Pohjola Pankki

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 12:59 EET

Tammi-joulukuu

- Konsernin tulos ennen veroja parani 308 miljoonaan euroon (265). Tulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 322 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy saamisten
arvonalentumisia 104 miljoonaa euroa (129). Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli
291 miljoonaa euroa (508) ja oman pääoman tuotto käyvin arvoin 9,3 % (19,2).
- Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 133 miljoonaa euroa (117). Saamisten
arvonalentumiset rasittivat Pankkitoiminnan tulosta 105 miljoonalla eurolla
(117). Operatiivinen kulut/tuotot-suhde oli 35 % (35).
- Vahinkovakuutustoiminnan operatiivinen yhdistetty kulusuhde, joka ei sisällä
laskuperustemuutoksia eikä yrityskaupassa syntyneitä aineettomien hyödykkeiden
poistoja oli 89,7 % (87,7). Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan tuotot käyvin
arvoin olivat 5,1 % (10,7).
- Varainhoidon tulos oli 31 miljoonaa euroa (21). Tulokseen sisältyi
kertaluonteisia yritysjärjestelyiden tuottoja ja kuluja nettomääräisesti 6
miljoonaa euroa. Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 35 miljardiin euroon
(33,1).
- Saamistodistusten myyntivoitot paransivat konsernitoimintojen tulosta.
- Hallitus esittää 0,40 (0,34) euron osinkoa A-sarjan osakkeelle ja 0,37 (0,31)
euron osinkoa K-sarjan osakkeelle. Osinkosuhde on 55 % konsernin tuloksesta.
- Näkymät: Konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2011 olevan suurempi
kuin vuonna 2010. Näkymistä enemmän kohdassa 'Vuoden 2011 näkymät'.

Loka-joulukuu

- Konsernin tulos ennen veroja oli 66 miljoonaa euroa (55). Kertaluonteiset erät
(eliniän odotteen kasvusta johtuva vastuuvelan lisäys -35 miljoonaa euroa,
yhteistakuuerän purkaminen +15 miljoonaa euroa ja varainhoidon
yritysjärjestelyjen nettotuotot + 6 miljoonaa euroa) pois lukien tulos oli 80
miljoonaa euroa. Tulos käyvin arvoin oli 18 miljoonaa euroa (84).
- Pankkitoiminnan tulos oli 40 miljoonaa euroa (18) ja saamisten arvonalennukset
15 miljoonaa euroa (33).
- Vahinkovakuutustoiminnan operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 93,1 % (90,9).
Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat -0,1 % (1,6).
- Varainhoidon tulokseen, 14 miljoonaa euroa (11), sisältyi 6 miljoonaa euroa
em. kertaluonteisia eriä.

+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+
|Tulos ennen veroja, |1-12/|1-12/|Muutos|10-12/|10-12/|Muutos|
|milj. e |2010 |2009 | % | 2010 | 2009 | % |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+
|  Pankkitoiminta | 133| 117| 14| 40| 18| 128|
| | | | | | | |
|  Vahinkovakuutus | 83| 102| -19| -2| 13|  |
| | | | | | | |
|  Varainhoito | 31| 21| 47| 14| 11| 27|
| | | | | | | |
|  Konsernitoiminnot | 61| 25| 148| 13| 13| -1|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+
|Yhteensä | 308| 265| 16| 66| 55| 20|
| | | | | | | |
|Käyvän arvon rahaston muutos | -17| 243|  | -47| 30|  |
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+
|Tulos ennen veroja käyvin arvoin| 291| 508| -43| 18| 84| -78|
+--------------------------------+-----+-----+------+------+------+------+

