Raute Oy

RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 21:04 EET

- Konsernin liikevaihto 62,9 Me (36,6 Me) kasvoi 72 % vertailuvuodesta.
- Liiketulos oli +1,3 Me (-9,7 Me) ja tulos ennen veroja oli +1,1 Me (-9,9 Me).
Tulosta paransi kiinteistökaupasta syntynyt voitto 4,4 Me.
- Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,29 euroa (-2,03 e).
- Uusien tilausten määrä oli 72 Me (35 Me). Tilauskanta oli 33 Me (22 Me).
- Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,4 Me ja liiketulos -2,3 Me.
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa
0,30 euroa osaketta kohti.
- Vuoden 2011 liikevaihto kasvaa edellisestä vuodesta. Liiketuloksen
ennakoidaan olevan voitollinen.-TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI:
VAHVISTUNEELLA TILAUSKANNALLA VUOTEEN 2011

Vuonna 2010 maailmantalous toipui selvästi edellisen vuoden voimakkaasta
lamasta. Myös Rauten ja asiakkaidemme osalta tämä toipuminen alkoi. Onnistuimme
saamaan muutamia merkittäviä kauppoja niin kokonsa kuin referenssiarvonsakin
puolesta. Jouduimme kuitenkin edelleen jatkamaan sopeutustoimenpiteitä alhaisen
kysynnän ja liikevaihdon takia. Vuoden alussa suoritimme loppuun
Pohjois-Amerikan toimintojemme merkittävän rakenteellisen muutoksen. Vuoden
lopulla jouduimme toteuttamaan vastaavan järjestelyn Suomessa. Nyt pystymme
toimimaan kannattavasti myös alhaisemmalla toiminnan tasolla.

Liikevaihtomme kasvoi selvästi edellisestä vuodesta, mutta jäimme vielä
selvästi jälkeen lamaa edeltäneestä tasosta. Maailmantalouden toipuminen ei
riittänyt nostamaan asiakasteollisuutemme tuotantoa lamaa edeltäneelle tasolle
monilla Rautelle tärkeillä markkinoilla. Asiakkaidemme käyttöasteet olivat
edelleen alhaisella tasolla. Investointeja kapasiteetin lisäämiseksi
toteutettiin siten varsin vähän. Eniten liikevaihtomme kasvuun vaikuttivat
Aasian-Tyynenmeren alueen kaupat sekä jo vuoden 2009 lopussa saamamme suuri
kauppa Venäjälle.

Alhaisista käyttöasteista johtuen myös varaosa- ja kunnossapitopalveluiden
kysyntä säilyi lamaa edeltänyttä aikaa alhaisemmalla tasolla piristyen
kuitenkin loppuvuonna. Vaikka rahoitusmarkkinat olivat kuluneen vuoden aikana
vakaammat kuin vuonna 2009, rahoituksen saatavuus ja ehdot kuitenkin
rajoittivat edelleen asiakkaidemme tuotantokapasiteetin tehostamiseen ja
kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävien hankkeiden toteuttamista. Vuoden loppua
kohti tällaisten pienehköjen ja keskikokoisten hankkeiden kysyntä kuitenkin
vahvistui. Uskon tämän kehityksen jatkuvan alkaneenakin vuonna asiakkaidemme
markkinoiden ja kapasiteetin käyttöasteiden parantuessa.

Onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme edelliseen, katastrofaaliseen,
vuoteen verrattuna, vaikka emme vielä saavuttaneetkaan tyydyttävää tasoa.
Liikevaihdon kasvu ja vuosien 2009 ja 2010 aikana toteuttamamme
sopeutumistoimenpiteet olivat tärkeimmät tekijät tulosparannukseemme. Lisäksi
Pohjois-Amerikan uudelleenjärjestelymme yhteydessä pystyimme vapauttamaan
varoja kiinteistöstämme ja saamaan sen myynnistä merkittävän myyntivoiton.

Vaikeankin markkinatilanteen olosuhteissa emme ole menettäneet uskoamme
vanerin, viilun ja LVL:n kysynnän palautumiseen ja sitä myötä asiakkaidemme
menestykseen. Olemme siis jatkaneet panostuksia tuotekehitykseen ja
henkilöstöömme. Olemme kohdistaneet tuotekehitystämme entistä enemmän toisaalta
perinteisiä markkinoitamme palveleviin, olemassa olevan tuotantokapasiteetin
tehostamiseen kohdistuviin modernisointi- ja palveluratkaisuihin sekä toisaalta
kehittyville markkinoille tähdättyihin tuotteisiin. Henkilöstön osalta
painopisteemme siirtyy myös näihin samoihin suuntiin: perinteisten
asiakkaidemme toiminnan tehostaminen ja kehittyvien markkinoiden osaaminen ovat
enenevässä määrin haasteitamme.

Uskon markkinoiden edelleen paranevan, vaikkakin hitaasti, vuonna 2011. Uusia
kapasiteettia kasvattavia hankkeita lähtee liikkeelle useammalla
markkina-alueella. Erityisesti uskon Venäjän, Itä-Euroopan ja Etelä-Amerikan
ottavan alkaneena vuonna paikkansa Aasian rinnalla kasvualueina Rauten
asiakaskunnassa. Venäjän osalta markkinoiden elpymistä osoittavat tammikuussa
saadut yli 12 miljoonan euron arvoiset tilaukset. Uskon myös Euroopan ja
Pohjois-Amerikan markkinoiden vahvistuvan erityisesti pienehköjen hankkeiden
käynnistymisen avulla.

Rauten strategiset panostukset muun muassa istutuspuiden prosessointiin,
energian säästöön ja päästöjen vähentämiseen asiakkaidemme prosesseissa tulevat
auttamaan meitä menestymään paranevilla markkinoilla. Kohtuullisen tilauskannan
ja näkymien vallitessa lähdemme aikaisempaa luottavaisempana tavoittelemaan
niin liikevaihdon kasvua kuin tuloksenkin parantamista alkaneena vuonna. Tämän
teemme kuitenkin nöyrinä tiedostaen markkinoilla jatkuvan epävarmuuden.

Esitän parhaat kiitokseni asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä vaikeina aikoina,
henkilöstöllemme erinomaisesta venymisestä jatkuvien muutosten keskellä ja
osakkeenomistajillemme viime vuonna osoittamastanne luottamuksesta.RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010


LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ


Asiakasteollisuuksien markkinatilanne


Investointihyödykkeissä käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten
asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer
Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen
liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista.

Maailmantalous nousi vuoden 2010 aikana jo ylös taantumasta, vaikkakin pysyvä
elpyminen talouskriisistä on ollut hidasta ja epävarmalla pohjalla.
Investointihyödykkeissä käytettävien puutuotteiden kysyntä kärsi edelleen
rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja
kuljetusalan heikoista suhdanteista ja epävarmoista näkymistä. Viilun, vanerin
ja LVL:n kysyntä pysyi edelleen suhteellisen alhaisella tasolla kaikilla
Rautelle tärkeillä markkina-alueilla. Kysyntä kuitenkin piristyi edelliseen
vuoteen verrattuna. Parhaiten menestyvät tehtaat onnistuivat parantamaan
kapasiteetin käyttöasteitaan, mutta osa tehtaista sopeutti edelleen tuotantoaan
alentuneeseen kysyntään erityisesti vuoden alkupuoliskolla tekemällä
lyhennettyä työviikkoa ja toteuttamalla eripituisia seisokkeja. Heikoimmin
kannattavia ja vähiten tehokkaita tehtaita oli edelleen pysäytettynä.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä

Yleisen taloustilanteen paraneminen vaikuttaa vasta viiveellä Rauten tuotteiden
kysyntään ja liikevaihtoon. Puutuotteiden alhaisesta kysynnästä ja epävarmoista
markkinanäkymistä sekä olemassa olevan kapasiteetin alhaisesta käyttöasteesta
johtuen vaneriteollisuuden investointiaktiviteetti pysyi alhaisella tasolla
kaikilla markkina-alueilla. Monien suunnitteilla ja neuvotteluvaiheessa olevien
hankkeiden investointipäätökset siirtyivät edelleen. Rakentamisen
aktiivisuudesta riippuvan LVL-teollisuuden investoinnit olivat edelleen
alhaisella tasolla kaikilla markkina-alueilla Aasiaa lukuun ottamatta. Myös
rahoitusmarkkinoiden haasteet Rautelle tärkeillä kehittyvillä markkinoilla ja
pitkäaikaisen rahoituksen ehdot rajoittivat Rauten asiakkaiden investointeja
edelleen.

Teknologiapalveluiden kysyntä piristyi loppuvuotta kohti. mutta oli edelleen
normaalia alhaisemmalla tasolla alentuneesta tuotantokapasiteetin
käyttöasteesta johtuen.


UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Rauten liiketoiminta muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalveluista
puutuoteteollisuudelle. Projektitoimituksiin kuuluvat kokonaiset tehtaat,
tuotantolinjat sekä yksittäiset koneet ja laitteet. Teknologiapalveluihin
kuuluvat kunnossapito, varaosapalvelut, moder­nisoinnit, konsultointi, koulutus
ja kunnostetut koneet.

Vuoden 2010 aikana saatujen uusien tilausten kokonaismäärä 72 miljoonaa euroa
(35 Me) oli markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla. Uusista tilauksista 53
prosenttia oli Aasian-Tyynenmeren alueelle, 25 prosenttia Eurooppaan, 12
prosenttia Pohjois-Amerikkaan, 7 prosenttia Venäjälle ja 3 prosenttia muille
markkina-alueille. Teknologiapalveluiden osuus uusista tilauksista vuonna 2010
oli 19 miljoonaa euroa (16 Me).

Uusia tilauksia tehdaslaajuisista toimituksista saatiin vuoden 2010 aikana
kolme. Ne olivat uusi tilaus vaneritehtaan lähes kaikista tuotantolinjoista
Aasian-Tyynenmeren alueelle, LVL-linja Malesiaan ja LVL-tehtaan tehtaan kaikki
tuotantolinjat Kiinaan. Muita merkittäviä tilauksia olivat viilunkuivaaja
Yhdysvaltoihin, sorvauslinja Venäjälle, viilunkuivauslinja Latviaan sekä
sorvauslinja Romaniaan.

Tilauskanta vuoden lopussa oli 33 miljoonaa euroa (22 Me).

Vuoden viimeisellä neljänneksellä uusien tilausten määrä oli 26 miljoonaa euroa
(19 Me) ja tilauskanta kasvoi 13 miljoonalla eurolla.KILPAILUASEMA

Rauten kilpailuasema on säilynyt hyvänä. Rauten kilpailukyky on kysynnän
elpyessä vahva. Asiakkaat arvostavat toimitus- ja palvelukyvyn varmistamiseen
tähtäävissä strategisissa investoinneissaan toimittajan kokonaisosaamista ja
vahvaa teknologian kehitystä. Asiakkaiden toimittajavalinnoissa Rauten
teknologian tarjoamilla kilpailueduilla on suuri merkitys. Myös Rauten vahva
rahoitusasema lisää uskottavuutta ja parantaa kilpailuasemaa pitkäaikaisten
investointihankkeiden toteuttajana.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto 62,9 miljoonaa euroa (36,6 Me) kasvoi 72 prosenttia
vuodesta 2009. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat asiakasteollisuuksien
parantuneet markkinanäkymät. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto 13,4
miljoonaa euroa (7,7 Me) oli vuoden toiseksi alhaisin.

Liikevaihto muodostui kokonaisuudessaan puutuoteteknologialiiketoimintaan
kuuluvista projektitoimituksista ja teknologiapalveluista.

Projektitoimitusten liikevaihto 44 miljoonaa euroa (22 Me) kasvoi 100
prosenttia edellisestä vuodesta ja sen osuus koko liikevaihdosta oli 70
prosenttiin (60 %). Vaneriteollisuuden osuus projektitoimitusten liikevaihdosta
oli 95 prosenttia (98 %) ja LVL-teollisuuden osuus 5 prosenttia (0 %).

Teknologiapalveluiden liikevaihto 19 miljoonaa euroa (15 Me) kasvoi 29
prosenttia edellisestä vuodesta ja sen osuus liikevaihdosta oli 30 prosenttia
(40 %). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat vaneri- ja LVL-teollisuuden
parantuneet käyttöasteet.

