Raute Oy

RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 11:03 EEST

- Konsernin liikevaihto 49,5 Me (29,0 Me) kasvoi 71 % vertailukaudesta.
- Liiketulos oli +3,6 Me (-6,4 Me) ja tulos ennen veroja oli +3,5 Me (-6,4 Me).
Tulosta paransi kiinteistökaupasta syntynyt voitto 4,4 Me.
- Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana +0,76 euroa (-1,31 e).
- Uusien tilausten määrä oli 46 Me (16 Me). Tilauskanta laski ja oli
katsauskauden lopussa 20 Me (11 Me).
- Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,5 Me. Liiketulos oli 4,9 Me ja
liiketulos ilman kiinteistökaupasta syntynyttä voittoa oli +0,5 Me.
- Liikevaihto- ja tulosnäkymissä ei ole tapahtunut muutosta. Koko vuoden 2010
liikevaihto kasvaa ja liike­tulos on positiivinen. Viimeisen vuosineljänneksen
liiketulos jää tappiolliseksi alentuneen tilauskannan ja siitä kuluvalle
vuodelle kertyvän alhaisen liikevaihdon takia.TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: LYHYEN TÄHTÄIMEN HAASTEET KASVANEET

Kolmannella vuosineljänneksellä tilauskantamme mahdollisti kohtuullisen
liikevaihtotason ja saavutimme positiivisen liiketuloksen operatiivisesta
toiminnastamme. Saavutettu tulos osoittaa, että toimintamme on kilpailukykyistä
ja kannattavaa, kun kysyntä on edes kohtuullisella tasolla. Saimme kolmannen
vuosineljänneksen aikana valmiiksi liiketoimintamme uudelleenjärjestelyt
Pohjois-Amerikassa uusiin tiloihin muuton ja vanhan toimipaikan myynnin osalta.
Kiinteistön myynnistä saimme merkittävän myyntivoiton, joka nosti
liiketuloksemme voitolliseksi myös koko alkuvuoden osalta.

Markkinatilanteen osalta ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.
Neuvotteluvaiheessa on useita merkittäviä projekteja, mutta asiakkaidemme
investointipäätökset ovat edelleen siirtyneet ja uusien tilausten määrä oli
edelleen alhaisella tasolla. Tähän asti olemme sopeutuneet alentuneeseen
kysyntään tilapäisenä ilmiönä. Tällä alhaisella tasolla olemme toimineet nyt jo
kaksi vuotta, mutta olemme tehneet sen pääosin väliaikaisilla
sopeutusratkaisuilla. Nyt sopeutamme toimintaamme pysyvämmin uuteen,
alentuneeseen kysynnän tasoon ja olemme käynnistäneet yhteistoimintalain
mukaiset neuvottelut toiminnan sopeutuksista Suomen yksiköissämme lokakuun
alussa. Tavoitteenamme on sopeuttaa rakenteemme sellaiseksi, että toimintamme on
pitkäjänteisesti kilpailukykyistä ja kannattavaa alentuneenkin kysynnän
olosuhteissa.

Loppuvuoden osalta haasteenamme on alhaiseksi laskenut tilauskanta. Keskeisimmät
tavoitteemme loppuvuodelle ovatkin tilauskannan vahvistaminen ja edellä mainitun
alhaisempiin yleiskustannuksiin tähtäävän toimintamallin aikaansaaminen.
Loppuvuodelle ajoittuva tilauskantamme on kuitenkin nyt alhainen, eivätkä
mahdolliset uudet tilaukset enää ehdi vaikuttaa merkittävästi tänä vuonna
tuloutuvaan liikevaihtoon.


RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihyödykkeissä käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten
asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber,
viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän
kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista.

Kansainvälisen talouskasvun elpyminen on edelleen hidasta ja epävarmaa.
Rakentamisen ja kuljetusvälineteollisuuden tilanne jatkuu edelleen vaikeana.
Puutuotteiden kysyntä on pysynyt alhaisella tasolla kaikilla Rautelle tärkeillä
markkina-alueilla. Kysyntä on kuitenkin piristynyt viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Parhaiten menestyvät tehtaat ovat onnistuneet
parantamaan kapasiteetin käyttöasteitaan, mutta osa tehtaista sopeuttaa edelleen
tuotantoaan alentuneeseen kysyntään tekemällä lyhennettyä työviikkoa ja
toteuttamalla eripituisia seisokkeja. Heikoimmin kannattavissa ja vähiten
tehokkaissa vaneritehtaissa tuotanto on edelleen pysäytettynä.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä

Puutuotteiden alhaisesta kysynnästä ja epävarmoista markkinanäkymistä johtuen
vaneriteollisuuden investointiaktiviteetti on pysynyt alhaisella tasolla
kaikilla markkina-alueilla. Suunnitteilla ja neuvotteluvaiheessa olevien
hankkeiden investointipäätökset ovat siirtyneet edelleen. Pelkästään
rakentamisen aktiivisuudesta riippuvaisen LVL-teollisuuden investoinnit ovat
edelleen alhaisella tasolla kaikilla markkina-alueilla. Myös
rahoitusmarkkinoiden haasteet Rautelle tärkeillä kehittyvillä markkinoilla ja
pitkäaikaisen rahoituksen ehdot rajoittavat Rauten asiakkaiden investointeja
edelleen.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä tulee paranemaan vasta kun vanerin
tuotantokapasiteetin käyttöasteet paranevat pysyvämmin.


UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Rauten liiketoiminta muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalveluista
puutuoteteollisuudelle. Projektitoimituksiin kuuluvat kokonaiset tehtaat,
tuotantolinjat sekä yksittäiset koneet ja laitteet. Teknologiapalveluihin
kuuluvat kunnossapito, varaosapalvelut, moder­nisoinnit, konsultointi, koulutus
ja kunnostetut koneet.

Katsauskauden aikana saatujen uusien tilausten kokonaismäärä 46 miljoonaa euroa
(16 Me) oli markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla. Uusista tilauksista 49
prosenttia oli Aasia-Tyynenmeren alueelle, 26 prosenttia Eurooppaan, 14
prosenttia Pohjois-Amerikkaan, 8 prosenttia Venäjälle ja 3 prosenttia muille
markkina-alueille. Teknologiapalveluiden osuus uusista tilauksista oli 12
miljoonaa euroa (11 Me).

Kolmannella vuosineljänneksellä uusien tilausten määrä oli 12 miljoonaa euroa (5
Me). Merkittävimmät tilaukset oli LVL-linja Malesiaan ja sorvauslinja Romaniaan.
Alhainen uusien tilausten määrä johtui epävarmuudesta puutuotteiden
markkinatilanteen kehityksessä ja siitä johtuvasta investointipäätösten
siirtymisestä.

Tilauskanta laski johtuen alhaisesta uusien tilausten määrästä ja oli
katsauskauden päättyessä 20 miljoonaa euroa (11 Me).


KILPAILUASEMA

Rauten kilpailuasemassa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta ja Rauten
kilpailukyky on kysynnän elpyessä vahva. Asiakkaat arvostavat toimitus- ja
palvelukyvyn varmistamiseen ja kilpailukykynsä parantamiseen tähtäävissä
strategisissa investoinneissa kokonaisosaamista ja vahvaa teknologian kehitystä.
Asiakkaiden toimittajavalinnoissa Rauten teknologian tarjoamilla kilpailueduilla
on suuri merkitys. Myös Rauten vahva rahoitusasema lisää uskottavuutta ja
parantaa kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana.


