Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Raaseporin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui

Lehdistötiedote   •   Syys 08, 2010 15:06 EEST

Ihmisten liikkumisvalintoihin ja asenteisiin vaikuttaminen avainasemassa liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamisessa

 

Raaseporin kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja nykyistä kestävämmän liikkumiskulttuurin edistämiseksi. Suunnittelutyön aikana Raaseporin kaupunkiin perustettiin liikenneturvallisuustyötä koordinoiva liikenneryhmä.

Yhdyskuntarakenteen ratkaisut, väestön ikääntyminen ja autoistuva elämäntapa suurimpia tulevaisuuden haasteita kaupungin liikenneturvallisuustyössä

 

Raaseporin kaupungin asukasmäärä on ollut hienoisessa kasvussa koko 2000-luvun ajan ja myös ennusteet lupaavat kasvua. Kasvun vaikutukset, niin hyvässä kuin pahassa, realisoituvat suurelta osin kaupungin päätäntävallassa olevien maankäyttöratkaisujen kautta. Liikenneturvallisuuden kannalta keskeinen kysymys on, tukevatko kaupungin tulevat maankäyttöratkaisut tavoitetta vähentää yhdyskunnan henkilöautoriippuvuutta?

 

Ehkä väestönkasvuakin merkittävämpiä haasteita liittyy väestön ikärakenteen kehitykseen. Väestön ikääntyminen on lähitulevaisuudessa koko maata koskettava trendi. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 Raaseporin kaupungin asukkaista peräti joka kolmas olisi yli 65-vuotias. Väestön ikääntymisen myötä korostuu selvästi aiempaa enemmän tarve sovittaa yhteen iäkkäiden itsenäisiin liikkumismahdollisuuksiin ja turvalliseen liikkumiseen kohdistuvia vaatimuksia.

 

Ihmisten liikkumisen autoistuminen on väestön ikääntymisen ohella valtakunnallinen trendi ja yksi merkittävimmistä liikenneturvallisuustyön haasteista. Raaseporissa autonomistus on selvästi maakunnan ja koko maan keskitasoa korkeampaa. Raaseporilaiset tekevätkin päivittäisistä matkoistaan noin 65 prosenttia henkilöautolla. Liikenneturvallisuuden, ja toki myös ympäristön ja elinympäristöjen viihtyisyyden, näkökulmasta huolestuttavinta autoilun kehityksessä on ollut se, että entistä useammin myös lyhyet matkat tehdään autolla. Myös lasten ja nuorten kuljettaminen kouluun ja harrastuksiin on lisääntynyt. Kehityksen taustalla ovat ennen kaikkea asenteet ja pinttyneet liikkumistottumukset, mutta myös kevyen liikenteen järjestelyissä ja joukkoliikenteen palvelutasossa on merkittäviä auton käytön houkuttelevuuteen liittyviä puutteita.

 

Liikenneturvallisuusongelmat painottuvat liikennekäyttäytymiseen – nuorten liikenneturvallisuustilanne huolestuttava

 

Asukasmäärään suhteutettuna Raaseporin kaupungin tieliikenteen onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on sekä valtakunnan että Uudenmaan maakunnan keskitasoa korkeampi. Myös onnettomuuksien vakavuusaste on maakunnan keskiarvoa korkeampi, mutta jää kuitenkin koko maan keskiarvon alle. Raaseporilaiset itse kokevat liikenneturvallisuustilanteen kohtuulliseksi ja esimerkiksi hieman paremmaksi kuin lähikunnissa. Liikkujaryhmistä turvattomimmassa asemassa oleviksi koetaan koululaiset ja kulkutavoista pyöräilijät. Tilastojen perusteella selvästi eniten liikenneonnettomuuksia ikäryhmän kokoon suhteutettuna tapahtuu kuitenkin 15-vuotiaille sekä 18–24-vuotiaille.

 

Kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa korostuvat erityisesti niin sanotut yksittäisonnettomuudet, joiden määrä on vain kasvanut viime vuosina. Onnettomuuksien taustalla ovat usein kuljettajakäyttäytymiseen liittyvät riskit, kuten ylinopeus, alkoholi tai huumeet. Myös asukkaille suunnatussa kyselyssä liikennekäyttäytymiseen liittyvät asiat (nopeusrajoitusten noudattaminen, turvavälin jättäminen, vilkun käyttö, välinpitämättömyys muista tielläliikkujista, jne.) koettiin keskeiseksi ongelmaksi. Samaten erilaisten turvavälineiden ja -laitteiden (pyöräilykypärä, heijastin hands free -laite) käytössä oli kyselyn perusteella havaittavissa selviä puutteita.