Koko vuoden 2010 liikevaihdosta Venäjän osuus oli 30 prosenttia (31 %),
Aasian-Tyynenmeren alueen osuus 29 prosenttia (7 %), Euroopan osuus 22
prosenttia (45 %), Pohjois-Amerikan osuus 15 prosenttia (7 %) ja Etelä-Amerikan
osuus 4 prosenttia (11 %).


TULOS JA KANNATTAVUUS

Vuoden 2010 konsernin liiketulos oli 1,3 miljoonaan euroa voitollinen (-9,7 Me)
ja 2 prosenttia liikevaihdosta (-26 %). Kannattavuus parani edellisestä
vuodesta merkittävästi johtuen liikevaihdon kasvusta ja suoritetuista
toimintojen uudelleenjärjestelyistä. Lisäksi tulosta paransi kiinteistökaupasta
saatu myyntivoitto 4,4 miljoonaa euroa.

Operatiivisen toiminnan liiketulos oli tilikaudella 3,1 miljoonaa euroa
tappiollinen. Tilikauden liiketulokseen sisältyy Jyväskylän tuotantotoimintojen
siirrosta Nastolan päätehtaalle, Kanadan toimipisteen muutosta uusiin
toimitiloihin sekä Suomen yksiköiden sopeutustoimenpiteistä syntyneitä
kertaluonteisia kuluja yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 miljoonaa euroa (-0,2 Me).
Konsernin tulos ennen veroja oli 1,1 miljoonaa euroa voitollinen (9,9 Me
tappiollinen) ja tilikauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa voitollinen (8,1 Me
tappiollinen). Konsernin laaja tulos oli 1,1 miljoonaa euroa voitollinen (-8,4
Me).

Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,29 euroa osaketta kohti (-2,03 e)
ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,29 euroa (-2,03 e) osaketta kohti.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 5 prosenttia (-22 %) ja oman pääoman tuotto oli 5
prosenttia (-28 %).

Vuoden 2010 viimeisen vuosineljänneksen liiketulos jäi 2,3 miljoonaa euroa
tappiolliseksi (3,3 Me tappiollinen) alhaisen tilauskannan takia. Lisäksi
tulokseen sisältyy Suomen yksiköissä tehtyihin sopeutustoimenpiteisiin
liittyvät kertaluonteinen kulu 0,5 miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli
laimentamattomana -0,47 euroa (-0,72 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna
-0,47 euroa (-0,72 e).


RAHAVIRTA JA TASE

Konsernin rahoitusasema pysyi hyvänä koko vuoden. Tilikauden lopussa konsernin
rahavarat ylittivät korolliset velat 9,7 miljoonalla eurolla (9,4 Me). Gearing
oli tilikauden päättyessä -40 prosenttia (-41 %) ja omavaraisuusaste 51
prosenttia (46 %).

Konsernin rahavarat, sisältäen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat, olivat tilikauden lopussa 24,1 miljoonaa euroa (27,9 Me).
Rahavarojen muutos tilikauden aikana oli 3,8 miljoonaa euroa negatiivinen (+6,8
Me). Liiketoiminnan rahavirta oli 6,1 miljoonaa euroa negatiivinen (+5,6 Me)
johtuen nettokäyttöpääoman kasvusta . Investointien rahavirta oli 4,4 miljoonaa
euroa positiivinen (-0,9 Me) sisältäen kiinteistökaupoista saatua kauppahintaa
6,0 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 2,3 miljoonaa euroa negatiivinen
(+2,1 Me) sisältäen TyEL-lainojen lyhennykset 4,0 miljoonaa euroa (2,0 Me).

Konsernin taseen loppusumma oli vuoden lopussa 53,0 miljoonaa euroa (57,4 Me) .
Taseen erien ja niistä laskettavien tunnuslukujen muu vaihtelu johtuu
projektiliiketoiminnalle luonteenomaisesta asiakkaiden maksuerien ja
projektitoimitusten kustannuskertymien eriaikaisuudesta.

Korollinen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 14,4 miljoonaa euroa (18,5 Me),
josta TyEL-lainojen osuus oli 14,0 miljoonaa euroa (18,0 Me). TyEL-lainat ovat
kiinteäkorkoisia.

Emoyhtiö Raute Oyj:llä on 10 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jonka
puitteissa se voi laskea liikkeelle alle vuoden pituisia yritystodistuksia.
Lisäksi yhtiöllä on yhteensä 10 miljoonan euron käyttämättömät kahdenkeskiset
luottojärjestelysopimukset kahden eri pohjoismaisen pankin kanssa.


LÄHIPIIRILAINAT JA MUUT VASTUUT

Emoyhtiö Raute Oyj:llä oli tilinpäätöksessä 31.12.2010 lainasaamisia
tytäryhtiöltään Raute Service LLC:ltä 355 tuhatta euroa. Raute Oyj:llä oli 100
tuhannen euron velka Rauten sairauskassalle. Muut vastuut on esitetty tämän
tiedotteen numero-osassa.KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT

Viimeisellä vuosineljänneksellä Raute irtisanoi yhteensä 18 toimihenkilöä ja
ylempää toimihenkilöä Nastolan ja Kajaanin toimipisteissä. Tavoitteena on
sopeutuminen alhaisena jatkuvaan kysyntään ja tilauskannan vaihteluihin sekä
kannattavuuden parantaminen. Osa henkilöstön vähennystarpeeseen liittyvistä
kustannussäästötavoitteista sovittiin toteutettavaksi sisäisillä
tehtävämuutoksilla. Lisäksi neuvotteluissa sovittiin, että Suomen yksiköiden
toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden sopeutuksia jatketaan
taloudellisen ja kuormitustilanteen mukaisesti määräaikaisina lomautuksina.
Nastolan tuotannon työntekijöiden lomautuksia jatketaan aikaisemmin tehtyjen
sopeuttamisratkaisujen mukaisesti. Raute Oyj:lle syntyi tehdyistä päätöksistä
vuoden 2010 viimeiselle vuosineljännekselle 0,5 miljoonan euron suuruinen kulu.