LIIKEVAIHTO

Katsauskauden liikevaihto 49,5 miljoonaa euroa (29,0 Me) kasvoi 71 prosenttia
vertailukaudesta. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin joulukuussa 2009 ja
tammikuussa 2010 tilauskantaan saaduista kahdesta suuresta tilauksesta.

Liikevaihto muodostui kokonaisuudessaan puutuoteteknologialiiketoimintaan
kuuluvista projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Teknologiapalveluiden
osuus katsauskauden liikevaihdosta oli 28 prosenttia (34 %).

Koko liikevaihdosta Venäjän osuus oli 34 prosenttia (25 %), Aasia-Tyynenmeren
alueen osuus oli 30 prosenttia (6 %), Euroopan osuus 16 prosenttia (53 %),
Pohjois-Amerikan osuus 16 prosenttia (6 %) ja Etelä-Amerikan osuus 4 prosenttia
(9 %).

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 19,5 miljoonaa euroa (8,1 Me).


TULOS JA KANNATTAVUUS

Joulu-tammikuussa saadut kaksi suurta uutta tilausta alkoivat maaliskuusta
alkaen näkyä tuotannon kuormituksessa ja liikevaihdon kasvuna. Konsernin
kannattavuus parani katsauskaudella merkittävästi vertailukaudesta johtuen
liikevaihdon kasvusta ja suoritetuista toimintojen uudelleenjärjestelyistä.
Katsauskauden liiketulos oli 3,6 miljoonaa euroa voitollinen (6,4 Me
tappiollinen) ja +7 prosenttia liikevaihdosta (-22 %). Liiketulosta parantaa
kiinteistökaupasta saatu voitto 4,4 miljoonaa euroa.

Operatiivisen toiminnan liiketulos oli katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa
tappiollinen. Katsauskauden liiketulokseen sisältyy Jyväskylän
tuotantotoimintojen siirrosta Nastolan päätehtaalle ja Kanadan toimipisteen
muutosta uusiin toimitiloihin syntyneitä kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,8
miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 3,5 miljoonaa euroa voitollinen (6,4 Me
tappiollinen). Katsauskauden tulos oli 3,0 miljoonaa euroa voitollinen (5,3 Me
tappiollinen). Tulos osaketta kohti oli laimentamattomana +0,76 euroa (-1,31 e).

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos, oli 4,9 miljoonaa euroa voitollinen (2,3
Me tappiollinen). Liiketulokseen sisältyi kiinteistökaupasta syntynyt voitto
ennen veroja 4,4 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 4,1
miljoonaa euroa (-1,8 Me) ja tulos osaketta kohti oli laimentamattomana +1,02
euroa (-0,45 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna +1,00 euroa (-0,45 e).

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos operatiivisesta toiminnasta oli 0,5
miljoonaa euroa voitollinen (2,3 Me tappiollinen) ja +3 prosenttia (-28 %)
liikevaihdosta.


RAHAVIRTA JA TASE

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Gearing oli katsauskauden lopussa -19
prosenttia (-25 %) ja omavaraisuusaste 50 prosenttia (59 %). Taseen erien ja
niistä laskettavien tunnuslukujen vaihtelu johtuu projektiliiketoiminnalle
luonteenomaisesta asiakkaiden maksuerien ja projektitoimitusten
kustannuskertymien eriaikaisuudesta.

Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 21,3 miljoonaan euroa (16,0 Me).
Kiinteistökaupan kauppahinta sisältyi katsauskauden lopussa taseen
myyntisaamiset ja muut saamiset -erään. Liiketoiminnan rahavirta oli
katsauskauden aikana -3,1 miljoonaa euroa (-0,8 Me). Investointien rahavirta oli
-0,7 miljoonaa euroa (-0,5 Me). Rahoituksen rahavirta oli -2,6 miljoonaa euroa
(-3,9 Me), johon sisältyy TyEL-lainan lyhennystä 2,0 miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma oli katsauskauden lopussa 16,5 miljoonaa euroa (9,5
Me), josta TyEL-lainojen osuus oli 16,0 miljoonaa euroa (9,0 Me). Käyttämättömät
pitkäaikaisia luottolimiitit olivat 5 miljoonaa euroa (14 Me). Lisäksi yhtiöllä
on käyttämätön 10 miljoonan euron yritystodistusohjelma (10 Me).


KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT

Raute-konserniin kuuluva Raute Canada Ltd. myi omistamansa tehdaskiinteistön
Vanvouverin alueella Kanadassa. Kiinteistökaupasta syntyi konsernille
liiketoiminnan muu tuotto 4,4 miljoonaa euroa.TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Rauten Kanadassa toimiva yksikkö on siirtynyt nykyistä toimintamallia paremmin
vastaaviin vuokrattuihin toimitiloihin Vancouverin alueella. Muuton yhteydessä
toteutettiin tuotannollisia investointeja, joilla parannetaan tuottavuutta ja
lyhennetään toimitusaikoja.

Raute Oyj:n laatujärjestelmä on uudelleenauditoitu ja saanut uusimman standardin
mukaisen ISO 2001:2008 laatusertifikaatin syyskuussa.


TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT SEKÄ INVESTOINNIT

Tutkimus- ja kehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 1,2 miljoonaa euroa
(1,9 Me) ja 2,3 prosenttia (6,6 %) liikevaihdosta.

Investointien kokonaismäärä katsauskaudella oli 1,8 miljoonaa euroa (0,6 Me).
Investoinnit liittyvät pääosin Kanadan yksikön uudelleenjärjestelyihin ja
tuotannon kehittämiseen. Investoinnit sisältävät aktivoituja kehitysmenoja 17
tuhatta euroa (108 tuhatta euroa).


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 511 (530). Ulkomaisten
konserniyhtiöiden osuus henkilöstöstä oli 25 prosenttia (23 %).

Henkilöstön määrää sopeutettiin katsauskaudella 15 prosenttia (18 %) ja
konsernin koko henkilöstöä koskivat erimittaiset lomautukset ja muut
sopeutusjärjestelyt. Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna
(ns. tehollinen henkilöstö) oli katsauskaudella keskimäärin 439 (446).


OSAKKEET

Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 4.004.758
kappaletta, joista K-sarjan osakkeita (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 991.161
kappaletta ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) oli 3.013.597 kappaletta.
Osakkeiden nimellisarvo on kaksi euroa.

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3.
pykälässä esitetyin ehdoin. K-sarjan osakkeen siirtyessä K-sarjan ulkopuoliselle
uudelle omistajalle muilla K-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake
yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä esitetyin ehdoin.

Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Raute
Oyj:llä on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan
edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa.

Koko osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 32,8 miljoonaa euroa
(35,0 Me), jossa K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen 30.9.2010
päätöskurssin 8,20 euroa (8,75 e) mukaisesti.

Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 31.3.2010 antama valtuutus päättää omien
A-sarjan osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla
sekä niitä koskevasta suunnatusta osakeannista 400.000 kappaleen enimmäismäärään
saakka. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan katsauskaudella.

Yhtiöllä ei ole katsauskaudella ollut hallussaan yhtiön omia osakkeita.


