Cencorp

PÖRSSITIEDOTE

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 00:43 EEST

Cencorp Oyj (Cencorp) julkisti 28.5.2010 pörssitiedotteella allekirjoittaneensa suomalaisen Savcor Group Oy:n Australian ASX Pörssissä listatun tytäryhtiön Savcor Group Limitedin (Savcor) kanssa kauppasopimuksen Savcorin Face (Telecom) -liiketoiminnan (Face (Telecom)-liiketoiminta) hankkimisesta (Kauppa). Kauppa ei ole vielä toteutunut ja sen toteutuminen edellyttää muun muassa Cencorpin ja Savcorin yhtiökokousten hyväksyntää sekä muiden tavanomaisten kaupan voimaantuloehtojen täyttymistä. Edellyttäen, että Kaupalle saadaan tarvittavat yhtiökokoushyväksynnät, Cencorpin ja Savcorin tavoitteena on, että Kauppa toteutetaan vuoden 2010 neljännen vuosineljänneksen aikana. Osana Kauppaa Savcorin hallitus on hankkinut Kaupasta ja Savcorille Kaupan yhteydessä suoritettavasta vastikkeesta Australian lainsäädännön ja ASX Pörssin sääntöjen mukaisen riippumattoman asiantuntijan (ns. independent expert) lausunnon (Lausunto). Savcor julkistaa Lausunnon osana Savcorin osakkeenomistajille toimitettavaa kutsua 15.10.2010 pidettävään Savcorin ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa Savcorin osakkeenomistajat päättävät Kaupan hyväksymisestä Savcorin osalta. Cencorp tulee lähitulevaisuudessa kutsumaan koolle yhtiökokouksen päättämään Kaupan hyväksymisestä Cencorpin osalta. Lausunnossa tarkastellaan Kaupan kohtuullisuutta Savcorin niiden osakkeenomistajien kannalta, jotka ovat riippumattomia Savcorin enemmistöomistajasta. Lausunto on osa Australiassa vaadittavaa päätöksentekomenettelyä lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden kanssa tehtävissä yritysjärjestelyissä. Lausunto sisältää Cencorpista ja Kaupan kohteena olevasta Face (Telecom)-liiketoiminnasta sellaisia tietoja, jotka sen laatinut riippumaton asiantuntija on nähnyt tarpeellisiksi sisällyttää Lausuntoonsa. Lausuntonsa johtopäätöksenä riippumaton asiantuntija on katsonut, että vaikka Savcorille Kaupan yhteydessä suoritettavan vastikkeen käypä arvo ei riippumattoman asiantuntijan arvion mukaan olekaan riittävä suhteessa Kaupan kohteena olevan Face (Telecom)-liiketoiminnan käypään arvoon, Kauppa on kuitenkin kokonaisuutena arvioituna kohtuullinen Savcorin niiden osakkeenomistajien kannalta, jotka ovat riippumattomia Savcorin enemmistöomistajasta. Yhtiökokouskutsun mukaan Savcorin hallitus suosittaa yhtiökokoukselle Kaupan hyväksymistä. Lausunto sisältää sen laatineen riippumattoman asiantuntijan kannanottoja ja näkemyksiä mm. Cencorpista sekä Kaupan kohteena olevasta Face (Telecom)-liiketoiminnasta, niiden taloudellisesta asemasta sekä markkinoista. Lausunnossa ilmaistut tiedot, kannanotot ja näkemykset ovat riippumattoman asiantuntijan omia kannanottoja ja näkemyksiä perustuen tämän eri lähteistä, muun muassa Cencorpilta, saamiin tietoihin. Cencorp on saanut Lausunnon tiedoksi ja tarkistanut tiettyjen siinä esitettyjen sitä itseään koskevien faktatietojen paikkansapitävyyden, mutta ei ota kantaa siinä esitettyihin kannanottoihin tai arvioihin muutoin kuin seuraavasti: - Lausunto sisältää riippumattoman asiantuntijan Cencorpilta saamien tietojen perusteella laatiman arvion Cencorpin koko tilikaudesta 2010 (Cencorp erikseen ilman, että siihen luetaan mukaan Kaupassa Savcorilta hankittava kokonaisuus). Cencorp on antanut tilikautta 2010 koskevan ennusteen 26.8.2010 julkistetussa osavuosikatsauksessaan 01-06/2010. Cencorp on arvioinut nykyisen liiketoimintansa koko vuoden liikevaihdon kasvavan yli 50% edellisestä vuodesta (2009: 6,1 miljoonaa euroa) edellyttäen, että vallitsevat suhdanteet eivät olennaisesti muutu. Koko vuoden tulosta rasittavat merkittävästi Face (Telecom) -liiketoiminnan ostosta aiheutuvat kertaluonteiset neuvonantajakustannukset, jotka ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat n. 0,7 miljoonaa euroa. Cencorp on arvioinut operatiivisen liiketoiminnan koko vuoden tuloksen, ilman kertaluonteisia kustannuksia, olevan vuoden 2009 tulosta selvästi parempi, mutta edelleen tappiollinen. Riippumattoman asiantuntijan Lausunnossa esitetty tilikautta 2010 koskeva arvio ei ole ristiriidassa Cencorpin yllä mainitussa osavuosikatsauksessa antaman ennusteen kanssa, joskin se on tietyiltä osin yksityiskohtaisempi. Cencorpilla ei sillä tällä hetkellä käytettävissään olevien tietojen perusteella ole aihetta korjata tai täydentää yllä mainitussa osavuosikatsauksessa vuodelle 2010 annettua yllä toistettua ennustetta. - Lausunto sisältää riippumattoman asiantuntijan muun muassa Cencorpilta saamien ja hänen käytettävissään muutoin olleiden tietojen perusteella laatiman arvion Kaupassa syntyvän yhdistyneen yhtiön vuoden 2010 liikevaihdosta ja käyttökatteesta edellyttäen, että Kauppa toteutuu. Arvion mukaan yhdistynyt yhtiö tuottaa vahvan pro forma liikevaihdon ja käyttökatteen vuonna 2010. Cencorp ei vielä tässä vaiheessa sillä Face (Telecom) -liiketoiminnasta käytettävissä olevien tietojen perusteella pysty antamaan ennustetta Kaupassa syntyvän yhdistyneen yhtiön vuoden 2010 liikevaihdosta ja tuloksesta. Cencorp tulee julkistamaan lisätietoja Kaupan vaikutuksista Cencorpin liiketoimintaan ja tulevaisuuden näkymiin Kaupan rahoittamiseksi järjestettävien osakeantien yhteydessä. Cencorp antaa Face (Telecom) -kaupassa syntyvän yhdistyneen yhtiön markkinaohjeistuksen vuoden 2010 osalta viimeistään Kaupan toteuttamisen yhteydessä. - Lausunto sisältää riippumattoman asiantuntijan muun muassa Cencorpilta saamien Cencorpin tavoitteiden ja hänen käytettävissään muutoin olleiden tietojen perusteella laatiman arvion Kaupassa syntyvän yhdistyneen yhtiön liikevaihdosta ja käyttökatteesta kuluvan tilikauden jälkeisenä aikana. Arvion mukaan yhdistyneen yhtiön liikevaihdon ja käyttökatteen arvioidaan kasvavan voimakkaasti vuosien 2010 ja 2014 välillä ja yhdistyneen yhtiön liikevaihdon arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2014 mennessä. Cencorp toteaa, että Lausunnossa vuosia 2011 - 2014 koskevat arviot eivät perustu Cencorpin laatimiin ennusteisiin, vaan ainoastaan sen kyseistä ajanjaksoa koskeviin tavoitteisiin. - Lausunto sisältää riippumattoman asiantuntijan arvion Cencorpin (Cencorp erikseen ilman, että siihen luetaan mukaan Kaupassa Savcorilta hankittava kokonaisuus) liikevaihdosta lyhyelle ja keskipitkälle aikavälille. Arvion mukaan liikevaihdon arvioidaan palautuvan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vuosien 2006 ja 2007 tasolle. Riippumattoman asiantuntijan arvio perustuu Cencorpin historiallisiin liikevaihtolukuihin ja hänen Cencorpilta tietoonsa saamiinsa management-raportteihin tilauskannasta Lausunnon laatimisen aikoihin. Tässä tiedotteessa mainitut tiedot eivät sisällä kaikkia Lausunnossa julkistettuja tietoja. Tähän tiedotteeseen on sisällytetty Lausunnossa esitetyistä tiedoista ainoastaan Cencorpin olennaisimmiksi arvioimat tiedot. Sen lisäksi, mitä Cencorp on yllä todennut, Cencorp on julkistanut ja julkistaa oman tiedonantovelvollisuutensa mukaisesti ne tiedot, joita se pitää oikeina ja liiketoiminnastaan (mukaan lukien Kauppa) oikeat ja merkitykselliset tiedot antavina. Lausunnossa esitetyistä kannanotoista ja näkemyksistä vastaa yksinomaan Lausunnon laatinut riippumaton asiantuntija. Lausunto on kokonaisuudessaan nähtävillä Savcorin internetsivuilla osoitteessa (www.savcor.com.au). Mikkelissä, 16.9.2010 CENCORP OYJ HALLITUS Lisätietoa: Hannu Timmerbacka toimitusjohtaja Cencorp Oyj Puhelin: +358 (0)400 620845 Sähköpostiosoite: hannu.timmerbacka@cencorp.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Lähde: OMX Company News Service