------------------
| Digitaaliset painopalvelut                        |      15 041|        9 254|
--------------------------------------------------------------------------------
| Helat                                        |    |       9 161|        8 524|
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäarvologistiikka                          |    |      11 313|        7 351|
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpökäsittely                               |    |       4 592|        5 686|
--------------------------------------------------------------------------------
| Autovaraosat                                 |    |       6 089|        5 198|
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöteknologia                          |    |       2 440|        5 141|
--------------------------------------------------------------------------------
| Puusepänteollisuus                           |    |       3 958|        3 673|
--------------------------------------------------------------------------------
| Kannakkeet                                   |    |       2 502|        2 448|
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnikkeet                                  |    |       2 044|        2 142|
--------------------------------------------------------------------------------
| Teknokemia                                   |    |       1 532|        1 822|
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                |        |    |          40|           29|
 
  Eliminoinnit                                               -554           -579
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä                            |    |     100 077|       86 636|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (1000 ¬)                              |      3Q/10 |       3Q/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turvallisuus                                      |        -13 |         238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LVI-Tukkukauppa                                   |        117 |         109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma                                            |     -1 101 |        -140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digitaaliset painopalvelut                        |      2 237 |       1 386 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helat                                        |    |        477 |         767 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäarvologistiikka                          |    |       -537 |        -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpökäsittely                               |    |         74 |         620 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Autovaraosat                                 |    |        524 |         445 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöteknologia                          |    |     -2 620 |        -806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puusepänteollisuus                           |    |        494 |         -39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kannakkeet                                   |    |        184 |         159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnikkeet                                  |    |       -202 |        -133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teknokemia                                   |    |        -77 |           3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                |        |    |     -1 353 |      -1 491 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä                            |    |  -1 796    |         971 |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTI-INFORMAATIO NELJÄNNESVUOSITTAIN                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto (milj.   | 1Q/09 | 2Q/09 | 3Q/09 | 4Q/09 | 1Q/10 | 2Q/10 | 3Q/10 |
| euroa)               |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turvallisuus         |   3,1 |   3,7 |   4,8 |   7,3 |   4,5 |   5,8 |   5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LVI-Tukkukauppa      |   4,3 |   4,2 |   4,4 |   4,5 |   4,3 |   4,8 |   5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma               |   4,6 |   4,6 |   2,3 |   3,8 |   2,5 |   4,9 |   4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digitaaliset         |   3,1 |   3,2 |   2,9 |   4,3 |   4,3 |   5,1 |   5,6 |
| painopalvelut        |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helat         |      |   2,6 |     3 |   2,9 |   3,2 |   2,8 |   3,2 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäarvologis |      |   2,8 |   2,5 |   2,1 |     2 |   3,6 |   3,9 |   3,8 |
| tiikka        |      |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpökäsittel |      |   1,9 |   1,9 |   1,8 |   1,7 |   1,2 |   1,7 |   1,7 |
| y             |      |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Autovaraosat  |      |   1,6 |   1,7 |   1,9 |   2,2 |   1,9 |     2 |   2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristötekn |      |   1,4 |   2,6 |   1,2 |   1,2 |   0,8 |   0,6 |   1,0 |
