Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen EU-ohjelmaviesti Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen

Lehdistötiedote   •   Syys 16, 2010 03:16 EEST

EU-OHJELMAVIESTI 15.9.2010

***** (tiedote pdf-tiedostona tästä)

EU-rakennerahastoyksikön päällikkö Timo Tanskanen:

EU-OHJELMAKAUSI PUOLIVÄLISSÄ

Olemme ohittaneet kolmannen EU-ohjelmakauden puolivälin. Ohjelmien aloitusvaiheen käynnistysvaikeuksien jälkeen rakennerahasto-ohjelmat ovat edenneet varsin hyvin. Ensimmäiset monivuotiset kehittämishankkeet ovat päätösvaiheessa kuluvan vuoden lopussa ja tässä vaiheessa on hyvä arvioida myös loppukauden tavoitteita.

Välitarkastelussa on todettu ohjelmaan valittujen painopisteiden olevan edelleen relevantteja myös loppuohjelmakaudelle, joten ainakaan suurempia painotusmuutoksia ei ole näillä näkymin tarvetta tehdä. Rahoitusta suunnataan mahdollisimman nopeasti yrittäjyyttä, uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja luoviin toimenpiteisiin sekä työllisyys- ja koulutustoimenpiteisiin.

ELY-keskuksen käytettäväksi tähän mennessä osoitetuista EAKR-varoista (73 miljoonaa euroa) on sidottu tähän mennessä noin 80 % ja koko ohjelmakauden myöntövaltuudesta on sidottu runsaat puolet. Pääasiassa rahoitus kohdistuu yritysten kehittämishankkeisiin sekä osaamis- ja innovaatiorakenteiden kehittämiseen sekä ympäristöhankkeisiin. ESR–ohjelman varoista (53 miljoonaa euroa) myönteisen päätöksen saaneisiin hankkeisiin on varattu 90 % myöntövaltuudesta ja koko ohjelmakauden arvoidusta määrärahakehyksestä on rahoitusvarauksia tehty noin 68 % edestä.

Vuosittaiset käytettävissä olevat määrärahat supistuvat ohjelmakauden 2007 - 2013 loppua kohti, jolloin myös rahoitukseen valittavien hankkeiden toimenpiteiden fokusointiin, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota.

*****

AJANKOHTAISTA EU-RAHOITUSHAUSTA

EU-rahoitushakukierros on käynnissä 30.9.2010 asti Pohjois-Karjalassa. Hakuilmoitus löytyy Itä-Suomen rakennerahastoportaalista osoitteessa www.ita-suomi.fi.

*****

AJANKOHTAISIA KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA YRITYKSILLE

Katso Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen sivuilta / tapahtumat ja koulutukset www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala.

*****

KUULUMISIA MAKSATUKSEN NÄKÖKULMASTA

Aluehallintouudistus yhdisti vuoden 2010 alussa rakennerahoitusta välittäviä virastoja. Maksujen käsittelyn ja paikan päällä varmennusten ohella onkin keskitytty yhtenäistämään yhdistyneiden virastojen käytäntöjä ja ohjeistusta sekä parantamaan maksatuksen ohjausta hankkeille. Maksatusyksikön sähköpostilaatikko maksatukset.pohjois-karjala(ät)ely-keskus.fi on myös toiminnassa ja hankkeet ovatkin ahkerasti lähettäneet kysymyksiä ja kommentteja maksajille. Siitä hankkeille suuri kiitos!

Ohjelmakauden alusta lähtien 24.8.2010 mennessä rakennerahastoista on maksettu hanketoimijoille Euroopan sosiaalirahastosta 12,1 miljoonaa euroa ja Euroopan aluekehitysrahastosta 2,3 miljoonaa euroa (luvut sisältävät myös Itä-Suomen lääninhallituksen vuosien 2008 ja 2009 maksut). Edellä mainittujen lisäksi rakennerahastojen EAKR yritystukia on ohjelmakauden alusta maksettu alueen elinkeinoelämälle 20 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastusyksikkö käsittelee neljän eri hallinnonalan ESR- ja kahden hallinnonalan EAKR-hankemaksatuksia.

Maksatukset sujuvat tasapuolisesti ja kohtuullisin läpimenoajoin. Hankekanta on kuitenkin runsas ja myös uusia hanketoimijoita on saatu mukaan, jolloin alkuinformaatio ja maksatusten ohjaus vaatii oman panoksensa. Hankkeiden alkuinformaatioon on tehty myös maksuhakemusta kattavasti käsittelevä infopaketti, josta aloittavat hankkeet saavat työkaluja hankehallinnointiin.

