Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Röyttän tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset arvioitu

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 12:37 EET

Tornion Röyttän tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yva-selostus todettiin pääosin riittäväksi.   

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin Ely-keskus) on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun YVA -lain ja -asetuksen tarkoittaman yhteysviranomaisen lausunnon Tornion kaupungin alueella sijaitsevan Röyttän merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankkeesta vastava yhtiö on Rajakiiri Oy. Ympäristökeskuksen lausunnossa tarkastellaan arviointiselostusta ja sen riittävyyttä. Lisäksi siinä esitetään keskeiset kohdat arviointiselostuksesta annetuista lausunnoista. 

Arviointiselostuksesta on annettu yhteensä 24 lausuntoa Suomesta. Lisäksi Ruotsi on antanut Espoon sopimuksen mukaisen lausunnon asiasta.

Lausunnossaan Lapin ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiselostusta voidaan pitää pääosin riittävänä. Hankkeen suunnitteluvaihe huomioon ottaen selostuksessa on kuitenkin ympäristövaikutusten kokonaiskuvan kannalta useita puutteita ja epävarmuustekijöitä, jotka tulee korjata ja täydentää lisäselvityksin hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. Tarvittavat lisäselvitykset tulee tehdä niin, että ne on käytettävissä hankkeen lupa- ja muiden viranomaiskäsittelyiden yhteydessä. Hankkeen toteutettavuus, mm. hyväksyttävyys, ratkaistaan yva-menettelyn jälkeen tulevissa muiden lakien mukaisissa suunnittelu- ja lupamenettelyissä niihin liittyvillä päätöksillä.

Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan lisäselvityksiä tulee tehdä erityisesti hankealueen kalastoon ja kalastukseen, ruopattavien pohjasedimenttien laatuun, vedenalaiseen kasvillisuuteen, uhanalaisiin lajeihin ja luontotyyppeihin sekä pohjaeläimistöön, alueen pesimälinnustoon sekä alueen virkistyskäyttöön kohdistuvien vaikutusten osalta.

Suunnittelualue on sekä kalaston että kalastuksen kannalta tärkeä. Alueen tärkeyttä korostaa se, että hankealue sijoittuu Itämeren tärkeän lohijoen Tornionjoen edustalle. Tornionjoki on myös Suomen merkittävin vaellussiian ja meritaimenen lisääntymisjoki. Selostuksessa on alustavasti esitetty hankkeen vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen. Selvitystä on kuitenkin tarpeen tarkentaa ja ulottaa se käsittämään koko hankkeen elinkaari. Erityisesti lisätietoja tarvitaan alueen kutu- ja syönnösalueista sekä vaellusreiteistä. Tietoa tarvitaan myös siitä miten paljon kutu- ja syönnösalueita menetetään eri kalalajien osalta.

Kalastuksen osalta tehtyjä lisäselvityksiä tarvitaan eri kalastusmuotojen hankealueelle sijoittumisen osalta sekä siitä minkälainen kalastus alueella estyy ja millaisia toimenpiteitä kalastuksen jatkaminen edellyttää. Tiedot kalastettavista kalalajeista ja saalismääristä vaativat myös päivitystä mm. muikun, ankeriaan ja siian osalta. Tietoja kaivataan eri kalastusmuodoista, erityisesti mahdollisesta troolikalastuksesta alueella. Lisätietoa tarvitaan myös alueen suunniteltujen muiden hankkeiden yhteisvaikutuksen osalta.

Hankkeen yhteydessä joudutaan pohjaa kaivamaan perustustavoista riippuen eri tavoin, myös sähkökaapeleille kaivetaan vaot niiden upottamiseksi pohjaan. Viimeistään hankkeen lupavaiheen yhteydessä ja käytettävien perustusmenetelmien selvitessä tuleekin tarkemmin selvittää sedimentin ruoppauskelpoisuutta ja haitallisuutta niin laajan näytteenoton ja analyysivalikoiman pohjalta, että mahdollisesti pilaantuneet massat saadaan rajatuiksi (laajuus ja syvyys) ja ongelman laajuus riittävällä tarkkuudella selvitettyä.

Myös suunnittelualueen pohjaeläinten tarkastelua tulee syventää ja lisätä näytteiden määrää, jotta alueelta saadaan tarkempi kuva. Samalla tulee tehdä lisäselvityksiä alueen lajistosta ja siihen kohdistuvista vaikutuksista. Myös alueen pohjan laadusta tulee saada vaikutusten selvittämistä varten tarkempi käsitys.