Joulukuussa Raute sai yhteensä noin 15 miljoonan euron arvoisen tilauksen
Kiinaan. LVL-tehtaan koneet ja laitteet toimitetaan kesän 2011 aikana. Tehtaan
käyttöönotto tapahtuu vuoden 2012 alussa. Kaupan saamiseen vaikutti Rauten
teknologiaosaamisen ja referenssien lisäksi myös Rauten Shanghain tehtaan
toimituskyky sekä paikallinen palvelu- ja jälkihoitokyky Kiinassa.


TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT SEKÄ INVESTOINNIT

Rauten tavoitteena on olla alansa johtava teknologiatoimittaja ja panostaa
voimakkaasti erityisesti vanerin ja LVL:n valmistusteknologian sekä näitä
tukevan automaation ja instrumentoinnin, erityisesti konenäön, sovellutusten
jatkuvaan tutkimukseen ja kehittämiseen. Vuonna 2010 konsernin tutkimus- ja
kehittämismenot olivat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa (2,5 Me) ja 2,9 prosenttia
liikevaihdosta (6,7 %). Tuotekehitys painottui konenäköä ja robottiteknologiaa
hyödyntävän vanerilevyn kittauslinjan kehittämiseen, koneiden ja laitteiden
energiatehokkuuden parantamiseen sekä modernisointiratkaisuihin.

Konsernin investointien kokonaismäärä tilikaudella oli 2,2 miljoonaa euroa (1,1
Me). Investoinnit liittyvät pääosin Kanadan yksikön uudelleenjärjestelyihin ja
tuotannon kehittämiseen. Investoinnit sisältävät aktivoituja kehittämismenoja
41 tuhatta euroa (125 tuhatta euroa).


TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Kevään aikana Jyväskylän yksikön tuotantotoiminta siirrettiin Nastolaan. Muut
levynkäsittelyteknologiaan liittyvät toiminnot, kuten suunnittelu ja
paikallinen kunnossapitopalvelu, ovat edelleen Jyväskylässä. Tavoitteena on
toimintojen tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen vaikean
markkinatilanteen pitkittyessä.

Rauten Kanadassa toimiva yksikkö siirtyi nykyistä toimintamallia paremmin
vastaaviin vuokrattuihin toimitiloihin Vancouverin alueella. Muuton yhteydessä
toteutettiin tuotannollisia investointeja, joilla parannetaan tuottavuutta ja
lyhennetään toimitusaikoja.

Konsernin Suomen yksiköissä on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän
(ERP) uusi versio, jolla tehostetaan ensisijaisesti projektisuunnittelua.

Raute Oyj:n laatujärjestelmä on uudelleenauditoitu ja saanut uusimman
standardin mukaisen ISO 2001:2008 laatusertifikaatin syyskuussa.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön määrä vuoden 2010 lopussa oli 495 (524). Henkilöstöstä
Suomen yhtiöiden osuus oli 74 prosenttia (77 %), Pohjois-Amerikan yhtiöiden
osuus 14 prosenttia (14 %), Kiinan osuus 9 prosenttia (6 %) ja muiden myynti-
ja huoltoyhtiöiden osuus 3 prosenttia (3 %).

Henkilöstön määrää sopeutettiin tilikaudella 15 prosenttia (23 %) ja konsernin
koko henkilöstöä koskivat erimittaiset lomautukset ja muut sopeutusjärjestelyt.
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna (ns. tehollinen
henkilöstö) oli tilikaudella keskimäärin 438 (419). Konsernin palkat ja
palkkiot olivat yhteensä 19,5 miljoonaa euroa (18,6 Me).

Konserni on jatkanut osaamisen kehittämistä ja henkilöstön sitouttamista
heikosta kannattavuudesta huolimatta. Henkilöstön koulutukseen investoitiin
yhteensä 1 prosenttia palkkasummasta (2 %).


PALKITSEMINEN

Konsernissa ovat käytössä koko henkilöstön kattavat palkitsemisjärjestelmät.

Yhtiökokous päätti 31.3.2010 enintään 240.000 optio-oikeuden liikkeelle
laskemisesta. Hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti 5.5.2010
antanut konsernin avainhenkilöille yhteensä 80.000 kappaletta tunnuksella 2010
A merkittyä optiota. 2010 A-optioiden merkintäaika on 1.3.2013 - 31.3.2016 ja
toteutushinta 7,64 euroa osinkokorjattuna. Optiojärjestelmän ehdot on julkaistu
yhtiön Internet-sivuilla.


YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ

Ympäristö on yksi Rauten toimintaa ohjaavista arvoista. Raute pyrkii
systemaattisesti kehittämään tuotteidensa ja palveluidensa
ympäristömyötäisyyttä sekä vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia.
Konserni noudattaa hyvän yrityskansalaisuuden periaatetta ottaen huomioon
luonnon ja sen suojelemisen sekä ympäröivän yhteiskunnan toimintatavat
kunnioittaen paikallisia kulttuureja.

Rauten toiminnan merkittävin vaikutus ympäristölle on välillinen ja syntyy
Rauten teknologian käytöstä puutuoteteollisuuden tuotantoprosesseissa. Rauten
kehittämän teknologian avulla puutuoteteollisuus voi vähentää oman toimintansa
aiheuttamaa ympäristörasitusta merkittävästi muun muassa tehokkaamman
puuraaka-aineen, lisäaineiden ja energian käytön kautta.

Konsernin omassa toiminnassa ei nähdä merkittäviä ympäristöriskejä, joilla
saattaisi olla välitöntä vaikutusta konsernin liiketoimintaan tai
taloudelliseen asemaan. Nastolan päätuotantoyksiköissä ympäristöasioita
hallinnoidaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaan. Myös
yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkoston toiminta ja eettiset periaatteet
tarkastetaan järjestelmällisesti.

Rauten omassa tuotannossa pyritään jatkuvasti vähentämään energiankulutusta ja
jätemääriä sekä kehittämään työympäristöä.


