Pohjola Pankki

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 12:23 EET

Tammi-joulukuu

- Konsernin tulos ennen veroja parani 308 miljoonaan euroon (265). Tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 322 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy saamisten arvonalentumisia 104 miljoonaa euroa (129). Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 291 miljoonaa euroa (508) ja oman pääoman tuotto käyvin arvoin 9,3 % (19,2).
- Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 133 miljoonaa euroa (117). Saamisten arvonalentumiset rasittivat Pankkitoiminnan tulosta 105 miljoonalla eurolla (117). Operatiivinen kulut/tuotot-suhde oli 35 % (35).
- Vahinkovakuutustoiminnan operatiivinen yhdistetty kulusuhde, joka ei sisällä laskuperustemuutoksia eikä yrityskaupassa syntyneitä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 89,7 % (87,7). Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat 5,1 % (10,7).
- Varainhoidon tulos oli 31 miljoonaa euroa (21). Tulokseen sisältyi kertaluonteisia yritysjärjestelyiden tuottoja ja kuluja nettomääräisesti 6 miljoonaa euroa. Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 35 miljardiin euroon (33,1).
- Saamistodistusten myyntivoitot paransivat konsernitoimintojen tulosta.
- Hallitus esittää 0,40 (0,34) euron osinkoa A-sarjan osakkeelle ja 0,37 (0,31) euron osinkoa K-sarjan osakkeelle. Osinkosuhde on 55 % konsernin tuloksesta.
- Näkymät: Konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2011 olevan suurempi kuin vuonna 2010. Näkymistä enemmän kohdassa 'Vuoden 2011 näkymät'.
 
Loka-joulukuu
 
- Konsernin tulos ennen veroja oli 66 miljoonaa euroa (55). Kertaluonteiset erät (eliniän odotteen kasvusta johtuva vastuuvelan lisäys -35 miljoonaa euroa, yhteistakuuerän purkaminen +15 miljoonaa euroa ja varainhoidon yritysjärjestelyjen nettotuotot + 6 miljoonaa euroa) pois lukien tulos oli 80 miljoonaa euroa. Tulos käyvin arvoin oli 18 miljoonaa euroa (84).
- Pankkitoiminnan tulos oli 40 miljoonaa euroa (18) ja saamisten arvonalennukset 15 miljoonaa euroa (33).
- Vahinkovakuutustoiminnan operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 93,1 % (90,9). Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat -0,1 % (1,6).
- Varainhoidon tulokseen, 14 miljoonaa euroa (11), sisältyi 6 miljoonaa euroa em. kertaluonteisia eriä.
 
Tulos ennen veroja,
milj. e 1-12/
20101-12/
2009Muutos
%10-12/
201010-12/
2009Muutos
%
  Pankkitoiminta133117144018128
  Vahinkovakuutus83102-19-213
  Varainhoito312147141127
  Konsernitoiminnot61251481313-1
Yhteensä30826516665520
Käyvän arvon rahaston muutos-17243 -4730
Tulos ennen veroja käyvin arvoin291508-431884-78

 
Avainlukuja1-12/
20101-12/
200910-12/
201010-12/
2009Tavoite
Tulos ennen veroja, milj. e3082656655
Tilikauden voitto, milj. e2291945039
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %9,319,22,510,813,0
Taseen loppusumma, mrd. e36,235,5  
Oma pääoma, mrd. e2,42,3  
Tier 1 -vakavaraisuus, %12,511,8  >9,5
Tulos/osake, e  0,720,660,160,12
Tulos/osake sis. käyvän
arvon muutoksen, e0,681,270,050,19
Oma pääoma/osake, e7,447,09  
Henkilöstö keskimäärin3 0052 9663 0362 979

 
Toimitusjohtajan sijainen Jouko Pölönen:
 
"Konsernin tulos ennen veroja vuonna 2010 parani selvästi edellisvuodesta ja ylitti 300 miljoonaa euroa. Myös viimeisen vuosineljänneksen tulos ylitti edellisvuoden vastaavan ajankohdan tuloksen, vaikka tulosta rasittivat kertaluonteiset, yhteensä 14 miljoonan euron erät. Ilahduttavaa oli korkokatteen vahva kasvu erityisesti yrityspankkitoiminnassa. Odotustemme mukaisesti saamisten arvonalentumisia kirjattiin edellisvuotta vähemmän, ja erityisesti loppuvuoden aikana niiden määrä jäi selvästi vertailuvuotta pienemmäksi. Sijoitusmarkkinoiden kehitys vaihteli vuoden aikana paljon, minkä seurauksena konsernin tulos käyvin arvoin jäi edellisvuoden ennätystasoa pienemmäksi.
 
