PKC GROUPIN OY

PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 11:01 EET

Konsernin liikevaihto kasvoi 53,1 % vertailukaudesta (1-9/2009) ollen 224,1
milj. euroa (146,4 milj. euroa).
Poistojen yhteismäärä oli 8,2 milj. euroa (8,4 milj. euroa).
Konsernin liikevoitto oli 19,9 milj. euroa (-2,0 milj. euroa) eli 8,9 % (-1,3
%) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
21,6 milj. euroa (3,1 milj. euroa), 9,6 % (2,1%) liikevaihdosta.
Katsauskauden voitto oli 14,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).
Tulos/osake oli 0,81 euroa (-0,05 euroa).
Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 13,9 milj. euroa (31,1 milj.
euroa).
Gearing oli 22,9 % (41,3 %).
Omavaraisuusaste oli 50,2 % (46,7 %).
Nettovelat olivat 20,9 milj. euroa (30,8 milj. euroa).


AVAINLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 |
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 224 140 | 146 424 | 201 814 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, 1 000 euroa | 19 913 | -1 950 | 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,9 | -1,3 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, 1 000 euroa | 14 411 | -896 | 2 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), euroa | 0,81 | -0,05 | 0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROI, % | 27,3 | 5,9 | 6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelat, 1 000 euroa | 20 942 | 30 770 | 28 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, % | 22,9 | 41,3 | 35,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 4 810 | 4 580 | 4 478 |
--------------------------------------------------------------------------------


TOIMITUSJOHTAJA HARRI SUUTARI:

”Kolmannen vuosineljänneksen aikana PKG Groupin myynti jatkoi kasvuaan
markkinoiden toipumisen myötä. Myynti kasvoi molemmissa
liiketoimintasegmenteissä ja kaikilla markkina-alueillamme.
Kannattavuus parani myynnin kasvun ja aiemmin toteutettujen kustannusten
leikkausten ansiosta.

Hyötyajoneuvojen valmistus jatkoi kasvuaan keskeisillä markkina-alueillamme
Euroopassa ja Brasiliassa ja asiakkaamme saivat kolmannella neljänneksellä
Euroopassa ja Brasiliassa noin 15% enemmän kuorma-autotilauksia kuin toimittivat
ajoneuvoja vastaavana aikana. Kuorma-autojen tuotantomäärät ovatkin kasvaneet
kuluneen vuoden aikana tasaisesti. En odota merkittävää tuotantomäärien kasvua
nykyisestä tasosta loppuvuoden aikana.

Teollisuuselektroniikka- ja energiasegmentin asiakkaiden kasvun siivittämänä PKC
Groupin elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden toimitukset kasvoivat
noin 21% edellisen neljänneksen tasosta.

Euron arvon heikkeneminen kasvatti merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana muuntoeroista aiheutuvia rahoituskuluja. Kolmannen neljänneksen aikana
tapahtunut euron arvon vahvistuminen vastaavasti pienensi kyseisiä
rahoituskuluja ja näin koko vuoden nettomääräiset muuntoerot jäivätkin sangen
pieniksi.

Jatkoimme strategiamme mukaista maantieteellisten liiketoimintayksiköiden
vahvistamista ja kustannusrakenteen keventämistä suunnitellusti.
PKC Group on hyvin asemoitunut kasvaviin toimituksiin. Kilpailukykyinen
kulurakenne ja globaali palvelu mahdollistavat osaltaan myös uusien
asiakkuuksien voittamisen. Strategiamme mukaisesti pyrimme orgaanisen kasvun
lisäksi kasvattamaan liiketoimintaamme myös yritysostojen avulla.”


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Johdinsarjaliiketoiminta

Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit vähenivät Euroopassa (EU + EFTA) 5,5%
vuoden 2009 alkupuolen rekisteröinteihin verrattuna. Tarkastelujaksolla
rekisteröitiin noin 120 000 raskasta kuorma-autoa. Syyskuussa rekisteröinnit
kuitenkin kasvoivat vuoden takaisesta 20%. Koko vuoden rekisteröintimäärien
arvioidaan olevan lähellä vuoden 2009 rekisteröintimäärää, noin 168 000
ajoneuvoa. Tuotanto- ja myyntimäärät ovat edelleen Euroopassa poikkeuksellisen
alhaiset, vain noin puolet aiempien vuosien tasosta. Teollisuus ja analyytikot
odottavat rekisteröintien kasvavan vuonna 2011 tasolle 200 000 - 220 000
ajoneuvoa. Arvioimme kestävän korvausinvestointitason olevan noin 250 000
raskasta kuorma-autoa.

Raskaiden kuorma-autojen toimitukset kasvoivat yhdeksän ensimmäisen kuukauden
aikana Brasiliassa 89% edellisen vuoden alkupuoliskon tasosta. PKC Groupin
asiakkaiden toimitukset yli kaksinkertaistuivat edellisestä vuodesta. Koko
vuoden valmistusmäärien ennakoidaan olevan Brasiliassa noin 160 000 ajoneuvoa
(noin 74 000 vuonna 2009). Teollisuus ja analyytikot odottavat toimitusten
säilyvän samalla tasolla vuonna 2011.

Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit Pohjois-Amerikassa kasvoivat noin
neljänneksen yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana edellisen vuoden alun
tasosta. Kokonaismarkkinan oletetaan asettuvan noin 120 000-130 000 ajoneuvoon
ja siten ylittävän vuoden 2009 rekisteröintimäärän, noin 108 000 ajoneuvoa.
Teollisuus ja analyytikot odottavat rekisteröintien kasvavan ensi vuonna 160 000
- 180 000 yksikön tasolle. Arvioimme kestävän korvausinvestointitason olevan
noin 220 000 ajoneuvoa.

Pohjois-Amerikassa asiakkaidemme vapaa-ajan ajoneuvojen toimitukset ovat
alkuvuoden aikana kasvaneet noin 50% edellisen vuoden alun tasosta.

Vaikka PKC Groupilla ei ole omaa johdinsarjavalmistusta Aasiassa, tukee
asiakkaidemme kasvava vienti Aasiaan PKC:n tuotantomäärien kasvua.

Maataloustraktoreiden myynti supistui Euroopassa noin 15% alkuvuoden aikana
edellisen vuoden vastaavasta ja koko vuoden myynnin arvioidaan jäävän vuoden
2009 myynnistä. Sen sijaan metsäkoneiden myynti kasvaa selkeästi
poikkeuksellisen heikosta vertailuvuodesta.


Elektroniikkaliiketoiminta

Maailman talouden piristyminen ja elektroniikkateollisuuden elpyminen
kasvattivat PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja
valmistuspalveluiden kysyntää. Etenkin teollisuuselektroniikka- ja
energiasegmentin asiakkaat kasvattivat myyntiään kolmannella
vuosineljänneksellä.

Elektroniikkateollisuuden globaalin kasvun vuoksi elektroniikan komponenttien
saatavuudessa on edelleen esiintynyt ongelmia.


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2010

Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 82,3 milj. euroa (46,8 milj. euroa) eli
75,7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Konsernin liikevoitto
oli 9,5 milj. euroa (3,6 milj. euroa), joka on 11,5 % (7,6 %) liikevaihdosta.
Vuosineljänneksellä on kirjattu kertaluonteisia kustannuksia 1,0 milj. euroa
(0,2 milj. euroa). Poistojen yhteismäärä oli 2,7 milj. euroa (2,9 milj. euroa).
Rahoituserät olivat 3,9 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Rahoituseriin on kirjattu
0,4 miljoonan euron korkokulujen lisäksi 1,4 miljoonan euron tytäryhtiöiden
tilinpäätösten muuntamisesta syntynyt kurssivoitto sekä 2,8 miljoonan euron
valuuttakurssivoitot, jotka aiheutuvat pääasiassa konsernin sisäisistä
lainoista. Tulos ennen veroja oli 13,4 milj. euroa (5,7 milj. euroa).
Katsauskauden tulos oli 10,0 milj. euroa (6,5 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,56
euroa (0,36 euroa).


Tammi-syyskuu 2010

Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 224,1 milj. euroa (146,4 milj. euroa)
eli 53,1 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Konsernin
liikevoitto oli 19,9 milj. euroa (-2,0 milj. euroa), joka on 8,9 % (-1,3 %)
liikevaihdosta. Liiketulosta rasittavat noin 1,6 (5,0) miljoonan euron pääosin
rationalisoinneista aiheutuneet kertaluonteiset kulut. Poistojen yhteismäärä oli
8,2 milj. euroa (8,4 milj. euroa). Rahoituserät olivat -1,5 milj. euroa (1,2
milj. euroa). Rahoituseriin on kirjattu 1,2 miljoonan euron korkokulujen lisäksi
0,2 miljoonan euron tytäryhtiöiden tilinpäätösten muuntamisesta syntynyt
kurssitappio sekä 0,2 miljoonan euron valuuttakurssitappiot, jotka aiheutuvat
pääasiassa konsernin sisäisistä lainoista. Tulos ennen veroja oli 18,4 milj.
euroa (-0,7 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 14,4 milj. euroa (-0,9 milj.
euroa). Tulos/osake oli 0,81 euroa (-0,05 euroa).

Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 171,6 milj. euroa
(109,0 milj. euroa) eli 57,4 % enemmän kuin vertailukaudella. Sen osuus koko
konsernin liikevaihdosta oli 76,6 % (74,4 %). Liiketulos oli 15,8 milj. euroa
(-4,9 milj. euroa), joka on 9,2 % (-4,5 %) segmentin liikevaihdosta.
Liiketulosta rasittavat yhteensä noin 1,6 miljoonan euron kertaluontoiset kulut.

Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 40,3 % ja oli 52,5 milj. euroa
(37,4 milj. euroa). Sen osuus oli 23,4 % (25,6 %) konsernin liikevaihdosta.
Liikevoitto oli 5,7 milj. euroa (2,9 milj. euroa), joka on 10,8 % (7,8 %)
segmentin liikevaihdosta.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma 30.9.2010 oli 182,4 milj. euroa (160,0 milj. euroa).
Korolliset velat olivat katsauskauden päättyessä 36,9 milj. euroa (47,9 milj.
euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 50,2 % (46,7 %). Nettovelat olivat 20,9
milj. euroa (30,8 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 22,9 % (41,3
%).

Vaihto-omaisuuden määrä oli 51,5 milj. euroa (36,0 milj. euroa). Lyhytaikaiset
saamiset olivat 52,2 milj. euroa (43,9 milj. euroa). Katsauskauden kassavirta
investointien jälkeen oli 13,9 milj. euroa (31,1 milj. euroa). Rahavarat olivat
16,0 milj. euroa (17,1 milj. euroa). Rahoituksellisen joustavuuden
varmistamiseksi PKC:lla on käytössään rahoitus- ja luottolimiittisopimuksia.


INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 4,7 milj. euroa (3,7 milj.
euroa), joka on 2,1 % (2,5 %) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääosin
tuotannon koneita ja laitteita.


TUTKIMUS & KEHITYS

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 4,1 milj. euroa (4,1 milj. euroa), joka on 1,8
% (2,8 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden päättyessä tuotekehityksessä
työskenteli 109 (109) henkilöä.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 4 810 (4 580).
Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 5 467 (4 205), josta
ulkomailla 4 985 (3 682) ja Suomessa 482 (523). Lisäksi konsernilla oli
katsauskauden päättyessä 664 vuokrattua työntekijää.

Maaliskuussa 2010 päätettyjen yt-neuvotteluiden tuloksena päätettiin irtisanoa
PKC Wiring Systems Oy:stä yhteensä 45 henkilöä. Irtisanomisista johtuvia
kertaluonteisia kuluja kirjattiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 0,6
milj. euroa.

Elokuussa 2010 päätettyjen yt-neuvotteluiden tuloksena päätettiin irtisanoa PKC
Wiring Systems Oy:stä 31 henkilöä. Irtisanomisista aiheutuvat noin 0,5 milj.
euron kertaluonteiset kulut on kirjattu kolmannella vuosineljänneksellä.


LAATU JA YMPÄRISTÖ

Kaikki konsernin johdinsarjaliiketoimintayksiköt on sertifioitu
ajoneuvoteollisuuden ISO/TS16949 -laatustandardin sekä ISO9001 -laatustandardin
ja ISO14001 -ympäristöstandardin vaatimusten mukaisesti (ISO/TS16949
-järjestelmän rakentaminen ja sertifiointiprosessi Starachowicessa saatiin
päätökseen suunnitellusti katsastuskauden aikana.). Curitiban tuotantoyksikkö on
sertifioitu lisäksi OHSAS18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin
mukaisesti.

Konsernin elektroniikkaliiketoiminta on sertifioitu ISO9001 ja ISO14001
-standardien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi Raahen tehdas on sertifioitu
ajoneuvoteollisuuden ISO/TS16949 -laatustandardin mukaisesti. Suzhoun ja
Kostamuksen yksiköiden osalta valmistautumista ISO/TS16949 -laatujärjestelmän
sertifiointiin on jatkettu suunnitelmien mukaisesti ja sertifiointiprosessi
tullaan saattamaan päätökseen kuluvan vuoden aikana.

Laadun parhaat käytännöt ovat osa PKC:n strategiaa ja ne mahdollistavat jokaisen
työntekijän osallistumisen kiinteästi päivittäiseen laatutyöhön ja jatkuvaan
laadun parantamiseen. Laadun parhaisiin käytäntöihin kuuluu myös Six Sigma,
jonka käyttöä johdinsarjaliiketoiminnan strategisesti tärkeiden
kehitysprojektien toteuttamisessa ollaan lisäämässä. Henkilöstöä on koulutettu
Six Sigma -menetelmiin. Johdinsarjaliiketoiminnan prosessien tehokkuutta
kuvaavien mittareiden kehittämistä on jatkettu ja mittaaminen yhtenäistetyillä
mittareilla on aloitettu. Mittareiden kehittämistä ja yhtenäistämistä tullaan
jatkamaan edelleen. Mittarit toimivat jatkuvan parantamisen työkaluina ja tämä
parantaa edelleen laatujohtamista konsernitasolla.


HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous valitsi 31.3.2010 hallitukseen uudelleen Outi Lampelan,
Endel Pallan, Olli Pohjanvirran, Matti Ruotsalan ja Jyrki Tähtisen sekä uutena
jäsenenä Matti Hyytiäisen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Jyrki
Tähtinen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Outi Lampela ja jäseniksi Matti
Hyytiäinen ja Olli Pohjanvirta. Hallitus perusti myös nimitysvaliokunnan, joka
valmistelee hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasiat.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Endel
Palla ja Jyrki Tähtinen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka ilmoitti
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

Konsernin johtoryhmän muodostavat 15.3.2010 lähtien Harri Suutari, pj
(toimitusjohtaja), Harri Ojala (President, Wiring Harnesses), Jarmo Rajala
(President, Electronics), Sanna Raatikainen (lakiasiainjohtaja), Marja Sarajärvi
(talousjohtaja) sekä Jarkko Kariniemi (johtaja, henkilöstö ja riskienhallinta).