LIIKETOIMINNAN KAUSIVAIHTELUT

Konsernin liikevaihto ja käyttöpääoma vaihtelevat vuosineljänneksittäin johtuen
erilaisista projektitoimituksista ja niiden ajoittumisesta. Liiketoimintaan ei
liity säännönmukaista kausivaihtelua.RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Konsernin tunnistetut pääriskialueet liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja
liiketoimintaympäristöön, rahoitukseen sekä vahinkoihin. Merkittävimmiksi
liiketoimintariskeiksi on tunnistettu talouden suhdannekierrosta johtuva
kysynnän vaihtelu sekä toimitus- ja teknologiariskit. Taloudellisen
toimeliaisuuden piristyminen kasvattaa lähiajan riskiä alihankintakapasiteetin
riittävyydestä ja hintatasosta Suomessa ja lähialueilla.

Konsernissa ei ole vireillä sellaisia oikeuden­käyntejä tai muita keskeneräisiä
riita-asioita eikä konsernin toimintaan liity muitakaan hallituksen tiedossa
olevia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yrityksen toiminnan
jatkuvuuteen.

Liiketoimintariskit

Suhdanteiden vaikutus liiketoimintaan

Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys
maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille sekä
projektityyppisen liiketoiminnan syklisyys. Kysynnän vaihtelun vaikutusta
konsernin tulokseen pyritään vähentämään kasvattamalla teknologiapalvelujen
osuutta, lisäämällä liiketoimintaa markkina-alueilla, joilla nykyinen
markkinaosuus on pieni, ja kehittämällä tuotteita kokonaan uusille
asiakasryhmille sekä kehittämällä alihankintaverkostoa.

Toimitukset ja teknologia

Rauten liiketoiminnasta pääosa muodostuu projektityyppisistä toimituksista,
joihin sisältyy riskejä kunkin asiakkaan lopputuotteeseen, tuotantomenetelmiin
tai raaka-aineisiin liittyvistä räätälöidyistä ratkaisuista. Tarjous- ja
neuvotteluvaiheessa joudutaan ottamaan riskejä luvattavien suoritusarvojen
osalta sekä tekemään arvioita toteutuksen kustannuksista. Kehitystyön tuloksena
syntyvien uusien ratkaisujen toimivuus ja kapasiteetti voidaan todentaa
täysimittaisesti vasta tuotanto-olosuhteissa asiakastoimituksen yhteydessä.

Sopimus-, tuotevastuu-, toteutus-, kustannus- sekä kapasiteettiriskejä
hallitaan ISO-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisilla projektihallinnan
menettelyillä. Teknologiariskiä rajataan toimitussopimuksen ehdoissa sekä
rajoittamalla samanaikaisten ensitoimitusten määrää.

Kehittyvät markkinat

Rauten tavoitteena on kasvattaa paikallista liiketoimintaansa mm. Kiinassa ja
Venäjällä, joissa toimimiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös
kehittyville markkinoille tyypillisiä riskejä. Tietoturvaan liittyviä riskejä
hallitaan määritellyllä tietoturvapolitiikalla.

Henkilöstö

Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen sekä henkilöstöresurssien riittävyyden
hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä syklisessä liiketoiminnassa. Jatkuvuutta
varmistetaan seuraamalla ikärakenteen kehitystä, systemaattisella
henkilöstöjohtamisella ja panostamalla työhyvinvointiin.

Rahoitusriskit

Konsernin kansainvälisen liiketoiminnan merkittävimmät rahoitusriskit ovat
sopimusvastapuoliin liittyvä luottotappioriski ja valuuttakurssiriski. Lisäksi
konserni altistuu maksuvalmiusriskille sekä korko- ja hintariskeille.

Asiakkaiden maksukykyyn liittyvää luottotappioriskiä hallitaan kattamalla
maksamaton kauppahinta pankkitakuulla, remburssilla tai muulla vakuudella.
Konsernin likvidit varat ovat pääosin pohjoismaisissa pankeissa.

Konsernin päävaluutta on euro. Merkittävimmät valuuttakurssiriskit aiheutuvat
Kanadan dollarista (CAD) ja Yhdysvaltain dollarista (USD). Muita seurattavia
valuuttoja ovat Venäjän rupla (RUB) ja Kiinan yuan (CNY). Valuuttariskien
suojauksessa käytetään pääasiassa valuuttatermiinisopimuksia. Tarjousaikaisilta
valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan käyttämällä valuuttaklausuuleja.
Esisopimuksiin liittyviä valuuttariskejä suojataan tapauskohtaisesti
valuuttaoptiosopimuksilla.

Konserni on varautunut projektiliiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman
vaihteluihin ja mahdollisiin rahan saatavuuden häiriötilanteisiin ottamalla
pitkäaikaista TyEL-lainaa. Yhtiön ottamat lainat ovat kiinteäkorkoisia.
Konsernin korkoriski kohdistuu pääosin likvidien varojen tuottotasoon.

Vahinkoriskit

Rauten merkittävimpiä yksittäisiä omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskejä ovat
tulipalo, vakava kone- tai tietojärjestelmärikkoontuminen Nastolan
päätuotantoyksikössä, jonne koko konsernin avainteknologian tuotanto- sekä
suunnittelu-, talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät on keskitetty.

Muita vahinkoriskejä ovat mm. työturvallisuusriskit, joita hallitaan
aktiivisella, riskejä ehkäisevällä toiminnalla, kuten henkilöstön jatkuvalla
kouluttamisella ja tutkimalla myös kaikki läheltä piti -tapaukset.
Työturvallisuus ja ergonomia ovat jatkuvan kehittämisen kohteita.

Rauten tuotannollinen toiminta ei aiheuta merkittäviä ympäristöriskejä.
Nastolan pääyksiköillä on ISO-sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jonka
periaatteita pyritään noudattamaan myös muissa toimipisteissä.

Konserni pyrkii suojautumaan vahinkoriskeiltä arvioimalla toimitilojaan ja
prosessejaan riskienhallinnan kannalta ja pitämällä yllä varasuunnitelmia.

Globaalit ja paikalliset vakuutusohjelmat tarkistetaan säännöllisesti osana
riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan riittävällä
suojaustasolla kaikki ne riskit, jotka on taloudellisesti tai muista syistä
järkevää hoitaa vakuuttamalla.

Riskienhallinnan järjestäminen

Rauten riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus. Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä sekä niiden tehokkuuden valvonnasta vastaa
hallitus.

