Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Puolustusvoimien valvontajärjestelmät asettavat reunaehtoja Inkoon-Raaseporin merituulivoimapuistolle

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 22:25 EET

Suomen Merituuli Oy suunnittelee merituulivoimapuistoa Inkoon-Raaseporin edustan merialueelle. Suunnitellun tuulivoimapuiston pinta-ala on noin 60 km2 ja se käsittää enimmillään 60 tuulivoimalaitosta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

ELY-keskuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettely on riittävä. Hankkeen toteuttamisen kannalta on jatkossa kuitenkin tärkeätä selvittää sen vaikutukset mm. meri- ja ilmavalvontatutkiin sekä puolustusvoimien järjestelmiin ja laitteisiin. Nämä saattavat asettaa ratkaisevan tärkeitä reunaehtoja tuulivoimapuiston sijaintiin ja laajuuteen sekä toteuttamistapaan ja hankkeen toteuttamisedellytyksiin.

 ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että meluselvityksiä tulee jatkosuunnittelun yhteydessä täydentää. Niissä tulee kiinnittää huomiota mm. melutasoihin vaikuttaviin tuulen suuntiin ja nopeuksiin sekä niiden esiintymistiheyksiin vaikutusalueella.

 Etelärannikon ulkosaaristo ja siihen liittyvä merivyöhyke, johon hanke on suunnitteilla muodostavat ainutlaatuisen maisemallisen kokonaisuuden. ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että alueen havainnekuvat ovat tarpeellisia ja antavat kuvan maisemaan kohdistuvista vaikutuksista. Havainnekuvat on tehty yhdistämällä virtuaalikuvia alueella otettuihin valokuviin. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee myös vaihtoehdosta VE3, missä voimalaitokset ovat siirretty kauemmaksi rannikosta, tehdä havainnekuvat ja kattavat maisema-analyysit. Arvioitaessa ja minimoitaessa tuulivoimalaitosten lopullisen sijainnin aiheuttamia maisemallisia haittoja tulee havainnekuvia hyväksikäyttää jatkosuunnittelussa.

 ELY-keskuksen hankkeesta saamissaan lausunnoissa on pidetty keskeisenä kysymyksenä, missä määrin maisemarakenne, maisemakuva, kulttuuriympäristö tai erilliset maiseman ja kulttuuriympäristön perustekijät kestävät muutoksia menettämättä ominaispiirteitään ja tätä kautta arvoaan. Meluselvityksiä pidettiin yleisluontoisena ja siksi puutteellisena. Melun leviäminen matemaattisesti mallinnettuna jättää epäselväksi millaisena melu koetaan lähiympäristössä. Yleisesti lausunnoissa ollaan yhtä mieltä siitä, että kolmesta YVA- selostuksessa esitetystä hankevaihtoehdosta eteläisimmästä V3-vaihtoehdosta,  koituisi vähiten haittaa ympäristölle.

 Selostuksesta toimitettiin Uudenmaan ELY-keskukselle 70 mielipidettä. Niissä käsitellään laajasti hankkeen erilaisia vaikutuksia. Suurin osa esitetyistä kielteisistä kannanotoista kohdistuu mielipiteen esittäjän mielestä hankkeen väärään sijaintiin, haitallisiin maisemavaikutuksiin, tuulivoimapuistosta aiheutuvaan häiritsevään meluun ja linnustolle aiheutuvaan haittaan. Myönteisenä puolena mielipiteissä todettiin uusiutuvan energian tärkeys energiahuollossa.

 

Lisätietoja: