Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rakennusperinnön ja vesihuollon avustuksia vuodelle 2012 voi hakea 30.11.2011 mennessä

Lehdistötiedote   •   Marras 07, 2011 12:23 EET

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia rakennusperinnön hoitoon, vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen. Uutuutena haettavana on avustus haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan. Hakemukset tulee toimittaa 30.11.2011 mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustuksia kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin. Avustusta voidaan myöntää myös rakennuskulttuuri-inventointeihin, merkittäviin maisema-alueisiin ja kansallisiin kaupunkipuistoihin kuuluvan rakennetun ympäristön hoitoon ja kunnostukseen. Korjausta suunniteltaessa tulee lähtökohtana olla, että korjaustyöt tehdään perinteisin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin, ja että niissä käytetään rakennukseen sopivia alkuperäisiä tai vastaavia materiaaleja.

Avustukset myönnetään ensisijaisesti rakennusten ulkopuolisiin korjaustoimenpiteisiin. Tukea voivat hakea yksityiset kansalaiset, kunnat, kuntayhtymät ja yhteisöt.

Vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteet

ELY-keskus myöntää vesihuoltoavustuksia maa- ja metsätalousministeriön sille osoittamien määrärahojen puitteissa. Vesiensuojeluavustukset myönnetään ympäristöministeriön määrärahoista. Vuonna 2012 vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuoltoverkostojen laajentamiseen.

Vesihuoltoavustusta voi saada vesihuoltotoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on alueellisen yhteistyön aikaansaaminen vesihuollossa, vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa, vesihuollon aikaansaaminen maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla sekä pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen tai niiden tilan parantaminen.

Tukea voidaan myöntää vesihuoltolaissa tarkoitetuille vesihuoltolaitoksille tai muulle vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle, yhteisölle, kuntayhtymälle tai kunnalle. Hakemuksen mukaan on liitettävä lomakkeessa mainitut vesihuollon tukilain edellyttämät asiakirjat, kuten suunnitelmat kustannusarvioineen, rahoitussuunnitelmineen ja toteuttamisaikatauluineen sekä muut tarpeelliset selvitykset tuen myöntämisen edellytysten arvioimiseksi.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole sekä myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä.

Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. Kunnan tulee hakea avustusta kirjallisesti ja hakemuksessa tulee ilmetä hankkeen alustava aikataulu, rahoitussuunnitelma, kunnan oma osallistumisosuus sekä muut mahdolliset avustuksen myöntämiseen vaikuttavat tiedot. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia koko hankkeen kustannuksista.  Avustusta voi hakea jatkuvasti eli myös muulloin kuin nyt meneillään olevana hakuaikana.

Uutuutena haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan avustus

Avustukset haja-asutuksen jätevesineuvonnan järjestämiseksi ovat haettavana. Kyseessä on uusi avustus, jonka taustalla vaikuttaa se että hajajätevesiasetuksen mukaan kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien on täytettävä puhdistustehoa koskevat vaatimukset vuoteen 2016 mennessä.

Neuvonnalla pyritään saamaan kiinteistöjen omistajille mahdollisimman oikea ja puolueeton tieto siitä, mitä kiinteistön jätevesien käsittelemiseksi tarvitsee tehdä ja miten vaatimukset täyttävän jätevesijärjestelmän toteuttamisessa kannattaa edetä. Neuvonnalla ei ole tarkoitus korvata jätevesijärjestelmän suunnittelua, vaan parantaa kiinteistönomistajan valmiuksia suunnittelun teettämiselle ja sen mukaiselle jätevesijärjestelmän toteutukselle.

Hakemuksesta arvioidaan erityisesti toiminnan sisältö ja laatu, hakijan osaaminen ja resurssit sekä toiminnan taloudellinen tehokkuus. Avustusta voivat hakea tilinpitovelvolliset järjestöt tai vastaavat yhteisöt.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat Pirkanmaan ELY-keskuksessa:

  • Rakennusperinnön hoito: tarkastaja Päivi Keskikallio, p. 040 714 6280
  • Vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteet: vesihuoltoinsinööri Jukka Lahti, p. 050 594 4476
  • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: hydrogeologi Matti Vänskä, p. 050 563 3712
  • Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta: vanhempi insinööri Antero Luonsi, p. 0500 832 521