Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 30, 2010 22:05 EEST

Konsernin liikevaihto oli 61,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 62,0
miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (13,7 prosenttia
liikevaihdosta) ja edellisenä vuonna 5,8 miljoonaa euroa (9,4 prosenttia
liikevaihdosta). Konsernin katsauskauden voitto oli 7,9 miljoonaa euroa (5,3
miljoonaa euroa) ja osakekohtainen tulos 0,63 euroa (0,42 euroa). Konsernin
liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,5 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa
euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 53,1 prosenttia (edellisvuonna 48,9
prosenttia). Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 24,0
miljoonaa euroa (edellisvuonna 25,2 miljoonaa euroa). Katsauskauden liikevaihto
on hieman laskenut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta
liiketoiminnan kannattavuus ja tulos ovat kohentuneet johtuen sekä toteutetuista
tehostamistoimenpiteistä että rahoitustuottoihin kirjattavasta arvopaperikaupan
nettotuloksen parantumisesta.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 61,2 miljoonaa euroa, kun se edellisen
vuoden vastaavana ajankohtana oli 62,0 miljoonaa euroa. Konsernin kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,3 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa)
eli hieman parempi kuin vuotta aiemmin.

Kirja- ja tarrapainot -toimialan liikevaihto oli katsauskaudella 44,9 miljoonaa
euroa, kun se vuotta aiemmin oli 46,4 miljoonaa euroa. Talouden taantuma
vaikuttaa kirja- ja tarrapainot -toimialalla edelleen kysyntään. Liikevaihto on
laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti
vientimarkkinoilla. Lehtitoimialan liikevaihto oli katsauskaudella 20,9
miljoonaa euroa (20,5 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Katsauskauden liikevoitto konsernissa oli 8,4 miljoonaa euroa eli 13,7
prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut olivat 5,8
miljoonaa euroa ja 9,4 prosenttia. Lehtitoimialan liikevoitto oli 4,0 miljoonaa
euroa, edellisvuonna liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa. Kirja- ja tarrapainot
-toimialan liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 2,2 miljoonaa
euroa). Liiketoiminnan euromääräinen ja suhteellinen kannattavuus ovat
parantuneet, johtuen lähinnä tilikauden 2009 aikana toteutetuista
tehostamistoimenpiteistä.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot (netto) esitetään sekä
arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoituskulut. Katsauskaudella
rahoitustuotot (netto) olivat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa
edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella 2,2
miljoonaa euroa voitollinen (1,9 miljoonaa euroa) ja katsauskauden muut
rahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Kolmannella kvartaalilla rahoitustuotot (netto) olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,4
miljoonaa euroa) johtuen lähinnä arvopaperisalkun markkina-arvon laskusta
kyseisenä aikana. Arvopaperikaupan nettotulos oli kolmannella
vuosineljänneksellä 0,9 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa) ja muut
rahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).

Konsernin voitto katsauskaudella oli 7,9 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin
tulos oli 5,3 miljoonaa euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,42 euroa).

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit katsauskaudella ennakkomaksuineen olivat 2,1 miljoonaa
euroa eli 3,4 prosenttia liikevaihdosta (3,4 miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia
liikevaihdosta edellisenä vuonna). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa kirja-
ja tarrapainot -toimialalle.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2,5 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa
euroa), investointien rahavirta -2,0 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa) ja
rahoituksen rahavirta -1,6 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli
katsauskauden lopussa 28,0 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 16,8
miljoonaa euroa.

Rahoitusvarojen arvoa ovat kasvattaneet enimmäkseen Pohjois-Karjalan Kirjapaino
Oyj:n hankkimat Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet, joita on ostettu katsauskaudella
yhteensä noin 9,2 miljoonalla eurolla. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n
omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä 9,07 prosenttia eli
yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 328 959 kpl II-sarjan
osaketta.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 24,0
miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 25,2 miljoonaa euroa.
Osinkoja maksettiin 3,8 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat
katsauskauden lopussa 2,3 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa). Konsernin
omavaraisuusaste oli 53,1 prosenttia (edellisenä vuonna 48,9 prosenttia).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 462 henkilöä (499
henkilöä), joista osa-aikaisia oli keskimäärin 53 (56). Konsernin palveluksessa
oli syyskuun lopussa 468 henkilöä (457 henkilöä vuotta aiemmin), joista
osa-aikaisia 57 (51 vuotta aiemmin).

Konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 16,3 miljoonaa euroa eli 26,6
prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 17,2 miljoonaa euroa eli 27,7
prosenttia liikevaihdosta).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Painotuotteiden kysynnän ja tarjonnan tasapainolla on merkittävä vaikutus kirja-
ja tarrapainot -toimialan kehitykseen ja kannattavuuteen. Muita toimintaan
suoraan vaikuttavia riskejä ovat materiaalien saatavuus, hintakehitys ja
valuuttakurssien muutokset. PunaMusta Oy:n vientiriskeistä suurin on Venäjän
markkinat. PunaMusta Oy:n tuotantokapasiteetin käyttöasteella ja tuottavuudella
on huomattava vaikutus konsernin liiketoiminnan kehittymiseen ja
kannattavuuteen.

Lehtitoimialan liiketoiminnan kannalta mediamainonnan kehityksellä on merkittävä
vaikutus tulokseen. Sanomalehti-ilmoittelu heijastelee ilmestymisalueen
taloudellista vireyttä.

Konsernin lähiajan riskejä ovat taantuman vaikutukset reaalitalouteen,
ilmoitustuloihin ja painotöiden kysyntään sekä myyntisaataviin liittyvät riskit.

Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konserni altistuu
jossain määrin valuuttakurssimuutosten aiheuttamalle valuuttariskille.
Konsernilla on käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimiseksi.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset vaikuttavat emoyhtiön ja
konsernin tulokseen aiempaa enemmän, koska arvopaperisalkun arvo on kasvanut
hankintojen ja arvonnousun johdosta 28,0 miljoonaan euroon katsauskauden
lopussa.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle
korkoriskille. Osa pitkäaikaisesta korollisesta velasta on suojattu
koronvaihtosopimuksilla.

Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2009
tilinpäätöksen liitetiedoissa.

YMPÄRISTÖ

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän
kehityksen periaatteita. Tämä tarkoittaa mm. paperien ja leikkuujätteen
toimittamista hyötykäyttöön ja kierrätykseen. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n
tytäryhtiöllä PunaMusta Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa
kirjapainotoiminnan harjoittamiselle. PunaMusta Oy:n painotuotteilla on
Joutsenmerkin käyttöoikeus.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Graafisella alalla loppuvuosi tulee olemaan edelleen varsin vaikea. Olennaisia
positiivisia merkkejä markkinoiden elpymisestä ei ole näkyvissä. Toimialalla on
edelleen runsaasti ylikapasiteettia, mikä pitää yllä hintakilpailua.

Tästä johtuen Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin kirja- ja tarrapainot
-toimialalla tilikauden 2010 liikevaihdon uskotaan laskevan hiukan vuoden 2009
tasosta. Toteutetuista säästö- ja tehostamistoimista johtuen liikevoiton
uskotaan paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

Talouden elpymisestä huolimatta epävarmuus mediamarkkinoilla jatkuu.
Mediamainonnan määrä viime vuoteen verrattuna on kääntynyt nousuun, mutta
käänteen kestävyydestä ei ole takeita.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa lehtitoimialan näkymät vuodelle 2010
ovat tyydyttävät: loppuvuodesta odotetaan ilmoitusmyynnillisesti elpyvää ja
levikillisesti entisten asemien säilyttämistä, mikäli kansantuote kasvaa
ennakoidulla tavalla. Pohjois-Karjalan heikko työllisyystilanne lisää kuitenkin
paikallisten ilmoittajien ja tilaajien epävarmuutta. Vuonna 2010 lehtitoimialan
liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan hieman kasvavan edellisvuoden tasosta.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutos voivat vaikuttaa merkittävästi
konsernin tulokseen.

Tilikaudella 2010 arvioidaan konsernin liikevaihdon hiukan supistuvan, mutta
liiketoiminnan kannattavuuden paranevan vuoden 2009 tasosta, mikäli toimialojen
markkinatilanteessa ja yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu
yllättäviä käänteitä. Konserniyhtiöissä jatketaan tarvittaessa tehostamistoimia,
joiden tavoitteena on sopeuttaa kapasiteettia ja kustannuksia markkinoilla
vallitsevaan kysyntään.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino
Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto- ja tietohallintopalvelut,
omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan (eli toimintasegmenttiin). Konsernin
lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy,
paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy,
Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä
Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Lehtitoimialaan
kuuluvat myös sähköistä liiketoimintaa harjoittava Pohjois-Karjalan Uudet Mediat
Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka valmistaa ilmoituksia
konsernin lehtiin. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi
Koivumaa.

Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimialaan kuuluvat kirjapaino PunaMusta Oy ja
tarrapaino Paperityö Oy sekä PunaMusta Oy:n tytäryhtiö Punamusta Tampere Oy.
Kirja- ja tarrapainot -toimialaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari
Avellan.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 20 prosentin
osuudella.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2010.
Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä eli Yrjö Laakkonen, Jyrki Laakkonen,
Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko ja Paavo Pelkonen.
Järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Laakkonen
ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Laakkonen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,30 euroa osakkeelle eli yhteensä
noin 3,8 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden vuoden
2010 aikana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy,
vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Huusko.

Yhtiökokous päätti maksaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n konserniyhtiöiden
henkilöstölle voittopalkkiota vuodelta 2009. Palkkion määrä on noin 21 euroa
kultakin työssäolokuukaudelta eli 250 euroa koko vuodelta ansaittuna.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan
Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja
yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).
Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.pkkoyj.com
kohdasta Sijoittajainformaatio - Hallinnointi.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on listattuna NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj kuuluu Kulutustavarat ja -palvelut
-toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö. Yhtiön
kaupankäyntitunnus on PKK1V.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl. Osakkeen kaupankäyntikurssi katsauskauden
lopussa oli 10,9 euroa, osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla
oli 136,4 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 33 139
kappaletta eli noin 0,3 % osakemäärästä.

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ,
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-SYYSKUU 2010

