Ruukki

Rautaruukki Oyj: Kannattavuus parani merkittävästi, mutta jäi vielä epätyydyttäväksi. Vuodelle 2011 ennakoidaan 20-25 prosentin liikevaihdon kasvua ja selvää tulosparannusta

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 11:52 EET

Loka-joulukuu 2010 (10-12/2009)
- Saadut tilaukset olivat 647 milj. euroa (43 %:n kasvu).
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 641 milj. euroa (515).
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli -5 milj. euroa (-32).
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli -12 milj. euroa (-39).

Tammi-joulukuu 2010 (2009)
- Saadut tilaukset olivat 2 326 milj. euroa (34 %:n kasvu).
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 2 403 milj. euroa (1 901).
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 38 milj. euroa (-272).
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 8 milj. euroa (-303).

Osinkoesitys
Hallitus esittää osingoksi 0,60 euroa osakkeelta (0,45) eli yhteensä 83 milj.
euroa (62).

Arvio vuoden 2011 taloudellisesta kehityksestä
Konsernin liikevaihdon vuonna 2011 arvioidaan kasvavan 20-25 prosenttia
edellisvuodesta. Konsernin kannattavuuden arvioidaan paranevan selvästi vuoteen
2010 verrattuna.


AVAINLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
    10-12/10 10-12/09 2010 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoiset luvut

Vertailukelpoinen liikevaihto, Me   641 515 2 403 1 901

Vertailukelpoinen liikevoitto, Me   -5 -32 38 -272

Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta,
%   -0,7 -6,2 1,6 -14,3

Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, Me   -12 -39 8 -303Raportoidut luvut

Raportoitu liikevaihto, Me   641 521 2 415 1 950

Raportoitu liikevoitto, Me   -3 -39 -12 -323

Raportoitu tulos ennen veroja, Me   -11 -46 -74 -359Nettorahavirta ennen rahoitusta, Me   -19 78 -226 30

Tulos/osake, e   -0,21 -0,33 -0,57 -1,98

Osinko/osake, e       0,60* 0,45

Sijoitetun pääoman tuotto, %       -0,3 -14,2

Nettovelkaantumisaste, %       44,7 22,3

Omavaraisuusaste, %       55,3 59,9

Henkilöstö keskimäärin   11 384 11 913 11 693 12 664
--------------------------------------------------------------------------------
* Hallituksen esitysToimitusjohtaja Sakari Tamminen:

"Vuonna 2010 talous kasvoi erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Euroopassa
kasvu jäi muuta maailmaa hitaammaksi, joskin markkinaympäristö parani vuoden
loppua kohden.

Ruukille vuosi 2010 merkitsi käännettä parempaan. Saimme uusia tilauksia
kolmanneksen edellisvuotta enemmän. Tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-
alueillamme, vahvimmin teräsliiketoiminnassa ja loppuvuodesta
konepajaliiketoiminnassa. Maantieteellisesti kasvu oli nopeinta Ruotsissa sekä
uusilla erikoisterästuotemarkkinoilla Brasiliassa, Kiinassa ja Turkissa.

Rakentamisen liiketoiminnassa kysyntä pysyi hiljaisena liike- ja
toimitilarakentamisessa. Toimitusmäärät kasvoivat asuinrakentamisen
kattotuotteissa sekä infrastruktuurirakentamisessa, jossa vahvistimme asemaamme
pohjoismaisessa tie- ja väylärakentamisessa. Asuinrakentamisen markkinoille
toimme menestyksekkäästi uusia kattotuotteita, joiden myynti oli vilkasta
etenkin itäisessä Keski-Euroopassa ja Ukrainassa.

Konepajaliiketoiminnassa markkinatilanne useimmilla asiakastoimialoillamme
parani edellisvuodesta ja tilausmäärät kasvoivat pääasiassa
materiaalinkäsittelyn, rakentamisen ja kaivosteollisuuden laitevalmistajilta.
Vahvimmin tilaukset kasvoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Tuulivoimateollisuuden ja muun energiateollisuuden laitevalmistuksessa
toimitusmäärät laskivat voimakkaasti. Myös laivanrakennusteollisuuden
markkinatilanne jatkui huonona.

Teräsliiketoimintamme elpyi edellisvuoden syvästä notkahduksesta, ja kysyntä
kasvoi useilla keskeisillä asiakastoimialoilla, kuten raskaassa
konepajateollisuudessa ja ajoneuvoteollisuudessa. Erityisen hyvin kehittyi
erikoisterästuotteiden myynti, joka kaksinkertaistui edellisvuodesta. Kuluneena
vuonna laajensimme erikoisterästuotteiden jakeluverkostoa erityisesti
kehittyvillä markkinoilla, kuten Brasiliassa ja Kiinassa.

