Pohjola Pankki

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen ehdotukset

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 13:05 EET

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen tiistaina 29.3.2011 kello 14.00. Kokous pidetään Messukeskuksessa
Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan maanantaina 21.2.2011 pörssitiedotteena ja
22.2.2011 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu on tämän
jälkeen nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla http://pohjola.fi">pohjola.fi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa A-sarjan
osakkeelta ja 0,37 euroa K-sarjan osakkeelta. Lisäksi hallitus on päättänyt
esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja
12 §:n muuttamisesta. Tämän lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhdestä tai useammasta
osakeannista.

1. Jakokelpoisten varojen käyttö tilivuodelta 2010

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2010 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa A-
sarjan osakkeelta ja 0,37 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä
on 1.4.2011 ja osinko maksetaan 12.4.2011. Lisäksi hallitus ehdottaa, että
jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 200 000
euroa.

2. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja
12 §:t muutetaan seuraavasti:

3 § Kuuluminen talletuspankkien yhteenliittymään

Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva OP-Pohjola osk, muut
keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisön
jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä
sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden
äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhteenliittymän.
Yhtiö on OP-Pohjola osk:n jäsen ja kuuluu edellä tarkoitettuun yhteenliittymään.

Yhtiö on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan
ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä keskusyhteisön toisen
jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun talletuspankkien
yhteenliittymästä annetun lain 5 luvun mukaisesti.

Keskusyhteisö valvoo talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisesti
yhtiön toimintaa, vahvistaa sen toiminnassa noudatettavaksi edellä tarkoitetun
lain 5 §:ssä tarkoitetut toimintaperiaatteet sekä antaa yhtiölle sen
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja
riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä
ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän
yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

5 §

Yhtiön K-sarjan osakkeita saa omistaa vain suomalainen osuuspankki,
osuuspankkiosakeyhtiö ja edellä 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän
keskusyhteisö, eikä niitä voida siirtää muille kuin mainituille K-sarjan
osakkeiden omistukseen oikeutetuille yhteisöille.

10 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu
yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme
viikkoa ennen kokousta.  Kokouskutsu on kuitenkin toimitettava aina vähintään
yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan
julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

12 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana edellä 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän
keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön
johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3)
ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi
siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni.

Pohjola Pankki Oyj:n voimassa oleva yhtiöjärjestys on nähtävänä yhtiön
internetsivuilla osoitteessa http://pohjola.fi">pohjola.fi> Sijoittajasuhteet > Hallinnointi ja
johto > Yhtiöjärjestys.

3. Valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista.

Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla
enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle
kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on
osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta
voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on ehdotuksen mukaan myös
oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 29.3.2012 saakka.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, http://op.fi">op.fi

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtajan sijainen Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Sijoittajasuhdejohtaja Tarja Ollilainen, puh. 010 252 4494


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Pohjola Pankki Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486440]

Source: Millistream