Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Porin Peittoon alueelle suunnitellun tuulipuiston ympäristövaikutukset arvioidaan kattavasti

Lehdistötiedote   •   Loka 30, 2010 21:35 EEST

TuuliWatti Oy suunnittelee Porin Peittooseen 12 tuulivoimalan tuulipuistoaluetta, laajuudeltaan 4,7 km². Hankkeeseen sisältyvät tuulipuisto ja siihen liittyvät voimajohdot alueelliseen sähköverkkoon. Rakennettavat tuulivoimalat ovat kooltaan noin 2-3 megawattia ja puiston kokonaisteho on voimalatyypistä riippuen noin 22-36 MW. Maa-alueet ovat Porin kaupungin ja yksityisten maanomistajien omistuksessa. Alue sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä merenrannasta, Puodanlahden lähituntumassa. Matkaa Porin keskustaan on noin 20 km.

 Sähkönsiirto tuulipuistosta toteutetaan alueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kV voimajohdolla Isosannan sähköasemalle. Voimajohtoreitti sijoittuu suurelta osin olemassa oleville voimajohtoalueille. Uutta voimajohtoaluetta rakennetaan Kellahdenjoen suiston ja Peittoonkorven väliselle alueelle ja välille Perko-Hyvelä.

 Hanketta koskevat selvitykset käynnistyivät vuonna 2009 sijaintipaikkojen ja maanvuokrasopimusten valmistelulla. Alueelle on tehty alustava tuulianalyysi, sijoitussuunnittelu ja tuotantoarvio. Porin kaupunginhallitus on päättänyt aluevarauksesta 2008. Tuulimittauksia tehdään vuosien 2010-2011aikana yhden vuoden ajan. YVA-menettely käynnistyi kuluvan vuoden heinäkuussa ja päättynee keväällä 2011. Hankkeesta vastaavan tavoitteena on, että tuotanto voidaan aloittaa 2012.

 Tarkasteltavana on kaksi vaihtoehtoa ja ns. nollavaihtoehto. Vaihtoehtojen erot liittyvät voimajohtojen sijoitukseen.

Keskeisimpiä arvioitavia vaikutuksia tässä hankkeessa ovat:

  • vaikutukset maankäyttöön ja rakennuspaikkojen luontoon,
  • vaikutukset linnustoon ja lähialueiden luonnonsuojelukohteisiin,
  • vaikutukset muinaismuistoihin ja alueen kulttuurihistoriaan,
  • vaikutukset maisemaan,
  • meluvaikutukset,
  • valon vilkkumisen vaikutukset sekä
  • vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen (sosiaaliset vaikutukset).

Tarkasteluun sisältyvät myös yhteisvaikutukset, ympäristöriskit ja haitantorjuntakeinot.

Hankkeesta on annettu kuusi lausuntoa ja esitetty yhdeksän mielipidettä.

Ohjelman mukainen arviointi pienillä täsmennyksillä tuottaa kattavan vaikutusarvioinnin

Yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma on selkeä ja jäsentynyt kokonaisuus. Ohjelman mukaisesti tehtävään ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on kuitenkin tarpeen sisällyttää pieniä tarkennuksia, joita on esitetty ohjelmasta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä.  

YVA-lain mukaiseen arviointiin ei sisälly maanomistajille mahdollisesti syntyvien haittojen korvausmenettely. Siksi mielipiteissä esille tuotuja korvausvaatimuksia ei ole käsitelty tässä yhteydessä.

Lisätietoja:

 

ylitarkastaja Seija Savo, p. 040 769 9066