Konsernin kannattavuus parani merkittävästi edellisvuodesta, mutta raportoitu
tuloksemme jäi vielä negatiiviseksi. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja nousi
kuitenkin jo positiiviseksi, mihin vaikuttivat terästuotteiden lisääntyneet
toimitusmäärät, terästuotannon kapasiteetin parantunut käyttöaste,
erikoisterästuotteiden myynnin kasvu sekä myyntihintojen nousu.
Ratkaisuliiketoiminnoissa eli rakentamisessa ja konepajaliiketoiminnassa
kannattavuus jäi vielä heikoksi. Rakentamisen liiketoiminnassa kannattavuutta
heikensivät matala kapasiteetin käyttöaste liike- ja toimitilarakentamisessa
sekä eräiden projektien huono kannattavuus. Myös konepajaliiketoiminnassa
kapasiteetin käyttöaste oli matala, minkä lisäksi konepajaliiketoiminnan
kannattavuutta rasittivat komponenttien huono hintataso erityisesti alkuvuodesta
sekä pienet toimitusmäärät energiateollisuuden laitevalmistajille.

Teimme kuluneena vuonna merkittäviä strategisia linjauksia, joiden mukaisesti
viemme yhtiötä eteenpäin. Strategiamme kulmakivet ovat entistä pidemmälle viety
erikoistuminen, markkina-asemien vahvistaminen sekä kehittyvien markkinoiden
kasvupotentiaalin hyödyntäminen. Asettamamme tavoitteet ovat kunnianhimoiset,
mutta meillä on nyt luotuna vahva pohja niiden saavuttamiselle. Jatkamme
ratkaisuliiketoimintojemme eli rakentamisen ja konepajaliiketoiminnan
kehittämistä tavoitteenamme kasvattaa niiden yhteenlaskettu osuus konsernin
liikevaihdosta nykyisestä 34 prosentista 60 prosenttiin.
Ratkaisuliiketoimintojemme kasvua edesauttavat hyvä tuotanto- ja
myyntiverkostomme, erikoisteräspohjaiset komponentit sekä monistettavat tuotteet
ja konseptit erityisesti rakentamisen liiketoiminnassa.

Kehittyvät markkinat toivat vuonna 2010 konsernin liikevaihdosta noin
neljänneksen, ja tavoitteenamme on kasvattaa niiden osuus 50 prosenttiin
lähivuosien aikana. Teräsliiketoiminnassa haluamme kasvattaa
erikoisterästuotteiden osuutta teräsliiketoiminnan liikevaihdosta nykyisestä 27
prosentista 60 prosenttiin muun muassa suuntaamalla niiden myyntiä entistä
enemmän kehittyville markkinoille, joilla kysyntä kasvaa muita markkinoita
nopeammin. Pohjoismaisilla terästuotemarkkinoilla aiomme vahvistaa markkina-
asemaamme parantamalla toimitustäsmällisyyttä sekä tuotteiden ja palvelujen
laatua koko toimitusketjussa.

Lähtökohdat vuodelle 2011 ovat edellisvuotta valoisammat. Teollisuuden
investointien ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta kaikilla päämarkkina-
alueillamme. Arviomme mukaan lisääntynyt aktiviteetti asiakasteollisuuksissamme
lisää tuotteidemme kysyntää sekä rakentamisessa, konepajaliiketoiminnassa että
teräsliiketoiminnassa erityisesti erikoisterästuotteiden osalta. Kysynnän kasvun
seurauksena arvioimme yhtiön kapasiteetin käyttöasteen vuonna 2011 olevan
edellisvuotta korkeampi, erityisesti ratkaisuliiketoiminnoissa. Terästuotteiden
myyntihintojen uskomme nousevan vuoden 2011 aikana paranevan kysynnän ja raaka-
aineiden hintojen nousun seurauksena. Olemme tehostaneet toimintojamme
konserninlaajuisesti, ja kustannuskilpailukykymme on nyt selvästi edellisvuosia
parempi. Keskeisiä tavoitteitamme kuluvalle vuodelle ovat edellisvuotta selvästi
vahvempi rahavirta sekä rakentamisen ja konepajaliiketoiminnan palauttaminen
kannattaviksi.

Konsernin liikevaihdon vuonna 2011 arvioidaan kasvavan 20-25 prosenttia
edellisvuodesta. Konsernin kannattavuuden arvioidaan paranevan selvästi vuoteen
2010 verrattuna."

Rautaruukki Oyj:n tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen
liitteenä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075
Talous- ja rahoitusjohtaja Markku Honkasalo, puh. 020 592 8840Englanninkielinen analyytikko- ja mediatilaisuus järjestetään 3.2.2011 klo
10.30 osoitteessa Ruukki, Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki.

Tiedotustilaisuutta ja esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo
10.30 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.ruukki.com/sijoittajat">www.ruukki.com/sijoittajat
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta soittamalla 5-10
minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +44 (0)20 7162 0125, tunnus:
886 231.

Webcast-tallenne on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla 3.2.2011 noin klo 16.00
lähtien. Puhelinkonferenssin nauhoitus on kuunneltavissa 8.2.2011 asti
numerossa: +44 (0)20 7031 4064, tunnus: 886 231.

Vuoden 2010 vuosikertomus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan julkaistaan viikolla
9.

Rautaruukki Oyj
Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 27 maassa ja
henkilöstöä noin 11 700. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,4 miljardia euroa.
Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö
käyttää markkinointinimeä Ruukki.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.ruukki.com">www.ruukki.com
Rautaruukki_tilinpaatostiedote2010:
http://http://hugin.info/3013/R/1484920/420095">http://hugin.info/3013/R/1484920/420095pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Rautaruukki Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1484920]

Source: Millistream