OPTIOJÄRJESTELMÄ

Yhtiökokous päätti 31.3.2010 enintään 240.000 optio-oikeuden liikkeelle
laskemisesta. Hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti 5.5.2010
antanut konsernin avainhenkilöille yhteensä 80.000 kappaletta tunnuksella 2010A
merkittyä optiota. 2010A-optioiden merkintäaika on 1.3.2013 - 31.3.2016 ja
toteutushinta 7,64 euroa. Optiojärjestelmän ehdot on julkaistu yhtiön
Internet-sivuilla.


OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 1.820 ja katsauskauden lopussa 1.759.
K-sarjan osakkeita omistaa 50 yksityishenkilöä (46). Johdon omistusosuus oli 7,0
prosenttia (5,0 %) yhtiön osakkeista ja 12,5 prosenttia (9,1 %) äänimäärästä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 2,1 prosenttia (2,3 %).

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö ei ole antanut liputusilmoituksia.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2010. Yhtiökokouksen
päätöksistä on annettu pörssitiedote 31.3.2010.


OSINGONJAKO TILIKAUDELTA 2009

Tilikaudelta 2009 ei jaettu osinkoa.


HALLINNOINTI

Raute Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate
Governance) 2010, jonka Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus hyväksyi
kesäkuussa 2010. Raute poikkeaa suosituksesta 22 nimitysvaliokunnan jäsenten
valinnassa siten, että nimitysvaliokuntaan valitaan yksi hallituksen
ulkopuolinen jäsen, joka on merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeenomistajien
keskuudestaan nimeämä henkilö. Hallitus pitää poikkeamista perusteltuna ottaen
huomioon yhtiön omistusrakenne ja mahdollisuus huomioida merkittävien
osakkeenomistajien odotuksia jo hallituksen jäsenten valinnan
valmisteluvaiheessa. Raute Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet ja yhtiön palkka- ja
palkkioselvitys on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla www.raute.fi.

Raute Oyj on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
(Corporate Governance Statement) toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena
yhtiön Internet-sivuilla.

HALLITUS JA HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Raute Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 31.3.2010 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi
tutkija Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo
Helander, KTM Mika Mustakallio ja KTM Pekka Suominen.

Riippumattomuusarvioinnin perusteella puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen ja
jäsenet Risto Hautamäki, Ilpo Helander, Mika Mustakallio ja Pekka Suominen ovat
riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen varapuheenjohtaja Sinikka Mustakallio, joka
on toiminut Rauten hallintoneuvoston puheenjohtajana 1996-1998 ja hallituksen
jäsenenä vuodesta 1998 alkaen, on riippuvainen yhtiöstä. Hallituksen
puheenjohtaja, Erkki Pehu-Lehtonen, sekä kaksi hallituksen jäsenistä, Ilpo
Helander ja Risto Hautamäki, ovat riippumattomia merkittävistä
osakkeenomistajista.

Raute Oyj:n hallituksella on nimitys- ja työvaliokunnat. Nimitysvaliokunnan
puheenjohtajana toimii Erkki Pehu-Lehtonen ja jäseninä Sinikka Mustakallio sekä
merkittävien osakkeenomistajien keskuudestaan valitsema Ville Korhonen.
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Erkki Pehu-Lehtonen ja jäseninä Sinikka
Mustakallio sekä Risto Hautamäki. Tarkastusvaliokunnan tehtävistä huolehtii
hallitus.


LIIKETOIMINTARISKIT

Maailmantalouden tilanne ja epävarmuus sen kehittymisestä ylläpitävät lähiajan
riskejä. Vuoden 2009 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä kuvatuissa
liiketoiminnan riskeissä ei ole katsauskaudella tapahtunut oleellisia muutoksia.
Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät uusien tilausten ja
tilauskannan, sekä niiden seurauksena liikevaihdon ja kannattavuuden
kehittymiseen.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raute Oyj täsmensi 1.10.2010 annetussa pörssitiedotteessa vuoden 2010
tulosnäkymiä. Rauten vuoden 2010 liikevaihdon ennakoitiin aikaisemmin kasvavan
ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2009. Positiivisen liiketuloksen
saavuttamisen ja sen suuruuden kerrottiin aikaisemmin riippuvan saatavien uusien
tilausten määrästä. Toteutuneen kiinteistökaupan kerrottiin parantavan konsernin
tulosnäkymiä. Lisäksi kerrottiin, että vuoden 2010 liikevaihto kasvaa ja
liiketulos on positiivinen.

Raute Oyj jatkaa sopeutumista heikkona jatkuvaan ja epävarmaan
markkinatilanteeseen ja on 8.10.2010 käynnistänyt yhteistoimintalain mukaiset
neuvottelut henkilöstösopeutuksista Suomen yksiköidensä toimihenkilöiden ja
ylempien toimihenkilöiden kanssa. Puutuoteteollisuuden investointien ja
palvelujen kysynnän alentuneen tason on arvioitu muodostuneen pitempiaikaiseksi
tilanteeksi, jossa tehokas ja kilpailukykyinen toiminta edellyttää myös pysyviä
ratkaisuja henkilöstön sopeuttamiseksi. Tavoitteena on sopeutuminen alhaisena
jatkuvaan kysyntään, tilauskannan vaihteluihin sekä kannattavuuden parantaminen.
Työnantajan neuvotteluesitys sisältää lomautuksia sekä enintään 25 henkilön
irtisanomisen. Neuvottelujen arvioidaan kestävän kuusi viikkoa.


NÄKYMÄT VUODELLE 2010

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvän epävarmuuden
johdosta Rauten asiakasteollisuuksien markkinatilanteen arvioidaan edelleen
jatkuvan epävarmana. Puutuoteteollisuuden investointien ja palveluiden kysynnän
ei odoteta pysyvästi paranevan lähitulevaisuudessa. Yksittäisiä tehdaslaajuisia
investointihankkeita, joilla asiakkaat varautuvat nykyisen taantuman jälkeiseen
aikaan, on kuitenkin suunnitteluvaiheessa useilla markkina-alueilla, mutta
niiden toteutumiseen ja ajoitukseen liittyy epävarmuutta. Myös
asiakasteollisuuksien vaikeasta tilanteesta aiheutuvat rakennejärjestelyt voivat
käynnistää uusia investointihankkeita.

Vahvan rahoitusaseman, markkina-aseman ja tehtyjen kehityspanostusten ansiosta
Rauten kyky selvitä talouden taantumasta sekä vastata kasvavaan kysyntään
markkinoiden elpyessä on erinomainen. Menossa olevan sopeutusprosessin
tavoitteena on kehittää kustannusrakennetta ja parantaa kannattavuutta myös
alhaisemmalla liikevaihtotasolla.

Liikevaihto- ja tulosnäkymissä ei ole tapahtunut muutosta. Rauten vuoden 2010
liikevaihto kasvaa ja kolmannella vuosineljänneksellä toteutuneen
kiinteistökaupan johdosta myös vuoden 2010 liike­tulos on positiivinen.
Viimeisen vuosineljänneksen liiketulos jää tappiolliseksi alentuneen
tilauskannan ja siitä kuluvalle vuodelle kertyvän alhaisen liikevaihdon takia.OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSUUS

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta
tilinpäätöksen 2009 lukuja.

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | Liite-| 1.7. | 1.7. | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | tieto | 30.9. | 30.9. | 30.9. | 30.9. | 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 3,4,5 | 19 490 | 8 057 | 49 471 | 28 988 | 36 638 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot | 10 | 4 431 | -10 | 4 570 | 130 | 153 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja kesken- | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| eräisten tuotteiden | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(+) tai | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähennys(-) | | -45 | 107 | -464 | 495 | 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| palvelut | | 11 001 | 3 444 | 25 284 | 12 428 | 15 695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| aiheutuvat kulut | 16 | 5 450 | 4 776 | 17 048 | 16 294 | 22 047 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | | 580 | 701 | 1 676 | 2 041 | 2 670 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut | | 1 913 | 1 508 | 5 924 | 5 220 | 6 869 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä | | 18 944 | 10 429 | 49 933 | 35 983 | 47 281 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | | 4 932 | -2 274 | 3 644 | -6 370 | -9 695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | | 25 | -28 | 7 | -22 | -26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | | -98 | 46 | 463 | 286 | 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | | 21 | -101 | -579 | -342 | -551 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA | | 4 855 | -2 330 | 3 528 | -6 426 | -9 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | | 25 | -29 | 7 | -22 | -27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 7 | -755 | 514 | -502 | 1 174 | 1 749 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN TULOS | | 4 100 | -1 816 | 3 026 | -5 252 | -8 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | | 21 | -23 | 6 | -18 | -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen | | | | | | |
| erät: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät muuntoerot | | -19 | -132 | -67 | -264 | -228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset | | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | | | | | | |
| suojauksiin | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät verot | | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden muut laajan | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksen erät verojen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| jälkeen yhteensä | | -15 | -132 | -57 | -264 | -228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS | | 4 085 | -1 948 | 2 969 | -5 516 | -8 369 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tuloksen jakautuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | 4 100 | -1 816 | 3 026 | -5 252 | -8 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | 4 085 | -1 948 | 2 969 | -5 516 | -8 369 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluvasta tuloksesta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu | | | | | | |
| osakekohtainen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos, euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osake- | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kohtainen tulos | | 1,02 | -0,45 | 0,76 | -1,31 | -2,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuk- | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sella oikaistu | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos | | 1,00 | -0,45 | 0,75 | -1,31 | -2,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet, 1 000 kpl | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu keskimää- | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| räinen kappalemäärä | | 4 005 | 4 005 | 4 005 | 4 003 | 4 003 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu keskimää- | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| räinen kappalemäärä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettuna | | 4 085 | 4 005 | 4 048 | 4 003 | 4 003 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | Liite- | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | tieto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 9 | 1 637 | 1 856 | 1 831 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 9 | 8 751 | 10 329 | 10 267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | | 497 | 499 | 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | | 0 | 0 | 1 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen | | 1 350 | 2 066 | 1 741 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 12 235 | 14 750 | 15 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | | 4 704 | 4 390 | 4 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut saamiset | 5 | 18 205 | 10 736 | 9 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | | 21 307 | 16 007 | 27 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 44 215 | 31 134 | 42 062 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | | 56 450 | 45 884 | 57 387 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | | 8 010 | 8 010 | 8 010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | | 6 498 | 6 498 | 6 498 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | 16 | 335 | 294 | 294 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | -12 | 19 | 55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | | 8 196 | 16 337 | 16 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | | 3 026 | -5 252 | -8 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuus omasta pääomasta | | 26 053 | 25 906 | 23 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | | 26 053 | 25 906 | 23 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | | 45 | 240 | 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | | 257 | 561 | 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| velat | 12 | 12 245 | 7 231 | 14 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 12 547 | 8 032 | 14 771 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | | 1 029 | 1 236 | 1 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet | | 124 | 153 | 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| velat | 12 | 4 215 | 2 301 | 4 215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakkomaksut | 5 | 4 532 | 1 638 | 7 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tuloon | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuvat verovelat | | 134 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | | 7 815 | 6 619 | 6 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 17 850 | 11 947 | 19 563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | | 30 397 | 19 979 | 34 334 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | | 56 450 | 45 884 | 57 387 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9. | 1.1.-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut | 45 385 | 34 821 | 50 988 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotoista saadut maksut | 103 | 68 | 85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -47 930 | -35 495 | -46 020 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoituseriä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja veroja | -2 443 | -606 | 5 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnan rahoituskuluista | -869 | -326 | -486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot ja muut tuotot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnasta | 131 | 146 | 423 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot liiketoiminnasta | 87 | 79 | 79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot | 11 | -58 | 550 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) | -3 084 | -765 | 5 619 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomiin hyödykkeisiin | -1 721 | -528 | -1 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| oleviin sijoituksiin | -11 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeiden luovutustulot | 990 | 58 | 79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) | -741 | -471 | -955 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| saamisten lisäys | -500 | 0 | -3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | 0 | 201 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut | -100 | -125 | -125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys | 0 | 0 | 10 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| takaisinmaksut | -2 000 | -1 000 | -2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta | 0 | -138 | -138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | 0 | -2 803 | -2 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) | -2 599 | -3 866 | 2 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) | -6 425 | -5 102 | 6 798 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+)/vähennys (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA* | 27 900 | 21 109 | 21 109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN | -168 | 0 | -7 |
| VAIKUTUS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA* | 21 307 | 16 007 | 27 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROIHIN SISÄLTYVÄT ERÄT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TASEESSA KAUDEN LOPUSSA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 21 307 | 16 007 | 27 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 21 307 | 16 007 | 27 900 |
--------------------------------------------------------------------------------

*Rahavaroihin luetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat sekä rahat ja pankkisaamiset, jotka erääntyvät alle kolmen
kuukauden sisällä.

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake- | Yli- | Muut | Muunto- | Kertyneet |
--------------------------------------------------------------------------------
| | pääoma | kurssi- | rahastot | erot | voitto- |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | rahasto | | | varat |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010 | 8 010 | 6 498 | 294 | 55 | 8 196 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | | | 3 026 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | | | |
| tulos: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yksikköön | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät | | | | -67 | |
| muuntoerot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaukset, | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verojen jälkeen | | | 10 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos yhteensä | 0 | 0 | 10 | -67 | 3 026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta, | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verovaikutus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omana pääomana | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| suoritettavat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakeperusteiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimet | | | 31 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | 8 010 | 6 498 | 335 | -12 | 11 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (jatkuu) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emoyhtiön | | Vähem- | | OMA |
--------------------------------------------------------------------------------
| | osakkail- | | mistön | | PÄÄOMA |
--------------------------------------------------------------------------------
| | le kuulu- | | osuus | | YHTEENSÄ |
--------------------------------------------------------------------------------
| | va osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010 | 23 053 | | 0 | | 23 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | 3 026 | | | | 3 026 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | | | |
| tulos: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yksikköön | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät | -67 | | | | -67 |
| muuntoerot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaukset, | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verojen jälkeen | 10 | | | | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos yhteensä | 2 969 | | 0 | | 2 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta | 0 | | | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta, | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verovaikutus | 0 | | | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omana pääomana | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| suoritettavat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakeperusteiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimet | 31 | | | | 31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | 0 | | | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | 26 053 | | 0 | | 26 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake- | Yli- | Muut | Muunto- | Kertyneet |
--------------------------------------------------------------------------------
| | pääoma | kurssi- | rahastot | erot | voitto- |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | rahasto | | | varat |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009 | 8 010 | 6 498 | 287 | 283 | 19 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | | | -5 252 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | | | |
| tulos: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yksikköön | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät | | | | -264 | |
| muuntoerot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaukset, | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verojen jälkeen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -264 | -5 252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta | | | | | -138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta, | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verovaikutus | | | | | 36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omana pääomana | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| suoritettavat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakeperusteiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimet | | | 7 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | | | | | -2 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009 | 8 010 | 6 498 | 294 | 19 | 11 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (jatkuu) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emoyhtiön | | Vähem- | | OMA |
--------------------------------------------------------------------------------
| | osakkail- | | mistön | | PÄÄOMA |
--------------------------------------------------------------------------------
| | le kuulu- | | osuus | | YHTEENSÄ |
--------------------------------------------------------------------------------
| | va osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009 | 34 321 | | 0 | | 34 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | -5 252 | | | | -5 252 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | | | |
| tulos: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yksikköön | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät | -264 | | | | -264 |
| muuntoerot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaukset, | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verojen jälkeen | 0 | | | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos yhteensä | -5 516 | | 0 | | -5 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta | -138 | | | | -138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta, | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verovaikutus | 36 | | | | 36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omana pääomana | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| suoritettavat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakeperusteiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimet | 7 | | | | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -2 803 | | | | -2 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009 | 25 906 | | 0 | | 25 906 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIITETIEDOT

