Pohjola Pankki

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 12:20 EET

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen tiistaina 29.3.2011 kello 14.00. Kokous pidetään Messukeskuksessa Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan maanantaina 21.2.2011 pörssitiedotteena ja 22.2.2011 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu on tämän jälkeen nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla pohjola.fi.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,37 euroa K-sarjan osakkeelta. Lisäksi hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 §:n muuttamisesta. Tämän lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhdestä tai useammasta osakeannista.

1. Jakokelpoisten varojen käyttö tilivuodelta 2010

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,37 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2011 ja osinko maksetaan 12.4.2011. Lisäksi hallitus ehdottaa, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 200 000 euroa.

2. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 §:t muutetaan seuraavasti:

3 § Kuuluminen talletuspankkien yhteenliittymään

Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva OP-Pohjola osk, muut keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhteenliittymän. Yhtiö on OP-Pohjola osk:n jäsen ja kuuluu edellä tarkoitettuun yhteenliittymään.

Yhtiö on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 5 luvun mukaisesti.

Keskusyhteisö valvoo talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisesti yhtiön toimintaa, vahvistaa sen toiminnassa noudatettavaksi edellä tarkoitetun lain 5 §:ssä tarkoitetut toimintaperiaatteet sekä antaa yhtiölle sen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

5 §

Yhtiön K-sarjan osakkeita saa omistaa vain suomalainen osuuspankki, osuuspankkiosakeyhtiö ja edellä 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän keskusyhteisö, eikä niitä voida siirtää muille kuin mainituille K-sarjan osakkeiden omistukseen oikeutetuille yhteisöille.

10 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.  Kokouskutsu on kuitenkin toimitettava aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

12 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana edellä 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Pohjola Pankki Oyj:n voimassa oleva yhtiöjärjestys on nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa pohjola.fi > Sijoittajasuhteet > Hallinnointi ja johto > Yhtiöjärjestys.

3. Valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista.

Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on ehdotuksen mukaan myös oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 29.3.2012 saakka.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtajan sijainen Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Sijoittajasuhdejohtaja Tarja Ollilainen, puh. 010 252 4494