Proha Oyj

PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010 (IFRS)

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 18:57 EET

Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010

(Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.)

YHTEENVETO

Tilikausi 1.1. - 31.12. 2010

-- Liikevaihto 70,8 (60,7) milj. euroa - kasvu 16,5 %
-- Oil & Gas Services: liikevaihto 64,1 (54,9) milj. euroa - kasvu 16,9 %
-- Software Solutions: liikevaihto 6,9 (5,9) milj. euroa - kasvu 16,3 %
-- Liiketulos 3,4 (0,3) milj. euroa - lisäys 3,1 milj. euroa
-- Tulos 2,3 (-0,7) milj. euroa - lisäys 3,0 milj. euroa
-- ProCountor International Oy:n (”ProCountor”) luovutusvoitto kasvatti
liiketulosta
ja tulosta 1,0 milj. euroa
-- Osakekohtainen tulos 0,04 (-0,01) euroa
-- Liiketoiminnan nettorahavirta 3,4 (-1,3) milj. euroa

Loka - joulukuu 2010

-- Liikevaihto 18,6 (15,3) milj. euroa - kasvu 21,5 %
-- Oil & Gas Services: liikevaihto 16,8 (13,6) milj. euroa - kasvu 23,6 %
-- Software Solutions: liikevaihto 1,9 (1,8) milj. euroa - kasvu 6,2 %
-- Liiketulos 0,2 (0,2) milj. euroa
-- Tulos 0,1 (-0,3) milj. euroa
-- Osakekohtainen tulos 0,00 (0,00) euroa
-- Liiketulosta rasittaa 0,3 (0,1) milj. euron lisäys Norjan
eläkevelvoitteisiin
-- Norjalaisen tytäryrityksen etuuspohjaisesta eläkejärjestelmästä on päätetty
luopua vuoden 2011 alussa. Vuoden 2010 lopussa etuuspohjaisesta
eläkejärjestelystä konsernin taseeseen kirjattu velvoite oli noin 1,7 (1,3)
milj. euroa. Järjestelyn purkamisesta aiheutuvien kulujen ja verojen
jälkeen positiivisen tulosvaikutuksen arvioidaan olevan noin 1,0 milj.
euroa, joka kirjataan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.
-- Liiketoiminnan nettorahavirta 1,5 (0,1) milj. euroa

Vuoden 2011 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 2010.

Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön
tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu
16.2.2011.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

10-12 10-12 1-12 1-12
(milj. euroa) 2010 2009 2010 2009

Liikevaihto 18,6 15,3 70,8 60,7
Liiketulos 0,2 0,2 3,4 0,3
% liikevaihdosta 1,2 % 1,5 % 4,8 % 0,4 %
Tulos 0,1 -0,3 2,3 -0,7
% liikevaihdosta 0,5 % -1,8 % 3,3 % -1,2 %
Liiketoiminnan nettorahavirta 1,5 0,1 3,4 -1,3
Nettovelkaantumisaste, % -27,2 % -2,0 % -27,2 % 2,0 %
Tulos / osake, euroa
Laimentamaton 0,00 -0,00 0,04 -0,01
Laimennettu 0,00 0,00 0,04 -0,01


TOIMITUSJOHTAJA ILKKA TOIVOLA

Liikevaihtomme kasvoi myös neljännellä vuosineljänneksellä ja oli 21,5 %
suurempi kuin vuoden 2009 vertailukaudella. Viimeisen neljänneksen konsernin
liiketulos oli 0,2 milj. euroa. Heikko liiketulos johtui Norjan etuuspohjaisen
eläkevastuun lisäyksestä. Vuoden 2011 alussa tehty päätös Norjan
eläkejärjestelmän muuttamisesta maksupohjaiseksi vapauttaa varaukset ja tulee
parantamaan tulosta vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Kassavirtamme
kehittyi hyvin. Neljännellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan nettorahavirta
oli 1,5 milj. euroa ja koko vuonna 3,4 milj. euroa.

Koko vuoden liiketuloksemme oli tyydyttävä. Vuodesta 2009 liiketuloksemme
parani 2,0 milj. euroa pois lukien ProCountorin osakkeiden myynnistä syntyneen
luovutusvoiton 1,0 milj. euroa. Olemme onnistuneet saamaan kaikki
tulosyksikkömme kannattaviksi, mikä luo hyvät mahdollisuudet tuloksen
kasvattamiseksi. Lisäksi molemmat liiketoimintaryhmät ovat kasvattaneet
liikevaihtoaan, mikä heijastuu myös liiketuloksen parantumiseen. Ohjauksemme
mukaan jatkamme liiketuloksen parantamista vuonna 2011.