Konsernin yleiset riskienhallintaperiaatteet ja toimintapolitiikat sekä
organisaation toimivaltuuksien rajat määrittelee johtoryhmä. Toimitusjohtaja ja
talousjohtaja raportoivat hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä.

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta
koko konsernin ja kunkin konserniyhtiön toimitusjohtaja yhtiönsä osalta.
Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli
yhtiörajojen.

Rautessa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota.
Controller-toiminto toteuttaa hallituksen hyväksymää sisäisen tarkastuksen
vuosisuunnitelmaa, kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä
yhdessä operatiivisen johdon kanssa sekä valvoo riskienhallintaperiaatteiden,
toimintapolitiikkojen ja toimivaltuuksien noudattamista.KONSERNIRAKENNE

Konsernin juridisessa rakenteessa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2010 aikana.


OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 1.820 ja vuoden lopussa 1.787.
K-sarjan osakkeita omistaa 50 yksityishenkilöä (46). Johdon omistusosuus oli
7,1 prosenttia (4,9 %) yhtiön osakkeista ja 13,3 prosenttia (9,1 %)
äänimäärästä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 2,1 prosenttia (2,3
%).

Yhtiö antoi 22.4.2010 liputusilmoituksen Göran Sundholmin omistusosuuden
noususta 15,02 prosenttiin yhtiön koko osakemäärästä.


TILINTARKASTAJAT

Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2010 valittiin
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.


HALLINNOINTI

Raute Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate
Governance) 2010, jonka Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus hyväksyi
kesäkuussa 2010. Raute poikkeaa suosituksesta 22 nimitysvaliokunnan jäsenten
valinnassa siten, että nimitysvaliokuntaan valitaan yksi hallituksen
ulkopuolinen jäsen, joka on merkittävää äänivaltaa edustavien
osakkeenomistajatahojen keskuudestaan nimeämä henkilö. Hallitus pitää
poikkeamista perusteltuna ottaen huomioon yhtiön omistusrakenne ja mahdollisuus
huomioida merkittävien osakkeenomistajien odotuksia jo hallituksen jäsenten
valinnan valmisteluvaiheessa. Raute Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet ja yhtiön
palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla.


SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

Raute Oyj:n hallitus on käsitellyt Suomen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6
pykälän ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 54 mukaisen selvityksen
Raute Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010. Selvitys on
laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se julkaistaan
yhdessä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa yhtiön Internet-sivuilla.


HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja 3-5 hallituksen jäsentä.

Raute Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2010 hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija
Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo
Helander, KTM Mika Mustakallio ja KTM Pekka Suominen.

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa hänen toimisuhteensa ehdot
palkkaetuineen.

Raute Oyj:n toimitusjohtajana jatkoi tekniikan lisensiaatti Tapani Kiiski.
Hänet on nimitetty Raute Oyj:n toimitusjohtajaksi 16.3.2004. Toimisopimuksessa
sovittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kuuden
kuukauden palkkaa vastaava summa.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu hallitukselle tai toimitusjohtajalle
tavanomaisesta poikkeavia toimivaltuuksia.

Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakepääoman korottamista koskevat päätökset
tehdään voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.


JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmässä jatkoivat puheenjohtajana Tapani Kiiski ja jäseninä
talousjohtaja Arja Hakala, operaatio- ja teknologiajohtaja Petri Strengell,
teknologiapalveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Kangas sekä Rauten
Pohjois-Amerikan yhtiöiden toiminnoista vastaava johtaja ja Pohjois-Amerikan
yhtiöiden toimitusjohtaja Bruce Alexander.


OSAKKEET

Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä vuoden 2010 lopussa oli 4.004.758
kappaletta, joista K-sarjan osakkeita (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 991.161
kappaletta ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) oli 3.013.597 kappaletta.
Osakkeiden nimellisarvo on kaksi euroa. K-sarjan ja A-sarjan osakkeilla on
yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin.

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3.
pykälässä esitetyin ehdoin. Jos kantaosake siirtyy K-sarjan ulkopuoliselle
uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä
hallitukselle kirjallisesti ja muilla K-sarjaan kuuluvien osakkeiden
omistajilla on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä mainituin
ehdoin.

Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Kaupankäyntitunnus on RUTAV. Vuoden 2010 aikana osakevaihto oli 646 052
kappaletta (454 798 kpl) ja yhteensä 5 248 tuhatta euroa (3 316 tuhatta euroa).
Vaihdettu määrä vastasi 21 prosenttia (15 %) pörssinoteerattujen A-sarjan
osakkeiden määrästä. A-sarjan osakkeen keskikurssi oli 8,21 euroa (7,29 e).
Vuoden korkein noteeraus oli 10,10 euroa ja alin 7,24 euroa.

Yhtiön koko markkina-arvo vuoden 2010 lopussa 38,8 miljoonaa euroa (29,9 Me),
jossa K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen 31.12.2010
päätöskurssin 9,70 euroa (7,47 e) mukaisesti.

Raute Oyj:llä on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan
edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa.

Muut osakkeisiin liittyvät tiedot on esitetty tämän tiedotteen numero-osassa.


OSINGONJAKO VUODELTA 2009

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2010 päätti hallituksen esityksen
mukaisesti, että tilikaudelta 2009 ei jaettu osinkoa ja että tilikauden tappio
siirrettiin kertyneisiin voittovaroihin.


OMIEN OSAKKEIDEN OSTO- JA LUOVUTUSVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 31.3.2010 hallituksen päättämään yhtiön omien
A-sarjan osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla
sekä päättämään yhtiön omia A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta
osakeannista 400.000 kappaleen enimmäismäärään saakka. Valtuutusta ei ole
käytetty vuoden 2010 aikana.

Tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ole hallussaan tai panttina omia osakkeitaan.


TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raute Oyj sai tammikuussa yhteensä yli 12 miljoonan euron arvoiset tilaukset
OOO ”Ilim Bratsk DOK”:ilta Venäjältä. Tilauksiin sisältyy mm. kaksi Rauten
uusimmalla teknologialla toteutettavaa sorvauslinjaa ja kaksi kuivauslinjaa,
jotka toimitetaan Bratskin kaupunkiin Siperiaan vuoden 2011 loppuun mennessä.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

Raute Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona
13.4.2011 Lahdessa Sibeliustalolla alkaen kello 18.00. Osakkeenomistajan, joka
haluaa tuoda esityslistalle Raute Oyj:n yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asian,
on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiölle viimeistään 8.3.2011.


VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN 2010 JULKISTAMINEN

Raute Oyj:n vuosikertomus ja konsernitilinpäätös 2010 julkaistaan viikolla 11.


HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA JA TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Tilinpäätöksen 2010 mukaan jakokelpoiset varat ovat 7 726 tuhatta euroa.

Hallitus esittää 13.4.2011 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan
osakkeille 0,30 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista
jätetään omaan pääomaan. Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.4.2011 ja
osingonmaksupäivä on 27.4.2011.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna maksukykyä.


MUUT HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2011

Yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen mukaan käsiteltävät asiat

Raute Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 13.4.2011 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi ja
että hallituksen valitaan edelleen Erkki Pehu-Lehtonen (puheenjohtaja), Sinikka
Mustakallio (varapuheenjohtaja) ja jäseniksi Risto Hautamäki, Ilpo Helander,
Mika Mustakallio ja Pekka Suominen. Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi että
hallituksen jäsenten palkkiot ovat aikaisemman mukaisesti hallituksen
puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20.000 euroa
toimikaudelta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana
KHT-tilintarkastajana Janne Rajalahti. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutukset

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää jatkaa hallituksen
voimassa olevaa valtuutusta päättää omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja
suunnatusta osakeannista 400.000 kappaleen enimmäismäärään saakka seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012 asti.


NÄKYMÄT VUODELLE 2011

Maailman talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen ja pysyvään elpymiseen
talouskriisistä liittyvä epävarmuus jatkuu edelleen huolimatta kehittyvien
markkinoiden kasvunäkymistä. Rauten asiakasteollisuuksien markkinatilanteen
arvioidaan edelleen jatkuvan epävarmana. Varmuutta puutuotteiden kysynnän
pysyvästä elpymisestä lamaa edeltäneelle tasolle ei vielä ole.

Puutuoteteollisuuden investointien ja palveluiden kysynnän ei odoteta pysyvästi
elpyvän vielä lähitulevaisuudessa talouskriisiä edeltäneelle tasolle.
Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun ylläpitämiseksi ja
markkinaosuuksien säilyttämiseksi todennäköisesti kuitenkin lisääntynevät.
Pienet toimijat panostavat välttämättömään tuotantolaitteistojen ylläpitoon.
Yksittäisiä tehdaslaajuisia investointihankkeita on suunnitteluvaiheessa
useilla markkina-alueilla. Niiden toteutuminen ja ajoitus on kuitenkin
epävarmaa.

Vahvan rahoitusaseman, markkina-aseman ja tehtyjen kehityspanostusten ansiosta
Rauten kyky selvitä talouden taantumasta sekä vastata kasvavaan kysyntään
markkinoiden elpyessä on hyvä. Toteutettujen sopeutustoimenpiteiden tuloksena
kustannusrakenne on keventynyt ja liiketoiminta on aikaisempaa kannattavampaa
myös vaikeassa markkinatilanteessa.

Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys
maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille.
Vahvistuneen tilauskannan ja neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden johdosta
vuoden 2011 liikevaihto kasvaa edellisestä vuodesta. Liiketuloksen ennakoidaan
olevan voitollinen.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Possible table in table detected.
Object reference not set to an instance of an object.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
----------------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (Tilikauden keskiarvo)


Oman pääoman tuotto (ROE), % =
Voitto/tappio
----------------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma (Tilikauden keskiarvo)


Korolliset nettovelat = Korolliset velat ./. (rahavarat + käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat)


Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma
----------------------------------------------------------- x 100
Taseen loppusumma ./. saadut ennakot

Laimentamaton tulos/osake (EPS), euroa =
Tilikauden tulos
-----------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden
aikana

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, euroa =
Laimennusvaikutuksella oikaistu tilikauden tulos
-----------------------------------------------------------
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantikorjattu
keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma/osake, euroa =
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko/osake, euroa =
Tilikauden osingonjako
--------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa


Osinko/tulos, % =
Osinko/osake
----------------------------------------------------------- x 100
Tulos/osake

Efektiivinen osinkotuotto, % =
Osinko/osake ----------------------------------------------------------- x 100
Tilikauden päätöskurssi

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) =
Tilikauden päätöskurssi
-----------------------------------------------------------
Tulos/osake

Osakkeiden vaihdon kehitys lukumääränä ja prosentteina (A-sarjan osakkeet) =
Osakkeiden vaihdon kehitys ilmoitetaan tilikauden aikana vaihdettujen
osakkeiden lukumääränä sekä sen prosentuaalisena osuutena osakesarjan kaikkien
osakkeiden laimentamattomasta keskimääräisestä lukumäärästä tilikauden aikana.

Osakekannan markkina-arvo =
Osakkeiden (A- + K-sarjan osakkeet) laimentamaton lukumäärä tilikauden lopussa
x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi


Gearing, % =
Korolliset nettorahoitusvelat
----------------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma
TULOSKEHITYS Q 4 Q 3 Q 2 Q 1 Liukuva Liukuva
VUOSINELJÄNNEKSITT 2010 2010 2010 2010 1.1.2010 1.1.2009
ÄIN
(1 000 EUR) - -
31.12.2010 31.12.2009

LIIKEVAIHTO 13 396 19 490 19 546 10 435 62 867 36 638

Liiketoiminnan 10 4 431 120 18 4 580 153
muut tuotot

Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden
varaston muutos 815 -45 -87 -332 351 795

Materiaalit ja -7 395 -11 001 -10 612 -3 671 -32 679 -15 695
palvelut
Työsuhde-etuuksist -6 418 -5 450 -6 211 -5 387 -23 467 -22 047
a aiheutuvat kulut
Poistot -574 -580 -459 -637 -2 250 -2 670
Liiketoiminnan -2 166 -1 913 -2 194 -1 817 -8 091 -6 869
muut kulut
Liiketoiminnan -16 554 -18 944 -19 476 -11 512 -66 487 -47 281
kulut yhteensä

