SAV-Rahoitus Oyj

PuolivuotiskatsausSAV-Rahoitus Oyj

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 23:54 EET

1.7. - 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)

SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

Puolivuotiskatsaus lyhyesti:

-- SAV-Rahoitus konsernin muodostaa emoyhtiönä SAV-Rahoitus Oyj ja
tytäryhtiönä Oy Automyynti Monza Ab.
-- Konsernin voitto ennen veroja oli 524 tuhatta euroa (ed. tilikausi: 584
tuhatta euroa) eli 22,2 % (12,5 %)liikevaihdosta.
-- Liikevoitto oli 84 tuhatta euroa (114 tuhatta euroa) eli 3,5 % (2,4 %)
liikevaihdosta.
-- Liikevaihto laski 2 303 tuhatta euroa (+ 482 tuhatta euroa) eli 49,4 % (+
11,5 %). Liikevaihto oli 2 358 tuhatta euroa (4 661 tuhatta euroa).
-- Tase kasvoi 127 tuhatta euroa eli 0,6 %. Taseen loppusumma oli 21 125
tuhatta euroa (20 998 tuhatta euroa).
-- Oma pääoma kasvoi 440 tuhatta euroa (+ 250 tuhatta euroa) eli 11,6 % (+ 7,0
%).
-- Osakekohtainen tulos oli 0,20 € (0,19 €).Keskeiset puolivuotiskatsauksen tunnusluvut (t€):

1.7.-31.12.2010 1.7.-31.12.2009 *) muutos %
Liikevaihto 2 357 4 661 -49,4
Liikevoitto 84 114 -26,4
Voitto ennen veroja 524 584 -10,3
Tilikauden tulos 440 432 1,9
Taseen loppusumma 21 125 20 998 0,6
Oma pääoma 4 240 3 800 11,6
Omavaraisuusaste 20,07 % 18,10 % 10,9
Osakekoht. tulos 0,20 € 0,19 € 1,9
Oman pääoman tuotto **) 10,95 % 12,82 % -14,6
Henkilöstö keskim. 14 11 + 27,3 %


* taseen vertailutiedot 30.6.2010

** laskettu 6 kk:lle

SAV-Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit
puolivuotiskatsaukseen:

SAV-Rahoitus konsernin tulos on ennakoidun mukainen.

SAV-luotto (luotto ajoneuvo-omistusta vastaan) tuotteen myynti on laskenut
tilikaudella selvästi yhtiön keskittyessä toiminnassaan ajoneuvon hankinnan
rahoittamiseen. Tämä painopistevalinta on johtanut konsernin liikevaihdon
laskemiseen peräti 49 %. Luottotuotteen toteutuksessa tytäryhtiön liikevaihtoon
kirjataan lainoitettavan ajoneuvon osto- ja myyntitransaktiot. Luottotuotteen
kysyntä kasvanee lopputilikaudella tammikuussa 2011 toteutetun valtakunnallisen
TV kampanjan ja hinnoittelu- uudistuksen ansiosta. Keväällä 2011 SAV-luotto
tullaan ottamaan osaksi yksityisten välistä ajoneuvokaupan prosessia. Näillä
toimenpiteillä luotosta uskotaan muodostuvan myyntivolyymiltään tasaveroinen
tuote rahoituksen rinnalle.

Osamaksurahoitusten myynti autoliikkeiden kautta on säilynyt edellistilikauden
kaltaisena huolimatta siitä, että yhteistyökumppaneiden ajoneuvokauppa on ollut
edellisvuotta hiljaisempaa. Yhtiö on pyrkinyt aktiivisesti jakeluverkoston
laajentamiseen tarjoten myös suurimpiin vaihtoauto- ja merkkiliikkeisiin
osamaksuratkaisua vanhempien vaihtoautojen myynnin rahoituksessa. Yhtiö on myös
edistänyt kahden yksityisen välisen ajoneuvokaupan osamaksurahoittamista
uudella verkkopalvelulla.

Konsernin kannattavuutta on heikentänyt emoyhtiön osalta mm. henkilöstökulujen
kasvu. Henkilöstökulut sivukuluineen kasvoivat 64 tuhatta euroa. Henkilöstö- ja
muita resursseja on lisätty erityisesti perintään sekä taloushallintoon osana
pankkitoimilupahakuprosessia. Konsernin kannattavuutta on puolestaan parantanut
luottotappioiden selkeä vähentyminen erityisesti aiemmin tappioihin kirjattujen
saamisten takaisinperinnän onnistumisen vuoksi. Luottotappioiden nettomääräksi
kirjattiin 108 tuhatta euroa (ed tilikausi 174 tuhatta euroa), mikä vastaa
vuositasolla n. 1 %:a saamisista. Konsernin rahoitusnetto oli yhteensä 440
tuhatta euroa eli 30 tuhatta euroa edellistilikautta vähemmän. Rahoitusnettoa
pienensi muille kuin pankeille maksettujen korkojen kasvu.

Konsernin emoyhtiö keskittyy toiminnassaan osamaksukaupan rahoittamiseen ja sen
tytäryhtiö Oy Automyynti Monza Ab hoitaa takaisinotettujen ajoneuvojen
realisointia. Realisointi on ollut toimintana tappiollista ja tytäryhtiön
pyrkimys on saada toiminta taloudellisesti kannattavammaksi. Yhtiö on
lokakuusta 2010 alkaen siirtänyt ajoneuvomyynnin Kouvolan keskustaan.
Muutoksella uskotaan liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden parantuvan.
Toiminnan tappiollisuudesta johtuen emoyhtiö on antanut tytäryhtiölle 300
tuhannen euron konserniavustuksen, millä varaudutaan myös lopputilikauden
tappioihin.

