Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Vapo Oy:n Pilkkasuon turvetuotantoalueen (Utajärvi) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lehdistötiedote   •   Helmi 25, 2011 15:25 EET

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset on tunnistettu ja hankekokonaisuus on vaikutusten arvioinnissa otettu huomioon. Arviointiselostuksessa on kuitenkin vielä esitettävä lisäselvityksiä ja täsmennyksiä, jotta hankkeen ympäristövaikutuksista voidaan saada kattavat arviot.

Pilkkasuo sijaitsee Utosjoen valuma-alueella noin 22 km koilliseen Utajärven kunnan keskustasta. Turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan sen pohjoisosalta laskuojaa pitkin Utosjokeen ja eteläosalta laskuojan ja Potkunjoen kautta Utosjokeen. Arviointiohjelmassa tarkastellaan nollavaihtoehdon lisäksi kahta toteutusvaihtoehtoa. Nollavaihtoehdossa Pilkkasuon turvetuotantohanketta ei toteuteta ollenkaan. Laajimmassa vaihtoehdossa turvetuotantoon otettava ala olisi 288 hehtaaria. Suoalue on nykyisellään osittain ojitettu.  

Lausunnossaan ELY-keskus edellyttää tuotantovaihtoehtojen lisätarkastelua ja vaihtoehtojen rajausten täsmennyksiä, erityisesti luonnontilaiselle suolle suunnitellun turvetuotannon osalta. Lisäksi edellytetään tarkempaa selvitystä vesiensuojelurakenteiden sijoittelusta ja arvioita niiden toiminnan tehokkuudesta. Arviointiselostuksessa tulee arvioida myös sitä, miten hanke vaikuttaa OulujoenIijoen vesienhoitosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.  Utosjoen valuma-alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden aiheuttaman vesistökuormituksen yhteisvaikutuksia tulee myös tarkastella.

Kalastoon kohdistuvissa vaikutusarvioissa tulee erityisesti tuoda esille Utosjoen valuma-alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden yhteiskuormituksen ja hankkeen eri tuotantovaihtoehtojen vaikutukset lohikalojen ja rapujen elinolosuhteisiin ja lisääntymiseen. Utosjoen ohella myös Potkunjoen kala- ja rapukannan tila ja hankkeen vaikutukset siihen tulee selvittää lähemmin arviointiselostuksessa. Samoin Pilkkalammen kalastoa ja lammen merkitystä virkistyskalastukselle tulee selvittää.

Vesistöön ja kalastoon kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on myös otettava huomioon hankkeen vaikutukset meneillään olevien Utosjoen kalataloudellisten kunnostustoimenpiteiden tavoitteille.

ELY-keskus esittää tarkennuksia myös arvioitaviin luontovaikutuksiin. Lisäselvityksiä tulee esittää mm. kasvillisuudesta ja linnustosta. Arviointiselostuksessa tulee esittää arviot hankkeen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuden säilymiselle.

Arviointiohjelmaa koskevia lausuntoja ja mielipiteen ilmaisuja toimitettiin ELY-keskukselle yhteensä 19 kpl.

Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava Vapo Oy laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto tulee liittää aikanaan lupahakemusasiakirjoihin.

Yhteysviranomaisen lausunto on luettavissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen www-sivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva > Vireillä olevat YVA-hankkeet > Luonnonvarojen otto ja käsittely > Pilkkasuon turvetuotantohanke, Utajärvi.

Lisätietoja:

Ympäristölakimies Kaija Järvinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 7300 704