LIIKETULOS -2 333 4 932 103 -1 391 1 311 -9 695
% liikevaihdosta -17 25 1 -13 2 -26

Rahoitustuotot 266 -98 185 376 728 356
Rahoituskulut -338 21 -256 -344 -917 -551

TULOS ENNEN VEROJA -2 406 4 855 33 -1 359 1 122 -9 890
% liikevaihdosta -18 25 0 -13 2 -27

Tuloverot 538 -755 -156 409 36 1 749

KAUDEN TULOS -1 868 4 100 -123 -950 1 158 -8 141
% liikevaihdosta -14 21 -1 -9 2 -22

Jakautuminen
Emoyhtiön -1 868 4 100 -123 -950 1 158 -8 141
omistajille
kuuluva osuus
tuloksesta

Osakekohtainen
tulos, euroa
Laimentamaton -0,47 1,02 -0,03 -0,24
osakekohtainen
tulos
Laimennettu -0,47 1,02 -0,03 -0,24
osakekohtainen
tulos

Osakkeet, 1 000
kpl
Oikaistu 4 005 4 005 4 005 4 005
keskimääräinen
kappalemäärä
Oikaistu
keskimääräinen
kappalemäärä
laimennettuna 4 005 4 005 4 005 4 005SUURIMMAT K-sarja A-sarjan
OSAKKEENOMISTAJAT n
31.12.2010
osakkee osakkeet Osakkeiden
t
(20 (1 ääni määrä
ääntä
osakett osaketta) yhteensä
a)
kohti) kohti)
1. Sundholm Göran 601 433 601 433
2. Suominen Jussi 48 000 74 759 122 759
Matias
3. Mustakallio 60 480 60 009 120 489
Kari Pauli
4. Suominen Pekka 48 000 62 429 110 429
5. Suominen Tiina 48 000 62 316 110 316
Sini-Maria
6. Siivonen Osku 50 640 53 539 104 179
Pekka
7. Mandatum 96 900 96 900
Henkivakuutusosake
yhtiö
8. Kirmo Kaisa 50 280 41 826 92 106
Marketta
9. Lisboa De 85 000 85 000
Castro Palacios
Hietala M
10. Keskiaho Kaija 33 600 51 116 84 716
Leena
11. Mustakallio 49 180 34 670 83 850
Mika Tapani
12. Särkijärvi 60 480 22 009 82 489
Anna Riitta
13. Mustakallio 47 240 30 862 78 102
Ulla Sinikka
14. Sijoitusrahasto Alfred 76 000 76 000
Berg Small Cap Finland
15. Mustakallio 43 240 20 162 63 402
Marja Helena
16. Relander 61 350 61 350
Harald
17. Kirmo Lasse 30 000 26 200 56 200
18. 12 000 43 256 55 256
Särkijärvi-Martine
z Anu Riitta
19. Särkijärvi 12 000 43 256 55 256
Timo
20. Suominen Jukka 24 960 27 964 52 924
Matias
YHTEENSÄ 618 100 1 575 056 2 193 156
Osuus osakkeiden 62,4 52,3 54,8
kokonaismäärästä,
%
Osuus osakkeiden 62,4 52,3 61,0
kokonaisäänimääräs
tä, %
Hallintarekisteröi 84 794 84 794
dyt
Muut osakkaat 373 061 1 353 747 1 726 808
YHTEENSÄ 991 161 3 013 597 4 004 758

JOHDON OMISTUS 144 470 138 049 282 519
Osuus osakkeiden 14,6 4,6 7,1
kokonaismäärästä,
%
Osuus osakkeiden 14,6 4,6 13,3
kokonaisäänimääräs
tä, %OSAKEKOHTAISET 31.12. 31.12.
TIEDOT
2010 2009

Osakemäärät
- K-sarja, 991 161 991 161
kantaosakkeet (20
ääntä/osake)
- A-sarjan 3 013 597 3 013 597
osakkeet (1
ääni/osake)
Yhteensä 4 004 758 4 004 758

Osakkeiden vaihdon kehitys
(A-sarjan osakkeet)
Osakkeiden vaihto, 646 052 454 798
kpl
Osakkeiden vaihto, 5,2 3,3
Me

A-sarjan osakkeen
kurssi
Tilikauden 9,70 7,47
lopussa, euroa
Korkein noteeraus 10,10 8,90
tilikaudella,
euroa
Alin noteeraus 7,24 6,50
tilikaudella,
euroa
Keskikurssi 8,21 7,29
tilikaudella,
euroa

Osakekannan
markkina-arvo
- K-sarjan 9,6 7,4
osakkeet, Me*
- A-sarjan 29,2 22,5
osakkeet, Me
Yhteensä, Me 38,8 29,9

*K-sarjan osakkeet on arvostettu
A-sarjan osakkeen tilikauden lopun
kurssilla.


RAUTE OYJ
Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUS
15.2.2011 KLO
14.00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 15.2.2011
klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Roba-kabinetissa,
os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa tilinpäätöksen esittelevät
toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Arja Hakala.

TALOUSTIEDOTTEET
VUONNA 2011:
Rauten osavuosikatsaukset
julkaistaan seuraavasti:
- tammi-maaliskuu
keskiviikkona
4.5.2011
- tammi-kesäkuu
tiistaina 9.8.2011
- tammi-syyskuu
tiistaina
1.11.2011.

Raute Oyj:n konsernitilinpäätös ja
vuosikertomus julkaistaan viikolla
11.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lahdessa
Sibeliustalolla keskiviikkona 13.4.2011 klo 18.00 alkaen.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, 03
829 3560, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, 03 829
3293, matkapuhelin 0400 710 387

JAKELU:
NASDAQ OMX
Helsinki Oy,
keskeiset
tiedotusvälineet,
www.raute.fi


RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten
asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, jotka valmistavat
puusta viilua, vaneria jaa LVL:ää (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki).
Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet.
Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen
markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin
kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut vikakorjauksista ja varaosatoimituksista
säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten
päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin
alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten
liikevaihto vuonna 2010 oli 62,9 miljoonaa euroa. Henkilöstönmäärä vuoden 2010
lopussa oli 495.

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.fi.

Source: Millistream