Eduskunta

Poliisilain, esitutkintalain ja pakkokeinolain uudistukset eduskuntakäsittelyyn

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2010 21:59 EET

Poliisilain, esitutkintalain ja pakkokeinolain uudistamiseen tähtäävien lakimuutosten lähetekesksutelu käytiin eduskunnassa 16. marraskuuta. Hallituksen esitykset herättivät keskustelua etenkin poliisin peitetoiminnan ja kotietsintäuudistuksen osalta.

 

Hallitus esittää, että poliisin toimivaltuuksia säädeltäisiin poliisilaissa nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin (HE 224/2010 vp). Esitys liittyy samanaikaisesti annettavaan hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan säädettäviksi uusi esitutkinta- ja pakkokeinolaki (HE 222/2010 vp).

Hallituksen esityksessä poliisilain muuttamiseksi ehdotetaan uusia salaisia pakkokeinoja, joita voitaisiin käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi. Uusia keinoja olisivat muun muassa henkilön tekninen seuranta, tekninen laitetarkkailu sekä suunnitelmallinen tarkkailu ja peitelty tiedonhankinta

Poliisin ampuma-aseen käyttöä säänneltäisiin laissa nykyistä tarkemmin. Poliisilla olisi virantoimituksessa myös oikeus rikoslaissa säädettyyn hätävarjeluun, jolloin poliisi toimisi hätävarjelussa virkavastuulla.

Peitetoimintaa suorittavan poliisin toimivaltuuksista säädettäisiin myös nykyistä tarkemmin. Lähtökohtana olisi, että peitepoliisi ei saa tehdä rikosta eikä aloitetta rikoksen tekemiseen. Hän voisi kuitenkin erittäin rajoitetuin edellytyksin tehdä lieviä rikkomuksia sekä osallistua järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan esimerkiksi kuljettamalla henkilöitä, esineitä tai aineita.

Poliisin toimittamaa etsintää koskeviin säännöksiin esitetään huomattavia muutoksia. Uutta olisi etsinnän jaottelu yleiseen kotietsintään, erityiseen kotietsintään ja paikanetsintään. Erityisessä kotietsinnässä etsinnän kohteeksi on syytä olettaa joutuvan salassapitovelvollisuuden tai -oikeuden piiriin kuuluvaa tietoa. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi lääkärien vastaanottotiloissa, asianajotoimistoissa, toimitusten ja kustantamojen toimitiloissa ja toimittajien asunnoissa.

Uudessa etsintätyypissä eli laite-etsinnässä olisi kysymys esimerkiksi tietokoneen tai matkapuhelimen tietosisältöön kohdistettavasta etsinnästä. Etsintä voitaisiin tehdä myös etäetsintänä eli käyttämättä etsinnän kohteena olevan henkilön hallussa olevaa laitetta.

Sekä kuulusteltavan että rikoksen uhrin asemaan kaavaillaan myös parannuksia. Esimerkiksi alle 18-vuotiaalle rikoksen uhrille tuomioistuimen olisi määrättävä esitutkintaa ja sitä seuraavaa oikeudenkäyntiä varten edunvalvoja valtion varoin, jollei huoltaja tai muu laillinen edustaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa. Näin voitaisiin menetellä esimerkiksi tilanteessa, jossa huoltajaa epäillään lapseen kohdistuneesta rikoksesta.

Keskustelun jälkeen poliisilain muutosta koskeva esitys lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. Esitys esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.