Aluehallintovirasto

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vaarallisten aineiden käytössä parantamisen varaa

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 09:31 EET

Työsuojelun vastuualueet osallistuivat valtakunnallisesti vuonna 2010 Euroopan unionin yhteiseen kemikaalihankkeeseen (SLIC), joka kohdistui vaarallisten aineiden käyttöön pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.  Hanke tähtäsi työympäristön turvallisuuden parantamisen lisäksi EU-lainsäädännön noudattamisen yhdenmukaistamiseen sekä työperäisten sairauksien ja tapaturmien torjuntaan.

Suomessa hankekohteina olivat huonekaluteollisuus sekä moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus. Tarkastuksia tehtiin syksyn 2010 aikana 82:een yritykseen, joista 27 oli huonekalujen valmistajia ja 55 moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausyrityksiä.

Tarkastuksilla havaittiin 49 merkittävää ja 373 lievää lainrikkomusta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli varmistaa kemikaalien asianmukainen käyttö työpaikoilla sekä saada vähennettyä työpaikkojen kemikaaliriskejä ja työperäisiä sairauksia. Lisäksi tavoitteena oli lisätä tarkastajien kemikaaliosaamista ja yhtenäistää käytäntöjä työsuojeluviranomaisten välillä.

 

 

Riskien arviointi on tekemättä useimmilla työpaikoilla

 

Kemikaaliriskien arviointi oli tehty ainoastaan 20 %:lla työpaikoista. Huonekaluteollisuudessa on tiedostettu, että tammi- ja pyökkipöly voi aiheuttaa työntekijälle syöpää, muttei tiedetty, mitä asialle konkreettisesti pitäisi tehdä. Autokorjaamoissa ei puolestaan ollut tiedostettu, että öljyn vaihdon yhteydessä vanha, käytetty öljy voi olla syöpävaarallista. Parhaiten yrityksissä oli hoidettu ensiapuun, työterveyshuoltoon, pelastusvalmiuteen ja varautumiseen onnettomuustilanteissa liittyvät asiat.

 

Etiketit ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat heikkotasoisia

 

Työpaikkakäyntien yhteydessä tarkastettiin satunnaisotannalla 211 etikettiä ja 200 käyttöturvallisuustiedotetta. Etiketeistä vain 40 % ja käyttöturvallisuustiedotteista 73 % olivat vaatimustenmukaisia niiltä osin kuin niiden sisältö tarkastettiin. Etikettimerkinnät eivät kaikilta osin vastanneet käyttöturvallisuustiedotteen tietoja eikä tekstin koko vastannut säädöksiä. Käyttöturvallisuustiedotteessa oli eniten puutteita aineen tarkoitetun tai suositellun käyttötarkoituksen ilmoittamisessa sekä vaadittavien henkilönsuojaimien yksilöinnissä. Monet autokorjaamot ovat ulkoistaneet kemikaaliluettelon laadinnan sekä kemikaalivaraston ylläpidon kemikaalin toimittajalle. Tällöin työnantajan vastuu luetteloiden pitämisestä hämärtyy eikä työpaikoilla välttämättä tiedetä, mitä kemikaaleja siellä on käytössä.  

Tänä vuonna valvotaan herkistäville aineille altistumista 

Vuoden 2011 alussa työsuojeluhallinnossa on käynnistynyt hanke herkistävistä aineista. Hankkeen avulla pyritään vähentämään työpaikkojen kemikaaliriskejä ja työntekijöiden altistumista herkistäville aineille.

 Lisätietoja: työsuojeluinsinööri Timo Österberg, puh. 040-7271222

Liite: Loppuraportti