Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Puhuri Oy:n Kopsan (Raahe) tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 15:20 EEST

ELY-keskus toteaa, että arviointiselostuksessa esitettyjen tietojen perusteella hankkeen kaikki arvioidut vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, kun hankkeen lopullisessa suunnittelussa otetaan huomioon arviointiselostuksessa esitetyt ja ELY-keskuksen edellyttämät ympäristövaikutusten lieventämis- ja ehkäisykeinot. 

Arvioinnissa on tarkasteltu kolmea eri toteutusvaihtoehtoa sekä 0-vaihtoehtoa. Merkittävimmät erot muodostuvat tuulivoimapuiston laajuuden muodostamista vaihtoehdoista. Tarkastellut vaihtoehdot (VE) ovat olleet:

  • VE1: 8 voimalaa, liittyminen Fingridin voimajohtoon
  • VE2: 14 voimalaa, liittyminen Ruukin sähköasemaan (Fingrid Oyj)
  • VE3: 24 voimalaa, liittyminen Ruukin sähköasemaan (Fingrid Oyj)
  • VE0: Hanketta ei toteuteta

YVA-menettelyn loppuvaiheessa hankkeesta vastaava on lisäksi tuonut esille uuden vaihtoehtoisen tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirtoreitin tuulivoimapuiston sähköasemalta olemassa olevalle johtoalueelle. Sen ympäristövaikutuksia ei ole tarkasteltu samalla tasolla kuin muiden vaihtoehtojen vaikutuksia. Myöskään ELY-keskuksen lausunnossa ei siten ole voitu ottaa kantaa sen vaikutuksiin. Sen vaikutukset tulee kuitenkin arvioida kaavoitusta varten.

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointia varten tehdyt selvitykset on toteutettu pääosin riittävällä tavalla ja pitää arviointia luotettavana. Suurimmat puutteet koskevat linnustoarviointia. Puutteista huolimatta yhteysviranomaisen näkemys on, että linnustovaikutuksista on pystytty muodostamaan riittävä kuva.

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa esitettyjen tietojen perusteella hankkeen kaikki vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, kun tuulivoimapuiston lopullisessa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan arviointiselostuksessa esitetyt ja yhteysviranomaisen lausunnossa todetut ympäristövaikutusten lieventämis- ja ehkäisykeinot sekä tarkennukset tehtyjen luontoinventointien karttaesityksiin.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/YVA -> Päättyneet YVA-hankkeet -> Kopsan tuulivoimapuistohanke, Raahe

Lisätietoa YVA-menettelystä
Erikoissuunnittelija Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 545 2665