 Uuden viraston ja yhtenäistyvien maksatuskäytäntöjen näkökulmasta moni asia voi tuntua hanketoimijoille haasteelliselta ja uudelta. Tuttu ja turvallinen virastokumppani ja vuosia vakiinnutetut menettelytavat ovat voineet muuttua, maksatukseen on tullut uusia henkilöitä ja uusia linjauksia tehdään. Linjausten tarkoituksena on tuoda selkeyttä hanketoimijoille mm. kustannusten tukikelpoisuuteen, hankkeen rahoituseriin ja yksittäisten hankkeiden usein samankaltaisiin kysymyksiin, mutta myös yhtenäistää käytäntöjä paitsi Pohjois-Karjalan, myös Itä-Suomen suuralueen muiden rahoitusta välittävien virastojen kesken. Avauksia syvempään yhteistyöhön myös maakunnan liiton kanssa on jo tehty.

 Hankkeet tulevat vielä syksyn aikana saamaan uusitun ohje- ja lomakepaketin helpottamaan hanketyötä ja erityisesti maksuhakemusten tekoa. Neuvomme ja ohjeistamme mielellämme. Yhteystietomme löytyvät myös ELY-keskuksen internet-sivuilta.

*****

KAIVOSALAN TYÖVOIMAHANKE KÄYNNISSÄ

Metallisten malmien tarve kasvaa jatkuvasti. Malmeja tarvitaan niin infrastruktuurin kuin myös pidemmälle menevän hyvinvoinnin rakentamiseen. Kaivosalan 2000-luvun kasvukausi on yltänyt myös Pohjois-Karjalaan. Niin Ilomantsin Pampalon kultakaivokselta kuin myös Polvijärven Kylylahden kuparikaivokselta ja Karnukan talkkikaivokselta mahdollisesti tulevaisuudessa nostettavat malmit ovat elintason kasvun ja teknologisen kehityksen mahdollistavia raaka-aineita.

Pohjois-Karjalan kaivosalan työvoimaa turvaamaan ja osaamista parantamaan on perustettu ELY-keskuksen hallinnoima hanke, jonka tarkoituksena on varmistaa kaivosalan yritysten osaavien työntekijöiden saanti ja etsiä ratkaisuja alan rekrytointi- ja osaamisvajaukseen yhteistyössä kaivosyhtiöiden, kuntien, elinkeinoyhtiöiden, työ- ja elinkeinohallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Osuva ja onnistunut rekrytointi on kaikkien KaivosRekryverkoston toimijoiden yhteinen tavoite.

Pohjois-Karjalassa on jo ennalta vahvaa kaivannaisalan tietotaitoa. Mm. kalliorakentajien RekryKoulutukset valtakunnallisten kalliorakennusyhtiöiden palvelukseen toteutetaan keskitetysti meillä TE-toimiston koordinoimana. Myös Pampalon kultakaivokselle on toteutettu useita RekryKoulutuksia. TE-toimiston järjestämiin kaivannaisalan koulutuksiin haki vuonna 2009 yhteensä 476 henkilöä, joista koulutuksiin valittiin yhteensä 105 henkilöä. RekryKoulutuksiin halukkaita on ollut erityisen runsaasti, sillä yritykselle työllistyminen suoraan koulutuksen jälkeen motivoi hakijoita.

Lisätietoja:

työvoimapalveluasiantuntija Ulla Mauranen 044 246 4617

apulaisjohtaja/Joensuun seudun TE-toimisto Jarmo Vepsäläinen puh. 050 396 2110

*****

MAASEUDUN KEHITTÄMISIDEAKILPAILUN SATOA

Maaseudun kehittämishankkeiden ideahaku toteutettiin Pohjois-Karjalassa kesällä. Hakuun tuli kahdeksan ehdotusta. Jokaiselle osallistujalle annettiin palaute. Palkintoina jaettiin pohjoiskarjalaisia elintarviketuotteita. Ideoita hyödynnetään mm. 30.9.2010 asti käynnissä olevassa kehittämishankehaussa. Ideahaussa palkittiin seuraavat ehdotukset:

 1. Kiertävä pysäkki / Siirtyvä seisake: Kootaan toimijoiden verkosto sekä toimintaryhmä/tietopakki, mikä kiertää erityisesti harvaanasutuilla alueilla eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa jakamassa tietoa, kouluttamassa asukkaita turvalliseen asumiseen ja mielekkääseen arkeen, terveyteen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä asioissa. Idean esittäjä: Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry / Eeva Kröger.

