Valtioneuvosto

Perhepäivähoitajat työaikalain piiriin

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 19:52 EET

Perhepäivähoitajien työ tulee työaikalain soveltamisalan piiriin vuoden 2011 alusta. Tavoitteena on parantaa perhepäivähoitajien työaikasuojelua ja edistää heidän yhdenvertaista kohteluaan niin ammattiryhmän sisällä kuin työmarkkinoilla yleisestikin. Muutos työaikalakiin on tarkoitus vahvistaa Tasavallan presidentin esittelyssä 19.11.2010.

Perhepäivähoitajien työaikasuojelu on tähän saakka perustunut pelkästään työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiin. Niiden mukaan perhepäivähoitajien säännöllinen työaika on 43 tuntia 15 minuuttia viikossa. Muutoksen myötä perhepäivähoitajien säännöllinen viikkotyöaika lyhentyy 40 tuntiin eli 7,5 prosentilla nykytilanteeseen verrattuna.

Perhepäivähoitajia on noin 7 500 ja heistä valtaosa on naisia. Lakimuutos aiheuttaa perhepäivähoidon työn organisointiin muutoksia ja lisää varahoitajien ja varahoitopaikkojen käyttöä.

Lisäksi työaikalain jaksotyöaikasäännöstä muutetaan siten, että myös lasten päivähoitolaissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa voidaan käyttää jaksotyöaikaa. Muutos helpottaa joustavampien työaikajärjestelyjen käyttöä kunnissa.

Siirtymäsäännöksellä turvataan voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen sopimuskauden loppuun. Lakimuutos on välttämätön työaikadirektiivin vaatimusten täyttämiseksi.

Lisätiedot:

vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, TEM, p. 010 604 8938 tai 050 396 0194