Vuonna 2010 Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 17 % ja
voimakkainta kasvu oli Kanadan yksikössä. Norjassa liikevaihto laski vuonna
2010, mutta kannattavuus parani. Liiketoimintaryhmän kasvua tukivat myös uudet
kannattavat yksikkömme Australiassa ja Venäjällä.

Software Solutions -liiketoimintaryhmä lisäsi liikevaihtoaan vuodesta 2009 yli
16 %. Liiketoimintaryhmän molemmat yksiköt tekivät hyvän liiketuloksen 2010
verrattuna 2009 liiketulokseen.

Uuden strategiamme mukaisesti vahvistamme asemaamme öljy- ja
kaasuteollisuudessa sekä laajennamme toimialuettamme energia-alaan
kokonaisuudessaan. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia tarjoavat ydinenergian ja
uusiutuvan energian markkinat, joiden arvioidaan kasvavan keskiarvoa enemmän.
Lisäksi yhdistämme yrityksen konsultointiosaamisen yhteen yksikköön. Uskomme
konsultoinnin mahdollistavan meille uusia asiakkuuksia siten, että myös
konsernin projektipalvelut ja -ohjelmistot saavat uusia toimeksiantoja.

Olemme onnistuneet hyvin asiakastoimituksissa, mikä on auttanut lisätilausten
saamisessa. Asiakastyytyväisyys on jatkossakin yksi toimintamme kulmakivistä.
Vuosien 2009 - 2010 aikana toteutetut liiketoiminnan kehittämistoimenpiteet
ovat luoneet perustan kasvun jatkumiselle vuonna 2011.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Energia-alan investoinnit kokonaisuudessaan arvioidaan vuoteen 2035 mennessä
olevan 33 000 miljardia dollaria, josta 5 700 miljardia dollaria kohdistuu
uusiutuvaan energiaan. Nämä investoinnit tulevat tarjoamaan projektijohtamisen
palvelutoimittajille mahdollisuuden kasvuun. Konsernin avainalueilla, kuten
Kanadassa, Yhdysvalloissa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja Australiassa,
bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan.

Markkinaennusteisiin perustuen odotamme Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän
toiminnan kasvavan 2011. Suuret öljy- ja kaasuyhtiöt ovat kertoneet lisäävänsä
investointejaan uusiin projekteihin seuraavan kahden vuoden aikana. Öljyn
tynnyrihinta on pysynyt 80 - 100 US dollarin välillä antaen hyvän perustan
jatkuville investoinneille. Uskomme kysynnän lisääntyvän erityisesti
Pohjois-Amerikassa, Norjassa, Australiassa, Papua-Uusi-Guineassa ja Venäjällä.

Software Solutions -liiketoimintaryhmälle merkittävän IT-alan uskotaan kasvavan
7 - 9 % ohjelmistomarkkinoilla useimmissa Pohjois-Euroopan maissa. Sekä Safran
että Camako arvioivat liiketoiminnan kasvavan vuonna 2011, koska ohjelmistojen
ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän ennakoidaan kasvavan.

Konsernin organisoinnin ja toiminnan tehostamistoimet jatkuvat niiden
yksikköjen osalta, joiden liiketulos ei ole riittävällä tasolla.

Vuoden 2011 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan suurempia kuin 2010.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat Prohan hallituksen hyväksymiin ennusteisiin.


LIIKEVAIHTO

Loka - joulukuu 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 21,5 % ja oli 18,6
(15,3) milj. euroa. Liikevaihdosta Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän
osuus oli 90 (89) % ja Software Solutions -liiketoimintaryhmän osuus oli 10
(11) %. Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 23,6 % ja
oli 16,8 (13,6) milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän
liikevaihto kasvoi 6,2 % ja oli 1,9 (1,8) milj. euroa.

Tilikausi 1.1. - 31.12.2010

Konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 16,5 % ja oli 70,8 (60,7) milj.
euroa. Liikevaihdosta Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän osuus oli 91 (90)
% ja Software Solutions -liiketoimintaryhmän osuus oli 9 (10) %. Oil & Gas
Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 64,1 (54,9)
milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 16,3 %
ja oli 6,9 (5,9) milj. euroa.

Liikevaihdon kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli valuuttakurssien suotuisasta
muutoksesta Prohan kannalta, erityisesti Kanadan dollari ja Norjan kruunu
vahvistuivat euroon nähden. Kanadan, Venäjän ja Australian yksiköiden
liikevaihto kasvoi merkittävästi, mutta Norjan ja Yhdysvaltojen yksiköiden
liikevaihto laski verrattuna viime vuoden tilikauteen.

