Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pilaantuneen maaperän puhdistus alkanut Pomarkussa

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2011 14:58 EET

Entisen Pomarkun sahan toiminnasta peräisin olevien, pilaantuneeksi luokiteltujen maiden puhdistustyöt ovat alkaneet Pomarkun kunnassa. Saha-alueelta peräisin olevat ja Eerontien varteen kasatut pilaantuneet maat poistetaan valtion jätehuoltotyönä.

Maakasat poistetaan ja niiden alapuolinen maaperä puhdistetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksen (2003) mukaisesti. Poistettavat maat sisältävät puunsinistymisen estoon käytetyn kloorifenolipitoisen aineen epäpuhtauksia; dioksiini- ja furaani -yhdisteitä. Kaatopaikkakelpoisuutta koskevien tutkimusten mukaan maat voidaan käyttää hyödyksi toiminnassa olevalla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla. Tässä tapauksessa maat toimitetaan Hangassuon jäteasemalle Luvialle.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Pomarkun kunta ovat sopineet, että puhdistustyö toteutetaan valtion jätehuoltotyönä. Puhdistustyön kokonaiskustannusarvio on 115 000 euroa, josta valtion osuus on 50 %, kuitenkin enintään 57 500 euroa. Muu kustannusosuus jää kunnalle.

Nyt kyseessä olevalla menettelyllä saadaan puhdistettua asuinrakennusten välittämässä läheisyydessä olevat pilaantuneet alueet. Muut saha-alueella sijaitsevat pilaantuneeksi todetut alueet odottavat puhdistamista.

Vastuullisten löytäminen maaperän pilaantumistapauksissa joskus vaikeaa

Pomarkun kunta esitti syksyllä 2003 ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen, joka koski Pomarkun entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän puhdistamista. Lounais-Suomen ympäristökeskus tarkasti ilmoituksen ja teki sen johdosta päätöksen joulukuussa 2003. Maaperän puhdistustöitä ei tuolloin kuitenkaan aloitettu, koska puhdistamisesta aiheutuvista kustannuksista ja myös puhdistamisvastuusta syntyi erimielisyyksiä.  Osalle erimielisyyksistä haettiin ratkaisua Porin käräjäoikeudesta.

Maaperän puhdistushankkeen pitkittyessä Lounais-Suomen ympäristökeskus ryhtyi ympäristönsuojelulaissa mainittuihin pakkokeinoihin, jotta Eerontien varteen lähelle asuinkiinteistöjä kasattujen pilaantuneiden maiden puhdistaminen saataisiin käyntiin. Eerontien maakasojen puhdistamista koskeva vastuu ratkaistiin Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä maaliskuussa 2011. Hallinto-oikeuden mielestä kiinteistön omistajaa ei tässä tapauksessa voitu velvoittaa Eerontien maakasoja koskeviin puhdistustoimenpiteisiin.

Koska pilaantumisen aiheuttajaa ei enää saatu vastuuseen, eikä kiinteistön omistajaa voitu velvoittaa puhdistustöihin, jäi puhdistusvastuu Pomarkun kunnalle. Puhdistustyöstä katsottiin aiheutuvan kunnan jätehuollolle kohtuuttomaksi katsottavia kustannuksia, ja sovittiin, että valtio osallistuu osaltaan työn kokonaiskustannuksiin.

Hallintopakkomenettely maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan löytämiseksi ei sovi kiireellisiin hankkeisiin

Puhdistamista koskevan ilmoituksen vireille tulosta Eerontien maakasojen puhdistustyön toteutukseen kului kahdeksan vuotta. Hallintopakkomenettely ei sovi hankkeisiin, joissa maaperän puhdistaminen on toteutettava viivytyksettä.  Mikäli maaperässä olevista haitta-aineista arvioidaan aiheutuvan välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista, on käytettävä muita menettelyjä. Valvontaviranomainen voi keskeyttää toiminnan, josta aiheutuu välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista. Pelastuslaitosten toiminnalla poistetaan mm. onnettomuuksien yhteydessä syntyneen välittömät terveyttä ja ympäristöä uhkaavat haitat.

Lisätietoja:

Maaperän puhdistaminen: ylitarkastaja Esa Wihlman, puh.040 76 99 083
Jätehuoltotyö: tarkastaja Riitta Ahola, puh. 040 76 99 029