Yritysten luottokysynnän lisäännyttyä luottokanta kasvoi 6 %. Kasvun ja yritysluottokannan keskimarginaalin nousun ansiosta korkokate kasvoi vahvasti. Kilpailun kiristyessä yritysluottokannan keskimarginaalin nousu taittui ja uusluotonannon marginaalikehitys kääntyi loppuvuonna laskuun. Markets-liiketoiminta-alueen tulos oli hyvä, ja asiakaskaupankäynnin volyymit kasvoivat. Pankkitoiminnan tulos parani selvästi edellisvuodesta.
 
Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kannattavuus säilyi hyvänä huolimatta vaikeista talviolosuhteista ja loppukesän myrskyvahingoista. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat, ja erityisesti henkilöasiakkaiden osalta maksutuottojen markkinoita nopeampi kasvu jatkui koko vuoden. Vuonna 2005 asetettu strateginen tavoite
450 000 etuasiakastalouden saamiseksi vuoden 2010 loppuun mennessä saavutettiin elokuussa, ja etuasiakastalouksien kasvu jatkui vahvana myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Vahinkovakuutuksen tulos jäi edellisvuoden tulosta pienemmäksi, mutta kertaluonteiset erät pois lukien tulos oli edellisvuoden erinomaisella tasolla.
 
Varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 35 miljardiin euroon, ja tulos parani vertailuvuodesta. Tulokseen sisältyi nettovaikutukseltaan 6 miljoonaa euroa yritysjärjestelyihin liittyviä tuottoja, lähinnä pääomarahastoliiketoiminnan kansainvälistämiseen liittyen.
 
Suomen talouden odotetaan jatkavan elpymistään vuonna 2011, mikä luo mahdollisuudet myös finanssitoimialan kasvulle. Pyrimme strategiamme mukaisesti vahvistamaan markkina-asemaamme. Vahva vakavaraisuutemme, hyvä kannattavuutemme ja laaja palvelutarjontamme antavat siihen hyvät mahdollisuudet."
 
 
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteumat
 
Taloudelliset tavoitteet1-12/
20101-12/
2009Tavoite
Konserni  
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %9,319,213
Tier 1 -vakavaraisuus, %12,511,8>9,5
Pankkitoiminta  
Operatiivinen kulut/tuotot-suhde, %3535<40
Vahinkovakuutus  
Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, %89,787,792
Operatiivinen liikekulusuhde %21,322,2<20
Vastuunkantokyky (solvenssisuhde), %868870
Varainhoito  
Operatiivinen kulut/tuotot-suhde, %53 1)53<50
Rating  
Vähintään kahdelta luottoluokittajalta AA-tasoinen luokitus33>2
Osinkopolitiikka  
Osinkosuhde vähintään 50 % edellyttäen, että Tier 1 on vähintään 9,5 %5551>50

 
1) pl. yritysjärjestelyyn liittyvät erät
 
 
Pohjolan taloudelliset tavoitteet ovat voimassa yli suhdannesyklin.
 
 
Vuoden 2011 näkymät
 
Talouden elpyminen on heijastunut yritysluottojen kysyntään, ja yritysluottokanta on kääntynyt kasvuun. Yritysluottokannan keskimarginaalin nousu on pysähtynyt, ja kilpailun kiristyessä uusluotonannon marginaalitason odotetaan laskevan. Talouden elpyessä yritysten toimintaympäristön odotetaan paranevan ja arvonalennusten määrän laskevan vuonna 2011. Pankkitoiminnan vuoden 2011 tuloskehityksen suurimmat epävarmuustekijät liittyvät luottosalkun tulevien arvonalennusten määrään.
 
Vakuutusmaksutuottojen kasvun arvioidaan olevan edelleen markkinoita nopeampaa henkilöasiakkuuksien osalta. Yritysvakuutusten maksutuottojen odotetaan kääntyvän nousuun. Vahinkovakuutuksen operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan vaihteluvälissä 89-94 %, mikäli suurvahinkoja ei tule merkittävästi enemmän kuin vuonna 2010. Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuotto-odotus on 5,1 %. Sijoitustoiminnan tuotot riippuvat pitkälti sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. Vahinkovakuutuksen vuoden 2011 tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät ovat sijoitusmarkkinoiden kehitys ja suurvahinkojen vaikutus korvausmenoon.
 
Varainhoidon hallinnoitavien asiakasvarojen kasvun odotetaan jatkuvan. Niiden määrään vaikuttavat markkinakehitys ja nettomyynti. Varainhoidon vuoden 2011 tuloskehityksen suurimmat epävarmuustekijät ovat sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen palkkioiden toteutuminen sekä hallinnoitavien asiakasvarojen määrä.
 
Konsernitoimintojen tulokseen keskeisimmin vaikuttavat tekijät ovat likviditeettireservisalkusta syntyvä korkokate, saamistodistuksista realisoituvat myyntivoitot ja -tappiot sekä saamistodistuksiin mahdollisesti tehtävät tulosvaikutteiset arvonalennukset. Saamistodistusten myyntivoittojen odotetaan pienenevän vuonna 2011.
 
Konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2011 olevan suurempi kuin vuonna 2010.
 
 
Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen esitys yhtiön jakokelpoisten varojen käsittelemisestä
 
 
Pohjola Pankki Oyj:n oma pääoma 31.12.2010 oli 1 605 505 584,07 euroa, josta jakokelpoinen oma pääoma oli 490 106 196,36 euroa.
 
Yhtiökokouksen käytettävissä on jakokelpoisia varoja:
 euroa
tilivuoden 2010 voitto193 705 180,62
edellisten tilikausien voitto1 899 747,73
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto307 931 364,75
ja muut vapaat rahastot23 449 472,31
vähennettynä negatiivisella käyvän arvon rahastolla-36 879 569,05
Yhteensä490 106 196,36

 
Yhtiön jakokelpoisia varoja ehdotetaan jaettavaksi osinkona yhtiön osakkeenomistajille
 
   A-sarjan 251 169 770 osakkeelle 0,40 euroa eli 100 467 908,00 euroa ja
   K-sarjan 68 381 645 osakkeelle 0,37 euroa eli 25 301 208,65 euroa, joten
   osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 125 769 116,65 euroa.
 
Osingonjakoon ehdotetaan käytettäväksi tilivuoden 2010 voitosta 125 769 116,65 euroa. Yhtiön jakokelpoiseen omaan pääomaan jää tällöin 364 337 079,71 euroa.
 
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 1.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon ja että osinko maksetaan 12.4.2011.
 
 
Uusi julkistamismenettely
 
Pohjola Pankki Oyj siirtyy Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaan uuteen julkistamismenettelyyn ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen PDF-liitteenä. Tilinpäätöstiedote on myös yhtiön verkkosivuilla pohjola.fi.
 
Helsingissä 9.2.2011
 
Pohjola Pankki Oyj
Hallitus

 
Tämä tulostiedote on saatavissa osoitteessa www.pohjola.fi > Media > Julkaisut. Samassa osoitteessa on myös tiedotteeseen liittyvää tausta-aineistoa.
 
Analyytikkotilaisuus, conference call ja live webcast
 
Tulosjulkistuspäivänä 9.2. analyytikoille ja sijoittajille järjestetään yhteinen englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 15.00 Suomen aikaa, EET (14.00 CET, 13.00 UK, 8.00 US EST) Pohjola Varainhoito Oy:n tiloissa Helsingissä. Kyseessä on yhdistetty analyytikkotilaisuus, conference call ja live webcast.
 
Analyytikot ja sijoittajat voivat osallistua tilaisuuteen kahdella tavalla:
 
1) Seuraamalla tilaisuutta Internetin kautta live webcastina, jonka linkki tulee sijoittajasivuille ennen tilaisuuden alkua. Internetissä kysymyksiä voi lähettää webcast-näkymässä olevan painikkeen kautta. Jälkikäteen webcast on katsottavissa myös tallenteena sijoittajasivuilla.
2) Soittamalla yhteen alla olevista alueellisista conference call -numeroista. Puhelimitse kysymykset esitetään tilaisuuden kysymysosiossa ohjeistuksien mukaan. Osallistujia pyydetään tulemaan linjoille 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.
 
UK, International +44 203 043 24 36
US +1 866 458 40 87
FIN +358 923 101 527
Salasana: Pohjola
 
Lehdistötilaisuus
 
Tulosjulkistuspäivänä 9.2. toimittajille järjestetään lehdistötilaisuus klo 12.00 OP-Pohjolan tiloissa (Teollisuuskatu 1 b, Vallila, Helsinki). Tilaisuudessa tuloksen esittelee Pohjola Pankki Oyj:n toimitusjohtajan sijainen Jouko Pölönen.
 
Yhtiökokous
 
Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 29.3.2011 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkaistaan yhtiötiedotteena 9.2.2011 ja kutsu yhtiökokoukseen 21.2.2011, minkä jälkeen kutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä muu yhtiökokousaineisto on tämän jälkeen nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi.
 
Taloudellinen informaatio 2011
 
Vuoden 2011 osavuosikatsausten julkaisupäivät:
 
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.20114.5.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.20113.8.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.20112.11.2011

 
Lisätietoja: 
Jouko Pölönen, toimitusjohtajan sijainen, puh. 010 253 2671
Tarja Ollilainen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 252 4494

 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pohjola.fi, www.op.fi