Liikevaihto raportointisegmenteittäin

10-12 10-12 Muutos 1-12 1-12 Muutos
(milj. euroa) 2010 2009 % 2010 2009 %

Oil & Gas Services 16,8 13,6 23,6 64,1 54,9 16,9
Software Solutions 1,9 1,8 6,2 6,9 5,9 16,3
Muut toiminnot 0,3 -0,1 322,4 0,6 0,1 759,8
Segm. välinen liikevaihto -0,3 0,1 -549,3 -0,9 -0,2 470,7
Konserni yhteensä 18,6 15,3 21,5 70,8 60,7 16,5


Liikevaihto markkina-alueittain

10-12 10-12 1-12 1-12
(milj. euroa) 2010 2009 2010 2009
*) *)
EMEA 8,8 8,7 33,5 34,8
AMERICAS 9,0 6,5 34,9 26,5
APAC 1,0 0,2 3,1 0,7
Markkina-alueiden välinen liikevaihto -0,2 -0,2 -0,7 -1,3
Konserni yhteensä 18,6 15,3 70,8 60,7


10-12 10-12 1-12 1-12
(% liikevaihdosta) 2010 2009 2010 2009
*) *)
EMEA 47,5 % 57,3 % 47,3 % 57,3 %
AMERICAS 48,3 % 42,9 % 49,4 % 43,6 %
APAC 5,3 % 1,2 % 4,3 % 1,2 %
Markkina-alueiden välinen liikevaihto -1,1 % -1,3 % -1,0 % -2,1 %
Konserni yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

*) Vuoden 2009 vertailutietoja on päivitetty.KANNATTAVUUS

Liiketulos loka - joulukuu 2010

Konsernin neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,2 (0,2) milj. euroa. Oil
& Gas Services -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,3 (0,6) milj. euroa.
Software Solutions -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,2 (0,1) milj. euroa.
Muiden toimintojen liiketulos oli -0,2 (-0,4) milj. euroa.

Liiketulosta rasitti Norjan etuuspohjaisen eläkevastuun 0,3 (0,1) milj. euron
lisäys.

Liiketulos tilikausi 1.1. - 31.12.2010

Konsernin tilikauden liiketulos oli 3,4 (0,3) milj. euroa. Oil & Gas Services
-liiketoimintaryhmän liiketulos oli 2,9 (1,6) milj. euroa. Software Solutions
-liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,5 (-0,3) milj. euroa. Muiden toimintojen
liiketulos oli 0,1 (-0,8) milj. euroa.

ProCountorin osakkeiden myynnistä saadun luovutusvoiton 1,0 milj. euroa
lisäksi liiketuloksen myönteinen kehitys johtuu sekä kysynnän paranemisesta
molemmissa liiketoimintaryhmissä että toimintojen tehokkuuden kehittämisestä.

Liiketulos raportointisegmenteittäin

10-12 10-12 Muutos 1-12 1-12 Muutos
(milj. euroa) 2010 2009 % 2010 2009 %

Oil & Gas Services 0,3 0,6 -49,3 2,9 1,6 86,2
Software Solutions 0,2 0,1 112,0 0,5 -0,3 251,9
Muut toiminnot -0,2 -0,4 47,7 0,1 -0,8 117,5
Segm. välinen liiketulos 0,0 0,0 14,6 -0,2 -0,2 -11,7
Konserni yhteensä 0,2 0,2 -7,6 3,4 0,3 1 184,1


Tulos loka - joulukuu 2010

Konsernin neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,2 (0,2) milj.
euroa ja verojen jälkeen 0,1 (-0,3) milj. euroa.

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,00 (0,00) euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 10,2 (15,4) %.

Tulos tilikausi 1.1. - 31.12.2010

Konsernin tilikauden tulos ennen veroja oli 3,4 (-0,1) milj. euroa ja verojen
jälkeen 2,3 (-0,7) milj. euroa. ProCountorin osakkeiden myynnistä syntynyt
luovutusvoitto paransi tulosta 1,0 milj. euroa.

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,04 (-0,01) euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 22,9 (6,7) %.


RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 30,8 (29,9) milj. euroa.

Konsernin likvidien varojen määrä oli 5,5 (3,8) milj. euroa tilikauden
päättyessä. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä
shekkitililimiittejä. Tilikaudella rahavarat kasvoivat 1,8 (0,6) milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 55,5 (46,5) % ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan
(gearing) oli -27,2 (-2,0) %. Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden
päättyessä 1,0 (3,5) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman
yhteissummasta oli 3,2 (11,7) %. Korollisesta vieraasta pääomasta oli
pitkäaikaista 0,4 (0,6) milj. euroa ja lyhytaikaista 0,6 (2,9) milj. euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,4 (-1,3) milj. euroa tilikaudella. Lukuun
sisältyy käyttöpääoman muutos 0,8 (-1,5) milj. euroa. Tilikauden maksetut verot
olivat 0,6 milj. euroa.