+------------------------------------+-----+-----+------+------+-------+
| |1-12/|1-12/|10-12/|10-12/| |
|Avainlukuja |2010 |2009 | 2010 | 2009 |Tavoite|
+------------------------------------+-----+-----+------+------+-------+
|Tulos ennen veroja, milj. e | 308| 265| 66| 55|  |
| | | | | | |
|Tilikauden voitto, milj. e | 229| 194| 50| 39|  |
| | | | | | |
|Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %| 9,3| 19,2| 2,5| 10,8| 13,0|
| | | | | | |
|Taseen loppusumma, mrd. e | 36,2| 35,5|  |  |  |
| | | | | | |
|Oma pääoma, mrd. e | 2,4| 2,3|  |  |  |
| | | | | | |
|Tier 1 -vakavaraisuus, % | 12,5| 11,8|  |  | >9,5|
| | | | | | |
|Tulos/osake, e   | 0,72| 0,66| 0,16| 0,12|  |
| | | | | | |
|Tulos/osake sis. käyvän | | | | | |
|arvon muutoksen, e | 0,68| 1,27| 0,05| 0,19|  |
| | | | | | |
|Oma pääoma/osake, e | 7,44| 7,09|  |  |  |
| | | | | | |
|Henkilöstö keskimäärin |3 005|2 966| 3 036| 2 979|  |
+------------------------------------+-----+-----+------+------+-------+

Toimitusjohtajan sijainen Jouko Pölönen:

"Konsernin tulos ennen veroja vuonna 2010 parani selvästi edellisvuodesta ja
ylitti 300 miljoonaa euroa. Myös viimeisen vuosineljänneksen tulos ylitti
edellisvuoden vastaavan ajankohdan tuloksen, vaikka tulosta rasittivat
kertaluonteiset, yhteensä 14 miljoonan euron erät. Ilahduttavaa oli korkokatteen
vahva kasvu erityisesti yrityspankkitoiminnassa. Odotustemme mukaisesti
saamisten arvonalentumisia kirjattiin edellisvuotta vähemmän, ja erityisesti
loppuvuoden aikana niiden määrä jäi selvästi vertailuvuotta pienemmäksi.
Sijoitusmarkkinoiden kehitys vaihteli vuoden aikana paljon, minkä seurauksena
konsernin tulos käyvin arvoin jäi edellisvuoden ennätystasoa pienemmäksi.

Yritysten luottokysynnän lisäännyttyä luottokanta kasvoi 6 %. Kasvun ja
yritysluottokannan keskimarginaalin nousun ansiosta korkokate kasvoi vahvasti.
Kilpailun kiristyessä yritysluottokannan keskimarginaalin nousu taittui ja
uusluotonannon marginaalikehitys kääntyi loppuvuonna laskuun. Markets-
liiketoiminta-alueen tulos oli hyvä, ja asiakaskaupankäynnin volyymit kasvoivat.
Pankkitoiminnan tulos parani selvästi edellisvuodesta.

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kannattavuus säilyi hyvänä huolimatta
vaikeista talviolosuhteista ja loppukesän myrskyvahingoista. Vakuutusmaksutuotot
kasvoivat, ja erityisesti henkilöasiakkaiden osalta maksutuottojen markkinoita
nopeampi kasvu jatkui koko vuoden. Vuonna 2005 asetettu strateginen tavoite
450 000 etuasiakastalouden saamiseksi vuoden 2010 loppuun mennessä saavutettiin
elokuussa, ja etuasiakastalouksien kasvu jatkui vahvana myös viimeisellä
vuosineljänneksellä. Vahinkovakuutuksen tulos jäi edellisvuoden tulosta
pienemmäksi, mutta kertaluonteiset erät pois lukien tulos oli edellisvuoden
erinomaisella tasolla.

Varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 35 miljardiin euroon, ja
tulos parani vertailuvuodesta. Tulokseen sisältyi nettovaikutukseltaan 6
miljoonaa euroa yritysjärjestelyihin liittyviä tuottoja, lähinnä
pääomarahastoliiketoiminnan kansainvälistämiseen liittyen.

Suomen talouden odotetaan jatkavan elpymistään vuonna 2011, mikä luo
mahdollisuudet myös finanssitoimialan kasvulle. Pyrimme strategiamme mukaisesti
vahvistamaan markkina-asemaamme. Vahva vakavaraisuutemme, hyvä kannattavuutemme
ja laaja palvelutarjontamme antavat siihen hyvät mahdollisuudet."


Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteumat

+----------------------------------------------------------+-----+-----+-------+
| |1-12/|1-12/| |
|Taloudelliset tavoitteet |2010 |2009 |Tavoite|
+----------------------------------------------------------+-----+-----+-------+
|Konserni |  |  |  |
| | | | |
|Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % | 9,3| 19,2| 13|
| | | | |
|Tier 1 -vakavaraisuus, % | 12,5| 11,8| >9,5|
| | | | |
|Pankkitoiminta |  |  |  |
| | | | |
|Operatiivinen kulut/tuotot-suhde, % | 35| 35| <40|
| | | | |
|Vahinkovakuutus |  |  |  |
| | | | |
|Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % | 89,7| 87,7| 92|
| | | | |
|Operatiivinen liikekulusuhde % | 21,3| 22,2| <20|
| | | | |
|Vastuunkantokyky (solvenssisuhde), % | 86| 88| 70|
| | | | |
|Varainhoito |  |  |  |
| | | | |
|Operatiivinen kulut/tuotot-suhde, % |53 1)| 53| <50|
| | | | |
|Rating |  |  |  |
| | | | |
|Vähintään kahdelta luottoluokittajalta AA-tasoinen | | | |
|luokitus | 3| 3| >2|
| | | | |
|Osinkopolitiikka |  |  |  |
| | | | |
|Osinkosuhde vähintään 50 % edellyttäen, että Tier 1 on | | | |
|vähintään 9,5 % | 55| 51| >50|
+----------------------------------------------------------+-----+-----+-------+

1) pl. yritysjärjestelyyn liittyvät erät


Pohjolan taloudelliset tavoitteet ovat voimassa yli suhdannesyklin.


Vuoden 2011 näkymät

Talouden elpyminen on heijastunut yritysluottojen kysyntään, ja
yritysluottokanta on kääntynyt kasvuun. Yritysluottokannan keskimarginaalin
nousu on pysähtynyt, ja kilpailun kiristyessä uusluotonannon marginaalitason
odotetaan laskevan. Talouden elpyessä yritysten toimintaympäristön odotetaan
paranevan ja arvonalennusten määrän laskevan vuonna 2011. Pankkitoiminnan vuoden
2011 tuloskehityksen suurimmat epävarmuustekijät liittyvät luottosalkun tulevien
arvonalennusten määrään.

Vakuutusmaksutuottojen kasvun arvioidaan olevan edelleen markkinoita nopeampaa
henkilöasiakkuuksien osalta. Yritysvakuutusten maksutuottojen odotetaan
kääntyvän nousuun. Vahinkovakuutuksen operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen
arvioidaan olevan vaihteluvälissä 89-94 %, mikäli suurvahinkoja ei tule
merkittävästi enemmän kuin vuonna 2010. Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan
pitkän aikavälin tuotto-odotus on 5,1 %. Sijoitustoiminnan tuotot riippuvat
pitkälti sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. Vahinkovakuutuksen vuoden 2011
tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät ovat sijoitusmarkkinoiden
kehitys ja suurvahinkojen vaikutus korvausmenoon.

Varainhoidon hallinnoitavien asiakasvarojen kasvun odotetaan jatkuvan. Niiden
määrään vaikuttavat markkinakehitys ja nettomyynti. Varainhoidon vuoden 2011
tuloskehityksen suurimmat epävarmuustekijät ovat sijoitustoiminnan menestykseen
sidottujen palkkioiden toteutuminen sekä hallinnoitavien asiakasvarojen määrä.

Konsernitoimintojen tulokseen keskeisimmin vaikuttavat tekijät ovat
likviditeettireservisalkusta syntyvä korkokate, saamistodistuksista
realisoituvat myyntivoitot ja -tappiot sekä saamistodistuksiin mahdollisesti
tehtävät tulosvaikutteiset arvonalennukset. Saamistodistusten myyntivoittojen
odotetaan pienenevän vuonna 2011.

Konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2011 olevan suurempi kuin
vuonna 2010.


Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen esitys yhtiön jakokelpoisten varojen
käsittelemisestä


Pohjola Pankki Oyj:n oma pääoma 31.12.2010 oli 1 605 505 584,07 euroa, josta
jakokelpoinen oma pääoma oli 490 106 196,36 euroa.

Yhtiökokouksen käytettävissä on jakokelpoisia varoja:
  euroa

tilivuoden 2010 voitto 193 705 180,62

edellisten tilikausien voitto 1 899 747,73

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 307 931 364,75

ja muut vapaat rahastot 23 449 472,31

vähennettynä negatiivisella käyvän arvon rahastolla -36 879 569,05

Yhteensä 490 106 196,36


Yhtiön jakokelpoisia varoja ehdotetaan jaettavaksi osinkona yhtiön
osakkeenomistajille

   A-sarjan 251 169 770 osakkeelle 0,40 euroa eli 100 467 908,00 euroa ja
   K-sarjan 68 381 645 osakkeelle 0,37 euroa eli 25 301 208,65 euroa, joten
   osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 125 769 116,65 euroa.