 

Hankealue on virkistyskäytön kannalta tärkeä alue. Alueella harjoitetaan veneilyä, purjehdusta, retkeilyä ja kalastusta. Lisäksi vesialuetta käytetään liito- ja vetopurjehdukseen. Myös talviaikainen käyttö on merkittävää. Selostuksessa esitettyä tarkastelua virkistyskäytöstä ja hankkeen vaikutuksesta siihen ei yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan ole käsitelty siinä laajuudessa kuin sen merkityksen alueella huomioiden olisi ollut aiheellista. Tarkastelua tuleekin ennen lupavaihetta tarkentaa ja ottaa huomioon veneilijöiden, alueella toimivien yrittäjien ja muiden virkistyskäyttäjien lausunnoissa esille tulevat asiat.

Edellä esityn lisäksi hankkeen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon Ruotsin edellyttämät selvitykset valtion rajat ylittävistä vaikutuksista.  Näitä ovat mm. hankkeen vaikutukset virkistyskäytölle, valtakunnallisesti arvokkaat alueet, suunniteltu luonnonsuojelualue, Natura 2000-alueet, melun ja valaistuksen vaikutukset, vaikutukset maisemakuvaan, vaikutukset kulttuuriympäristöarvoihin, vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan tuulivoimapuiston vaihtoehdot VE2 ja VE2+ edistävät parhaiten valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Laajimmista vaihtoehdoista VE1, VE3 ja VE3+ ei ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana ole esitetty sellaisia selvityksiä, että niiden ja vuorovaikutuksessa esiin tulleiden seikkojen perusteella voitaisiin todeta laajimpien vaihtoehtojen ottavan riittävällä tavalla huomioon ja edistävän valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kokonaisuutena.

Hanke

Hankkeena Rajakiiri Oy:llä on merituulivoimapuiston rakentaminen Tornion kaupungin Röyttän teollisuus- ja satama-alueen edustalla olevalle merialueelle. Tuulivoimalat sijoittuvat Röyttän etelä- ja kaakkoispuolelle 1 – 8 kilometrin etäisyydelle rantaviivasta, noin 3 – 20 metriä syvään veteen. Suunnittelualueelle on Tornion kaupungin keskustasta matkaa noin 10 km.  Tuulivoimalaitoksia on tarkoitus rakentaa suunnittelualueelle vaihtoehdosta riippuen 18 – 45 kappaletta, kukin voimala olisi yksikköteholtaan noin 3 – 5 MW. Voimalat pystytetään niiden koosta ym. riippuen 600 - 1000 metrin etäisyydelle toisistaan. Puiston kokonaiskapasiteetti on vaihtoehdosta riippuen 55 – 225 MW ja tuulivoimapuiston pinta-ala on 8 – 18 km2.

Hankkeen vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1: Voimaloita on sijoitettu yhtiön vuokraamalle yhtenäiselle merialueelle pohja- ja syvyysolosuhteiden mukainen enimmäismäärä. Tuulivoimaloita on enintään 33 kpl.

Vaihtoehto 2: Maakuntakaavan tuulivoimaloille soveltuvan alueen ja Tornion yleiskaavan 2021 tuulivoimaloille osoitettua rajausta tarkkaan noudattava vaihtoehto. Hankevaihtoehdossa tuulivoimaloiden maksimimäärä on 18 kpl.

Vaihtoehto 2+: Vaihtoehto, jossa osa tuulivoimaloista on sijoitettu yleiskaavan tuulivoimaloille osoitetun alueen pohjois-, länsi- ja itäpuolelle. Hankevaihtoehdossa tuulivoimaloiden maksimimäärä on 27 kpl.

Vaihtoehto 3: Vaihtoehdossa tuulivoimaloita sijoitetaan 24 kpl yleiskaavan tuulivoimalaitosrajauksen sisäpuolelle ja osa rajauksen viereen pohjois- ja länsipuolelle. Tämän lisäksi 9 kpl voimaloita sijoitetaan erilliseen ryhmään Kukkokarin itäpuolelle. Näin tuulivoimaloita on enintään 33 kpl.

Vaihtoehto 3+: Vaihtoehdossa on sijoitettu 24 kpl voimaloita kuten VE 3:ssa. Sen lisäksi erilliseen ryhmään Kukkokarin itäpuolelle voimaloita on sijoitettu 21 kpl. Hankevaihtoehdossa tuulivoimaloiden maksimimäärä on 45 kpl.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Tiina Kämäräinen, Lapin ELY-keskus, puh. 040 716 6034