Investointien nettorahavirta oli 0,4 (-0,2) milj. euroa tilikaudella.

Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,2 (0,5) milj. euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -2,0 (2,1) milj. euroa tilikaudella. Uusia
lainoja nostettiin 0,3 (2,5) milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 2,3
(0,3) milj. euroa.

Taseen liikearvo oli yhteensä 7,4 (7,0) milj. euroa tilikauden päättyessä.
Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,7 (0,8) milj. euroa eli 0,9
(1,3) % konsernin liikevaihdosta tilikaudella. Konsernilla oli aktivoituja
tuotekehitysmenoja 0,1 (0,1) milj. euroa tilikauden päättyessä.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot koostuvat Software Solutions
-liiketoimintaryhmään kuuluvan Safranin sekä Camakon tuotekehityksestä. Safran
Project 3.7 -version kehitystyö valmistui neljännellä vuosineljänneksellä.
Camako EPM 4.2.2 -versio julkaistiin kolmannella vuosineljänneksellä. Camako on
aloittanut kehitystyön Camako EPM:n yhteensovittamiseksi uusimman SharePoint
2010 -alustan kanssa. Päivitetyn version ensimmäiset asennukset toteutetaan
vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana.


MUUTOKSET PROHA-KONSERNISSA

Proha Oyj:n varatoimitusjohtaja Janne Rainvuoren työsuhde päättyi 1.2.2010.

Heidi Karlsson nimitettiin Senior Vice President, Corporate Functions -toimeen
ja hän aloitti Prohan palveluksessa 1.6.2010. Hän johtaa konsernin ja sen Oil &
Gas Services -liiketoimintaryhmän kansainvälistä hallintoa. Heidin
asemapaikkana on Suomi. Dovre Group AS:n entinen CFO, Are Njåstein, jätti
yhtiön 30.7.2010.

Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän uusi Vice President of Operations,
Robert Terrell, nimitettiin johtamaan Dovre Group Inc:iä Yhdysvalloissa
1.6.2010 alkaen. Hänen edeltäjänsä Gunnar Nordahl siirtyi toisiin tehtäviin
yhtiön ulkopuolelle.

Software Solutions -liiketoimintaryhmässä Juha Pennanen nimitettiin Safran
Software Solutions AS:n toimitusjohtajaksi 1.6.2010 alkaen. Juhan asemapaikkana
ovat Stavanger, Norja ja Espoo, Suomi. Safran Software Solutionsin entinen
toimitusjohtaja, Svein Blomsø, lopetti yhtiön palveluksessa 30.6.2010.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstökulut olivat 63,8 (55,7) milj. euroa tilikaudella.

Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 58,2 (50,7)
milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 4,8
(4,5) milj. euroa. Muiden toimintojen henkilöstökulut olivat 0,8 (0,5) milj.
euroa.

Tilikauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 414 (402).

Henkilöstö raportointisegmenteittäin (keskimäärin)

10-12 10-12 Muutos 1-12 1-12 Muutos
2010 2009 % 2010 2009 %

Oil & Gas Services 356 344 3,6 352 334 5,3
Software Solutions 59 63 -5,6 58 63 -7,9
Muut toiminnot 5 6 -16,7 4 5 -20,0
Yhteensä 420 412 1,9 414 402 2,9


Tilikauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 418 (408)
henkilöä, joista Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmässä 355 (355) henkilöä,
Software Solutions -liiketoimintaryhmässä 58 (55) henkilöä sekä
konsernihallinnossa 5 (6) henkilöä.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän palveluiden kysyntä on ollut vakaata
kansainvälisesti ja kehittynyt positiivisesti sekä vuoden 2010 aikana että
viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuonna 2010 menestyksemme Kanadassa perustui pääosin Kanadan merialueiden ja
öljyhiekkakenttien kehitysprojekteihin. Myös toiminnat Venäjällä ja
Australiassa kasvoivat. Vuonna 2011 Kanadassa on alkamassa uusia merkittäviä
projekteja, kuten Nalcor Hydro-Electric Project, useita öljyhiekkaprojekteja
Albertassa sekä 'offshore' -projekteja, erityisesti Hebronin ja Hibernia
Southernin laajennukset. Projektihenkilöstön lisääntyvän kysynnän ennustetaan
myös jatkuvan alueilla, joissa olemme jo läsnä, kuten Houstonissa,
Papua-Uusi-Guineassa ja Australiassa. Tutkimme asemoitumista Lähi-itään
vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin heidän uusissa
investointiprojekteissaan.