SAV-Rahoitus Oyj jatkaa kuluvalla tilikaudella pankkitoimilupahakemuksen
valmistelua, vaikka joutuikin marraskuussa 2010 riittävän perustamispääoman
puuttuessa vetämään aikaisemman hakemuksensa pois.

Pankkitoimilupahakemus aiotaan uusia Finanssivalvonnalle välittömästi riittävän
perustamispääoman varmistuttua. Pankkitoimiluvan saaminen mahdollistaisi
talletusvarainhankinnan, millä pyritään sekä varainhankinnan edullisuuteen että
sen riittävyyteen yhtiön kasvua ajatellen. Pankkitoimilupahakemukseen liittyen
konsernin aineettomat hyödykkeet ovat lisääntyneet 444 tuhatta euroa tilikauden
alusta.

Uskomme tilikauden tuloksen paranevan merkittävästi edelliseen tilikauteen
verrattuna.

Lisätietoja

Harri Kalliokoski

toimitusjohtaja,

puhelin 0400-661389

SAV- Rahoitus konserni

Tuloslaskelma, tuhatta euroa

1.7.-31.12.2010 1.7.-31.12.2009
Liikevaihto 2 358 4 661
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Materiaalit ja palvelut -1 200 -3 536
Henkilöstökulut -361 -305
Poistot -46 -27
Liiketoiminnan muut kulut -667 -679
Liikevoitto 84 114
Rahoitustuotot-kulut 440 470
Voitto ennen varauksia ja veroja 524 584
Verot -84 -152
Tilikauden voitto 440 432


SAV-Rahoitus konserni

Tase 31.12.2010

VASTAAVAA 31.12.2010 30.6.2010
Aineettomat oikeudet 1 247 803
Aineelliset hyödykkeet 45 51
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 1 292 854
Vaihto-omaisuus 526 467
Pitkäaikaiset saamiset 9 450 9 518
Lyhytaikaiset saamiset 9 789 9 992
Rahat ja pankkisaamiset 69 167
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 19 833 20 144
VASTAAAVAA YHTEENSÄ 21 125 20 998

VASTATTAVAA 31.12.2010 30.6.2010
Osakepääoma 3 775 254
Ylikurssirahasto 0 127
Sijoitetun vapaan po:n rahasto 0 1 968
Ed tilikausien voitto 25 932
Tilikauden voitto 440 520
OMA PÄÄOMA YHT 4 240 3 800
Pääomalainat 0 0
Pitkäaikainen yht 0 0
Lainat rah laitoksilta 13 831 14 263
Muut velat 3 054 2 936
Lyhtyaikainen yht 16 885 17 198
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 885 17 198
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 21 125 20 998SAV-Rahoitus konserni

Rahoituslaskelma

1.7.-31.12.2010 1.7.-31.12.2009
Voitto ennen sat eriä 524 584
Oikaisut -394 - 444
Käyttöpo muutos 348 - 138
Maksetut korot -430 - 487
Saadut korot 902 965
Verot -146 - 76
Liiketoiminnan rahavirta 804 404

Investoinnit aineettomiin -483 -143

Investointien rahavirta -483 -143

Lyh. aik. lainojen nosto 0 2 092
Lyh. aik. lainojen maksut -418 -2 099
Maksetut osingot 0 - 270
Rahoituksen rahavirta -418 -277

Rahavarojen muutos -98 -16
Rahavarat 1.7. 167 122
Rahavarat 31.12. 69 106


SAV-Rahoitus Oyj

Oma pääoma

2010-2011 2009-2010
OSAKEPO
Tilikauden alussa 254 000 254 000
Osakeanti 3 521 115 0
Tilikauden lopussa 3 775 115 254 000
YLIKURSSIRAHASTO
Tilikauden alussa 126 539 126 539
Tilikauden lopussa 0 126 539
SIDOTTU OMA PO YHTEENSÄ 3 775 115 380 539
SIJOITETUN VAPAAN OMAN
PÄÄOMAN RAHASTO
Tilikauden alussa 1 967 598 1 967 598
Siirto osakepo -1 967 598 0
Tilikauden lopussa 0 1 967 598
EDELLISIEN TILIKAUSIEN VOITTO
Tilikauden alussa 1 426 979 1 201 799
Siirto osakepo -1 426 979
Osingonjako 0 -270 174
Tilikauden voitto 318 649 431 952
Tilikauden lopussa 318 649 1 330 752
VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 318 649 3 331 173
OMA PÄÄOMA 4 093 764 3 711 712


SAV-Rahoitus Oyj

Osakkeet

2010-2011 2009-2010
Tilikauden alussa 2 251 456 2 251 456
Tilikauden lopussa 2 251 456 2 251 456
Osakkeita keskimäärin 2 251 456 2 251 456


SEURAAVA TILILINPÄÄTÖSTIEDOTE

SAV-Rahoitus Oyj julkistaa osavuosikatsauksen Q1 - Q3 keskiviikkona 4.5.2011

Helsinki 8.2.2011Harri Kalliokoski

toimitusjohtaja

SAV-Rahoitus Oyj

0400 661389Certified Adviser

Privanet Pankkiiriliike Oy

09 68771714

Source: Millistream