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia.
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tunnusluvut on laskettu
vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja
IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2009 tilinpäätöksessä kuvatulla
tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan
ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on
noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA | 7-9/ | 7-9/ | Muutos | 1-9/ | 1-9/ | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (miljoonaa euroa) | 2010 | 2009 | MEUR | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 19,3 | 18,2 | 1,1 | 61,2 | 62,0 | 83,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
| tuotot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja kesken- | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| eräisten tuotteiden | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen muutos | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | 8,3 | 8,4 | -0,1 | 26,5 | 28,1 | 37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| aiheutuvat kulut | 4,9 | 4,8 | 0,1 | 16,3 | 17,2 | 23,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 2,4 | 2,3 | 0,1 | 7,5 | 7,6 | 10,7 |
| kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 2,8 | 2,0 | 0,8 | 8,4 | 5,8 | 7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot (netto) | 0,8 | 1,4 | -0,6 | 1,8 | 1,3 | 2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 3,6 | 3,3 | 0,3 | 10,2 | 7,1 | 10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 2,4 | 1,8 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 2,7 | 2,4 | 0,3 | 7,9 | 5,3 | 7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| erät | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos | 2,7 | 2,4 | 0,3 | 7,9 | 5,3 | 7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 2,7 | 2,4 | 0,3 | 7,9 | 5,3 | 7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta | | | |
| laskettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR), jatkuvat | 0,22 | 0,19 | 0,03 | 0,63 | 0,42 | 0,60 |
| toiminnot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TOIMINTASEGMENTIT | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| L = Lehtitoiminta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| K = Kirja- ja | | | | | |
| tarrapainotoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| M = Muut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | elimi- | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2010 (miljoonaa | L | K | M | nointi | yht. | |
| euroa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoiset tuotot | 6,7 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset tuotot | 0,1 | 1,3 | 0,3 | -1,7 | 0,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 6,8 | 13,9 | 0,3 | -1,7 | 19,3 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | elimi- | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2009 (miljoonaa | L | K | M | nointi | yht. | |
| euroa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoiset tuotot | 6,4 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset tuotot | 0,0 | 1,4 | 0,4 | -1,8 | 0,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 6,4 | 13,2 | 0,4 | -1,8 | 18,2 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | elimi- | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos (miljoonaa | L | K | M | nointi | yht. | |
| euroa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoiset tuotot | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset tuotot | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 0,4 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | 1,1 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | elimi- | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2010 (miljoonaa | L | K | M | nointi | yht. | |
| euroa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoiset tuotot | 20,4 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset tuotot | 0,5 | 4,1 | 1,1 | -5,7 | 0,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 20,9 | 44,9 | 1,1 | -5,7 | 61,2 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 4,0 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 8,4 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | elimi- | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2009 (miljoonaa | L | K | M | nointi | yht. | |
| euroa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoiset tuotot | 20,1 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset tuotot | 0,4 | 4,5 | 1,1 | -6,0 | 0,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 20,5 | 46,4 | 1,1 | -6,0 | 62,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 3,5 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 5,8 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | elimi- | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2009 (miljoonaa | L | K | M | nointi | yht. | |
| euroa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoiset tuotot | 27,1 | 56,2 | 0,1 | 0,0 | 83,4 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäiset tuotot | 0,7 | 6,0 | 1,4 | -8,1 | 0,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 27,8 | 62,2 | 1,5 | -8,1 | 83,4 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 4,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 | 2009 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (%) | 13,7 | 9,4 | 8,9 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake EUR | 0,63 | 0,42 | 0,60 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake EUR | 3,34 | 2,84 | 3,02 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. EUR) | 2,1 | 3,4 | 2,8 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta | 3,4 | 5,5 | 3,3 | | | |
| (%) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto | 27,0 | 20,9 | 21,4 | | | |
| (%)*) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sij. pääoman tuotto | 22,6 | 18,0 | 18,8 | | | |
| (%)*) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste (%) | 53,1 | 48,9 | 53,5 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin, | 462 | 499 | 489 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta osa-aikaisia | 53 | 56 | 53 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *)tuotto-% laskettu | | | | | |
| vuosituottona | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE | 9/10 | 9/09 | Muutos | 12/09 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (miljoonaa euroa) | | | MEUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 36,9 | 39,0 | -2,1 | 38,5 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 0,5 | 0,6 | -0,1 | 0,5 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitukset | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | | |
| saamiset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 38,6 | 40,7 | -2,1 | 40,1 | | |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 2,8 | 3,4 | -0,6 | 3,1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 9,2 | 9,4 | -0,2 | 7,3 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulosvaikutteisesti | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kirjattavat | 28,0 | 16,8 | 11,2 | 18,4 | | |
| rahoitusvarat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | | | |
| verotettavaan | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloon perustuvat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verosaamiset | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 2,3 | 4,6 | -2,3 | 3,4 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | 43,6 | 35,4 | 8,2 | 32,5 | | |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHT. | 82,2 | 76,1 | 6,1 | 72,6 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 7,7 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 33,1 | 26,8 | 6,3 | 29,1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma | 41,8 | 35,6 | 6,2 | 37,8 | | |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 42,0 | 35,7 | 6,3 | 38,0 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 4,1 | 3,7 | 0,4 | 3,9 | | |
| verovelat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 18,0 | 18,7 | -0,7 | 15,0 | | |
| korolliset velat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 22,1 | 22,3 | -0,2 | 18,9 | | |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat | 2,5 | 2,7 | -0,2 | 1,8 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset | 9,6 | 8,7 | 0,9 | 7,0 | | |
| velat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 6,0 | 6,5 | -0,5 | 6,9 | | |
| korolliset velat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 18,1 | 18,0 | 0,1 | 15,8 | | |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 82,2 | 76,1 | 6,1 | 72,6 | | |
| YHT. | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTALASKELMA | 9/10 | 9/09 | 12/09 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (miljoonaa euroa) | 9 kk | 9 kk | 12 kk | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 2,5 | 3,9 | 6,6 | | | |
| rahavirta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -2,0 | -1,9 | -2,5 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 4,5 | 3,3 | 3,2 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -2,3 | -2,3 | -5,5 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -3,8 | -2,5 | -2,5 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -1,6 | -1,6 | -4,8 | | | |
| yht. | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen | -1,1 | 0,4 | -0,7 | | | |
| muutos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS(miljoonaa euroa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman muutos | Osake-| Yli- | Käyvän | Voitto- | Vähemm. | Yht. |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2010 | pääoma| kurssi-| arvon | varat | osuus | |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | rahasto| rahasto| | | |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA KAUDEN | 1,1 | 7,7 | 0,0 | 29,1 | 0,2 | 38,0 |
| ALUSSA | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos | | | | 7,9 | | 7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitonjako / | | | | -3,8 | | -3,8 |
| Osingonjako | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9/2010 | 1,1 | 7,7 | 0,0 | 33,1 | 0,2 | 42,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman muutos | Osake-| Yli- | Käyvän | Voitto- | Vähemm. | Yht. |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2009 | pääoma| kurssi-| arvon | varat | osuus | |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | rahasto| rahasto| | | |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA KAUDEN | 1,1 | 7,7 | 0,0 | 24,1 | 0,1 | 32,9 |
| ALUSSA | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos | | | | 5,3 | | 5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitonjako / | | | | -2,5 | | -2,5 |
| Osingonjako | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9/2009 | 1,1 | 7,7 | 0,0 | 26,8 | 0,1 | 35,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN | | | | | | |
| VASTUUSITOUMUKSET | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (miljoonaa euroa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9/10 | 9/09 | 12/09 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut osakkeet | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset | | | | | | |
| maa-alueisiin | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja rakennuksiin | 11,2 | 11,2 | 11,2 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 13,2 | 13,2 | 13,2 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut | 2,9 | 3,1 | 3,3 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 2,9 | 3,1 | 3,3 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Joensuussa 29. lokakuuta 2010


POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
HallitusRaimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com


Source: Millistream