Norjan öljy- ja kaasumarkkinat näyttävät myös lisääntyvää aktiviteettia, ja
alan ennusteen mukaan vuosina 2011 - 2013 investoinnit jatkavat kasvuaan.
Norjassa on saatu kahdeksan uutta asiakasta vuoden 2010 aikana, joista osa on
Statoilin kohteissa Koreassa ja Singaporessa. Norjan toimintojen
uudelleenorganisointi ja tehostustoimet ovat johtaneet kannattavuuden
parantumiseen. Liikevaihdon suunniteltua kasvua ei vielä ole saavutettu johtuen
lähinnä henkilöstön vaihtuvuudesta.

Olemme Norjassa tehneet johdon konsultointia julkishallintoon ja yrityksille
vuodesta 2001. Olemme vakiinnuttaneet asemamme yhtenä Norjan parhaista
konsultointiyrityksistä suurien investointiprojektien kehittäjänä ja
puolueettomien lausuntojen antajana. Vuosi 2010 oli menestyksellinen, ja uuden
strategian myötä laajennamme Consulting -yksikön toimintaa ensin kaikkiin
Pohjoismaihin ja sen jälkeen muihin valittuihin maihin.

Länsi-Australiassa ja Papua-Uusi-Guineassa ovat maailman suurimmat
maakaasulöydöt. Näillä alueilla on nähtävissä merkittäviä investointeja
varantojen hyödyntämiseksi. Energiamarkkinoiden kehitystä alueella tukevat myös
jatkuvasti kehittyvä teknologia nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotannossa ja
kaasun kuljettamisessa meritse. Nämä maakaasualueet ovat lähellä Kiinan ja
Intian suuria kulutusmarkkinoita.

Software Solutions -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi neljännellä
vuosineljänneksellä. Safran suunnittelee aktiivisesti toiminnan laajentamista
Norjan markkinoiden ulkopuolelle. Jälleenmyyntiverkoston luominen on edistynyt
hyvin ja ensimmäisiä uusia kumppanuussopimuksia sekä vientikauppoja arvioidaan
saavutettavan vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tavoitteena on
uudet asiakkaat energia-alalla ja laivanrakennusteollisuudessa.

Camako saavutti taloudelliset tavoitteensa sekä Suomessa että Ruotsissa
neljännellä vuosineljänneksellä. Camakon tulos oli positiivinen. Suomessa
toimitettiin ensimmäiset energia-alan toimeksiannot ja Ruotsissa saatiin myös
uusia asiakkaita.

Työ konsernin virtaviivaistamiseksi etenee suunnitelmien mukaisesti.
Yhtiörakenteen selkeyttäminen globaalisti on alkanut ja on arvioitu saatettavan
loppuun vuoden 2011 aikana. Yhtiön rahoitusta ja talousohjausta on kehitetty ja
kehitetään edelleen globaalin konsernin suuntaan erillisten yhtiöiden sijaan.
Talousprosessien ja -järjestelmien yhdenmukaistaminen on myös aloitettu.
Kaikkien yksiköiden kulurakenteen kehittämistä jatketaan.


OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT, OPTIO-OIKEUDET JA ANTIVALTUUDET

Prohan osakepääoma 1.1.2010 ja 31.12.2010 oli 15 916 854,20 euroa ja osakkeiden
lukumäärä oli yhteensä 61.961.751 kappaletta.

Osakekurssi ja -vaihto

Tilikaudella 1.10. - 31.12.2010 Prohan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä noin 3,0 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 1,2 milj.
euron vaihtoa.

Tilikaudella 1.1. - 31.12.2010 Prohan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä noin 32,7 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 11,9 milj. euron
vaihtoa.

Tilikaudella 1.10. - 31.12.2010 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,39 euroa ja
ylin kurssi oli 0,44 euroa.

Tilikaudella 1.1. - 31.12.2010 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,29 euroa ja ylin
kurssi oli 0,44 euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2010 oli 0,44 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli noin 27,3 milj.
euroa.

Osakkeenomistajat

Proha Oyj:llä oli 31.12.2010 yhteensä 3 028 rekisteröityä osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (7 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen
osuus oli 1,2 % kokonaisosakemäärästä.

Optio-oikeudet

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita tilikauden aikana.

Prohan hallitus hyväksyi optio-ohjelman 27.5.2010 vuoden 2007 yhtiökokoukselta
saadun valtuutuksen perusteella. Optio-ohjelmassa tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäoikeudesta poiketen Proha-konsernin avainhenkilöille korkeintaan 2 450
000 optio-oikeutta. Ohjelman laimennusvaikutus on vajaa 4 % yhtiön koko
osakekannasta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Proha Oyj:n
osakkeen. Optio-ohjelma jakautuu kolmeen sarjaan, joista A-sarjan optioita
voidaan antaa enintään 900 000 kpl ja jolloin osakkeiden merkintähinta on
vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen keskikurssi ja osakkeiden
merkintäaika 1.3.2012 - 28.2.2015.