OSINKO VUODELTA 2009

Varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2010 jakaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta eli
yhteensä noin 7,1 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä oli 14.4.2010.


OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT

PKC Group Oyj:n osakevaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 1.1. - 30.9.2010
välisenä aikana 8 025 407 kpl (6 552 829 kpl), joka on 45,1 % (36,9 %)
osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 79,7 milj. euroa
(25,3 milj. euroa). Katsauskauden alin noteeraus oli 6,55 euroa (2,70 euroa) ja
ylin 12,43 euroa (5,75 euroa). Katsauskauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi
oli 11,29 euroa (5,11 euroa) ja kauden keskikurssi 9,98 euroa (3,89 euroa).
Osakekannan markkina-arvo 30.9.2010 oli 200,8 milj. euroa (90,9 milj. euroa).

OP-Keskus osk:n (0242522-1) ja sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen sekä sen
tytäryhtiöiden ja tytäryhtiöiden hallinnoimien sijoitusrahastojen (OP-Suomi
Pienyhtiöt) yhteenlaskettu osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
on 9.9.2010 alittanut 5 %:n rajan. Ilmoituksen jälkeen 28.9.2010 näiden tahojen
omistusosuus oli yhteensä 840 015 osaketta, joka on 4,72 % yhtiön osakkeista ja
äänistä.

Hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä
omistamien osakkeiden osuus oli katsauskauden lopussa 2,4 % (0,7 %) koko
osakekannasta. PKC Group Oyj:llä oli katsauskauden lopussa yhteensä 6 820 (7
656) osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen
osakkeiden osuus oli katsauskauden päättyessä 16,1 % (15,5 %) osakekannasta.


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 myöntämä valtuutus päättää
yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista.
Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä voi olla enintään 3 500 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden
päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää
esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun
vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen
vahvistamiseksi.

Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä yhtiön
hallussa ole omia osakkeita.


OPTIO-OHJELMAT

Vuonna 2006 käynnistetyn optio-ohjelman mukaisten, A, B ja C optioihin
jakautuvien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 697 500 kappaletta.
Katsauskauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden
määrä oli yhteensä 202 500 2006A, 232 500 2006B ja 260 850 2006C optio-oikeutta.

Osakkeen merkintähinta vuoden 2006 optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty
PKC Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä osinko-oikaisuineen (2006A, 2006B ja 2006C optioilla tällä hetkellä 10,09
euroa). Osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen
seurauksena nousta yhteensä enintään 697 500 uudella osakkeella ja 234 673,67
eurolla. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on
optio-oikeuksilla 2006A 1.4.2009 - 30.4.2011, optio-oikeuksilla 2006B 1.4.2010 -
30.4.2012 ja optio-oikeuksilla 2006C 1.4.2011 - 30.4.2013. Optio-oikeuksiin
liittyy osakeomistusohjelma. Avainhenkilöt velvoitetaan merkitsemään tai
hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta
bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön
toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen
toimisuhteensa jatkuu.

Varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2009 optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja
sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään
600 000 kappaletta ja ne jakautuvat A, B ja C optioihin. Katsauskauden
päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli
yhteensä 200 000 2009A ja 200 000 2009B optio-oikeutta.

Vuoden 2009 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta
on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä + 20 % osinko-oikaisuineen (2009A
optioilla tällä hetkellä 3,45 euroa ja 2009B optioilla tällä hetkellä 13,26
euroa). Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000
yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien
osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A 1.4.2012-30.4.2014,
optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013-30.4.2015 ja optio-oikeuksilla 2009C
1.4.2014-30.4.2016. Optio-oikeuksiin liittyy osakeomistusohjelma. Avainhenkilöt
velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla
optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet
kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin
kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Taantuman jälkeinen kasvu jatkui päättyneen vuosineljänneksen aikana kaikilla
keskeisillä markkinoillamme. Kasvun jatkuminen Euroopassa edellyttää
positiivista ja vakaata yleiseurooppalaista kansantulon kehitystä. Euron arvon
mahdollinen heikkeneminen voisi kasvattaa PKC:n euromääräisiä jalostus- ja
komponenttikustannuksia sekä kasvattaa muuntoeroista aiheutuvia rahoituskuluja.
Komponenttien saatavuusongelmat jatkuivat kolmannen neljänneksen aikana ja
saattavat edelleen jatkua loppuvuoden aikana.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet, merkittävimmät riskialueet ja
riskienhallinnan organisointi on kuvattu Corporate Governance -ohjeistuksen
riskienhallintaosiossa, johon voi tutustua yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.pkcgroup.com.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Pääasiakkaidemme kolmannella neljänneksellä saamat tilaukset keskeisillä
markkinoillamme ylittivät samaan aikaan toimitettujen ajoneuvojen määrän noin
15%:lla. Tämän perusteella voidaan olettaa että tuotantomäärät pysyvät
loppuvuoden aikana vähintään nykyisellä tasolla. Tuotantomäärät ovat kasvaneet
tasaisesti alkuvuoden aikana ja siksi emme odota tuotantomäärien kasvavan
merkittävästi nykyisestä tasosta.

