Ruukki

Ruukin strategian painopisteinä erikoistuminen ja vahva kasvu kehittyvillä markkinoilla

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 12:16 EEST

Rautaruukki on määritellyt lähivuosien strategiset linjauksensa.
Maantieteellisesti laajentumisen painopiste on voimakkaasti kehittyvillä
markkinoilla. Ratkaisuliiketoimintojen eli rakentamisen ja konepajateollisuuden
liiketoimintojen vahvaa kehittämistä jatketaan. Teräsliiketoiminnan painopiste
on erikoisterästuotteissa, joissa pystytään hyödyntämään synergiaetuja yhtiön
konepajaliiketoiminnan kanssa. Strategialinjausten yhteydessä konsernin
johtoryhmän vastuualueisiin tehdään muutoksia.

Strategian yhteydessä Ruukki on määritellyt uudet tavoitteet
liiketoiminnoilleen:

- Kehittyvien markkinoiden osuuden kasvattaminen 50 prosenttiin konsernin
liikevaihdosta.

- Ratkaisuliiketoimintojen eli rakentamisen ja konepajaliiketoiminnan osuuden
kasvattaminen 60 prosenttiin konsernin liikevaihdosta.

- Erikoisterästuotteiden osuuden kasvattaminen 60 prosenttiin yhtiön
teräsliiketoiminnasta.

- Markkina-aseman vahvistaminen kaikissa ydinliiketoiminnoissa.

"Olemme vahvistaneet iskukykyämme ottaaksemme Ruukin kehittämisessä uuden, ison
askeleen. Strategiamme painopisteet ovat erikoistuminen, markkina-asemien
vahvistaminen sekä kehittyvien markkinoiden kasvun hyödyntäminen. Meillä on hyvä
osaamisen pohja ja toimintaverkosto ratkaisuliiketoiminnoissa sekä syvällinen
erikoisteräsosaaminen teräsliiketoiminnassamme, jotka yhdessä luovat meille
vahvan kilpailuedun", sanoo toimitusjohtaja Sakari Tamminen.

Kasvun pääpaino kehittyvillä markkinoilla

Ruukki on viime vuosien aikana rakentanut vahvan ja laajan rakentamisen ja
konepajateollisuuden asiakkaita palvelevan valmistus- ja myyntiverkoston
kehittyville markkinoille itäiseen Keski-Eurooppaan, Venäjälle ja Kiinaan. Tällä
hetkellä kehittyvien markkinoiden osuus konsernin liikevaihdosta on noin 20
prosenttia ja tavoitteena on kasvattaa osuus 50 prosenttiin lähivuosien aikana.

"Tavoite on haastava, mutta aiomme hyödyntää kehittyvien markkinoiden
kasvupotentiaalin, johon tuotteemme sopivat erinomaisesti. Tehtyjen
investointien ansiosta pystymme vahvistamaan markkina-asemaamme ja sitä kautta
kasvamaan näillä alueilla kaikissa liiketoiminnoissamme eli rakentamisessa,
konepajateollisuudessa sekä teräsliiketoiminnassa. Rakentamisessa tämä
tarkoittaa vahvaa läsnäoloa markkinoilla sekä uusia monistettavia tuotteita,
jotka näkyvät esimerkiksi liike- ja toimitilarakentamisessa modulaarisina,
asiakaskohtaisesti muunneltavina ratkaisuina. Uskomme myös, että rakentamisen
markkinoilla on olemassa merkittävä mahdollisuus hakea kasvua myös toimialan
konsolidoinnin kautta. Kilpailukykyinen konepajaverkostomme antaa meille
mahdollisuuden vahvaan kasvuun kehittyvillä markkinoilla erikoisterästuotteiden
sekä erikoisteräspohjaisten komponenttien kautta", sanoo toimitusjohtaja Sakari
Tamminen.

Ratkaisuliiketoimintojen kasvu

Ruukki jatkaa vahvasti ratkaisuliiketoimintojen eli rakentamisen ja
konepajateollisuuden ratkaisujen kehittämistä. Tavoitteena on nostaa niiden
osuus konsernin liikevaihdosta 60 prosenttiin, kun tavoite tällä hetkellä on
ollut 50 prosenttia. Vahvan kilpailuedun ratkaisuliiketoiminnoille luovat
entistä laajempi oman suunnitteluosaamisen sekä vahvan materiaaliosaamisen
hyödyntäminen.