Neljännellä vuosineljänneksellä myönnettiin konsernin avainhenkilölle yhteensä
20 000 kappaletta vuoden 2010 optio-ohjelman A-sarjan optio-oikeuksia.

Tilikauden aikana myönnettiin 880.000 kappaletta vuoden 2010 optio-ohjelman
A-sarjan optio-oikeuksia ja 200 000 kappaletta vuoden 2007 C-sarjan
optio-oikeuksia.

Vuoden 2006 optio-ohjelma päättyi 25.5.2010.

Tilikauden päättyessä vuoden 2010 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli jäljellä
yhteensä 2 450 000 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 1 570 000 kappaletta.
Lisäksi tilikauden päättyessä vuoden 2007 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli
jäljellä yhteensä 1 977 000, joista yhtiön hallussa oli 384 000 kappaletta.

Hallituksen valtuutus

Hallituksella on 17.4.2012 saakka voimassa oleva valtuutus antaa osakkeita tai
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Tilikauden alussa hallituksella oli valtuutuksen perusteella oikeus antaa
enintään 11 500 653 kappaletta ja päättyessä enintään 10 620 653 kappaletta
osakkeita tai osakkeen merkintään oikeuttavaa erityistä oikeutta. Muutos johtuu
kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä myönnetyistä 2010A optioista.


YHTIÖN HALLINNOINTI

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2010 päätti hallituksen jäsenten
lukumääräksi neljä. Hallitukseen valittiin jatkamaan seuraavat neljä jäsentä:
Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiön
tilintarkastajana jatkoi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena
tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Varsinaisen yhtiökokouksen muista päätöksistä on annettu erillinen
pörssitiedote 17.3.2010.

Yhtiö antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010
(Corporate Governance Statement), joka on laadittu uuden hallinnointikoodin
suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun
6 §:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön
toimintakertomuksesta erillisenä.

Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.proha.fi.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat energia-alan
markkinat sekä öljy- ja kaasuteollisuuden investointitaso. Oil & Gas Services
laajentaa liiketoimintansa uusille markkinoille. Kasvu uusilla markkinoilla
edellyttää investointeja ja tuo myös mukanaan operatiivisia riskejä.

Muutamat suuret asiakkaat Oil & Gas Services -liiketoiminnassa muodostavat
merkittävän osan liikevaihdosta. Dovrella on kattavat maailmanlaajuiset
toimitussopimukset näiden yhtiöiden kanssa. Dovre on siksi riippuvainen
avainasiakkaistaan ja heidän kanssaan tehdyistä pitkäaikaisista sopimuksista.

Yleisesti öljy- ja kaasuteollisuuden toimintaan sisältyy riskejä, ja
yksittäisissä projekteissa voi tulla viivästyksiä tai onnettomuuksia. Nämä
saattavat vaikuttaa Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän liikevaihtoon.

Software Solutions -liiketoimintaryhmälle merkittävillä IT-markkinoilla
ennusteet kertovat investointien tason olevan kasvussa. Yksittäisten
asiakkaiden taloudellinen tilanne vaihtelee. Asiakkaat pitävät kuitenkin
projektinhallinnan kehittämistä merkittävänä kilpailuetuna.

Tilikauden aikana Proha ei ole tehnyt suojaustoimenpiteitä
valuuttakurssimuutoksien varalta. Konsernin kannalta merkittävimmät valuutat
ovat euro, Norjan kruunu, Yhdysvaltain dollari ja Kanadan dollari.
Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon määrään.
Valuuttamääräisistä saamisista ja veloista voi myös realisoitua kurssivoittoja
tai -tappioita.


STRATEGIA

Proha on määritellyt uuden kasvustrategian ja uudet pitkän aikavälin
tavoitteet. Yritys on saavuttanut kansainvälisesti vahvan aseman öljy- ja
kaasuteollisuuden suurimpien yhtiöiden merkittävien investointiprojektien
projektihenkilöstön toimittajana. Osaamista tullaan laajentamaan koko
energia-alalle, erityisesti ydinvoiman ja uusiutuvan energian sektoreille.
Yritys kasvattaa kansainvälistä toimintaansa laajentuen uusille
markkina-alueille strategiakaudella 2011 - 2014. Eri maissa toimivat
konsultointitoiminnot yhdistetään yhdeksi liiketoimintayksiköksi luoden
strategisen kärjen kasvumme onnistumiselle. Strategiaan liittyen muutamme
yrityksemme nimeä. Hallituksen ehdottama uusi yritysnimi on Dovre Group Oyj.
Tulemme myös rakentamaan yhtenäisen yrityskuvan koko konsernille.

