Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pilvipalvelut kiihdyttävät kasvua Kainuussa

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 21:09 EET

Maaliskuussa julkaistulla uudella strategiallaan Tekes pyrkii kiihdyttämään uusien kasvuyritysten syntymistä ja edelläkävijöiden kansainvälistä menestystä. Kainuussa on lupaavia uusia avauksia datacenter- ja pelisektoreilla.

Renforsin rantaan on suunnitteilla moderni, ekologinen palvelinkeskus. Keskuksen ympärille odotetaan kehittyvän uutta liiketoimintaa, joka hyötyy datacentereiden läheisyydestä. Tällaisia palveluja voisivat olla pelikehitys, pilvipalvelujen kehittäminen sekä ekotehokkaiden konesalien ylläpito ja rakentaminen.

KH FIN OY on ollut pitkään mukana SaaS-palveluiden (pilvipalvelut) tuottamisessa ja seuraa mielenkiinnolla teknologiamurrosta. ”Haluamme ottaa PKY-LAATU® -tuotteella oman osamme alan voimakkaasta kasvusta. Internetin välityksellä toimitettavat ohjelmisto- ja koulutuspalvelut mahdollistavat palveluiden tuottamisen kustannustehokkaasti välimatkoista huolimatta. Tämä on myös monelle Kainuussa toimivalle yritykselle iso mahdollisuus”, uskoo kehityspäällikkö Martti Blomberg.

Tekesin rahoitus painottuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

”Haastamme rahoituksellamme asiakkaamme viemään haastavia ideoitaan ja uudistuksia eteenpäin”, johtaja Hannu Kemppainen Tekesistä sanoo.

Tekes rahoittaa yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä muiden yhteisöjen haasteellisia kehitysprojekteja vuosittain reilulla 500 miljoonalla eurolla. Tärkein kohderyhmä on kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset. Tekes rahoittaa pienillä panoksilla suurta joukkoa alkavia siemenvaiheen yrityksiä ja jatkaa suuremmilla panoksilla lupaavimpien yritysten rahoitusta.

 Tekes rahoittaa suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa lähinnä silloin, kun uusi osaaminen tai verkostot hyödyttävät muitakin toimijoita. Suuret yritykset käyttävät Tekesiltä saamansa rahoituksen yleensä kokonaan alihankintoihin korkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta tai pk-yrityksiltä.

Yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävän tutkimuksen rahoituksessa Tekes painottaa kansainvälisesti verkottuneita monialaisia ryhmiä, jotka pystyvät luomaan hyvän kasvualustan tutkimuslähtöisille liiketoiminnoille ja yrityksille sekä uusille huippuosaamisen aloille. Tekes kasvattaa rahoitustaan uusia liiketoimintoja synnyttävään tutkimukseen sekä elinkeinoelämän tarpeita ennakoivaan strategiseen tutkimukseen.


Kuusi sisällöllistä painopistealuetta

 ”Olemme valinneet strategiamme sisällöllisiksi painopisteiksi kuusi aihealuetta, joiden ennakoimme olevan erityisen tärkeitä yritysten ja tutkimuksen menestymiselle kansainvälisessä kilpailussa”, Kemppainen kertoo. ”Näille alueille kohdistamme ohjelmatoimintamme”, hän jatkaa.

Valitut sisällölliset painopisteet ovat 

  • Luonnonvarat ja kestävä talous
  • Elinvoimainen ihminen
  • Älykäs rakennettu elinympäristö
  • Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa
  • Ratkaisukeskeiset palvelut ja aineettomat sisällöt arvonluojina
  • Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana

 

Kainuussa korostetaan luonnonvarojen ja kestävän talouden tärkeyttä

Tekesin Green Mining-ohjelman päämääränä on nostaa Suomi vuoteen 2020 mennessä kaivosalan ekotehokkuuden edelläkävijäksi. Pk-yrityksiä tulisi saada vahvemmin mukaan kaivosteollisuuden vahvaan kasvuun. Ohjelmassa ympäristöystävällisyyden kehittäminen ja kestävän kehityksen edistäminen ovat alan toimijoiden keskeisiä tavoitteita. Ohjelman toiminta painottuu kahdelle teema-alueelle, joita ovat uudet mineraalivarannot sekä huomaamaton ja älykäs kaivos. Ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheutuvien haittojen minimointi koko toimintaketjussa on keskeisellä sijalla. Myös kaivosalalla työskentelyä kehitetään luomalla uusia työmenetelmiä ja toimintatapoja. Keskeisiä ohjelman toimijoita ovat myös tutkimuslaitokset.

”Kainuun kaivosteollisuus ja tutkimuslaitokset ovat aktiivisesti mukana Green Mining –ohjelmassa”, toteaa yksikön päällikkö Juhani Pietikäinen Kainuun ELY-keskuksesta.

Luonnonvarat ja kestävä talous on yksi Tekesin uuden strategian sisällöllisistä painopisteistä. Energian ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä uusiutuvien luonnonvarojen monipuolinen ja vastuullinen hyödyntäminen korostuvat kestävässä taloudessa yritysten kilpailutekijöinä ja tarjoavat monipuolisia liiketoiminta-mahdollisuuksia kotimaassa ja kansainvälisesti.        

www.tekes.fi/strategia

 

Lisätietoja

Hannu Kemppainen
Puh. 010 60 55818
hannu.kemppainen(at)tekes.fi

Juhani Pietikäinen
Puh. 044 774 6001
juhani.pietikainen(at)tekes.fi