Ruukki panostaa vahvasti modulaarisiin, asiakaskohtaisesti muunneltaviin
rakentamisen ratkaisuihin, joissa yhdistyvät oma suunnittelu sekä
standardisoitu, kustannustehokas tuotanto. Infrastruktuuri- ja asuinrakentamisen
markkinoilla markkina-asemia vahvistetaan tuomalla markkinoille uusia tuotteita
sekä suuntaamalla myyntiä myös uusille markkina-alueille.

Konepajaliiketoiminnassa Ruukki keskittyy vaativiin, erikoisteräspohjaisiin
komponentteihin, joissa voidaan hyödyntää synergiaetuja yhtiön oman
teräsosaamisen kanssa. Samalla omaa, asiakaslähtöistä suunnittelua tuodaan yhä
vahvemmin tuotteisiin, muun muassa ohjaamoihin. Toimitusketjun tehostamista
jatketaan kustannustehokkuuden parantamiseksi ja myyntiä ja markkinointia
vahvistetaan asiakaspohjan laajentamiseksi.

Erikoisterästen osuutta teräsliiketoiminnasta kasvatetaan merkittävästi

Teräsliiketoiminnan keskeiset painopisteet ovat erikoistuminen sekä markkina-
aseman vahvistaminen Pohjoismaissa. Erikoisterästuotteissa Ruukilla on sekä
vahvaa teknologista osaamista että modernia valmistuskapasiteettia
hyödynnettävänään. Erikoisterästen osuutta yhtiön teräsliiketoiminnasta
kasvatetaan lähivuosien aikana 60 prosenttiin, kun tavoite tällä hetkellä on 40
prosenttia.

Erikoisterästen, kuten erikoislujien ja kulutusta kestävien teräslaatujen sekä
erikoispinnoitettujen terästen myyntiä suunnataan entistä vahvemmin
kansainvälisille markkinoille, kuten Kiinaan, Brasiliaan ja Turkkiin, joissa
erikoisterästen markkinanäkymät ovat lupaavat. Pohjoismaisilla markkinoilla
asemaa vahvistetaan parantamalla asiakaspalvelua, toimitustäsmällisyyttä sekä
tuotteiden ja palvelujen laatua koko toimitusketjussa. Kustannustehokkuus ja
korkea kapasiteetin käyttöaste painottuvat teräsliiketoiminnassa jatkossakin.

Ydinliiketoiminnoissa oltava vahva markkina-asema

Ruukki keskittyy vahvasti sellaisiin tuotteisiin ja segmentteihin, joissa on
mahdollista saavuttaa vahva markkina-asema. Ydinliiketoimintojen kehittämisessä
pääpaino on monistettavissa tuotteissa ja liiketoimintakonsepteissa, jotka ovat
osoittaneet toimivuutensa myös haastavassa markkinatilanteessa.

Toimintaa painotetaan myös maantieteellisesti alueille, joilla nähdään
mahdollisuuksia joko olla tai kehittyä markkinajohtajaksi.

Liiketoimintarakenteen tasapainottamista jatketaan

Suhdannevaihtelujen vaikutuksen vähentämiseksi liiketoimintoihin haetaan
edelleen parempaa tasapainoa liiketoiminnoista, jotka ovat vähemmän alttiita
markkinoiden vaihteluille, kuten infrastruktuuri- ja asuinrakentamisen tuotteet,
sekä konepajaliiketoiminnan asiakaspohjan laajentamisesta.

Liiketoimintojen kehittämisessä etsitään tuotealueita, joissa on mahdollisuus
jatkuvaan, tasaiseen kassavirtaan. Tällaisia tuotealueita ovat esimerkiksi
kulutusta kestävien terästen käyttö prosesseissa, joissa materiaali kuluu
nopeasti.

Muutoksia johtoryhmän vastuualueisiin

Ruukki nopeuttaa ja tehostaa yhtiön kasvustrategian toimeenpanoa tekemällä
muutoksia konsernin johtoryhmän vastuualueisiin.

"Kannattavuuden parantaminen ja muutosten ripeä läpivienti strategian
toteuttamiseksi on nyt keskeistä. Toiminnan laajentaminen uusille markkina-
alueille edellyttää sekä syvällistä markkina-alueen hallintaa että aiempaa
nopeampaa uusien tuotteiden ja asiakaspalvelukonseptien kehittämistä.
Vastuualueiden uudelleenmäärityksillä haemme uutta energiaa sekä tuoreita
näkökulmia ja toimintatapoja yhtiön eteenpäin viemisessä", sanoo toimitusjohtaja
Sakari Tamminen.