Arvioimme elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysynnän säilyvän
nykyisellä tasolla loppuvuoden aikana.

Ennakoimme, että koko vuoden liikevaihto kasvaa ja liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä paranee oleellisesti edellisestä vuodesta. Ennakoimme, että
loppuvuoden aikana liikevaihtotaso ja liikevoittotaso ennen kertaluonteisia eriä
paranevat edelleen alkuvuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden keskimääräisestä
tasosta.

PKC:n tase, maksuvalmius sekä hyvät asiakassuhteet mahdollistavat suhteellisen
kilpailuaseman vahvistumisen.


TAULUKKO-OSA

Esitetyt kvartaalikohtaiset luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on
laadittu IAS 34 -säännösten mukaisesti. Laskelmissa on käytetty samoja
periaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Vuonna 2010 voimaan tulleilla
IFRS-standardien muutoksilla ei ole ollut vaikutusta.


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 |
| TULOSLASKELMA (1 000 | 3kk | 3kk | 9kk | 9kk | 12kk |
| euroa) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 82 301 | 46 842 | 224 140 | 146 424 | 201 814 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 1 832 | 398 | 3 458 | 1 500 | 2 253 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | 2 096 | -28 | 2 344 | -8 021 | -9 319 |
| keskeneräisten | | | | | |
| tuotteiden varaston | | | | | |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden | 51 159 | 25 563 | 134 250 | 77 003 | 106 346 |
| käyttö | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | 16 088 | 11 570 | 47 232 | 39 855 | 53 384 |
| aiheutuvat kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 2 741 | 2 901 | 8 201 | 8 376 | 10 982 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 6 743 | 3 626 | 20 347 | 16 620 | 23 355 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO/-TAPPIO | 9 498 | 3 550 | 19 913 | -1 950 | 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut | -403 | -504 | -1 222 | -2 100 | -2 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot | 50 | 4 071 | 91 | 3 329 | 2 949 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituskulut | 4 220 | -1 420 | -392 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN | 13 365 | 5 696 | 18 390 | -721 | 1 103 |
| VEROJA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -3 392 | 776 | -3 979 | -175 | 1 246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN | 9 973 | 6 471 | 14 411 | -896 | 2 349 |
| VOITTO/TAPPIO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajaan tulokseen | | | | | |
| kuuluvat erät: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön | -6 571 | -153 | 5 258 | -619 | 443 |
| liittyvät muuntoerot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja | 3 402 | 6 319 | 19 669 | -1 515 | 2 792 |
| tulos yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | | | | |
| kuuluvasta | | | | | |
| voitosta/tappiosta | | | | | |
| laskettu osakekohtainen | | | | | |
| tulos: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,56 | 0,36 | 0,81 | -0,05 | 0,13 |
| osakekohtainen tulos | | | | | |
| (EPS), euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella | 0,56 | 0,39 | 0,81 | -0,05 | 0,14 |
| oikaistu osakekohtainen | | | | | |
| tulos (EPS), euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE (1 000 euroa) | 9/10 | 9/09 | 12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 15 396 | 9 461 | 13 794 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 9 894 | 12 687 | 11 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 34 562 | 35 924 | 34 378 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen | 2 965 | 4 432 | 4 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset | 54 | 62 | 64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 62 871 | 62 566 | 64 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 51 448 | 36 026 | 36 066 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset | 42 411 | 32 649 | 35 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset | 9 801 | 11 267 | 8 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yhteensä | 52 212 | 43 916 | 43 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 15 909 | 17 090 | 15 326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 119 568 | 97 033 | 94 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 182 440 | 159 599 | 159 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 5 983 | 5 983 | 5 983 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 4 846 | 4 862 | 4 862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vararahasto | 166 | 370 | 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | -315 | -2 183 | -1 253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset maksut | 1 499 | 1 009 | 1 052 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 64 933 | 65 450 | 65 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio | 14 411 | -896 | 2 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 91 522 | 74 594 | 78 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 28 339 | 31 423 | 34 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 444 | 390 | 376 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 2 769 | 3 576 | 3 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 31 551 | 35 388 | 38 110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 8 512 | 16 438 | 8 940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat | 31 631 | 14 507 | 16 059 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut korottomat velat | 19 223 | 18 672 | 18 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 59 366 | 49 617 | 43 111 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 90 917 | 85 005 | 81 221 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 182 440 | 159 599 | 159 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 | 1-9/10 9kk | 1-9/09 9kk | 1-12/09 12kk |
| 000 euroa) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut | 218 716 | 160 036 | 210 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muista liiketoiminnan | 2 225 | 1 397 | 2 693 |
| tuotoista saadut maksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -199 990 | -121 099 | -163 942 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | 20 952 | 40 334 | 48 847 |
| ennen rahoituseriä ja veroja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -1 113 | -2 156 | -2 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 1 144 | -848 | -1 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot ja maksut muista | 0 | 0 | 630 |
| rahoituskuluista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -3 052 | -1 979 | -2 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | 17 930 | 35 351 | 42 408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin ja | -4 692 | -3 862 | -3 913 |
| aineellisiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomien ja aineellisten | 632 | 19 | 178 |
| hyödykkeiden luovutustulot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 0 | -493 | -1 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat | -1 | -2 | -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 1 | 37 | 38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista | 1 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta (B) | -4 059 | -4 300 | -4 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta investointien | 13 871 | 31 051 | 37 632 |
| jälkeen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen maksut | -6 872 | -24 125 | -32 723 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -7 113 | -2 694 | -2 709 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C ) | -13 984 | -26 819 | -35 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos (A+B+C), | -113 | 4 232 | 2 200 |
| lisäys (+)/vähennys (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 15 378 | 12 435 | 12 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero rahavaroissa | 644 | 424 | 692 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 15 909 | 17 090 | 15 326 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TALOUDELLISTA | 1-9/10 9kk | 1-9/09 9kk | 1-12/09 12kk |
| KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 224 140 | 146 424 | 201 814 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio, 1 000 | 19 913 | -1 950 | 682 |
| euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,9 | -1,3 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja, 1 | 18 390 | -721 | 1 103 |
| 000 euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,2 | -0,5 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, 1 000 | 14 411 | -896 | 2 349 |
| euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 6,4 | -0,6 | 1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | 22,6 | -1,6 | 3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto | 27,3 | 5,9 | 6,4 |
| (ROI), % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelat, 1 000 euroa | 20 942 | 30 770 | 28 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, % | 22,9 | 41,3 | 35,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 50,2 | 46,7 | 49,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Current ratio, % | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1 000 | 4 703 | 3 699 | 3 894 |
| euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,1 | 2,5 | 1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| T&K-menot, 1 000 euroa | 4 103 | 4 063 | 5 518 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 1,8 | 2,8 | 2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 4 810 | 4 580 | 4 478 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISIA | 1-9/10 9kk | 1-9/09 9kk | 1-12/09 12kk |
| TUNNUSLUKUJA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), euroa | 0,81 | -0,05 | 0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), | 0,81 | -0,05 | 0,14 |
| laimennettu, euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 5,15 | 4,20 | 4,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden | 11,29 | 5,11 | 6,60 |
| lopussa, euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden alin kurssi, euroa | 6,55 | 2,70 | 2,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden ylin kurssi, euroa | 12,43 | 5,75 | 6,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden keskikurssi, euroa | 9,98 | 3,89 | 4,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, 1 000 kpl | 8 025 | 6 553 | 8 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihdon osuus | 45,1 | 36,9 | 48,7 |
| osakekannasta, % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin, 1 000 | 17 782 | 17 782 | 17 782 |
| kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita keskimäärin, | 17 883 | 16 541 | 16 690 |
| laimennettu, 1000 kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita kauden lopussa, 1 | 17 782 | 17 782 | 17 782 |
| 000 kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden markkina-arvo, 1 | 200 753 | 90 864 | 117 358 |
| 000 euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1. SEGMENTTIKOHTAISET | | | | |
| TIEDOT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.-30.9.2010 | Johdinsarja | Elektroniik | Kohdista-mat | Konserni |
| (1 000 euroa) | t | ka | tomat ja | yhteensä |
| | | | eliminoinnit | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti konsernin | 171 593 | 52 547 | 0 | 224 140 |
| ulkopuolelle | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien välinen | 806 | 185 | -990 | 0 |
| myynti | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 172 399 | 52 732 | -990 | 224 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio | 17 409 | 5 671 | -1 521 | 21 559 |
| ennen kertaluonteisia | | | | |
| kuluja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 10,1 | 10,8 | | 9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | 1 210 | 0 | | 1 210 |
| työsuhde-etuuksista | | | | |
| aiheutuvat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteinen | 436 | 0 | | 436 |
| vaihto-omaisuuden | | | | |
| alaskirjaus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluoteiset kulut | 1 646 | 0 | | 1 646 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio | 15 763 | 5 671 | -1 521 | 19 913 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 9,2 | 10,8 | | 8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat | 118 532 | 52 598 | 8 343 | 179 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | | | 2 965 | 2 965 |
| varat *) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 118 532 | 52 598 | 11 309 | 182 440 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| * Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.-30.9.2009 | Johdinsarja | Elektroniik | Kohdista-mat | Konserni |
| (1 000 euroa) | t | ka | tomat ja | yhteensä |
| | | | eliminoinnit | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti konsernin | 108 984 | 37 440 | | 146 424 |
| ulkopuolelle | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien välinen | 193 | 38 | -232 | 0 |
| myynti | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 109 177 | 37 478 | -232 | 146 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio | 135 | 2 923 | | 3 058 |
| ennen kertaluonteisia | | | | |
| kuluja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 0,1 | 7,8 | | 2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | 2 484 | 0 | | 2 484 |
| työsuhde-etuuksista | | | | |
| aiheutuvat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset muut | 2 524 | 0 | | 2 524 |
| liiketoiminnan kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluoteiset kulut | 5 008 | 0 | | 5 008 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio | -4 873 | 2 923 | | -1 950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -4,5 | 7,8 | | -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat | 115 744 | 39 423 | | 155 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | | | 4 432 | 4 432 |
| varat *) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 115 744 | 39 423 | 4 432 | 159 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| * Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.-31.12.2009 | Johdinsarja | Elektroniik | Kohdista-mat | Konserni |
| (1 000 euroa) | t | ka | tomat ja | yhteensä |
| | | | eliminoinnit | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti konsernin | 149 316 | 52 497 | | 201 813 |
| ulkopuolelle | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien välinen | 227 | 107 | -334 | 0 |
| myynti | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 149 543 | 52 604 | -334 | 201 813 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio | -3 247 | 4 575 | | 1 328 |
| ennen kertaluonteisia | | | | |
| kuluja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -2,2 | 8,7 | | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | 646 | 0 | | 646 |
| työsuhde-etuuksista | | | | |
| aiheutuvat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset muut | | | | 0 |
| liiketoiminnan kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluoteiset kulut | 646 | 0 | | 646 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio | -3 894 | 4 575 | | 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -2,6 | 8,7 | | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat | 100 191 | 43 706 | 11 146 | 155 043 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | | | 4 804 | 4 804 |
| varat *) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 100 191 | 43 706 | 15 950 | 159 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| * Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 |
| MARKKINA-ALUEITTAIN (1 | 3kk | 3kk | 9kk | 9kk | 12kk |