 

Asukaskyselyn vapaamuotoisissa vastauksissa tuotiin esille yli 400 vaaranpaikan tai ongelmakohteen kuvausta. Autoliikenteen ongelmista valtaosa kohdistui liittymäjärjestelyihin. Kävelyn ja pyöräilyn ongelmatyypeistä yleisimmät olivat kevyen liikenteen väylän puuttuminen, ylinopeutta ajavat autot ja turvattomat tienylitykset. Yksittäisistä ongelmakohteista eniten palautetta saivat valtatien 25 liittymät, joista myös alueen pahimmat onnettomuuskasaumat löytyvät.

 

Liikenneturvallisuusongelmiin tartutaan entistä monipuolisemmalla keinovalikoimalla – vastuu liikenneturvallisuuden parantamisesta kuuluu kaikille 

Raaseporin kaupungille asetetun liikenneturvallisuusvision keskeinen lähtökohta on, että liikennejärjestelmä on kaikilla kulkutavoilla ja kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. Liikennejärjestelmän tulee myös tarjota vaihtoehtoja eri kulkutapojen käytölle ja houkutella nykyistä kestävimpiin liikkumisen ja asumisen valintoihin. Asetettuun visioon pääseminen on haasteellinen ja pitkäjänteisyyttä vaativa tehtävä. Onnistuminen tehtävässä edellyttää tehokasta yhteistoimintaa eri vastuutahojen kesken. Myös eri toimijoiden vastuualueelle kuuluvia toimia, keinovalikoimaa, tulee hyödyntää selvästi nykyistä monipuolisemmin.

 

Nyt laaditussa suunnitelmassa liikenneturvallisuus on nähty kokonaisuutena, johon vaikuttavat ihmisten asuinpaikan valinnat, yritysten ja palveluiden sijoittuminen, ihmisten päivittäiset liikkumisvalinnat sekä liikennekäyttäytyminen ja asenteet. Yhteiskunnan velvollisuutena on huolehtia siitä, että ihmisillä on käytettävissään tarvittavat tiedot, taidot ja puitteet liikenneturvallisuuden kannalta hyvien valintojen tekemiseksi. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmassa toimenpiteet on ryhmitelty tavoitealueiden mukaisesti kolmelle painopistealueelle:

 

1.    Kestävät toimintojen sijaintivalinnat (asuinpaikan valinnat, turvalliset yhdyskuntarakenteen ratkaisut)

2.    Kestävät arjen liikkumisvalinnat (kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, joukkoliikenteen käytön edistäminen, järkevän autoilun edistäminen)

3.    Vastuullinen ja turvallisuushakuinen liikennekäyttäytyminen (liikenneturvallisuustietämyksen ja -osaamisen ylläpito, turvallisen liikkumisen mahdollistava liikenneympäristö)

 

Toimenpiteiden suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut se, että ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen voidaan ja tulee vaikuttaa samanaikaisesti tietoisuutta lisäämällä (kasvatus, koulutus, tiedotus), edellytyksiä luomalla (maankäytön ja liikennejärjestelmän ratkaisut) sekä ohjaamalla tai rajoittamalla toimintaa (liikennevalvonta, toimintatavat, ohjeet, normit, jne.). Näin laadittu toimenpideohjelma korostaa liikenneturvallisuustyön monialaisuutta. Valittu lähestymistapa korostaa myös yksilöiden omaa vastuuta liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamisessa, unohtamatta kuitenkaan yhteiskunnan velvollisuutta luoda edellytyksiä nykyistä kestävimmille ja turvallisuuden kannalta edullisimmille valinnoille.

 

Raaseporin kaupunkiin perustettiin liikenneryhmä ohjaamaan liikenneturvallisuustyötä 

Laajan keinovalikoiman käytön ja eri kohderyhmien tavoittamisen edellytyksenä on eri toimijoiden välinen yhteistyö. Raaseporin alueella ei ole aiemmin tehty laajamittaisesti eri toimijat mukaan ottavaa liikenneturvallisuusyhteistyötä. Toiminta on ollut satunnaista ja yksittäisten aktiivisten tahojen ja henkilöiden kautta tapahtuvaa. Myös toimialojen välinen yhteistyö liikenneasioissa on ollut vähäistä. 

