Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieksämäen biokaasulaitoshanke ei tarvitse YVA-menettelyä

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 21:18 EET

Pieksämäelle suunnitteilla olevaan biokaasulaitoshankkeeseen ei sovelleta lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksen mukaan arviointia ei tarvita, koska ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne, hankkeesta ei aiheudu laadultaan ja laajuudeltaan YVA-laissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.  

Laitoksen prosessi on jatkuvatoiminen ja suljettu. Vaikutusten luonne on lähinnä paikallinen (haju, kuljetukset, maisema) ja ajoittainen. Laitos ei aiheuta päästöjä vesistöihin ja maaperään. Alueen valumavedet kerätään talteen ja käsitellään asianmukaisesti. Hajuhaittojen minimointi varmistetaan laitoksen käytössä tekemällä raaka-aineiden purku suljetussa tilassa ja käsittelemällä kerätyt hajukaasut. Hankealuetta ympäröivien maakuntakaavassa esitettyjen suojelualuevarausten (Tahinsuo ja Riihisuo) kosteustasapainon säilyminen on hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa turvattava. Hanke tarvitsee ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Hankkeesta vastaa Pieksämäen kaupunki. 

Biokaasulaitos tulee sijoittumaan Pieksämäen keskustasta 1,5 km kaakkoon Tahinsuon laitaan Naiskankaan kolmion alueelle tilojen R:no 2:95 ja 4:34 rajan läheisyyteen S. ja A. Bovalliuksen säätiön omistamalle maalle hiekkamoreenimaapohjalle. Alue on maa- ja metsätalousvaltainen haja-asutusalue, jossa ei ole voimassa olevaa kuntakaavaa eikä sijaintipaikalle maakuntakaavassa ole osoitettu aluevarauksia.

Biokaasulaitos on mitoitettu korkeintaan 19500 t/a jätemäärälle (mm. biojäte ja jäteveden puhdistamolietteet). Laitoksen prosessi tuottaa biokaasua, mädätejäännöstä ja rejektivettä. Tuotettu biokaasu hyödynnetään sähkön ja /tai lämmön tuotannossa. Mädäte on suunniteltu käytettävän metsä- ja peltolannoitteena. Rejektivesi, eli mädätysjäännöksestä eronnut lietevesi, pyritään kierrättämään takaisin prosessiin. Rejektivesi, jota ei voida enää kierrättää, voidaan johtaa tarvittavan esikäsittelyn jälkeen jätevedenpuhdistamolle ilman, että puhdistamon lupaehdot ylittyvät.

Biokaasulaitoksen tarkoitus on hyödyntää alueen tuottamia biomateriaaleja biokaasuksi, joka hyödynnetään energiana. Biokaasulaitoksen avulla vähennetään jätehuollon ympäristövaikutuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä. 

Päätös on Etelä-Savon ELY-keskuksen kotisivulla www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > YVA-päätökset > Jätehuolto > Pieksämäen biokaasulaitos.

Linkki: Päätös 

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Anni Panula-Ontto-Suuronen, 040-5798330