Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Sievin Matalamaan kiviainesten ottohankkeen YVA-ohjelmasta

Lehdistötiedote   •   Syys 16, 2010 03:18 EEST

Hankkeesta vastaa Oy VR-Rata Ab. YVA-arvioinnin toteuttaa Geopudas Oy. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, kuinka hankkeen ympäristövaikutukset tullaan selvittämään. Arvioinnin tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

 

Lausunnossaan ELY-keskus pitää tärkeinä selvitettävinä seikkoina erityisesti melun, pölyn, tärinän, purkuvesien ja lisääntyvän liikenteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Pohjavesivaikutuksia tulee selvittää esitettyä tarkemmin. Arvioinnissa on visioitava louhoksen maa-ainesten oton jälkeistä käyttöä.

 

Työkoneiden ja räjäytysten aiheuttamaa melua tulee mallintaa. Arvioinnissa tulisi selvittää myös kiviainesten kuljetuksesta aiheutuvan melun vaikutus kuljetusreitin varrella sijaitsevaan asutukseen.

 

ELY-keskus pitää mahdollisena, että pölyvaikutukset voivat nousta ongelmaksi. Pöly saattaa aiheuttaa haittaa myös valtatien liikenteeseen. Pölyvaikutusten laajuutta ja merkittävyyttä tulee tarkastella arviointiselostuksessa. Keskeistä pölyvaikutusten arvioinnissa on haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksien tarkastelu.

 

Tärinävaikutukset ovat hankkeen vaikutusten arvioinnissa keskeisessä asemassa. Tärinän ilmeneminen liittyy maaperän laatuun, josta tulee olla riittävästi selvillä.

 

Raskaan liikenteen määrä voi kasvaa jopa 3,6–kertaiseksi, mikä merkitsisi merkittävää haittaa päätien liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet tulee suunnitella ja arvioida tarkoin koko vaikutusalueella, erityisesti ottoalueen mutta myös kuormien jakeluun radan varsille liittyvien liittymien kohdalla. Liittymien suunnittelussa tulee liikenneturvallisuuden lisäksi huomioida myös se, ettei lika pääse kulkeutumaan renkaiden mukana päätieverkolle.

 

Matalamaan kallioalue sijaitsee Sievin kunnan länsiosassa, Sievin keskustasta noin 11 kilometriä Kannukseen päin. Kiviainesten otto liittyy Kokkolan ja Ylivieskan välisen 76 kilometriä pitkän kaksoisraiteen rakentamiseen ja vanhan raiteen kunnostukseen.

Tarkoitus on louhia ja murskata kalliokiviainesta Matalanmaan alueelta yhteensä neljä miljoonaa kuutiota. Murske kuljetetaan kuorma-autoilla rataosuudelle joko välittömästi tai lyhyen välivarastoinnin jälkeen. Ottotoiminta ja kuljetusliikenne ajoittuisivat pääosin vuosille 2011-2014.

 

Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Sievin, Kokkolan, Kannuksen ja Ylivieskan kunnanvirastossa ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Lausunto on luettavissa myös osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/YVA -> Vireillä olevat YVA-hankkeet -> Luonnonvarojen otto ja käsittely -> Matalamaan kiviainesten ottohanke, Sievi

 

Lisätietoja

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
- ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 724 4385

 Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista
- Reino Kesola, Oy VR-Rata Ab, puh. 040 866 4686 (kiviaines)
- Mikko Nyhä, Oy VR-Rata Ab, puh. 040 863 0450 (rakentaminen)
- Hannu Vehkaperä, Geopudas Oy, puh. 0400 803 596 (YVA-konsultti)