Rakentamisen liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi on nimitetty diplomi-
insinööri Tommi Matomäki (43). Matomäki toimii tällä hetkellä Ruukin
konepajateollisuuden liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Matomäki on ollut
yhtiön palveluksessa vuodesta 2008, ja hänellä on vahva kokemus kansainvälisen
liiketoiminnan johtamisesta.

Konepajateollisuuden liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi on nimitetty
tekniikan lisensiaatti Marko Somerma (43). Hän toimii tällä hetkellä Ruukin
strategiajohtajana. Somerma on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2004, ja hän
on ollut luomassa Ruukin kasvustrategiaa ja tukemassa yhtiön laajentumista
erityisesti itäiseen Keski-Eurooppaan ja Venäjälle.

Teräsliiketoiminnasta vastaavana johtajana jatkaa insinööri Olavi Huhtala (48).
Huhtala on tullut yhtiön palvelukseen vuonna 1987, ja hän on johtanut yhtiön
teräsliiketoimintaa vuodesta 2005.

Markkinoinnista, teknologiasta ja toimitusketjun hallinnasta vastaavaksi
johtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Saku Sipola (42). Hän toimii tällä
hetkellä Ruukin rakentamisen liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Sipolalla on
laaja kokemus asiakasrajapinnasta eri markkina-alueilla sekä vahvaa teknologista
osaamista. Sipola on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2005.

Yrityssuunnittelusta vastaavaksi johtajaksi on nimitetty taloustieteen
kandidaatti Mikko Hietanen (56). Uudessa tehtävässään hän vastaa lisäksi
konsernin riskienhallinnasta. Hietanen toimii tällä hetkellä konsernin talous-
ja rahoitusjohtajana, ja hän on tullut yhtiön palvelukseen vuonna 2004.

Talous- ja rahoitusjohtajaksi (CFO) ja konsernin johtoryhmän uudeksi jäseneksi
on nimitetty OTK, varatuomari Markku Honkasalo (46). Honkasalo toimii tällä
hetkellä Ruukin rahoitusjohtajana, ja hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta
2009. Ennen Ruukkia Honkasalo on toiminut Nordeassa erilaisissa rahoituksen
johtotehtävissä vuosina 1989-2003, ja muun muassa yksikön vetäjänä Nordean
Lontoon-konttorissa. Ruukkiin hän siirtyi Myllykoski Oyj:n hallinto- ja
lakiasiainjohtajan tehtävästä.

Konsernin johtoryhmän 1.11.2010 alkaen muodostavat:

- Sakari Tamminen, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän puheenjohtaja
- Mikko Hietanen, johtaja, yrityssuunnittelu (toimitusjohtajan sijainen)
- Tommi Matomäki, johtaja, rakentamisen liiketoiminta (Ruukki Construction)
- Marko Somerma, johtaja, konepajaliiketoiminta (Ruukki Engineering)
- Olavi Huhtala, johtaja, teräsliiketoiminta (Ruukki Metals)
- Saku Sipola, johtaja, markkinointi, teknologia ja toimitusketjun hallinta
- Markku Honkasalo, talous- ja rahoitusjohtaja


Taloudelliset tavoitteet ennallaan

Yhtiö pitää konsernin taloudelliset tavoitteet ennallaan:

- vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu yli 10 %
- vertailukelpoinen liikevoitto yli 15 % liikevaihdosta
- sijoitetun pääoman tuotto yli 20 %
- nettovelkaantumisaste noin 60 %
- osingonjako 40-60 % tilikauden tuloksesta

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075

Rautaruukki Oyj julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen perjantaina
22.10.2010 noin klo 9.00.

Yhtiö järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille torstaina
2.12.2010 Helsingissä. Tilaisuudessa käydään läpi mm. strategian toteuttamista
ja markkinanäkymiä.Rautaruukki Oyj
Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaRautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 27 maassa ja
henkilöstöä noin 11 700. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2 miljardia euroa.
Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö
käyttää markkinointinimeä Ruukki.JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.ruukki.com">www.ruukki.com[HUG#1451819]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Rautaruukki Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug