Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Ruotsin kielen oppimistuloksia ja -motivaatiota eri kouluasteilla valottava kirja ilmestyy 2.12.

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2011 13:11 EET

Ruotsin kielen asema pakollisena kouluaineena herättää jatkuvasti keskustelua. Nyt julkaistava kirja Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen tuo tutkimustuloksiin pohjautuvaa tietoa tähän keskusteluun sekä tarjoaa myös päätöksentekoon tarvittavaa pohjatietoa. Kirjan ovat toimittaneet Taina Juurakko-Paavola (Hämeen ammattikorkeakoulu) ja Åsa Palviainen (Jyväskylän yliopisto).

Kirja julkaistaan 2.12.2011 Hämeenlinnassa HAMKin Visamäen kampuksella järjestettävässä seminaarissa Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen. Seminaarissa esitellään keskeiset tutkimustulokset tarkemmin. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seminaariin.

Julkaisu koostuu artikkeleista, joissa käsitellään ruotsin kielen oppimistuloksia ja oppimismotivaatiota peruskoulun päättövaiheessa, ammatillisella toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Tutkimusmateriaalina on käytetty oppilaiden ja opiskelijoiden täyttämiä kyselylomakkeita, heidän osaamistaan osoittavia kirjallisia ja suullisia suorituksia sekä ruotsin opettajien arvioita osaamisen tasosta ja opiskelijoiden motivaatiosta.

Tutkimustulokset kaikilta kouluasteilta osoittavat, että oppilaiden ja opiskelijoiden välillä on suuria yksilöllisiä eroja, ja siksi on vaarallista käsitellä kaikkia ruotsin kielen oppijoita yhtenä ryhmänä. Sen sijaan on tarkasteltava heitä jaettuna ryhmiin erilaisten taustamuuttujien avulla. Kaikissa tutkimuksissa tulevat esille esim. tyttöjen ja poikien väliset erot sekä oppimistuloksissa että motivaatiossa: keskimäärin tytöillä on peruskoulusta lähtien paremmat oppimistulokset ja korkeampi motivaatio opiskella ruotsia kuin pojilla.

Korkeakouluopinnoissa muita opiskelijoiden välisiä eroja selittäviä tekijöitä ovat sukupuolen lisäksi opiskelijan aikaisempi koulutustausta, eli onko hän suorittanut ammatillisen perustutkinnon vai ylioppilastutkinnon sekä millä koulutusalalla hän opiskelee. Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa parhaimpia ruotsin kielen osaajia ovat ylioppilastutkinnon suorittaneet naispuoliset liiketalouden opiskelijat ja heillä on myös paras opiskelumotivaatio, kun taas toista ääripäätä sekä osaamisessa että motivaatiossa edustavat ammatillisen perustutkinnon suorittaneet tekniikan alalla opiskelevat miehet. Tutkimustulokset kertovat myös, että ruotsin kielen osaamisen taso on osalla korkeakouluopiskelijoista liian heikko ottaen huomioon lakisääteiset kielitaitovaatimukset. Toisaalta kuitenkin suurimmalla osalla yliopisto-opiskelijoista on positiivinen asenne ruotsin kielen opiskeluun.

Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen - seminaari
Paikka: HAMKin Visamäen kampus, C-rakennus, auditorio C (os. Visakaarre 12, Hämeenlinna)
Aika: 2.12.2011 klo 9.30–16.15
Ohjelma: liitteenä

Lisätietoja: Taina Juurakko-Paavola, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi tai p. 040 560 3141, ja Åsa Palviainen, etunimi.sukunimi@jyu.fi tai p. 040 805 3217

--

En bok som belyser inlärningsresultat i svenska studier och motivation för att studera svenska i olika skolstadier publiceras 2.12.

Svenskans ställning som obligatoriskt skolämne i Finland diskuteras mycket. Syftet med den nya publikationen ”Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen” som har redigerats av Taina Juurakko-Paavola (Tavastlands yrkeshögskola) och Åsa Palviainen (Jyväskylä universitet) är att bidra med forskningsresultat till den här diskussionen och på vilka man kan basera argument. Resultaten kan också tjäna som underlag vid beslutsfattande.

Boken offentliggörs den 2 december 2011 på ett seminarium kallat Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen i Tavastehus den 2 december. I seminariet presenteras de viktigaste forskningsresultaten närmare. Representanter för massmedierna är välkomna till seminariet.

I boken presenteras omfattande kartläggningar av kunskaper i och studiemotivation gentemot svenska hos elever och studenter från fyra olika utbildningsstadier: grundskolan, den grundläggande yrkesutbildningen, yrkeshögskolorna och universiteten. Som material har använts frågeformulär ifyllda av elever och studerande, skriftliga och muntliga prov samt svensklärares kommentarer gällande elevers och studenters motivation.

Forskningsresultaten från alla skolstadier visar att det finns stora individuella skillnader mellan enskilda elever och studerande  och därför är det riskabelt att generalisera och behandla alla inlärare som en homogen grupp. I stället bör man studera dem utifrån olika bakgrundsfaktorer. I samtliga kartläggningar kommer t.ex. skillnader mellan flickor och pojkar fram: redan efter grundskolan har flickor både bättre kunskaper i svenska och högre motivation att studera svenska än pojkar.

När det gäller högskolestudierna, finns det också andra förklarande faktorer: studerandens tidigare utbildning och dennes nuvarande utbildningsområde tycks spela en roll.  För den högre utbildningen gäller genomgående att studenter som har en studentexamen klarar sig bättre än de som genomgått en grundläggande yrkesutbildning. Samtidigt visar kartläggningarna att den generella kunskapsnivån i svenska bland studenter vid högskolorna är oroväckande låg.  Universitetsstudenter har dock generellt en positiv attityd till att studera svenska.

I den nya boken diskuterar artikelförfattarna fynden och föreslår olika åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem.  Boken är avsedd för alla som är intresserade av svenskans ställning i Finland i allmänhet och svenskans roll i den finska skolan och högre utbildningen i synnerhet. Boken, som är den första i sitt slag, ger en bra överblick över situationen på alla skolstadier.

Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen - seminariet
Plats: HAMKin Visamäki kampus, byggnad C, auditorium C ( Visakaarre 12, Hämeenlinna)
Tid: 2.12.2011 klo 9.30–16.15
Program: se Bilaga

Närmare uppgifter: Taina Juurakko-Paavola, förnamn.efternamn@hamk.fi, tel. 040 560 3141 och Åsa Palviainen, förnamn.efternamn@jyu.fi, tel. 040 805 3217

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Visamäentie 35 A, PL 230 13101 Hämeenlinna sp. tiedotus@hamk.fi p. (03) 6461 (vaihde)