Työn aikana Raaseporin kaupunkiin päätettiin perustaa liikenneturvallisuutta ja kestävää liikkumista edistävä liikenneryhmä. Liikenneryhmä kokoaa saman pöydän ääreen kaikki keskeiset liikenneturvallisuustyön osapuolet. Kaupungin eri toimialojen rooli on erittäin keskeinen ihmisen koko eliniän ja kaikki liikkujaryhmät kattavan liikennekasvatustyön toteuttamiseksi. Turvallisen liikenneympäristön kehittämisen ohella kaupungin vastuulla on myös maankäytönsuunnittelu. Kaupungin tukena liikenneturvallisuustyössä muun muassa ovat Liikenneturva, Folkhälsan, Poliisi, Pelastuslaitos, Uudenmaan ELY-keskus ja useat muut sidosryhmätahot.

 

Liikenneryhmän tehtävänä on edistää liikenneturvallisuustyön suunnitelmallista toteutusta kaupungin alueella ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ryhmä asettaa painotukset kaupungissa tehtävälle liikenneturvallisuustyölle ja ohjaa olemassa olevia niukkoja resursseja keskeisiin liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Ryhmän tehtävänä on myös varmistaa, että kestävän liikkumisen, liikenneturvallisuusasioiden ja eri liikkujaryhmien näkökulma tulee huomioitua kaikissa kaupungin toiminnoissa.

Käytännön toiminnan käynnistäminen, sitoutuminen ja aktiivinen seuranta avainasemassa

 

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja periaatteiden määrätietoista toteuttamista. Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuttua tärkeintä onkin käytännön toiminnan ja toimenpiteiden käyntiin saaminen. Liikkeelle kannattaa lähteä helpohkoista ja pienistä, mutta vahvaa perustaa luovista toimenpiteistä. Liikenneturvallisuustyötä ei tule rakentaa yksin liikenneympäristön kehittämisen varaan, vaan toiminnan painopisteen pitäisi olla ihmisten liikennetietoisuutta ja -osaamista tukevissa toimissa sekä nykyisten toimintatapojen kehittämisessä. 

Aktiivisen seurannan merkitys toiminnan mahdollistavana ja toimintaa ohjaavana tekijänä on keskeinen. Seurannan kautta liikenneturvallisuustyö voidaan kohdentaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kaikista pahimpiin ongelma-alueisiin. Seuranta vaikuttaa myös liikenneturvallisuustyön osapuolten työskentelymotivaatioon.

 

Monet suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet vaativat raha- ja henkilöresursseja ja jatkuvaa edistämistä.  Suunnitelman täytäntöönpanon onnistumisen kannalta onkin äärimmäisen tärkeää, että liikenneturvallisuustyölle saadaan kaupungin päätöksentekijöiden hyväksyntä. Käytännön työn kannalta on myös tärkeää, että hallintokuntien johto tukee ja kannustaa työntekijöitä liikenneturvallisuustyössä.

 

Raaseporilaisten omilla valinnoilla merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa - potentiaalia nykyistä kestävämpiin valintoihin on runsaasti

 

Ihmiset voivat monilla asumista ja liikkumista koskevilla valinnoillaan ja päätöksillään merkittävästi vaikuttaa siihen, kuinka turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö Raaseporin kaupunki tulevaisuudessa on. Suunnittelutyön aikana tehdyt analyysit osoittivat, että jo kaupungin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään sisältyy runsaasti vielä hyödyntämättömiä kestävän ja turvallisen liikkumisen mahdollisuuksia. Asuinpaikan sijainti on merkittävimpiä yksittäisiä tekijöitä, joilla kotitaloudet voivat vaikuttaa tuleviin liikkumistarpeisiinsa, liikkumisesta aiheutuviin kustannuksiin, liikkumiseen kuluvaan aikaan, kulkutavan valinnanmahdollisuuksiin ja esimerkiksi liikkumisesta aiheutuviin päästöihin. Merkittävä osa liikennekuolemista voitaisiin puolestaan välttää nykyistä vastuullisemmalla ja liikenneturvallisuushakuisemmalla liikennekäyttäytymisellä, esimerkiksi noudattamalla liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia ja käyttämällä lain edellyttämiä turvavälineitä. Kestävämpien liikkumisvalintojen myötä voidaan puolestaan vähentää liikenteen päästöjä, melua ja autoliikenteestä aiheutuvia onnettomuuksia. Kestävän liikkumisen edistämisellä on saavutettavissa myös merkittäviä terveysvaikutuksia, mikäli autoliikenne korvautuu kävelyllä ja pyöräilyllä.

Raaseporin liikenneturvallisuussuunnitelma (pdf)

 

Lisätietoja antavat:
Raaseporin kaupunki, Tekninen johtaja Kaj Lindholm, puh. 019 289 2520
Uudenmaan ELY-keskus, liikenneturvallisuusvastaava Mari Ahonen puh 040 547 1401
Strafica Oy, Projektipäällikkö Juha Heltimo puh: 09 3508 1221