Strategian toteuttamiseksi yritys on määritellyt kolme strategista
kehittämisohjelmaa: Energia-alan markkinoille laajentuminen, Kansainvälisen
toiminnan laajentaminen sekä Palveluportfolion kehittäminen.

Laajentuminen energia-alan markkinoille

Investoinnit energia-alalla tulevat kasvamaan tulevaisuudessa voimakkaasti.
Tämä kehitys luo projektijohtamisen palvelutoimittajille mahdollisuuden
merkittävään kasvuun.

Nopeimmin kasvavat sektorit, uusiutuva energia ja ydinvoimateollisuus, tulevat
olemaan Dovre Groupin kohdemarkkinoita öljy- ja kaasuteollisuuden lisäksi.
Yrityksellä on jo toimintaa molemmilla sektoreilla, ja tarkoituksenamme on
investoida kasvuun määrätietoisesti. Tuulivoimapuistoissa ja
vesivoimahankkeissa Dovre Group on ollut mukana konsulttina ja
ydinenergiateollisuudelle on toimitettu yksittäisiä toimeksiantoja. Energia-ala
muodostaa yritykselle merkittävän kasvumahdollisuuden, jonka hyödyntämiseksi
yritys laajentaa palvelutarjontaa ja alan osaamista.

Kansainvälisen toiminnan kasvattaminen

Strategian yhtenä ytimenä on kansainvälinen kasvu. Tavoitteenamme on
liiketoiminnan perustaminen Lähi-Itään vuonna 2011 ja asiakkaittemme
palveleminen kaikissa maanosissa vuoteen 2014 mennessä. Kansainvälistymistä
tuetaan strategian mukaisilla yritysostoilla.

Norjassa toimiva johdonkonsultointiyksikkö sekä Suomessa ja Ruotsissa toimivat
projektinhallinnan konsultointiyksiköt yhdistetään. Yhdistämällä
konsultointiyksiköt voimme tarjota asiakkaillemme laajemman palveluvalikoiman
kaikissa Pohjoismaissa sekä muilla kohdemarkkinoilla.

Yritys jatkaa projektinhallintaohjelmistojen kehittämistä. Safran on
saavuttanut tunnustetun aseman erityisesti öljy-, kaasu- ja
laivanrakennusteollisuuden suurten investointiprojektien suunnittelun ja
hallinnan partnerina. Safranin asiakaskunta on koostunut aiemmin suurista
norjalaisista yrityksistä, mutta on onnistunut solmimaan sopimuksia myös
Pohjois-Amerikassa. Olemme asettaneet tavoitteeksi kasvun myös laajemmin
kansainvälisillä markkinoilla.

Edellisellä strategiakaudella aloitettua kansainvälistymistä tuetaan
yhtenäisellä yritysnimellä ja -kuvalla. Hallitus tulee ehdottamaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle Proha Oyj:n nimen muuttamista Dovre Group
Oyj:ksi. Mikäli yhtiökokous hyväksyy nimenmuutoksen, uusi nimi tullaan ottamaan
käyttöön toisella vuosineljänneksellä.

Kansainvälisen toiminnan edellyttämiä prosesseja ja ICT-ratkaisuja kehitetään
edelleen. Vuoden 2011 kuluessa taloushallinnon prosessit yhtenäistetään ja
tarvittavat järjestelmäratkaisut tullaan toteuttamaan vuoden 2012 aikana.

Organisointi ja palveluportfolion kehittäminen

Yrityksen organisaatiota tullaan muuttamaan siten, että toiminta jaetaan
kolmeen liiketoimintayksikköön: Project Personnel, Consulting ja Software
(aikaisemmin: Oil & Gas Services ja Software Solutions). Strategian mukainen
uudelleenorganisointi toteutetaan irrottamalla nykyisestä
Oil&Gas-liiketoiminnasta projektihenkilöstöpalvelut Project Personnel
-liiketoiminnaksi sekä yhdistämällä nykyiseen Oil&Gas-toimintaan kuuluva
Management Consulting -yksikkö ja Software Solutionsiin kuuluva Camako
Consulting-liiketoiminnaksi. Uuteen Software-liiketoimintaan kuuluu jatkossa
Safranin toiminnot. Järjestely toteutetaan alkuvuoden kuluessa.