1. Perustiedot
Raute-konserni on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayritys, joka valmistaa
kokonaisia tehtaita, tuotantolinjoja sekä yksittäisiä koneita ja laitteita
viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuuksille. Teknologiatarjonta kattaa asiakkaiden
koko tuotantoprosessin raaka-ainekäsittelystä lopputuotteen viimeistelyyn ja
pakkaukseen. Lisäksi Rauten kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat myös
teknologiapalvelut, kuten kunnossapito, varaosapalvelut, konekannan
modernisoinnit, konsultointi, koulutus sekä kunnostettujen koneiden myynti.
Konsernilla on tuotantoa Suomessa, Kanadassa ja Kiinassa. Myyntiverkosto on
maailmanlaajuinen.

Raute-konsernin emoyhtiö on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu
julkinen osakeyhtiö Raute Oyj (Y-tunnus FI01490726), jonka A-sarjan osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ryhmässä Teollisuustuotteet ja
-palvelut. Raute Oyj:n kotipaikka on Lahti. Rekisteröity käyntiosoite on
Rautetie 2, 15550 Nastola ja postiosoite on PL 69, 15551 Nastola.

Konsernitilinpäätöksen 2009 tiedot ovat saatavissa Internet-osoitteesta
www.raute.fi tai konsernin emoyhtiön päätoimipaikasta, Rautetie 2, 15550
Nastola.

Raute Oyj:n hallitus on kokouksessaan 28.10.2010 käsitellyt konsernin
osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2010 ja hyväksynyt osavuosikatsauksen
1.1.-30.9.2010 julkistettavaksi tämän tiedotteen mukaisena.

2. Laatimisperiaatteet
Raute Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 on laadittu standardin IAS 34
Osavuosikatsaukset mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä
esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten osavuosikatsausta tulee
lukea yhdessä vuodelta 2009 julkaistun tilinpäätöksen kanssa.

Raute Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 on laadittu noudattaen konsernin
vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjä laadintaperiaatteita ja seuraavia 1.1.2010
tai sen jälkeen voimaan tulleita uusia tai uudistettuja standardeja ja
tulkintoja:

- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, muutos standardiin
- IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot,
muutos standardiin
- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös, muutos standardiin
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi
hyväksyttävät erät, muutos standardiin
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut.

Seuraavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat ovat voimassa 1.1.2010
alkavalla tilikaudella, mutta niillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta
konsernin tulokseen, taseasemaan eikä esitystapaan:

- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Kytketyt johdannaiset
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta
tilinpäätöksen 2009 lukuja. Suluissa esitetyillä luvuilla on viitattu vastaaviin
lukuihin vertailukaudelta. Kaikki osavuosikatsauksen luvut on esitetty tuhansina
euroina, jos ei toisin ole todettu. Pyöristyksistä johtuen osavuosikatsauksen
taulukoissa esitettyjen yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa
poiketa taulukossa esitetystä summaluvusta.

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
mukaisesti yrityksen johto joutuu tekemään arvioita ja olettamuksia. Lisäksi
joudutaan käyttämään harkintaa osavuosikatsauksen laatimisperiaatteiden
valinnassa ja soveltamisessa. Nämä arviot ja olettamukset vaikuttavat konsernin
taseen omaisuus- ja velkamääriin, vastuusitoumusten ja mahdollisten varojen
esittämiseen konsernitilinpäätöksessä sekä katsauskauden tuottoihin ja kuluihin.
Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

3. Segmenttitiedot
Toimintasegmentti
Raute-konsernin jatkuvat toiminnot kuuluvat kokonaisuudessaan
puutuoteteknologiasegmenttiin.

Rauten liiketoimintamallin, toiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi
puutuoteteollisuussegmenttinä raportoitava toimintasegmentti muodostuu koko
konsernista ja segmentin tiedot ovat yhtenevät koko konsernin tietojen kanssa.

--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9. | | 30.9. | | 31.12. | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuoteteknologia | 2010 | | 2009 | | 2009 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 49 471 | | 28 988 | | 36 638 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 3 644 | | -6 370 | | -9 695 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 56 450 | | 45 884 | | 57 387 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 30 397 | | 19 979 | | 34 334 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 1 785 | | 556 | | 1 095 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuoteknologiasegmentin | 30.9. | | 30.9. | | 31.12. | |
--------------------------------------------------------------------------------
| varat maantieteellisesti | 2010 | % | 2009 | % | 2009 | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 46 497 | 83 | 41 402 | 90 | 53 448 | 94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka | 7 308 | 13 | 2 835 | 6 | 1 950 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiina | 1 430 | 4 | 0 | 1 | 858 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä | 929 | 2 | 495 | 1 | 948 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etelä-Amerikka | 146 | 0 | 77 | 0 | 88 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 140 | 0 | 1 075 | 2 | 95 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 56 450 | 100 | 45 884 | 100 | 57 387 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuoteteknologiasegmentin | 30.9. | | 30.9. | | 31.12. | |
--------------------------------------------------------------------------------
| investoinnit | 2010 | % | 2009 | % | 2009 | % |
| maantieteellisesti | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 315 | 18 | 544 | 98 | 1 071 | 98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka | 1 444 | 81 | 5 | 1 | 18 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiina | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etelä-Amerikka | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 1 785 | 100 | 556 | 100 | 1 095 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------

4. Myyntituotot
Liikevaihdon pääosan muodostavat puutuoteteknologian projektitoimitukset ja
modernisointipalvelut, jotka on käsitelty pitkäaikaishankkeina. Muu liikevaihto
koostuu puutuoteteollisuudelle toimitettavista teknologiapalveluista (varaosa-
ja kunnossapitopalveluista sekä asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvistä palveluista).