2. Mahdollisuus maaseudulla: Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisu tärkeimpään maaseudun kuntia koskettavaan ongelmaan – luoda nuorille menestymisen mahdollisuudet suoraan omalla kotiseudulla. Tähän tavoitteeseen pyritään kehittämällä alueiden omaleimaisuuden ja kansainvälisen tutkimuksen rajapinnalta ponnistavia uusia nuorille suunnattuja yrittämisen muotoja sekä tuki- ja aktivoimisprosesseja. Idean esittäjä: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu -liikelaitos / Anne Ilvonen.

 

3. Sänkilammen kunnostus ja Sänkilammen eteläpäässä olevan lähteen kunnostus (Lieksa): Sänkilammen ruoppaus ja ennallistaminen 1950-luvun tilanteeseen, Sänkilammen lähteen kunnostaminen ja pitkospuiden laitto. Idean esittäjänä Teemu Mäkäräinen Vantaalta.

*****

MAAHANMUUTTOHANKKEEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi -hankkeen tehtävänä oli luoda kansainvälisen rekrytoinnin malli. Kysyimme, mitä se on ja miten se jäisi elämään hankkeen päättymisen jälkeen. Oivalsimme, että hankkeen koostama ja paketoima rekrytointiosaaminen voi jäädä elämään vain, jos se jalkautetaan tätä osaamista työssään tarvitsevien toimijoiden keskuuteen. Näin syntyivät ”Kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntijakoulutus” ja ”Rekrytointi ulkomailta -työnantajakoulutus”. Tieto ja osaaminen siirtyvät näiden koulutusohjelmien välityksellä työnantajille ja heitä opastaville asiantuntijoille; konsulteille, yritysneuvojille, oppilaitoksille, ELY–keskuksille ja TE–toimistoille.  Rekrytointikoulutusta täydentävät ”Kansainvälisen rekrytoinnin sanasto” ja ”Moninaisuuden johtaminen” -koulutusohjelma.

Moni uusi ja vieras asia koetaan oudoksi. Näin on myös maahanmuuttajien kohdalla. Kantaväestö ei tunne heitä, ei tiedä heidän elämästään, osaamisestaan ja kulttuuristaan. Maahanmuuttajilla itsellään ei ole ollut kanavia vaikuttaa näihin mielikuviin. Tilanteen parantamiseksi maahanmuuttohanke päätti käynnistää ”Maahanmuuttajaradion” yhdessä paikallisen radioyhtiön kanssa. Maahanmuuttajat saivat kanavan äänelleen! Iskelmä Rex kouluttaa maahanmuuttajia tekemään radio-ohjelmia ja tarjoaa teknistä apua. Maahanmuuttajat itse päättävät ohjelmasisällöt ja valmistavat ohjelmat, jotka ovat kuultavissa keskiviikkoisin ja uusinnat lauantaisin Iskelmä Rexissä ja samanaikaisesti internetin kautta kaikkialla maailmassa. 

*****

ELY-KESKUKSEN BLOGI ON AVATTU

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen blogi on avattu ylijohtaja Ari Niirasen artikkelilla. Blogissa käsitellään ajankohtaisia maakunnan kannalta tärkeitä aiheita. Blogi toimii osoitteessa www.pohjoiskarjalanelykeskus.wordpress.com.

*****

KEHITTÄMISHANKKEET NYT KOOSTEENA

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoittamat ESR- ja EAKR-kehittämishankkkeet on koottu yhteen tiedostoon. Mukana on 130 vuosina 2007 - 2010 rahoitettua hanketta. Kooste löytyy ELY-keskuksen sivuilta kohdasta EU-rahoitus. Suora linkki osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/pohjoiskarjalanely/Documents/EU-hankekooste.pdf.

*****

LINKKEJÄ 

**********

MIKÄLI HALUAT EU-OHJELMAVIESTIN SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI JATKOSSA, LÄHETÄ TILAUS SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN: tiedotus.pohjois-karjala(ät)ely-keskus.fi.

Vaihtoehtoisesti voit myös liittyä ELY-keskuksen tiedotepalveluun, jolloin saat sähköpostilinkin kaikista ELY-keskuksen tiedotteista. Lisätietoja http://www.ely-keskus.fi/fi/Ajankohtaista/Tilaatiedotteita/Sivut/default.aspx. Mikäli kuulut jo palvelun piiriin, saat EU-ohjelmaviestin ilman em. linkkiä. 

Seuraava EU-OHJELMAVIESTI ilmestyy marraskuussa.

**********

Hyvää syksyä toivottaa

POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS

EU-OHJELMAVIESTIN TOIMITUS