| 000 euroa) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 14 220 | 9 624 | 38 208 | 29 986 | 40 494 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa | 43 683 | 22 218 | 111 402 | 74 391 | 99 928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka | 5 756 | 4 769 | 16 560 | 14 427 | 18 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etelä-Amerikka | 15 960 | 6 303 | 42 550 | 16 048 | 26 526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat | 2 682 | 3 927 | 15 420 | 11 572 | 15 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 82 301 | 46 842 | 224 140 | 146 424 | 201 814 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2. LASKELMA KONSERNIN | | | | | | |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | | | | | | |
| (milj. euroa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| A = Osakepääoma | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| B = Ylikurssirahasto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| C = Arvonmuutos ja muut rahastot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| D = Edellisten tilikausien voitto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| E = Määräysvallattomien omistajien osuus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| F = Oma pääoma yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | A | B | C | D | E | F |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009 | 6,0 | 4,9 | 0,4 | 67,1 | 0,3 | 78,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | 0 | 0 | 0 | -0,9 | 0 | -0,9 |
| voitto/tappio | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingot | 0 | 0 | 0 | -2,7 | 0 | -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset maksut | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja tulos | 0 | 0 | 0 | -0,6 | 0 | -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | 0 | 0 | 0 | 0,3 | -0,3 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2009 | 6,0 | 4,9 | 0,4 | 63,4 | 0 | 74,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2010 | 6,0 | 4,9 | 0,4 | 67,4 | 0 | 78,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 14,4 |
| voitto/tappio | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingot | 0 | 0 | 0 | -7,1 | 0 | -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset maksut | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja tulos | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | 0 | 0 | -0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.9.2010 | 6,0 | 4,9 | 0,2 | 80,5 | 0 | 91,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 3. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET | 9/10 | 9/09 |
| (1 000 euroa) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1. | 73 772 | 75 526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| +/- Muuntoero 1.1. | 954 | -151 |
--------------------------------------------------------------------------------
| + Lisäykset | 4 095 | 6 792 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vähennykset | -5 674 | -1 408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.9. | 73 147 | 80 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 1.1. | 39 395 | 40 595 |
--------------------------------------------------------------------------------
| +/- Muuntoero 1.1. | -742 | -17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vähennysten kertyneet poistot | -5 426 | -1 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| + Poistot | 5 358 | 5 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot 30.9. | 38 585 | 44 816 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 30.9. | 34 562 | 35 942 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 4.MUUT AINEETTOMAT | 9/10 | 9/09 |
| KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 | | |
| euroa) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1. | 37 167 | 32 227 |
--------------------------------------------------------------------------------
| +/- Muuntoero 1.1. | 1 008 | -129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| + Lisäykset | 608 | 377 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vähennykset | -3 360 | 13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.9. | 35 423 | 32 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 1.1. | 11 418 | 6 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| +/- Muuntoero 1.1. | 81 | 1 070 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vähennysten kertyneet poistot | -4 053 | -137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| + Poistot | 2 688 | 2 552 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot 30.9. | 10 134 | 10 340 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 30.9. | 25 290 | 22 148 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. KONSERNIN | 9/10 | 9/09 | 12/09 | | |
| VASTUUSITOUMUKSET KAUDEN | | | | | |
| LOPUSSA (1 000 euroa) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut | 3 049 | 5 435 | 3 027 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimuksista | | | | | |
| johtuvat vastuut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset | 371 | 640 | 0 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuparijohdannaiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Futuurisopimukset | 1 718 | 1 073 | 1 187 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 2 089 | 1 713 | 1 187 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvät arvot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset | -5 | -26 | 0 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuparijohdannaiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Futuurisopimukset | 0 | 0 | 83 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -5 | -26 | 83 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisia käytetään valuuttakurssien ja kuparin hinnan vaihtelusta |
| aiheutuvilta riskeiltä suojautumiseen. Valuutta- ja kuparijohdannaiset on |
| kirjattu tulosvaikutteisesti, koska PKC Group ei sovella IAS 39 -standardin |
| mukaista suojauslaskentaa. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. TUNNUSLUVUT | 4-6/09 | 7-9/09 | 10-12/ | 1-3/10 | 4-6/10 | 7-9/10 |
| VUOSINELJÄNNEKSITT | 3 kk | 3 kk | 09 3 | 3 kk | 3 kk | 3 kk |
| ÄIN, KONSERNI | | | kk | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. | 45,8 | 46,8 | 55,4 | 60,8 | 81,0 | 82,3 |
| euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappi | -5,6 | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 7,6 | 9,5 |
| o, milj. euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -12,2 | 7,6 | 4,8 | 4,6 | 9,4 | 11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio | -4,5 | 5,7 | 1,8 | 0,4 | 4,7 | 13,4 |
| ennen veroja, | | | | | | |
| milj. euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -9,9 | 12,2 | 3,3 | 0,6 | 5,8 | 16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | 42,5 | 46,7 | 49,2 | 46,1 | 47,7 | 50,2 |
| % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), | -0,25 | 0,39 | 0,19 | 0,01 | 0,24 | 0,56 |
| laimennettu, euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, | 3,83 | 4,20 | 4,42 | 4,47 | 4,95 | 5,15 |
| euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | | | | |
| VUOSINELJÄNNEKSITT | | | | | | |
| ÄIN, JOHDINSARJAT | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. | 33,1 | 34,2 | 40,3 | 45,7 | 64,1 | 61,8 |
| euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappi | -6,3 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 6,8 |
| o, milj. euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -19,0 | 5,9 | 2,4 | 4,4 | 10,9 | 11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | | | | |
| VUOSINELJÄNNEKSITT | | | | | | |
| ÄIN, ELEKTRONIIKKA | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. | 12,7 | 12,7 | 15,1 | 15,1 | 16,9 | 20,5 |
| euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappi | 0,7 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 3,3 |
| o, milj. euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 5,4 | 12,2 | 12,2 | 8,6 | 6,5 | 15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto (ROE), %
=100 x (Voitto/tappio) / Oma pääoma (keskimäärin)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
=100 x (Tulos ennen veroja + rahoituskulut (suhteutettuna 12 kk)) / Oma pääoma +
korolliset velat (keskimäärin)