Konsernin liikevaihdosta merkittävä osuus (projektitoimitukset ja
teknologiapalveluista modernisoinnit) sisältää sekä tuote- että palvelumyyntiä,
joten konsernin liikevaihdon jakautumista puhtaaseen tuote- ja palvelumyyntiin
ei voida esittää luotettavasti.

--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.- | | 1.1.- | | 1.1.- | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon jakauma | 30.9. | | 30.9. | | 31.12. | |
--------------------------------------------------------------------------------
| markkina-alueittain | 2010 | % | 2009 | % | 2009 | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä | 16 696 | 34 | 7 389 | 25 | 11 237 | 31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia-Tyynenmeren alue | 14 676 | 30 | 1 796 | 6 | 2 241 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka | 8 048 | 16 | 1 758 | 6 | 2 549 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa | 4 710 | 9 | 8 664 | 30 | 10 415 | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 3 606 | 7 | 6 721 | 23 | 6 172 | 17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etelä-Amerikka | 1 735 | 4 | 2 530 | 9 | 3 853 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 0 | 0 | 130 | 1 | 171 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 49 471 | 100 | 28 988 | 100 | 36 638 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. Pitkäaikaishankkeet | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistusasteen mukainen | 41 388 | 22 207 | 26 990 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu liikevaihto | 8 084 | 6 781 | 9 648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 49 471 | 28 988 | 36 638 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistusasteen mukaan tuloutet- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tujen mutta luovuttamatta olevien | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaishankkeiden osalta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotoksi kirjattu määrä | 48 638 | 45 932 | 27 184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaishankkeiden | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotoksi kirjaamatta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| oleva määrä (tilauskanta) | 19 066 | 8 827 | 20 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erittely yhdistellyistä vas- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| taavien ja vastattavien eristä: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut ennakkomaksut | 223 | 57 | 389 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen vaihto-omaisuuteen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisältyvät ennakkomaksut | 223 | 57 | 389 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistusasteen mukaisia tuottoja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vastaavat siirtosaamiset | 48 595 | 46 117 | 27 306 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankkeiden tilaajilta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| saadut ennakkomaksut | -44 106 | -39 758 | -24 060 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen lyhytaikaisiin saamisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisältyvät hankesaamiset | 4 489 | 6 359 | 3 246 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen saadut ennakkomaksut | 4 532 | 1 638 | 7 222 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. Henkilöstön määrä, henkilöä | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehollinen keskimäärin | 439 | 446 | 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjoilla keskimäärin | 516 | 547 | 542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjoilla kauden lopussa | 511 | 530 | 524 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta ulkomailla | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| työskentelevien osuus | 128 | 124 | 120 |
--------------------------------------------------------------------------------

7. Tuloverot
Konsernin tuloslaskelmassa on tuloveroina esitetty konserniyhtiöiden kauden
tuloksia vastaavat verot ja aikaisempien tilikausien verot sekä laskennallisten
verojen muutos. Verotettavaan tuloon perustuva vero on laskettu verotettavasta
tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan mukaan. Laskennallinen
verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kun on todennäköistä, että
tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan
hyödyntää.

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. Tutkimus- ja kehittämismenot | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tutkimus- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja kehittämismenot | 1 152 | 1 901 | 2 470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikaisemmin aktivoitujen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kehittämismenojen poistot | 289 | 480 | 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehitysmenoja aktivoitu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| taseeseen | -17 | -108 | -125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella kuluksi kirjatut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tutkimus- ja kehittämismenot | 1 424 | 2 273 | 2 943 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 9. Aineettomien ja aineellisten | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeiden muutokset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa | 11 462 | 11 575 | 11 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero valuuttamuutoksista | 31 | -17 | -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 309 | 218 | 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | 0 | 0 | -495 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot erien välillä | 57 | 0 | -28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden lopussa | 11 858 | 11 776 | 11 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden alussa | -9 630 | -9 094 | -9 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero valuuttamuutoksista | -16 | 6 | 34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennysten ja siirtojen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kertyneet poistot | 0 | 0 | 495 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden poisto | -574 | -832 | -1 065 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden lopussa | -10 221 | -9 920 | -9 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomien hyödykkeiden | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kirjanpitoarvo kauden alussa | 1 831 | 2 482 | 2 482 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomien hyödykkeiden | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kirjanpitoarvo kauden lopussa | 1 637 | 1 856 | 1 831 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden alussa | 42 022 | 40 447 | 40 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero valuuttamuutoksista | 773 | 651 | 901 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 1 465 | 337 | 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -1 921 | -5 | -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot erien välillä | -57 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno kauden lopussa | 42 282 | 41 430 | 42 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden alussa | -31 755 | -29 272 | -29 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero valuuttamuutoksista | -682 | -619 | -834 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden poisto | -1 094 | -1 210 | -1 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot kauden lopussa | -33 530 | -31 101 | -31 755 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten hyödykkeiden | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kirjanpitoarvo kauden alussa | 10 267 | 11 175 | 11 175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten hyödykkeiden | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kirjanpitoarvo kauden lopussa | 8 751 | 10 329 | 10 267 |
--------------------------------------------------------------------------------

10. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
Myytävänä oleviin omaisuuseriin 31.3.2010 alkaen luokitellut Jyväskylän
omaisuuserät on myyty huhtikuussa ja Kanadassa toimivan yksikön toimitilat on
myyty syyskuussa. Kanadan kiinteistökaupasta syntyi konsernille 4,4 miljoonan
euron suuruinen voitto ennen veroja. Katsauskauden lopussa Raute Oyj:llä ei
ollut myytävänä oleviin omaisuuseriin luokiteltuja eriä.

11. Lähipiiritapahtumat
Raute-konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja
tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä Rauten sairauskassa. Raute Oyj:n hallitus
on yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti myöntänyt johdolle optio-oikeuksia.
Optiojärjestelyn ehtojen pääkohdat ja vaikutus katsauskauden tulokseen on
esitetty kohdassa 16. Muut konsernin johdon työsuhde-etuudet julkistetaan
vuosittain tilinpäätöksessä.

--------------------------------------------------------------------------------
| 12. Korolliset velat | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset jaksotettuun | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankintamenoon arvostetut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvelat | 12 245 | 7 231 | 14 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 4 215 | 2 301 | 4 215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 16 461 | 9 532 | 18 533 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. Muut vuokrasopimukset ja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöleasingvelat | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni vuokralleottajana | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-purettavissa olevien muiden | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vuokrasopimusten perusteella | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksettavat vähimmäisvuokrat: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Yhden vuoden kuluessa | 535 | 251 | 551 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vuotta pitemmän ajan ja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| enintään viiden vuoden kuluttua | 1 081 | 425 | 1 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Yli viiden vuoden kuluttua | 741 | 0 | 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 2 357 | 676 | 2 346 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konserni on vuokrannut osan käyttä-
mistään toimisto- ja tuotantotiloista.
Vuokrasopimukset ovat toistaiseksi
voimassaolevia sekä määräaikaisia.
Määräaikaisiin sopimuksiin sisältyy
mahdollisuus jatkaa sopimusta
alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.

