Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Porin Tahkoluodon kierrätyslaitoksen laajentamista valmistellaan

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:53 EEST

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on kohtuullisen kattava. Meluntorjuntaan on edelleen panostettava.

Stena Recycling Oy:n valmisteleman hankkeen tarkoituksena on laajentaa metallinkierrätystoimintaa nykyisestä 250 000 tonnin kierrätysraaka-aineen vastaanottokapasiteetista 300 000 tonniin ja laajentaa nykyistä 5,5 hehtaarin toiminta-aluetta 7,5 hehtaariin. Toiminta laajenee metallinkierrätyksestä erottelu-, jalostamis- ja tuotteistamistoimintoja lisäämällä. Uusina toimintoina alueelle on tarkoitus sijoittaa mm. kierrätyspolttoaineen ja maanrakennusaineen valmistaminen. Hankkeessa on tarkoitus käyttää jatkossa myös yhtiön Peittoonkorven jätehuoltoalueelle jo sijoitettua jätemateriaalia.

 

Hankkeen ns. 0+ -vaihtoehtona on toiminnan jatkaminen nykyisellä tavalla.Vaihtoehto 1 on edellä esitetyn mukainen, jatkuvatoiminen (24/7) toiminta. Vaihtoehto 2:ssa laitoksen toiminta-aika on arkipäivisin 
klo 6 - 22, toimintojen ollessa muutoin samat kuin VE 1:ssä. 

 

Hankkeen YVA-selostuksesta on annettu kuusi lausuntoa ja esitetty yksi mielipide.

 

Ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteysviranomaisena toimivan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mielestä YVA-selostus antaa selkeän kokonaiskuvan hankkeen vaikutuksista.  Selostus on riittävän perusteellisesti laadittu ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Vaikutusten selvittämistä koskevassa kohdassa todetut melun häiritsevyyden vähentämistä koskevat tarkennukset voidaan käsitellä ympäristöluvan yhteydessä.

 

Hanke edistää luonnonvarojen hyödyntämistä ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, ja se soveltuu ympäröivään maankäyttöön. Hankkeen vaikutus luontoon ja luonnonsuojelukohteisiin jää vähäiseksi.

 

Arviointiselostuksessa on todettu, että hankkeen ajoneuvoliikenne ei aiheuta merkittävää haittaa alueen tieverkolle eikä muuta juna- tai laivakuljetusten osuutta. Selostuksen mukaan laajennushanke ei myöskään edellytä liikenneturvallisuuden vuoksi muutoksia liikennejärjestelyissä. Vaikka johtopäätös on alueen asukkaiden kannalta epämiellyttävä, se on olemassa olevan tiedon perusteella oikeutettu. Selostuksessa on kuitenkin tiedostettu kevyen liikenteen väylän puuttumisen merkitys, sekä se, että Reposaaren ja mantereen välinen tie on ainoa yhteys myös onnettomuustapauksissa. Liikennejärjestelyiden parantamistarve alueella on tiedostettu viranomaisten ja eri toimijoiden tahoilla.  

 

Melun vaikutusten arviointi on asianmukaisesti toteutettu. Hankkeen edellyttämän ympäristöluvan yhteydessä meluntorjunnan toimia on tarpeen vielä lisätä etenkin ilta‑ ja yöaikaan aiheutuvan melun häiritsevyyden vähentämiseksi ja vaikutukset tulee esittää tarkennettuna alueen kokonaismelutaso huomioon ottaen.

Lisätietoja: 
ylitarkastaja Seija Savo, p. 040 769 9066