Palveluportfolion kehittäminen tähtää monipuolisten palvelujen tarjoamiseen
kunkin markkinan asiakastarpeitten mukaisesti. Yhdistetty
konsultointiyksikkömme pystyy tarjoamaan asiakkaillemme laajemman
palveluvalikoiman kaikissa Pohjoismaissa. Laajennettu palveluvalikoima luo
selkeän kilpailuedun ja korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tämä syventää ja
laajentaa asiakassuhteitamme ja tekee mahdolliseksi yhteistyön pitkäaikaisen
kehityksen. Panostamme laatuun ja asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamisen.

Pitkän tähtäimen tavoitteet

Yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteena on liiketoiminnan yli 10 % vuosittainen
kasvu sekä kannattavuuden jatkuva parantaminen liikevoittotasolle 5-10 %.
Lisäksi haluamme sekä asiakastyytyväisyyden että henkilöstön tyytyväisyyden
olevan toimialan parhaimmistoa.


TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Proha muutti toimialaluokitustaan 1.11.2010 alkaen. Uusi toimialaluokka on
Teollisuustuotteet ja -palvelut ja uusi toimialakoodi on 20202020 (Tutkimus- ja
konsultointipalvelut). Proha haki muutosta aiemmasta Informaatioteknologia
-luokituksesta, koska yhtiön Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmä edustaa
noin 90 % yhtiön liikevaihdosta.


TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Proha Oyj:n norjalaisen tytäryrityksen Dovre Group AS:n hallitus on päättänyt
luopua etuuspohjaisesta eläkejärjestelystään ja siirtyä maksuperusteiseen
eläkejärjestelyyn. Proha Oyj:n hallitus vahvisti päätöksen kokouksessaan
16.2.2011. Henkilöstö on edustettuna Dovre Group AS:n hallituksessa.
Päätöksellä halutaan parantaa kilpailukykyä Norjassa sekä edesauttaa
eläkekustannuksien ennakoimista. Vuoden 2010 lopussa etuuspohjaisesta
eläkejärjestelystä konsernin taseeseen kirjattu velvoite oli noin 1,7 milj.
euroa. Järjestelyn purkamisesta aiheutuvien kulujen ja verojen jälkeen
positiivisen tulosvaikutuksen arvioidaan olevan noin 1,0 milj. euroa, joka
kirjataan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Proha Oyj:n osakepääomaa alennetaan.
Ehdotuksen tarkoituksena on kattaa konsernin emoyhtiön Proha Oyj:n
tilinpäätöksen osoittamat tappiot aiemmilta tilikausilta kokonaan, millä
mahdollistetaan voitonjako myöhemmillä tilikausilla osakeyhtiölain mukaisin
rajoituksin.

Talousjohtaja Sirpa Haaviston työsuhde päättyy hänen pyynnöstään 28.2.2011,
sillä hän siirtyy muihin tehtäviin Proha-konsernin ulkopuolelle.
Talousjohtajana toimii jatkossa Heidi Karlsson, SVP Corporate Functions.

Alkaen 1.3.2011 Proha -konsernin johtoryhmään kuuluvat Ilkka Toivola (CEO),
Heidi Karlsson (Senior Vice President, Corporate Functions), Petri Karlsson
(Strategy & Business Development), Mike Critch (Executive Vice President,
Project Personnel), Arve Jensen (Executive Vice President, Project Personnel)
ja Juha Pennanen (Managing Director, Software).


HALLITUKSEN ESITYS VOITON KÄSITTELYSTÄ

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto jätetään omaan
pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Proha Oyj:n tilinpäätöslyhennelmä liitetietoineen on kokonaisuudessaan esitetty
erillisessä liitteessä. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös
Internet-sivuillamme, osoitteessa www.proha.fi.


Espoossa, 16. helmikuuta 2011


Proha Oyj

HallitusLisätietoja

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Ilkka Toivola
Puh. 020 436 2000
ilkka.toivola@proha.com

www.proha.fi


Tiedotustilaisuus

Proha järjestää tilinpäätöksen tiedotustilaisuuden ja strategiakatsauksen
lehdistön edustajille ja analyytikoille torstaina 17.2.2011 klo 14.00
osoitteessa: Radisson Blu Plaza Hotel, Boardroom-kabinetti, Mikonkatu 23,
Helsinki.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2011

Prohan vuosikertomus vuodelta 2010, joka sisältää tilintarkastetun
tilinpäätöksen, julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 4.3.2011.

Osavuosikatsaukset julkaistaan vuonna 2011 seuraavasti:

-- Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2011 torstaina 28.4.2011
-- Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2011 torstaina 28.7.2011
-- Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2011 torstaina 27.10.2011

Yhtiökokoustiedot

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 17.3.2011 klo 13
alkaen Suomalaisella Klubilla, Kansakoulukuja 3, Helsinki.Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.proha.fi

Source: Millistream