--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-purettavissa olevien käyttö- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| leasingsopimusten perusteella | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksettavat vähimmäiskäyttö- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| leasingvuokrat: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Yhden vuoden kuluessa | 35 | 32 | 25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vuotta pitemmän ajan ja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| enintään viiden vuoden kuluttua | 88 | 64 | 67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Yli viiden vuoden kuluttua | 8 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 131 | 96 | 92 |
--------------------------------------------------------------------------------

14. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Konsernilla on yhteensä 5 miljoonan euron (17 Me) kahdenkeskiset pitkäaikaiset
ja 5 miljoonan euron (0 Me) lyhytaikaiset luotto-
järjestelysopimukset, joista luottolimiitteinä 30.9.2010 oli nostettavissa
5 miljoonaa euroa (14 Me).

Raute Oyj:llä on 10 miljoonan euron (10 Me) kotimainen yritystodistusohjelma,
jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia
yritystodistuksia. Ohjelman järjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.

--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut vakuudet | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen ja vastuusitoumusten | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vakuudeksi on annettu vakuuksia | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja sitoumuksia | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittisopimukset, | 10 000 | 17 000 | 10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista käytössä | 5 000 | 3 000 | 2 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Yrityskiinnityksiä (1) | 3 527 | 14 000 | 5 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TyEL-lainat | 16 000 | 9 000 | 18 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| - Pankkitakuujärjestelyt | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TyEL-lainan vakuutena | 11 100 | 3 000 | 12 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnityksiä (1) | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahatalletuksia (2) | 2 000 | 0 | 3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| - Luottovakuutusjärjestelyt | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TyEL-lainan vakuutena | 4 900 | 7 000 | 5 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudenantajan takautumisoikeus | 4 900 | 7 000 | 5 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelka/Rauten sairauskassa | 100 | 100 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kiinteistökiinnityksiä (1) | 134 | 134 | 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupalliset pankkitakaukset omasta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja konserniyhtiöiden puolesta | 20 841 | 5 149 | 7 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Yrityskiinnityksiä (1) | 1 773 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rahatalletuksia (2) | 1 500 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vastasitoumukset (3) | 17 568 | 5 149 | 7 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuusjärjestelyt konserni- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden puolesta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vastasitoumukset (3) | 227 | 0 | 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet ja sitoumukset yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vakuudeksi annetut kiinnitykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä (1) | 10 134 | 18 834 | 10 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vakuudeksi annetut | | | |
| rahatalletukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä (2) | 3 500 | 0 | 3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vastasitoumukset yhteensä (3) | 17 795 | 5 149 | 7 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing- ja vuokravastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kuluvalta kaudelta | 427 | 213 | 576 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Seuraavilta tilikausilta | 1 918 | 489 | 1 862 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainat ja takaukset lähipiirille
Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita
vastuusitoumuksia. Johdolle ja osakkeenomistajille ei ole annettu rahalainoja.

--------------------------------------------------------------------------------
| 15. Valuuttajohdannaiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja suojauslaskenta | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
Valuuttajohdannaisia käytetään
suojaustarkoituksessa. Katsauskauden
aikana Raute Oyj on ottanut
käyttöön IAS 39 -standardin mukaisen
suojauslaskennan. Rahavirran suojauksiksi
määritettyjen käyvän arvon muutosten
tehokas osuus on kirjattu muihin
laajan tuloksen eriin ja esitetty oman
pääoman suojausrahastossa, joka
sisältyy taseen oman pääoman erään
Muut rahastot. Katsauskaudella laajan
tuloksen eriin on suojauslaskentaan
liittyen kirjattu 10 tuhatta euroa.
Katsauskauden aikana ei eriin ole
liittynyt tehotonta osuutta.
Suojauskohteet erääntyvät 12
kuukauden kuluessa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien nimellisarvot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen suojaus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rahoitukseen liittyvät | 2 398 | 4 115 | 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevaihdon suojaukseen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät | 0 | 882 | 1 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskenta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevaihdon suojaukseen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät | 737 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen suojaus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rahoitukseen liittyvät | 33 | -37 | -35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevaihdon suojaukseen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät | 0 | 66 | 98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskenta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevaihdon suojaukseen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät | 13 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------

16. Osakeperusteiset maksut
Raute Oyj:n yhtiökokous päätti 31.3.2010 enintään 240 000 optio-oikeuden
liikkeelle laskemisesta. Raute Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen
mukaisesti myöntänyt 80 000 kappaletta tunnuksella 2010 A merkittyä
optio-oikeutta konsernin avainhenkilöille. Myönnetyt optiot on arvostettu
käypään arvoon niiden myöntämishetkellä 5.5.2010. Optio-oikeuden käypä arvo
kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan niiden ansainta-aikana. Optioista on kirjattu
katsauskaudella kuluksi tuloslaskelmaan 31 tuhatta euroa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiojärjestelyn keskeiset ehdot ovat: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Järjestelyn luonne | Osakeoptio |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöntämispäivä | 5.5.2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt optiot | 80 000 kpl |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteutushinta | 7,64 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen markkina-arvo myöntämishetkellä | 7,90 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voimassaoloaika | 3 vuotta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkintäaika | 1.3.2013-31.3.2016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteutus | Osakkeina |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9. | 1.1.-31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), | 13,0 | -20,2 | -21,6 |
| % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | 16,4 | -23,3 | -28,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, % | -18,6 | -25,0 | -40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 50,2 | 58,5 | 46,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me | 20 | 11 | 22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet tilaukset, Me | 46 | 16 | 35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viennin osuus liikevaihdosta, % | 92,7 | 76,8 | 83,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, % | 70,7 | -63,7 | -62,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, Me | 1,8 | 0,6 | 1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 3,6 | 1,9 | 3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehittämismenot, Me | 1,2 | 1,9 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,3 | 6,6 | 6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (EPS), euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton | 0,76 | -1,31 | -2,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| oikaistu | 0,75 | -1,31 | -2,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 6,51 | 6,47 | 5,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/K-sarjan osake, euroa | | | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/A-sarjan osake, euroa | | | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, % | | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi katsauskauden | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopussa, euroa | 8,20 | 8,75 | 7,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - painotettu keskiarvo, 1 000 kpl | 4 005 | 4 003 | 4 003 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettuna, 1 000 kpl | 4 048 | 4 003 | 4 003 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
----------------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto (ROE), % =
Voitto/tappio
----------------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma (kauden keskiarvo)

Korolliset nettovelat =
Korolliset velat ./. (rahavarat + käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat)

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma
----------------------------------------------------------- x 100
Taseen loppusumma ./. saadut ennakot

Laimentamaton tulos/osake, euroa =
Kauden tulos
-----------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden
aikana

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, euroa =
Laimennusvaikutuksella oikaistu kauden tulos
-----------------------------------------------------------
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantikorjattu
keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma/osake, euroa =
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa

Osinko/osake, euroa =
Tilikauden osingonjako
-----------------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko/tulos, % =
Osinko/osake
----------------------------------------------------------- x 100
Tulos/osake

Efektiivinen osinkotuotto, % =
Osinko/osake
----------------------------------------------------------- x 100
Tilikauden päätöskurssi

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) =
Tilikauden päätöskurssi
-----------------------------------------------------------
Tulos/osake

Osakkeiden vaihdon kehitys lukumääränä ja prosentteina (A-sarjan osakkeet) =
Osakkeiden vaihdon kehitys ilmoitetaan kauden aikana vaihdettujen osakkeiden
lukumääränä sekä sen prosentuaalisena osuutena osakesarjan kaikkien osakkeiden
laimentamattomasta keskimääräisestä lukumäärästä kauden aikana.