Gearing, %
=100 x (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / Oma
pääoma + vähemmistöosuus

Omavaraisuusaste, %
=100 x (Oma pääoma + vähemmistöosuus) / Taseen loppusumma - saadut ennakot

Quick ratio
= Rahoitusomaisuus / Lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot

Current ratio
Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus / Lyhytaikainen vieras pääoma

Tulos/osake (EPS), EUR
Voitto/tappio +/- vähemmistöosuus / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
keskimäärin

Oma pääoma/osake, EUR
Oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakkeiden markkina-arvo
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilinpäätöspäivän viimeinen
kaupantekokurssi


Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuuden arviot ja ennusteet perustuvat
yhtiön johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. Arviot ja ennusteet sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa tulokset voivat poiketa nyt
arvioidusta. Keskeisimmät epävarmuustekijät liittyvät muun muassa yleiseen
taloudelliseen tilanteeseen, toimintaympäristön ja toimialan kehitykseen sekä
konsernin strategian onnistumiseen.PKC GROUP OYJ
Hallitus


Harri Suutari
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, 0400 384 937


TIEDOTUSTILAISUUS

Osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotustilaisuus analyytikoille ja
sijoittajille tänään 4.11.2010 kello 10.00 Helsingissä, osoitteessa World Trade
Center, Aleksanterinkatu 17, kokoushuone 4, 2. kerros.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi osavuosikatsauksesta alkaa 4.11.2010 klo
14.00. Ilmoittautumiset ja lisätiedot heta.toropainen@pkcgroup.com.


JAKELU

NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkcgroup.com


PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu-
ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa,
Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Virossa sekä Venäjällä. Konsernin liikevaihto
vuonna 2009 oli 201,8 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.


Source: Millistream