Euroopan parlamentti

Parlamentti hyväksyi EU:n uudet säännöt sijoitus- ja pääomarahastoilleTalous- ja raha-asiat − 11-11-2010 - 12:28

Lehdistötiedote   •   Marras 12, 2010 11:37 EET

Parlamentti hyväksyi torstaina uudet koko EU:ta koskevat säännöt vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnille. Näiden sääntöjen myötä käyttöön otetaan rekisteröintiä, raportointia ja alkupääomia koskevia vaatimuksia. Parlamentti sai läpi vaatimuksensa yhtiöiden varojen ryöväämistä ja palkkioperiaatteita koskevista osuuksista ja vaikutti sääntöihin, jotka koskevat lupajärjestelmää, säilytysyhteisön vastuuta, pääomavaatimuksia ja vivutusta.

Jean-Paul Gauzèsin (EPP, FR) johdolla käydyissä neuvotteluissa parlamentin edustajat saivat jäsenmailta läpi myönnytyksiä, joiden avulla voidaan parantaa talouden tasapainoa ja sijoittajien suojaa. Nämä olivat parlamentin keskeisiä painopisteitä koko prosessin ajan. Uusi lainsäädäntö tuo sääntöjä palkanmaksuun ja rajoituksia yhtiöiden varojen ryöväämiseen. Kumpaakaan näistä ei ollut komission alkuperäisessä ehdotuksessa, ja jäsenvaltiot vastustivat molempia sääntöjä tiukasti. Uusi laki säätelee myös rahastoja hoitavien säilytysyhteisöjen vastuuta, jotta sijoittajilla on aina mahdollisuus vaatia vahingonkorvauksia.

 

Erityistä huomiota rahastojen harjoittamaan varojen ryöväämiseen

 

Parlamentti korosti alusta alkaen tarvetta taistella yhtiöiden varojen ryöväämistä vastaan. Komission alkuperäinen ehdotus ei kattanut tätä aluetta, ja jäsenmaat vastustivat asiaa neuvotteluissa. Nyt direktiivissä on useita asiaa koskevia säännöksiä, jotka käsittelevät pääasiassa rajoituksia varojen jakamiseen ja osakepääoman alentamiseen kahden ensimmäisen vuoden kuluessa siitä, kun vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on hankkinut määräysvallan yhtiössä. Tällä halutaan estää se, että rahasto hankkii määräysvallan yhtiössä vain pikavoitto mielessään.

 

Parlamentti piti huolta myös siitä, että vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla on nyt tiukka tiedonantovelvollisuus. Tämä koskee erityisesti osakkeenomistajille, työntekijöille ja näiden edustajille välitettävää tietoa yhtiön tulevasta liiketoiminnasta.

 

Säilytysyhteisön vastuu

 

Säilytysyhteisöjen vastuuta on kasvatettu verrattuna neuvoston ja komission alkuperäisiin kantoihin, jotta jatkossa vältettäisiin Bernard Madoff -tyyppiset skandaalit. Direktiivi määrää, että jos säilytysyhteisö siirtää vastuunsa kolmannelle osapuolelle, sen täytyy tehdä kirjallinen sopimus, jonka nojalla vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai sen lukuun toimiva hoitaja voi esittää vaateen kolmatta osapuolta vastaan rahoitusvälineistä aiheutuvista tappioista.

 

Tämän tulisi varmistaa, että vastuu ei katoa peruuttamattomasti ketjun missään kohdassa. Parlamentti varmisti myös, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille on ilmoitettava tällaisesta vastuusta vapautumisesta ja tilanteista, joissa se on perusteltua.

 

Markkinointilupa kaikille tietyin rajoituksin

 

Nyt saavutettu sopu antaa EU:n ulkopuolisille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille ja niiden hoitajille mahdollisuuden markkinoida tuotteitaan sijoittajille koko EU:n alueella ilman erikseen joka maasta hankittua lupaa ja niiden kansallisten sääntöjen seuraamista. Tämä oli kiistakapula parlamentin ja joidenkin jäsenmaiden välillä, sillä parlamentti esitti tällaista markkinointilupaa EU:n ulkopuolisille toimijoille.

 

Parlamentti hälvensi jäsenmaiden huolia esittämällä laissa nyt olevia säännöksiä, joiden mukaan EU:n ulkopuoliset vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ja niiden hoitajat saavat luvan vain, jos niiden sijoittautumismaa täyttää tietyt lakisääteiset vähimmäisvaatimukset ja maalla on EU-jäsenmaiden kanssa solmittuja sopimuksia, joilla voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto.

 

Seuraavat askeleet

 

Direktiivin sääntöjä tulee noudattaa vuoteen 2013 mennessä, ja komission on määrä arvioida ne uudelleen neljän vuoden kuluttua tästä.

 

REF. : 20101110IPR93908