Osakekannan markkina-arvo =
Osakkeiden (A- + K-sarjan osakkeet) laimentamaton lukumäärä kauden lopussa x
kauden viimeinen kaupantekokurssi

Gearing, % =
Korolliset nettorahoitusvelat
----------------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma


TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q 3 | Q 2 | Q 1 | Q 4 | Liukuva | Liukuva |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 1.10.2009 | 1.10.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 19 490 | 19 546 | 10 435 | 7 650 | 57 122 | 47 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot | 4 431 | 120 | 18 | 23 | 4 593 | 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskeneräisten | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotteiden | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(+) tai | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähennys(-) | -45 | -87 | -332 | 300 | -164 | 387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| palvelut | 11 001 | 10 612 | 3 671 | 3 267 | 28 551 | 20 646 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde- | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| etuuksista | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| aiheutuvat | 5 450 | 6 211 | 5 387 | 5 753 | 22 801 | 23 356 |
| kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 580 | 459 | 637 | 629 | 2 305 | 2 732 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut | 1 913 | 2 194 | 1 817 | 1 649 | 7 574 | 7 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut yhteensä | 18 944 | 19 476 | 11 512 | 11 298 | 61 231 | 54 301 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 4 932 | 103 | -1 391 | -3 325 | 319 | -6 164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 25 | 1 | -13 | -43 | 1 | -13 |
| liikevaihdosta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -98 | 185 | 376 | 70 | 532 | 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | 21 | -256 | -344 | -209 | -787 | -790 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VEROJA | 4 855 | 33 | -1 359 | -3 464 | 65 | -6 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 25 | 0 | -13 | -45 | 0 | -13 |
| liikevaihdosta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -755 | -156 | 409 | 574 | 72 | 1 043 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN TULOS | 4 100 | -123 | -950 | -2 889 | 137 | -5 075 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 21 | -1 | -9 | -38 | 0 | -11 |
| liikevaihdosta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistajille | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva osuus | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksesta | 4 100 | -123 | -950 | -2 889 | 137 | -5 075 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos, euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos | 1,02 | -0,03 | -0,24 | -0,79 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos | 1,00 | -0,03 | -0,24 | -0,79 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet, | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 kpl | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimääräinen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kappalemäärä | 4 005 | 4 005 | 4 005 | 4 003 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimääräinen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kappalemäärä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettuna | 4 085 | 4 055 | 4 005 | 4 003 | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | K-sarjan | A-sarjan | Osakkeiden |
--------------------------------------------------------------------------------
| | osakkeet | osakkeet | määrä |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (20 ääntä | (1 ääni | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| | osaketta | osaketta | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Sundholm Göran | | 601 433 | 601 433 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. Suominen Jussi Matias | 48 000 | 74 759 | 122 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. Mustakallio Kari Pauli | 60 480 | 60 009 | 120 489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. Suominen Pekka | 48 000 | 62 429 | 110 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5. Suominen Tiina Sini-Maria | 48 000 | 62 316 | 110 316 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6. Siivonen Osku Pekka | 50 640 | 53 539 | 104 179 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | | 96 900 | 96 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8. Kirmo Kaisa Marketta | 50 280 | 41 826 | 92 106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9. Lisboa De Castro Palacios Hietala | | 85 000 | 85 000 |
| M | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10. Keskiaho Kaija Leena | 33 600 | 51 116 | 84 716 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11. Särkijärvi Anna Riitta | 60 480 | 22 009 | 82 489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 12. Mustakallio Mika | 39 750 | 42 670 | 82 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13. Mustakallio Risto Knut | 42 240 | 35 862 | 78 102 |
| kuolinpesä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14. Mustakallio Ulla Sinikka | 47 240 | 30 862 | 78 102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15. Mustakallio Marja Helena | 43 240 | 20 162 | 63 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16. Relander Harald Bertel | | 60 000 | 60 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 17. Kirmo Lasse | 30 000 | 26 200 | 56 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18. Särkijärvi-Martinez Anu Riitta | 12 000 | 43 256 | 55 256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19. Särkijärvi Timo | 12 000 | 43 256 | 55 256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20. Suominen Jukka Matias | 24 960 | 27 964 | 52 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 650 910 | 1 541 568 | 2 192 478 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, % | 65,7 | 51,2 | 54,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkeiden | 65,7 | 51,2 | 63,8 |
| kokonaisäänimäärästä, % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisteröidyt | | 84 794 | 84 794 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkaat | 340 251 | 1 387 235 | 1 727 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 991 161 | 3 013 597 | 4 004 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDON OMISTUS | 134 990 | 146 049 | 281 039 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, % | 13,6 | 4,8 | 7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkeiden | 13,6 | 4,8 | 12,5 |
| kokonaisäänimäärästä, % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OSAKEKOHTAISET TIEDOT | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - K-sarja, kantaosakkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (20 ääntä/osake) | 991 161 | 991 161 | 991 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - A-sarjan osakkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 ääni/osake) | 3 013 597 | 3 013 597 | 3 013 597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 4 004 758 | 4 004 758 | 4 004 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (A-sarjan osakkeet) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, kpl | 435 123 | 360 991 | 454 798 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, Me | 3,4 | 2,6 | 3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| A-sarjan osakkeen kurssi | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden lopussa, euroa | 8,20 | 8,75 | 7,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkein noteeraus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| katsauskaudella, euroa | 9,34 | 8,90 | 8,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin noteeraus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| katsauskaudella, euroa | 7,24 | 6,50 | 6,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi katsauskaudella, euroa | 7,91 | 7,23 | 7,29 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - K-sarjan osakkeet, Me* | 8,1 | 8,7 | 7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - A-sarjan osakkeet, Me | 24,7 | 26,4 | 22,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä, Me | 32,8 | 35,0 | 29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

*K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen katsauskauden lopun
kurssilla.


RAUTE OYJ
Hallitus


TIEDOTUSTILAISUUS 28.10.2010 KLO 14.00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 28.10.2010
klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Roba-kabinetissa, os. Simonkatu 9,
Helsinki. Tilaisuudessa osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Tapani
Kiiski ja talousjohtaja Arja Hakala.


TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2011:
Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2010 tilinpäätöksestä tiistaina 15.2.2011.

Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
- tammi-maaliskuu keskiviikkona 4.5.2011
- tammi-kesäkuu tiistaina 9.8.2011
- tammi-syyskuu tiistaina 1.11.2011.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa
keskiviikkona 13.4.2011.


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, 03 829 3560, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, 03 829 3293, matkapuhelin 0400 710 387

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi

RAUTE LYHYESTI:
Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologiayritys, jonka
tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus. Yrityksellä on
johtava markkina-asema maailmassa näiden asiakasteollisuuksien tehdaslaajuisten
projektien toimittajana. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat myös
teknologiapalvelut, joiden avulla Raute tukee asiakkaitaan näiden investointien
koko elinkaaren ajan. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut
omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella
Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto laski merkittävästi vaikean
markkinatilanteen seurauksena vuonna 2009 ja oli 36,6 miljoonaa euroa.
Henkilöstön määrä vuoden 2009 lopussa oli 524. Lisätietoja yhtiöstä:
www.raute.fi.


Source: Millistream