| ologia        |      |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puusepänteoll |      |   1,4 |   1,2 |   1,1 |   1,1 |   1,2 |   1,5 |   1,3 |
| isuus         |      |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kannakkeet    |      |   0,9 |   0,8 |   0,7 |   0,9 |   0,8 |   0,8 |   0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnikkeet   |      |   0,7 |   0,7 |   0,7 |   0,7 |   0,6 |   0,7 |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teknokemia    |      |   0,7 |   0,6 |   0,5 |   0,7 |   0,6 |   0,5 |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |      |     0 |     0 |     0 |     0 |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  |      |  -0,3 |  -0,2 |  -0,1 |  -0,2 |  -0,1 |  -0,2 |  -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni      |      |  28,8 |  30,5 |  27,3 |  33,4 |    29 |  35,3 |  35,8 |
| yhteensä      |      |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (milj.   | 1Q/09 | 2Q/09 | 3Q/09 | 4Q/09 | 1Q/10 | 2Q/10 | 3Q/10 |
| euroa)               |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turvallisuus         |  -0,5 |   0,7 |     0 |   0,2 |  -0,7 |   0,3 |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LVI-Tukkukauppa      |     0 |  -0,1 |   0,2 |   1,5 |     0 |     0 |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma               |     0 |   0,3 |  -0,4 |  -0,2 |  -0,7 |     0 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digitaaliset         |   0,3 |   0,6 |   0,5 |   0,7 |   0,4 |   1,1 |   0,7 |
| painopalvelut        |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helat         |      |   0,3 |   0,2 |   0,3 |   0,4 |   0,2 |   0,2 |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäarvologis |      |     0 |     0 |  -0,1 |   0,5 |  -0,4 |  -0,2 |   0,1 |
| tiikka        |      |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpökäsittel |      |   0,2 |   0,4 |   0,1 |  -0,1 |  -0,1 |   0,2 |   0,0 |
| y             |      |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Autovaraosat  |      |   0,1 |   0,1 |   0,3 |   0,3 |   0,2 |     0 |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristötekn |      |  -0,2 |   0,2 |  -0,9 |  -1,4 |  -0,8 |  -1,5 |  -0,3 |
| ologia        |      |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puusepänteoll |      |  -0,2 |     0 |   0,1 |   0,1 |     0 |   0,3 |   0,2 |
| isuus         |      |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kannakkeet    |      |     0 |   0,1 |   0,1 |   0,9 |     0 |     0 |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnikkeet   |      |  -0,1 |  -0,1 |     0 |   0,1 |  -0,1 |  -0,1 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teknokemia    |      |     0 |     0 |     0 |  -0,4 |     0 |     0 |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |      |  -0,6 |  -0,5 |  -0,4 |   0,8 |  -0,6 |  -0,4 |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni      |      |  -0,6 |   1,8 |  -0,3 |   3,3 |  -2,6 |     0 |   0,8 |
| yhteensä      |      |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Panostaja Oyj on aktiivinen enemmistöomistaja suomalaisissa pk-yrityksissä.    
Toimintamme ydin on suomalaisen yrittäjyyden ja yritystoiminnan pitkäjänteinen 
kehittäminen. Kasvatamme yrittäjäkumppaniemme kanssa yrityksiä alan parhaiden  
yritysten joukkoon ja luomme näin suomalaisia menestystarinoita.               

Panostaja Oyj toimii tällä hetkellä kolmellatoista liiketoiminta-alueella. Oy  
Alfa-Kem Ab (Teknokemia) valmistaa ja markkinoi teollisuuskemikaaleja,         
siivousaineita ja suurkeittiöaineita. Ecosir Group Oy (Ympäristöteknologia) on 
erikoistunut jäte- ja kiinteistöhuollon laiteratkaisuihin. Flexim Security Oy  
(Turvallisuus) on turvallisuusteknologian ja -palveluiden, lukituksen,         
oviautomatiikan sekä kulunvalvontatuotteiden ja -ratkaisujen asiantuntija.     
Heatmasters Group (Lämpökäsittely) tarjoaa metallien lämpökäsittelypalvelua    
Suomessa ja kansainvälisesti sekä valmistaa, kehittää ja markkinoi             
lämpökäsittelyteknologiaa. KL-Varaosat (Autovaraosat) on Mercedes Benz- ja     
BMW-henkilöautojen alkuperäisvaraosien ja tarvikkeiden maahantuoja, tukkukauppa
ja jälleenmyyjä. Kopijyvä Oy, Sokonet Oy ja Domus Print Oy (Digitaaliset       
painopalvelut) ovat yhdessä Suomen yksi suurimpia digitaalisia painopalveluja  
tarjoavia yrityksiä. Lämpö-Tukku Oy (LVI-Tukkukauppa) on erikoistunut LVI-alan 
tukkukauppaan. Suomen Helakeskus Oy (Helat) on rakennus- ja kalustehelojen     
keskeinen tukkukauppa Suomessa. Suomen Kiinnikekeskus Oy (Kiinnikkeet) on      
kiinnikealan tarvikekauppa. Suomen Puunjalostus Oy (Puusepänteollisuus)        
harjoittaa puusepänteollisuutta, päätuotteinaan massiivipuiset sisäovet ja     
puuportaat. Takoma Oyj (Takoma) on pörssinoteerattu yrittäjävetoiseen          
liiketoimintamalliin perustuva konepajaryhmä. Toimex Oy (Kannakkeet) harjoittaa
LVI-alan kannakkeiden valmistusta ja myyntiä. Vindea Oy (Lisäarvologistiikka) on
suomalaisen metalliteollisuuden lisäarvologistiikkapalveluihin erikoistunut    
yritys.Lähde: OMX Company News Service