Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Puulan pohjoisosan vesiä kunnostetaan

Lehdistötiedote   •   Helmi 25, 2011 15:26 EET

Puulan pohjoisosan vesialueiden kunnostus jatkuu ruoppaustöillä.Töitä tehdään Kangasniemellä Pujatsalmen keskiosassa, Pappilansalmen pohjoisosassa, Niirasenlahdella ja Hepolammella. Alueilla ruopataan haitallisesti liettyneitä alueita ja rakennetaan ravinteita pidättäviä kosteikkoja. Kunnostuksilla on tarkoitus parantaa Puulan pohjoisosan veden laatua ja vesistön tilaa.

 

Suurin Puulan tilaa heikentävä uhkatekijä on Puulan pohjoisosasta tuleva ravinteiden hajakuormitus ja humuksen alueellinen lisääntyminen. Vedenlaatuongelmat ovat ilmenneet muun muassa verkkojen limoittumisena ja kalaston yksipuolistumisena. Kunnostustoimet liittyvät Puulan Ruovedenselän kunnostushankkeeseen, joka on osa Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelman toteuttamista.

 

Pujatsalmen, Pappilansalmen ja Niirasenlahden kunnostuksen rahoittavat Kangasniemen kunta ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen urakoitsija on Maanrakennus J. Klemola. Kaivutyöt valmistuvat 8.4.2011 ja tasaustyöt viimeistään 17.6.2011.

 

Hepolammen kunnostuksen urakoi kangasniemeläinen Konetyö Seppänen ja rakennuttajana on Salmenkylän osakaskunta. Hankkeeseen osallistuvat rahoituksella Kangasniemen kunta, Kangasniemen seurakunta ja Suur-Savon Sähkö sekä Etelä-Savon ELY-keskus. Kosteikon rakennustyöt valmistuvat 20.4.2011 mennessä. Suur-Savon Sähkö tukee Hepolammen kosteikon rakentamista VihreäKymppi -sopimuksen euroilla. VihreäKymppi -sopimuksen sähkö on paikallisesti tuotettua, EU:n sertifioimaa vesivoimaa Kissakoskelta ja Vaajakoskelta. Sopimuksen kuukausimaksu sisältää vihreän euron, jonka yhtiö tuplaa ja lahjoittaa paikallisen ympäristöä suojelevan teon tai kohteen tukemiseen.

 

Kunnostustöiden valvojana molempien urakkakohteiden osalta on Etelä-Savon ELY- keskus.

 

Pujatsalmella rakennetaan kosteikkoja

 

Kangasniemeltä noin 5 km Jyväskylään päin sijaitsevan Pujatsalmen keskiosa on voimakkaasti rehevöitynyt ja ranta-alueet ovat osin kasvaneet umpeen. Vesi virtaa keskelle jäänyttä lähes ojamaista uomaa pitkin.

Tilannetta korjataan tekemällä alueelle kosteikkoa kaivamalla ojia ja ojataskuja. Vesi leviää luhtaan, jolloin siitä siivilöityy humusta ja pidättyy ravinteita yhä voimistuvan kasvillisuuden avulla. Kaivettavat massat läjitetään saarekkeiksi uomien läheisyyteen. Käsiteltäviä massoja on yhteensä 2500 m3. Kunnostuksen avulla muodostuu lisää avovesialuetta ja toisaalta vesilintujen pesimäpaikkoja massoista tehtäviin saarekkeisiin, joten hankkeella on myös lintuvesikunnostuksen piirteitä.

 

Pappilansalmella poistetaan vesikasveja

 

Toinen kunnostuskohde, Pappilansalmi, Pappilansalmi sijaitsee noin 4 km Kangasniemeltä Jyväskylään päin Salmelantien varrella. Salmi rehevöityy ja on tällä hetkellä kasvamassa kokonaan umpeen, joten alueelta poistetaan vesikasvillisuus juurineen ja syvennetään järven pohjaa ruoppaamalla. Ruoppausmassoja on yhteensä 3600 m3 .  Kunnostuksen tavoitteena on parantaa Pappilansalmen virkistyskäyttöä.

 

Niirasenlahdelle kaivetaan laskeutusallas

 

Kangasniemen keskustassa sijaitsevalla rehevöityneellä Niirasenlahdella ruopataan järven pohjaa kahdesta paikasta, kosteikon itärannalta ja uimarannan vierestä. Ruoppausmassoja on yhteensä 3700 m3. Lisäksi kaivetaan laskeutusallas ja jako-oja sekä tukitaan luontainen uoma. Näiden toimenpiteiden seurauksena vesi pakotetaan kiertämään kosteikon kautta, jolloin virtaama leviää laajemmalle alueelle jo luontaisesti muodostuneeseen kosteikkoon eikä ravinteita pääse suoraan Puulaan. Kunnostuksen tavoitteena on parantaa Niirasenlahden virkistyskäyttöä.

 

Hepolammen kosteikko elvytetään

 

Kangasniemen taajaman tuntumassa sijaitseva Hepolampi on aiemmin toiminut kosteikkona, mutta muuttunut vähitellen luonteeltaan puromaiseksi. Kosteikkoalue on laajuutensa ja sijaintinsa vuoksi merkittävä. Tavoitteena on kosteikon toiminnan elvyttäminen avovesialueita kaivamalla. Kosteikon rakentaminen edistää pohjoisen Puulan kunnostusta ja on merkittävä myös malliesimerkkinä alueen muita kosteikkoja suunniteltaessa esim. rahoituksen ja toteutuksen osalta. Alueen läpi kulkeva moottorikelkkareitti siirretään ohittamaan alue sähkölinjan alle.

 

Hepolammen valuma-alueella sijaitsee Kangasniemen kunnan entinen kaatopaikka ja jonkin verran peltoja. Pääosa valuma-alueesta on metsämaata. Hepolammen kautta kulkeutuu Niirasenlahteen mm. fosforia. Hepolammen kosteikolla voidaan käsitellä yli 900 hehtaarin alueelta tulevat valumavedet.

 

Ravintoketjun kunnostaminen jatkuu

 

Puulan Ruovedenselkää on hoitokalastettu jo neljän vuoden ajan. Vajaasti hyödynnettyä kalastoa on poistettu vesistöstä yhteensä yli 100 tonnia. Vuonna 2010 kalasaalis oli 25 tonnia. Hoitokalastusta on varauduttu jatkamaan vielä kuluvan ja tulevan vuoden ajan. Kalastusta tehdään Niirasen- ja Suurosenlahdella keväällä rysäkalastuksena ja Ruovedenselällä syysnuottauksena. Nuottausta hoitaa Vendace Ky Rantasalmelta.

Kartta kunnostuskohteista

 

Lisätietoja:

 

 

Rakennuttamispäällikkö Juha Maaranen, Etelä-Savon ELY-keskus,
p. 0400 651 874

 

Salmenkylän osakaskunnan puheenjohtaja Jouko Häkkinen,
p. 0400 257 129, jokke.hakkinen(at)pp.inet.fi