Osingonjakoon ehdotetaan käytettäväksi tilivuoden 2010 voitosta 125 769 116,65
euroa. Yhtiön jakokelpoiseen omaan pääomaan jää tällöin 364 337 079,71 euroa.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
täsmäytyspäivänä 1.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
omistajaluetteloon ja että osinko maksetaan 12.4.2011.


Uusi julkistamismenettely

Pohjola Pankki Oyj siirtyy Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaan
uuteen julkistamismenettelyyn ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän
pörssitiedotteen PDF-liitteenä. Tilinpäätöstiedote on myös yhtiön verkkosivuilla
http://pohjola.fi"&gt;pohjola.fi

Helsingissä 9.2.2011

Pohjola Pankki Oyj

Hallitus


Tämä tulostiedote on saatavissa osoitteessa http://www.pohjola.fi"&gt;www.pohjola.fi> Media > Julkaisut.
Samassa osoitteessa on myös tiedotteeseen liittyvää tausta-aineistoa.

Analyytikkotilaisuus, conference call ja live webcast

Tulosjulkistuspäivänä 9.2. analyytikoille ja sijoittajille järjestetään yhteinen
englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 15.00 Suomen aikaa, EET (14.00 CET,
13.00 UK, 8.00 US EST) Pohjola Varainhoito Oy:n tiloissa Helsingissä. Kyseessä
on yhdistetty analyytikkotilaisuus, conference call ja live webcast.

Analyytikot ja sijoittajat voivat osallistua tilaisuuteen kahdella tavalla:

1) Seuraamalla tilaisuutta Internetin kautta live webcastina, jonka linkki tulee
sijoittajasivuille ennen tilaisuuden alkua. Internetissä kysymyksiä voi lähettää
webcast-näkymässä olevan painikkeen kautta. Jälkikäteen webcast on katsottavissa
myös tallenteena sijoittajasivuilla.
2) Soittamalla yhteen alla olevista alueellisista conference call -numeroista.
Puhelimitse kysymykset esitetään tilaisuuden kysymysosiossa ohjeistuksien
mukaan. Osallistujia pyydetään tulemaan linjoille 5-10 minuuttia ennen
tilaisuuden alkua.

UK, International +44 203 043 24 36
US +1 866 458 40 87
FIN +358 923 101 527
Salasana: Pohjola

Lehdistötilaisuus

Tulosjulkistuspäivänä 9.2. toimittajille järjestetään lehdistötilaisuus klo
12.00 OP-Pohjolan tiloissa (Teollisuuskatu 1 b, Vallila, Helsinki).
Tilaisuudessa tuloksen esittelee Pohjola Pankki Oyj:n toimitusjohtajan sijainen
Jouko Pölönen.

Yhtiökokous

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 29.3.2011 kello
14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Hallituksen ehdotukset
yhtiökokoukselle julkaistaan yhtiötiedotteena 9.2.2011 ja kutsu yhtiökokoukseen
21.2.2011, minkä jälkeen kutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa ja
Hufvudstadsbladetissa. Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä muu
yhtiökokousaineisto on tämän jälkeen nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa http://www.pohjola.fi"&gt;www.pohjola.fi

Taloudellinen informaatio 2011

Vuoden 2011 osavuosikatsausten julkaisupäivät:

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 4.5.2011

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011 3.8.2011

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 2.11.2011


Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtajan sijainen, puh. 010 253 2671

Tarja Ollilainen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 252 4494


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

London Stock Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pohjola.fi, http://www.op.fi"&gt;www.op.fi


Taustamateriaali tilinpäätöstiedotteeseen 1.1.-31.12.2010:
http://http://hugin.info/142911/R/1486679/422186"&gt;http://hugin.info/142911/R/1486679/422186pdf

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010:
http://http://hugin.info/142911/R/1486679/421938"&gt;http://hugin.info/142911/R/1486679/421938pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Pohjola Pankki Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486679]

Source: Millistream